2008 - Административен съд - Стара Загора

Отиване към съдържанието

Главно меню:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Административно дело No 257/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Н.Д.,
Х.Д.Д.,
Г.Н.Е.,
П.Ц.Ц.,
Н.Ц.Ц.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.9.2008г.
Отменя по жалба на Д.д.К. от гр. Ст. Загора Заповед № 1131 от 02.06. 2007г. на Кмета на община Ст. Загора.Връща преписката на Кмета на община Ст. Загора за разглеждане и произнасяне. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.10.2008г.
2 Административно дело No 354/2007 Дела по ЗОС ЕТ ИР-КАТРИН-СИМЕОН БЕКЯРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2007г.
Отхвърля жалбата на Симеон Петков Бекяров в качеството му на ЕТ"ИР-КАТРИН-СИМЕОН БЕКЯРОВ" против заповед № 1671/14.08.2007г. на Кмет на Община Ст. Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение постановено по адм. дело № 354/2007г. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.10.2008г.
3 Административно дело No 499/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Е.Б.,
И.Е.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2008г.
Отхвърля жалбата на Г.Т.Г. от гр. Ст. Загора против заповед № 1704/16.08.2007г. на Кмета на Община Ст. Загора, с която на наследниците на Иванка Койчева Енчева е признато правото да придобият собственост върху имот № 265, масив 259 в местността" Съборената кюприя" землище на гр. Ст. Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решение по адм. дело №499/2007г. на АС-Ст. Загора, VI състав и вместо него постановява: Отменя Заповед № 1704/16.08.2007г. на Кмета на община Ст. Загора, с която на наследниците на Иванка Койчева енчева е признато правото да придобият собственост върху имот, находящ се в местност " Съборената кюприя", землище Ст. Загора и връща преписката на адм. орган за ново произнасяне по молбата при съобразяване с указанията в настоящето решение. Решението е окончателно.
В законна сила от 6.10.2008г.
4 Административно дело No 536/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.С.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Г.Г.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.2.2008г.
Отхвърля жалбата на Р.С.Ж. от гр. Ст. Загора. Решението подлежи на обжалване с кацасионна жалба пред ВАС в 14- дневен срок от съобшението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3 от 3 от 11.02. 2008г. по адм. д. № 536/2007г. на АС- Ст. Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.10.2008г.
5 Административно дело No 539/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.К. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.К. *** против Заповед № 22-216/06.11.2007г.като неоснователна.ОСЪЖДА И.И.К. *** с ЕГН ********** да заплати на РДНСК-Стара Загора сумата от 80/осемдесет/ лева представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.И.К. *** с ЕГН ********** да заплати на Маргарита Здравкова Николова от гр. Казанлък,ул."Батенберг" № 27 с ЕГН ********** сумата от 350/триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 /26.02.2008г.Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.12.2008г.
6 Административно дело No 1/2008 Дела по ЗОС Д.С.Д.,
Д.Н.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.2.2008г.
Изменя Заповед № 2571/21.11.2007г. на временно изпълняващия длъжността на кмета на община Ст. Загора в частта за определеното парично обезщетение на Д.Н.Д. и Д.С.Д.. Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила от 21.2.2008г.
7 Административно дело No 2/2008 Други административни дела Г.Д.М. ДИРЕКТОР СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 18.2.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.М. като недопустима.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 10.7.2008г.
8 Административно дело No 3/2008 Дела по КСО Г.В.Я. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2008г.
Отменя решение № 36/04.12.2007 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора и разпореждане № 232-4093/14.11.2006 г. на Ръководителя на " Обезщетения за безработица" при ТП на НОИ Стара Загора, с което е постановено Г.В.Я. да възстанови недобросъвестно получено обезщетение за безработица в размер на 937.97 лв. ведно със законната лихва от датата на получаване до датата на изплащане.
В законна сила от 10.3.2008г.
9 Административно дело No 4/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.К.М. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.1.2008г.
Прекратява производството по гражданско дело № 4 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила от 12.2.2008г.
10 Административно дело No 5/2008 Искове за обезщетение Р.Б.К.,
М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.1.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 5 по описа за 2008г. на АС-Ст. загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 29.1.2008г.
11 Административно дело No 6/2008 Дела по ЗМСМА И.С.Д.,
К.П.М.,
М.П.М.,
П.М.Е.,
Д.С.Б.,
П.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.7.2008г.
Отменя заповед № 2803/06.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта относно определеното парично обезщетение за отчуждаваната реална част в размер на 1060 кв.м. от ПИ № 12706 в кв. 642"а"- 644"б" по плана на града, утвърден със заповед № 15 / 10.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора. Определя парично обезщетение на И.С.Д., К.П.М., М.П. Митрева, П.М.Е., Д.с. Балашова, П.С.т., всички от гр. Стара Загора сумата от 165 лева, представлчваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВАС.
В законна сила от 7.7.2008г.
12 Административно дело No 8/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
13 Административно дело No 9/2008 Други административни дела М.Г.С.,
А.Ж.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 24.1.2008г.
Оставя без разглеждане като неподведомствена жалбата на М.С. лично и като процесуален представител на А.Ж.Т. против изричен отказ на Директора на Дирекция "ФСДБУС" при Община Стара Загора да ги освободи от заплашане на такса битови отпадъци за 2008г. за техен собствен имот, находящ се в м. "Бедечка", представляващ имот пл. № 3028а по кадастрален план част І 1960 на гр. Стара Загора. Изпраща жалбата на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане по компетентност. Прекратява производството по адм.дело № 9/2008г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване от жалбоподателите и административния орган, на който се изпраща делото, с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 12.2.2008г.
14 Административно дело No 13/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 31.1.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради недопустимост на оспорването като просрочено.
В законна сила от 16.2.2008г.
15 Административно дело No 14/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.1.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.Г.Х..ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 14/2008г.Определението подлежи на обжалване с ч.жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение №17 от 14.01.2008г. постановено по адм. дело № 14 по описа за 2008г. на АС- гр. Ст. Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.6.2008г.
16 Административно дело No 15/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.К. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.1.2008г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 34 ОТ 28.02008г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 15/2008г.по описа на Административен съд Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от К.Д.К. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ВАС.
В законна сила от 6.2.2008г.
17 Административно дело No 16/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.1.2008г.
Определение № 42 от 30.01.2008г. Прекратява производството по адм.дело № 16/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от М.Д.А. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
В законна сила от 7.2.2008г.
18 Административно дело No 18/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.Д.К. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.1.2008г.
Определение № 35 от 28.01.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 18/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от Д.Д.К. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 6.2.2008г.
19 Административно дело No 19/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Д.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.1.2008г.
Определение № 36 от 28.01.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 19/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба, подадена от Н.Д.Т. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 7.2.2008г.
20 Административно дело No 20/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.Х.,
И.Г.Х.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.Ж.Ж.,
Г.Х.И.,
В.И.Д.,
Г.С.Х.,
Я.И.К.,
П.Щ.Щ.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Отменя Заповед № 1132/10.12.2007 г. на Кмета на Община Казанлък с която е одобрено изменение на план за улична регулация и план за регулация на кв.184 по плана на гр.Казанлък, като незаконосъобразна.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
21 Административно дело No 22/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.Д.Д. НОИ СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СОФИЯ
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.1.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 22 по описа за 2008 г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 30.1.2008г.
22 Административно дело No 23/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Н.Ч. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.1.2008г.
Определение № 45 от 31.01.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 23/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от П.Н.Ч. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 8.2.2008г.
23 Административно дело No 26/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.В.Г. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.3.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 26/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по искова молба на И.В.Г. ***, против Национален осигурителен институт - София, с която е предявен иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 2664 лв.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение постановено в открито съдебно заседание проведено на 26.03.2008 г. по адм.дело № 26/2008 на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 15.5.2008г.
24 Административно дело No 28/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Д.П. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 28 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 22.2.2008г.
25 Административно дело No 29/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.Т.М. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.1.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба
В законна сила от 12.2.2008г.
26 Административно дело No 31/2008 Други административни дела МБАЛ-КАЗАНЛЪК ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.4.2008г.
ОТМЕНЯ т.1 от заповед №РД-19-993/14.12.2007г на Директора на РЗОК Ст. Загора, с която за наушение на чл.12 от ИД №24-800/13.03.2007г. и на чл. 188 от НРД 2006г. е наложена санкция в размер на 540 лв. на МБАЛ Казанлък ЕООД гр. Казанлък.ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ Казанлък ЕООД против т.2 от Заповед №РД-19-993/14.12.2007г на Директора на РЗОК Ст. Загора, с която за нарушение на чл. 12 от ИД №24-800/13.03.2007г. и на чл. 188 от НРД 2006г.установено по отношение на ИЗ № 6286,6202,6301 и 4707 по КП №104, е наложена санкция в размер на 720 лв.ОСЪЖДА РЗОК Ст. Загора да заплати на МБАЛ Казанлък ЕООД сумата 215 лв., представляваща ДТ и разноски по делото.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на банковите разходи като неоснователно.Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.12.2008г.
27 Административно дело No 32/2008 Искове за обезщетение И.С.К. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.2.2008г.
Връща исковата молба на И.С.К. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 32/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 14.2.2008г.
28 Административно дело No 34/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Б.Г. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.2.2008г.
Определение № 51 от 04.02.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 34/2008г. по описа на Аднистративен съд Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от С.Б.Г. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 21.2.2008г.
29 Административно дело No 41/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2008г.
Отменя разпоредбите на чл.23, ал.3 и ал.4 от Правилника за организация на дейността на общинския съвет, неговитие комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 12/20.12.2007 г. на Общински съвет Павел баня, като незаконосъобразни.Решението подлежи на обжалване пред ВАС с какационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.6.2008г.
30 Административно дело No 43/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.4.2008г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 20.03.2008 г. за даване на ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 43/08 г., по описа на Административен съд - Стара Загора, поради оттегляне с Решение № 34/28.02.2008 г. на ОбС - Мъглиж на оспорените разпоредби от правилника.
В законна сила от 17.4.2008г.
31 Административно дело No 44/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ЕТ ДЕСИСЛАВА-77-ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.6.2008г.
Изменя решение № 609 взето по протокол № 50 от заседанието на Общински съвет Казанлък проведено на 15.02.2007 г. на осн.чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №30/27.06.2008Г., постановено по адм. д. № 44/2008г. по описа на АС Ст. Загора. Решението е окончателно.
В законна сила от 29.12.2008г.
32 Административно дело No 46/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.Д.К. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 46/2008г. на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 14.2.2008г.
33 Административно дело No 47/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Ж.У. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.2.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща подадената искова молба
В законна сила от 28.2.2008г.
34 Административно дело No 48/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.В.Й. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.2.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 48 по описа за 2008г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.2.2008г.
35 Административно дело No 49/2008 Искове за обезщетение С.К.П. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.2.2008г.
Връща исковата молба на С.К.П. от гр. Ст. Загора.Прекратява производството по адм. дело № 49/2008г. по описа на АС- Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 14.2.2008г.
36 Административно дело No 50/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Г.У. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.2.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба.
В законна сила от 28.2.2008г.
37 Административно дело No 52/2008 Други административни дела М.Г.Х. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 24.1.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на М.Г.Х., понастоящем в Затвора гр. Стара Загора. Прекратява производството по адм.дело № 52/2008г. на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е постановено.
В законна сила от 7.3.2008г.
38 Административно дело No 53/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЕТРОЛ АД РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.6.2008г.
С РЕШЕНИЕ № 6 от 03.06.2008г. ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на "Петрол " АД срещу Заповед № 13-зп/20.12.2007г. на Началника на РДНСК Ст.Загора Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 2.7.2008г.
39 Административно дело No 54/2008 Други административни дела Г.П.И. ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2008г.
Отменя заповед № РД - 19-1010821.12.2007 г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта в която е определена санкция на основание чл.316, ал.3, т.1 от от НРД 2006 г., като незаконосъобразна.Отхвърля жалбата на д-р Г.П.И. против Заповед № РД - 19-1010/21.12.2007 г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта , с която му е определена санкция за констатирано нарушение на чл.9, ал.2 от ИД, като незаконосъобразна.Отменя писменна покана с изхг. № 29-06-551/ 21.12.2007 г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, в общ размер на 26,00 лв., като незаконосъобразна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.12.2008г.
40 Административно дело No 56/2008 Искове за обезщетение М.Д.А. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.2.2008г.
Връща исковата молба на М.Д.А.. Прекратява производството по адм. дело №56/2008г. по описа на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 19.2.2008г.
41 Административно дело No 57/2008 Искове за обезщетение М.П.П. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 57 по описа за 2008г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 22.2.2008г.
42 Административно дело No 58/2008 Искове за обезщетение Д.И.Ч. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 58 по описа за 2008г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила от 13.2.2008г.
43 Административно дело No 59/2008 Искове за обезщетение Г.С.С. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 59 по описа за 2008г. на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението.
В законна сила от 19.2.2008г.
44 Административно дело No 60/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.Г.И. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 60/2008г. на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срокот съобщението.
В законна сила от 19.2.2008г.
45 Административно дело No 62/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.3.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 62/2008г. по описа на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните,че е постановено.
В законна сила от 27.3.2008г.
46 Административно дело No 63/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Б.С. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.2.2008г.
Връща исковата молба с приложенията към нея, подадена от П.Б.С. против РБ представлявана от Министерство на финансите и НОИ - София, с която е предявен иск за обзщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1 584 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява производството по административно дело № 63/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.2.2008г.
47 Административно дело No 64/2008 Искове за обезщетение Г.Д.И. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2008г.
Връща исковата молба на Г.Д.И. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 64/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 25.2.2008г.
48 Административно дело No 65/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Н.Н. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.2.2008г.
Определение № 77 от 13.02.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 65/2008г по описа на АС-Ст.загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от И.Н.Н. ***.Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 23.2.2008г.
49 Административно дело No 67/2008 Дела по ЗСП Л.Н.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № П1247Ц/02.12.2007 г. на Директор на Дирекция"социално подпомагане" Стара Загора

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.5.2008г.
50 Административно дело No 69/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.С.,
Е.Г.С.,
Г.Ж.Г.,
С.И.С.,
Л.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Т.В.,
К.В.К.,
С.В.К.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.8.2008г.
Отменя като незаконосъобразна Заповед № 1094/02.06.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на наследниците на Видьо К. *** правото да придобият собственост на имот № 80, масив 256, находящ се в местността "Бойчо Бунар" в землището на гр. Стара Загора да извърши оценка на имота. Връща делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 0301272/18.06.1992г. на С.Т.В., като наследник на Видьо К.В. при спазване разпоредбите на § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и на § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 7.10.2008г.
51 Административно дело No 72/2008 Дела по КСО С.И.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2008г.
Отменя решение на Директора на ТП на Нои гр. Ст. Загора. Изпраща преписката за решаване на въпроса по същество при спазване указанията на съда за тълкуване и прилагане на закона. Осъжда ТП на НОИ гр. Ст. Загора да заплати на С.И.И. сумата от 400 лв. разноски по делото, от които 250 лв. за възнаграждение за вещо лица и 150 лв. за един адвокат. решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 5.5.2008г.
52 Административно дело No 73/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.К.М. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.4.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 73/2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. Копие от отределението да се изпрати на ищеца.
В законна сила от 26.4.2008г.
53 Административно дело No 75/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.Г.Д. БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ-ПОМ.ОПЕРАТИВЕН Р-К РПУ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.4.2008г.
Отменя по жалба на Д.Г.Д. ***, Заповед за задържане на лице, издадена от богомил Василев Христов - пом.оперативен работник при РПУ - Стара Загора.Осъжда Областна дирекция "Полиция" - Стара Загора да заплати на Д.Г.Д. ***10 лв., представляващи направените от жалбоподателя разноски по делото.Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.12.2008г.
54 Административно дело No 76/2008 Дела по ЗМВР С.Д.П. Т.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.3.2008г.
Отменя като незаконосъобразна заповед № 636/20.12.2007г., издадена от Инспектор Т.П. ОР в гр. 02, сектор"КП" при РПУ Стара Загора , за задържане на С.Д.П. на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР.Осъжда РПУ Ст. Загора да заплати на Станисляв Д.П. от гр. Бургас разноски в размер на 210 лв., направени пред настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
В законна сила от 28.3.2008г.
55 Административно дело No 77/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.К.,
С.Т.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗПАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ,
ХРАНМАШ-ИНЖ ООД,
Л.М.Ф.,
М.П.В.,
Р.Р.Ф.,
Д.С.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2008г.
С решение № 18 от 11.06.2008г. ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.С. и С.Т.С. Заповед № 2557/20.11.2007 на ВрИД Кмет на Община Ст. Загора като незаконосъобразна
В законна сила от 11.6.2008г.
56 Административно дело No 78/2008 Други административни дела ЕТ ИППМП Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО против писмо от 05.12.2007 г. на Директора на РЗОК Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение №12400 от 18.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 27.05.2008г., постановено по административно дело № 78/2008г. по описа на Административен съд гр.Стара Загора.
В законна сила от 18.11.2008г.
57 Административно дело No 79/2008 Искове за обезщетение Г.К.К. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 79 по опеса за 2008 г. на АС Ст. загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 25.2.2008г.
58 Административно дело No 81/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Г.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СОФИЯ,
НОИ СОФИЯ
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.2.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81 по описа за 2008 г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на облжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Изпраща определение № 4678/21.04.2008 г. за изпълнение.
В законна сила от 21.4.2008г.
59 Административно дело No 83/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Д. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.5.2008г.
Определение №224 от 22.05.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 83/2008г. по описа на АС-Ст.Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от В.И.Д. от гр.Ст.Загора. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 6.6.2008г.
60 Административно дело No 84/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.М.К. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.2.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща подадената искова молба.
В законна сила от 28.2.2008г.
61 Административно дело No 85/2008 Искове за обезщетение Т.И.Г. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2008г.
Връща исковата молба на Т.И.Г. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 85/2008 по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 26.2.2008г.
62 Административно дело No 87/2008 Искове за обезщетение Д.Т.К. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2008г.
Връща исковата молба на Д.Т.К. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 87/2008 по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 25.2.2008г.
63 Административно дело No 89/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.И.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.3.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на З.И.З.,***, от името на живущите в гр. Стара Загора , от името на живущите в гр. Стара Загора, кв. "Три чучура"-север, бл.65 вх.А срещу заповед № 2691/28.11.2007г. на Кмета на Община Стара Загора. Прекратява производството по адм.дело № 89/2008г. на АС Стара Загора.
В законна сила от 27.3.2008г.
64 Административно дело No 91/2008 Дела по ЗСП В.К.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.4.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповедта на Директора на Д"Социално подпомагане" Стара Загора
В законна сила от 6.5.2008г.
65 Административно дело No 92/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.М.С.,
А.М.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело №92 по описа за 2008г. на АС- Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението.
В законна сила от 4.3.2008г.
66 Административно дело No 93/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.В.К. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.2.2008г.
Прекратява производството по гражданско дело № 93 по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи ва обжалване с частна жалба пед ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 29.2.2008г.
67 Административно дело No 95/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.Г.И. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.5.2008г.
Определение 225/22.05.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 95/2008г по описа на АС-Ст.Загора поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба, подадена от Е.Г.И. ***. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 3.6.2008г.
68 Административно дело No 96/2008 Дела по ЗМСМА Х.В.С.,
И.К.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.В.С. и И. Валентинов Д., с която се оспорва фактическо бездействие на Председателя на Общински съвет - Чирпан - неизпращане на Решение № 13/13.12.2007 г. на ОбС Чирпан до ОИК - гр. Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 4.3.2008г.
69 Административно дело No 97/2008 Други административни дела П.В.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА,
З.С.У.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.3.2008г.
Решение № 15 от 28.03.2008 г.Отхвърля, като неоснователна жалбата на П.В.К. ЕГН ********** *** против Заповед № 34898/21.12.07г.на Директора на ОДП Ст.Загора, с която е отказано налагане на принудителна административна мярка на осн.чл.76,т.9 от ЗБДС спрямо детето Венцислав Петков К.. Отхвърля като недоказана претенцията на З.С.У. *** за присъждане на разноски по делото.Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение № 10273/09.10.2008г.Остава в сила решение № 15/28.03.2008г. постановено по адм.дело №97/2008 г.по описа на АС-Ст.Загора. Осъжда Петко Величков Кянков, ЕГН 7201107605 живущ в с.Овощник, общ.Казанлък да заплати на Златка Славчева Уциу, ЕГН 7211177554 сумата 330лв./триста и тридесет /лв.представляваща направени по делото разноски за касац. инстанция. решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.10.2008г.
70 Административно дело No 99/2008 Дела по ЗМСМА Ж.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.Н.П.,
Н.Н.П.,
А.Н.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.Н. против заповед № 747/16.082007г. на кмета на Община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.7.2008г.
71 Административно дело No 101/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.Д.,
Г.С.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Н.Б.,
Н.Ж.Ж.,
А.Д.Н.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2008г.
Отхвърля оспорването на етажните собственици на бл. 4 и бл. 6 в кв. 5151"б" на гр. Ст. Загора на Заповед № 2898/18.12.2007г. на Кмет на ОБщина Ст. Загора, с която на основание чл. 134 ал. 2 т.6 от ЗУТ е допуснато изменение на влязъл в сила подробен стройствен план за регулация и застрояване на УПИ I и ПИ 1496 в кв, 515"б" гр. Ст. Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2008г.
72 Административно дело No 104/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Я.И.Г. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.2.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 104 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 5.3.2008г.
73 Административно дело No 105/2008 Искове за обезщетение М.С.М. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 105 по описа за 2008г. на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 22.2.2008г.
74 Административно дело No 106/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.Б. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.5.2008г.
Определение 226/22.05.2008г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 106/2008г по описа на АС-Ст.Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от М.Д.Б. от гр.Ст.Загора. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 31.5.2008г.
75 Административно дело No 108/2008 Други административни дела Ж.Г.Ж. ОР ВЕСЕЛИН ХАРИТОВ ПРИ РПУ НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2008г.
Отменя административен акт на началника на РПУ Ст. Загора.Връща адм. преписка на началника на РПУ- Ст. Загора за произнасяне по искането на Ж.Г.Ж. за разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие. Решението подлежи на касционно оспорване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаване на страните.
В законна сила от 9.4.2008г.
76 Административно дело No 115/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Т.Д. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.2.2008г.
Определение № 106/26.02.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 115/2008г по описа на АС-Ст.Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от М.Т.Д. от гр.Ст.Загора.Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 15.3.2008г.
77 Административно дело No 116/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Д.Б.,
А.А.К.,
Д.А.К.,
Т.С.Д.,
Д.И.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Н.Н.,
Н.Н.Н.Г.,
П.Н.Н.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2008г.
Решение № 25/19.06.2008г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1080/02.06.2007г. на кмета на Община Ст.Загора, на осн.чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр.§ 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и прлотокол № 27829.04.1998г.на комисията, назначена със заповед № 70/15.01.1998г, и е признато правото на наследниците на Никола И.Н. да придобият собственост на имот, находящ се в мес."Бойчо бунар", зем. на Ст.загора, по оспорването на к.д.Б., А.А.К., Т.С.Д. и Д.И.д., вс.от Ст.Загора.Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 11.7.2008г.
78 Административно дело No 117/2008 Дела по КСО К.Ж.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.4.2008г.
Отменява решение № **********/07.01.2008 на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърдено с него разпореждане № **********/22.10.2007г. на Началник отдел "Пенсии" при ТП на НОИ Ст.Загора като незаконосъобразни. Връща препискана на Началник отдел "Пенсии" при ТП на НОИ Ст. Загора за решаване на въпроса по същество относно отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на К.Ж.К. ***.Загора с ЕГН ********** при съобразяване на разпореждането с приложимостта на разпоредбата на §4,АЛ.1 ПЗР на КЗОО по отношение на молителката при положен труд от нея в периода 23.01.1972 до 01.07.1975г. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 3.6.2008г.
79 Административно дело No 119/2008 Искове за обезщетение С.И.И. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело №119 по описа за 2008г. на АС- Ст. загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението.
В законна сила от 22.2.2008г.
80 Административно дело No 121/2008 Искове за обезщетение В.К.Ч. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 121/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 6.3.2008г.
81 Административно дело No 123/2008 Други административни дела Р.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.10.2008г.
Отхвърля жалбата на Р.Т.Д. *** против заповед № 2007007552/10.10.2007 г. на Директора на ОД "Полиция" - Стара Загора, като неоснователна.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.
В законна сила от 15.11.2008г.
82 Административно дело No 126/2008 Други административни дела В.К.С. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.2.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДУПОСТИМА ЖАЛБАТА на д-р В.К.С. против заповед на Ректора на Тракийски университет от 23.01.2008г. с която се назначава декан на Медицински университет. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 126/08г. на Адм.съд Ст.Загора. ИЗПРАЩА делото ПО ПОДСЪДНОСТ на Районен съд Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС -София в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ халбата на д-р Валентин Костов Стоянов.
В законна сила от 8.4.2008г.
83 Административно дело No 127/2008 Други административни дела А.Я.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 20.3.2008г.
ОХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № 2008000371/17.01.2008 г. на Директора на ОДП Стара Загора по жалбата на А.Я.Д.
В законна сила от 8.4.2008г.
84 Административно дело No 128/2008 Искове за обезщетение И.П.С. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 128 по описа за 2008 г. на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението.
В законна сила от 4.3.2008г.
85 Административно дело No 129/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.В.С.,
Г.С.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.4.2008г.
ТХВЪРЛЯ жалбата на С.С. ***, против заповед № 100/17.01.2008 г. на Кмета на община |Стара Загора, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с & 62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдена извършената оценка за имот № 311, масив 257, с площ от 564 кв.м., находящ се в местност "Бойчо Бунар", собственост на Т.В.С. и е определена цена на имота в размер на 68 лв., като неоснователна.
В законна сила от 30.4.2008г.
86 Административно дело No 130/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.3.2008г.
Оставя без разглеждане като нередовна жалбата на м.Г.П. против заповед №2640 на Кмет на Община Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 130 по описа за 2008 г. на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението.
В законна сила от 14.3.2008г.
87 Административно дело No 132/2008 Дела по ЗМСМА М.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.2.2008г.
Прекратява производството по адм.д.№ 132/2008 г. поради отказ от жалбата.
В законна сила от 1.3.2008г.
88 Административно дело No 133/2008 Дела по ЗМСМА А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.2.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 133/2008г. по описа на АС- Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2008г.
89 Административно дело No 134/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Д.,
К.П.М.,
М.П.М.,
П.М.Е.,
Д.С.Б.,
П.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.3.2008г.
Определение №129 от 18.03.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на И.С.Д. от гр. Стара Загора, К.П.М. от гр.Стара Загора, М.П.М. от гр.Стара Загора, П.М.Е. *** Загора, Д.С. Балашова от гр.Стара Загора и П.С.Т. от гр.Стара Загора против Заповед № 2968/28.12.2007г.на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 134/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 12080 от 11.11.2008г. ОСТАВА В СИЛА определение № 129 от 18.03.2008г., постановено по адм.дело № 134/2008г. на Административен съд гр.Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2008г.
90 Административно дело No 135/2008 Дела по ЗМСМА ТАНАТОС ООД КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.4.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 14 на Общински съвет Казанлък по оспорването на "Танатос" ООД Казанлък
В законна сила от 14.5.2008г.
91 Административно дело No 136/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕДИ - МОД - ТЕОДОРА БАКАЛОВА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 17.3.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ"Теди - Мод - Теодора Бакалова" гр. Казанлък против писмен отговор № 168-2163-1/03.01.2008г. на главния архитект на Община Казанлък.Административната преписка да се изпрати на компетентния орган - Кмет на Община Казанлък със задължителни указания да продължи процедурата за издаване на разрешение за изготвяне на ПУП с цел промяна предназначението на собствен за фирмата недвижим земеделски имот и приключи тази процедура със съответната заповед - за издаване на разрешение или изричен отказ за издаването на такова. Прекратява адм. производство по адм. дело № 136/2008 по описа на АС - Стара Загора. Определението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес за жалбоподателката и от съобщаването за ответната страна.
В законна сила от 1.4.2008г.
92 Административно дело No 138/2008 Дела по ЗОСОИ И.П.З. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.8.2008г.
ИЗМЕНЯ размера на дължимото на И.П.З.,*** обещетение в компенсаторни записи, определено с Експертна оценка на зам.областен управител на област Стара Загора за оценяване по реда на ЗОСОИ, на двуетажна къща с дворно място, цялото с площ от 650 кв.м., от които 250 кв.м. застроени, а останалите 400 кв.м. незастроени, находящи се в с.Караклес, Димотишко, Гърция, КАТО ПРОМЕНЯ наследствената му квота от 1/12 идеална част на 1/6 идеална част и УВЕЛИЧАВА размера на 800лв. на 3700лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.8.2008г.
93 Административно дело No 139/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
ЕТ"ДАНИ-М" - ГР.МЪГЛИЖ,
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД - СТАРА ЗАГОРА,
П.И.Г.,
Р.И.Г.,
Д.Г.К.,
Й.И.Й.,
Р.Б.Х.,
С.П.Г.,
К.И.Й.,
П.Й.П.,
И.Й.П.,
Д.П.Й.,
П.И.П.,
К.В.Г.,
Е.И.П.,
М.Д.С.,
Г.С.Г.,
Р.С.Г.,
К.П.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.11.2008г.
Решение № 43 от 11.11.2008г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 50/28.01.2008г. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен план за застрояване на поземлен имот 037024, находящ се в м."Тънкия път" в землището на с.Черганово общ.Казанлък, по жалбата на П.Й.П. ЕГН ********** ***. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2008г.
94 Административно дело No 140/2008 Други административни дела П.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.4.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Х. ***, против Заповед № 2008000282/11.01.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Стара Загора, за налагане на основание чл. 76,т.2 от ЗБДС на принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин", като неоснователна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.7.2008г.
95 Административно дело No 141/2008 Дела по ЗМСМА Х.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Х.С.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.С. против заповед № 99/17.01.2008г. на кмета на Община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дн. срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2008г.
96 Административно дело No 145/2008 Други административни дела КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА,
СД СЕВЕР ТРАНС-МЛАДЕНОВ, ЖЕЛЯЗКОВ И СИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.2.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на Консорциум "Августа Траяна" гр. Стара Загора и на СД "Север транс-Младенов, Желязков и сие" гр. Стара Загора против Решение № 32 от Протокол № 5/31.01.2008г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 145/2008г. по описа на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 18.9.2008г.
97 Административно дело No 146/2008 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Община - Гълъбово.
В законна сила от 8.6.2008г.
98 Административно дело No 148/2008 Дела по ЗМСМА П.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.И.И.,
П.Г.М.,
М.Г.Г.,
А.Р.С.,
Р.С.К.,
Д.Ж.Т.,
Л.Ж.С.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.5.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 148/2008 г. поради оттегляне на жалбата.
В законна сила от 14.6.2008г.
99 Административно дело No 149/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Н.К.,
К.Г.К.,
Д.Г.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.4.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 149/2008г. по описа на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 16.4.2008г.
100 Административно дело No 150/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Н.К.,
Н.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.3.2008г.
Прекратява производството по адм. дело 150 по описа за 2008 г. на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес.
В законна сила от 24.3.2008г.
101 Административно дело No 152/2008 Други административни дела А.А.А.,
М.А.,
Т.А.А.
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.4.2008г.
Отхвърля жалбите на А.А., Т.А., М.А., действащи със съгласието на майка си Л.А., всички граждани на Армения. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 7.4.2008г.
102 Административно дело No 154/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.П.К.,
Н.С.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.3.2008г.
Определение № 151/31.03.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.К. и Н.С.З. против заповед № 1134/02.06.2007г. на кмета на Община Ст.Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 154/2008г. на Ст.АС поради неотстраняване нередовностите на жалбата. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 11.4.2008г.
103 Административно дело No 155/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.И.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2008г.
Определение № 121от 14.03.2008 г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 155/2008г. по описа на АС-Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на исковата молба, подадена от Л.И.П. от гр.Ст.Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 28.3.2008г.
104 Административно дело No 156/2008 Искове за обезщетение П.М.И. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.3.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 156 по описа за 2008г. на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 24.3.2008г.
105 Административно дело No 159/2008 Искове за обезщетение Е.П.П. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.4.2008г.
Връща исковата молба на Е.П.П. от гр. Ст. Загора.Прекратява производството по адм. дело № 159/2008г. по описа на АС- Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.4.2008г.
106 Административно дело No 160/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.К.Г. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 21.3.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба
В законна сила от 2.4.2008г.
107 Административно дело No 161/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.4.2008г.
Определение № 161/02.04.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.П. *** против заповед № 72/17.01.2008г. на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 161/2008г по описа на СтАС поради неотстраняване нередовностите на жалбата. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.4.2008г.
108 Административно дело No 162/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 2.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.Д.П. *** против Заповед № 69/17.01.2008г. или Заповед № 1607/14.07.2008г. на Кмета на Община Стара Загора. Прекратява производството по адм.дело № 162/2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 22.4.2008г.
109 Административно дело No 163/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2008г.
Отхвърля жалбата на И.И.Х., като неоснователна.
В законна сила от 17.6.2008г.
110 Административно дело No 167/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.4.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 167/2008 г. поради оттегляне на иска.
В законна сила от 17.4.2008г.
111 Административно дело No 168/2008 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК,
СЕЛИН ООД - ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Казанлък против Решение № 21 по Протокол № 4 от проведено на 31.01.2008 г. заседание на Общински съвет - Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 168/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 18.10.2008г.
112 Административно дело No 169/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2008г.
Отменя отказа на Директор дирекция "ТСУ" при общинска администрация Ст. Загора да издаде скица на УПИ X--187 кв. 22 по плана на с. люляк, община Ст. загора. Задължава общинска администрация Ст. Загора да издаде на И.С.И. от гр. Ст. Загора скица в 7-дневен срок от влизането на решението в сила. Решението подлежи на обжалвае пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 29.4.2008г.
113 Административно дело No 170/2008 Искове за обезщетение Ж.Т.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.4.2008г.
Връща исковата молба на Ж.Т.И. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 170/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 11.4.2008г.
114 Административно дело No 171/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТПК ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА,
БАБАНОВИ ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на ТПК "Освобождение" Стара Загора. ОСЪЖДА ТПК "Освобождение" Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на МТК "Груп" ООД направените деловодни разноски в размер на 500 лв. Решението, съгласно чл. 136 ал.1 вр.чл.132 ал.1 т.3 от ЗУТ, не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 22.7.2008г.
115 Административно дело No 172/2008 Дела по КСО Г.С.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.4.2008г.
Отменя решение на Директора на ТП на НОИ гр. Ст. Загора и разпореждане не ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ за отказ да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията &4 от ПЗР на КСО на Г.С.Г. ***. Изпраща преписката за решаване на въпроса по същество при спазване указанията на съда за тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 29.4.2008г.
116 Административно дело No 174/2008 Дела по ЗМСМА ПЕТЪР ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ - ЕТ ПЕТЪР ВЕЛКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петър Велков Г., в качеството му на ЕТ "Петър Велков" със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. "Александър Стамболийски" № 36, против Решение № 40 поПротокол № 5 от проведено на 15.02.2008 г. заседание на общински съвет - Гълъбово, като недопустима.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 140 от 25.03.2008 г., постановена по адм.дело № 174/2008 г. на Административен съд - Стара Загора. Определението е окончателно.
В законна сила от 8.7.2008г.
117 Административно дело No 176/2008 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.Л.М.,
Х.И.В.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Ч.П.Ч.,
П.К.Ч.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.М. *** и Х.И.В. ***, Заповед N 60/ 28.01..2008г. на Кмета на община Казанлък, в частта й, с която на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ и Решение № 52 по протокол № 19 от 22.11.2007г. на ОЕСУТ при община Казанлък, е одобрено изменение на план за регулация на част от кв.6 по плана на с.Горно Черковище, с което се променя вътрешната имотна граница между УПИ ХІ-89 и УПИ VІІІ-86 в кв.6 по плана на с.Горно Черковище, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Х.И.В. ***, сумата от 270 /двеста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.      Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.12.2008г.
118 Административно дело No 178/2008 Дела по ЗМСМА ЕТ БИВИЕМ- БАНКО ИВАНОВ,
СД СЕВЕР-ТРАНС -МЛАДЕНОВ ,ЖЕЛЯЗКОВ И СИЕ,
КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА,
ПИР ИМПЕКС ЕООД,
ЕКСПРЕС ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ФОРМУЛА ООД - СТАРА ЗАГОРА,
ЕВРО-ТУР-МАРКО МАРКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 357/20.02.2008 г. на Кмета на община Стара Загора за откриване на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите на Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми.
В законна сила от 12.7.2008г.
119 Административно дело No 179/2008 Дела по ЗМСМА ПИР ИМПЕКС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 17.3.2008г.
Прекратява производствто по адм. дело № 179/2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Присъединява адм. д. № 179/2008г. по посиа на АС - Стара Загора към адм.д. № 178/2008г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед № 357/20.02.2008г. на Кмета на община Стара загора за откриване на конкус за възлагане на превоз на пътници по линините от Общинската и Републиканската транспортни схеми. Производството следва да продължи по адм.дело № 178/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2008г.
120 Административно дело No 185/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Д.,
Д.С.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.3.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 9.4.2008г.
121 Административно дело No 186/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.4.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 186 по описа за 2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 11.4.2008г.
122 Административно дело No 187/2008 Други административни дела С.Т.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2008г.
Отхвърля като неоснователно оспорването на С.Т.Р. срещу Заповед № 2008001062/08.02.2008г. на Директора на ОДП - Стара Загора, с която на основание чл.76, т.2 от ЗБДС, му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт, със срок от 08.02.2008г. до отпадане на основанието. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.7.2008г.
123 Административно дело No 188/2008 Други административни дела Т.Т.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН МЪЛЧАЛИВИЯ ОТКАЗ на Кмета на гр. Шипка да съобщи на Т.Т.Т. обществена информация по т.3 и т.4 ,5,6,7 и 8 от заявление за достъп до обществена информация от 30.01.2008г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Кмета на гр. Шипка . ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за произнасянето. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването, направено от Т.Т.Т. на мълчаливия отказ на Кмета на гр.Шипка да се произнесе по т.1,2,9,10 и 11 по заявлението му за достъп до обществена информация от 30.01.2008г. .ОСЪЖДА кМЕТСТВО ГР.шИПКА ДА ЗАПЛАТИ НА т.т.т. СУМАТА 10/ДЕСЕТ/ЛЕВА НАПРАВЕНИТЕ ПО ДЕЛОТО РАЗНОСКИ. рЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 14 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ ПРЕД ВАС.
В законна сила от 11.7.2008г.
124 Административно дело No 189/2008 Дела по ЗАдм ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД - гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 17.5.2008г.
125 Административно дело No 190/2008 Искове за обезщетение И.Д.И. НОИ СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.3.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 190 по описа за 2008г. на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 25.3.2008г.
126 Административно дело No 191/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.К.Я. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 2.4.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 191 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 14.4.2008г.
127 Административно дело No 192/2008 Искове за обезщетение Л.М.Н. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2008г.
Връща исковата молба на Л.М.Н. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 192/2008 по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 24.4.2008г.
128 Административно дело No 194/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2008г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 26.06.2008 г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН чл.46а от наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община николаево, приет с Решение № 20/20.02.2008г.на Общински съвет Николаево. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След Влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево.
В законна сила от 18.7.2008г.
129 Административно дело No 196/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.5.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 196/2008 г. по описа на Административен съд - Стара загора по оспоравенето на областния управител на област Стара Загора на разпоредбите на чл. 16, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 от Првилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приети с Решение № 28 по Протокол № 4 от проведено на 20.02.2008 г. заседание на Общински съвет Николаево, поради оттегляне с Решение № 33/07.05.2008 г. на ОбС - Николаево на разпоредбите от ПОДОбСНКВОА в оспорената им част.
В законна сила от 14.6.2008г.
130 Административно дело No 197/2008 Дела по ЗДС ТПК ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.3.2008г.
Определение № 145/27.03.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на Тончо Тенев Добрев в качеството му на Председател на ТПК "Освобождение" гр.Ст.Загора против Заповед № 93/13.02.2008г на Областен управител на обл.Ст.Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 197/2008 по описа на Административен съд Ст.Загора. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С опр.5223 от 08.05.2008 год. оставя в сила определение 145 от 27.03.2008 г. на АС Стара Загора.
В законна сила от 8.5.2008г.
131 Административно дело No 198/2008 Искове за обезщетение Е.А.В. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.4.2008г.
Връща исковата молба на Е.А.В. от гр. Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 198/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 21.4.2008г.
132 Административно дело No 199/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.Е.Я. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.4.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба.
В законна сила от 11.4.2008г.
133 Административно дело No 200/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм СЕЛИН ООД - ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.3.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на "Селин" ООД против Решение № 39/28.02.2008г. на Общински съвет - Казанлък. Прекратява производството по адм.дело № 200/2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 130/18.03.2008г. постановено от АС - Стара Загора по адм.д. № 200/2008г. Определението е окончателно.
В законна сила от 12.9.2008г.
134 Административно дело No 203/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.3.2008г.
Определение 0 128/18.03.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването, направено със заповед № 126/28.02.2008г. на Областен управител на обл.Ст.Загора, на решение № 25 от 25.01.2008г, прието на Общински съвет Мъглиж.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.203/2008 по описа на АС-Ст.Загора. определението подлежи на обжалване с ч.жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.4.2008г.
135 Административно дело No 204/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.4.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 204/2008 г. по описа на Адмчинистративен съд - Стара Загора, в частта му по оспорването, обективирано в Заповед № 126/28.02.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, на т.1 от Решение № 28 по Протокол № 4 от проведено на 25.01.2008 г. заседание на Общински съвет - Мъглиж, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на старните.
В законна сила от 15.4.2008г.
136 Административно дело No 205/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.5.2008г.
Прекратява производството по АД № 205/2008г. по описа на АС - Стара Загора поради недопустимост на жалбата, подадена от Е.К.Г. *** против мълчалив отказ по молба с вх. № 0865/28.02.2008г. подадена до община Павел баня. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС. Заверено копие от протокола от предходното и настоящото съдебно заседание да се докладват на Председателя на Административен съд Стара Загора.
В законна сила от 20.5.2008г.
137 Административно дело No 206/2008 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.4.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 206 по описа за 2008г.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 11.4.2008г.
138 Административно дело No 207/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.3.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 207/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 139/24.03.2008г. по адм. дело № 207/2008г. по описа на АС- Ст. Загора. Определението е окнчателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2008г.
139 Административно дело No 208/2008 Дела по ЗДС Т.Т.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на ТПК -Освобождение - Стара Загора представлявано от Т.Т.Д. и прекратява производството по адм.д. № 208/2008 г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.4.2008г.
140 Административно дело No 209/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Д.В. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 3.4.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба
В законна сила от 15.4.2008г.
141 Административно дело No 210/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.П.М. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.4.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210/2008 г. по описа на Административен съд - Старла Загора.
В законна сила от 23.5.2008г.
142 Административно дело No 211/2008 Искове за обезщетение А.Г.Ж. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.4.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 211/ 2008 г.Определението подлежи на обжалване в 7 -дневен срок от съобщението му.
В законна сила от 24.4.2008г.
143 Административно дело No 212/2008 Други административни дела ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТПК СТ. ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.4.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 212 по описа за 2008г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на ОС на ТПК Ст. Загора представлявана от председателя на управителния съвет, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да отпише от актовите книги УПИ I-за битов комбинат в кв. 145 по плана на града. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение от 02.04.2008г. постановено по адм. дело № 212 от 2008г. по описа на АС-Ст. Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.5.2008г.
144 Административно дело No 213/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.3.2008г.
Определение № 150/31.03.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на чл.2т.2 и т.3 от Наредбата за за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи или части от тях на територията на Община Братя Даскалови, приета с решение № 24 от 31.01.2008г на Общински съвет Бр.Даскалови по заповед № 208/20.03.2008г на Областен управител на обл. Ст.Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 213/2008г по описа на СтАС поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Вас с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.4.2008г.
145 Административно дело No 214/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 23.6.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 214/2008г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответната страна и от съобщаването му за жалбоподателя и заинтересованата страна пред ВАС.
В законна сила от 11.7.2008г.
146 Административно дело No 216/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Й.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.П.И.,
В.Д.Г.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.Й., против Заповед № 301/19.02.2008 г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание & 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал.1 отППЗСПЗЗ във вр. с & 4 б, ал.1 от ЗСПЗЗ, е наредено на Г.П.И. да придобие право на собственост върху новообразуван имот 25, кадастрален район 256, местност "Бойчо Бунар" в землището на гр. Стара Загора, с площ 584 кв. м. като неснователна
В законна сила от 12.7.2008г.
147 Административно дело No 217/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Й.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.И.М.,
В.Д.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2008г.
Решение № 18 от 12.06.2008 г. Отхвърля като неоснователно оспорването от Н.Й.Й. ЕГН - ********** *** на заповед № 294819.02.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. с § 4а ал.1 от ПЗСПЗЗ, е наредено В.И.М. да придобие право на собственост върху новообразуван имот № 26 кадастрален район 256 находящ се в м. Бойчо Бунар с площ от 600 кв.м. Решението подлежи на касационно оспорване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 3.7.2008г.
148 Административно дело No 218/2008 Други административни дела БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.5.2008г.
Оставя без разглеждане като нередовна жалбата на Българско дружество за защита на птиците, представлявано от председателя на управителен съвет Борислав Николаев Тончев.Прекратява производството по адм. дело № 218/08г. по описа на АС-Ст. загора.
В законна сила от 7.5.2008г.
149 Административно дело No 224/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.В.П. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.4.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 224/2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 26.4.2008г.
150 Административно дело No 226/2008 Дела по КСО М.Ж.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.4.2008г.
Определение № 183 от 14.04.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото , поради неотстраняване нередовностите на исковато молба, подадена от М.Ж.Т. ***. Определението подлежи на обжалване с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 29.4.2008г.
151 Административно дело No 229/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЕЙТА - АНГЕЛ АНГЕЛОВ - СТАРА ЗАГОРА ИЗП ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.3.2008г.
Определение 146/27.03.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ"ДЕЙТА-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" гр.Ст.Загора против заповед № РД 18-1/07.01.08г. на Изп.директор на Агенцията по кадастъра, поради оттегляне на оспорването.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с ч.жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.4.2008г.
152 Административно дело No 230/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МАЛТЕХАГРО ООД ГР. БОТЕВГРАД ИЗП ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.3.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Малтехагро" ООД със седалище и адрес на управление гр. Ботевград против Заповед № РД-18-1/07.01.2008 на ИД на Агенцията по кадастъра ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 230/2008г. по описа на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.4.2008г.
153 Административно дело No 232/2008 Дела по ЗОС Д.А.Д.,
И.А.Д.,
В.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2008г.
Изменя по отношение на Д.А.Д., И.А.Д. и в.И.П. Заповед № 2122/27.09.2007 г. на Кмета на община Стара Загора, в частта за определяното обезщетение като: УВЕЛИЧАВА р-ра на паричното обезщетение по отношение на Д.А.Д. от 1 468.75 лв.представляващо 1/16 ид.ч. от определеното със заповедта общо обезщетение в р-р на 23 500 лв., на 4 420.95 лв. УВЕЛИЧАВА р-ра на паричното обезщетение по отношение на И.А.Д. от 1 468.75 лв. представляващо 1/16 ид.ч. от определеното със заповедта общо обезщетение в р-р на 23 500 лв., на 4 420.95 лв. УВЕЛИЧАВА р-ра напаричното обезщетение по отношение на В.И.П. от 2 937.50 лв., представляващо 1/8 ид.ч. от определеното със заповедта общо обезщетение в р-р на 23 500 лв., на 8 841.90 лв.ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д., И.А.Д. и В.И.П., против Заповед № 2122/27.09.2007 г. на Кмета на община Стара загора, в останалата й част, като неоснователна.Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила от 11.6.2008г.
154 Административно дело No 233/2008 Дела по ЗМСМА А.Г.Д.,
Е.А.Ч.,
Н.П.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.5.2008г.
Изменя заповед №4/03.01.2008г. на Кмета на Община Ст. Загора в частта относно определеното парично обезщетение за А. Г. Д., Е. А. Ч. и Н. П. П. като определя парично обезщетение в размер на 8 259. 75 лв. за отчуждавана реална част от 46.66 кв. м. от ПИ №1524 в кв. 523"а" по плана на гр. Ст. загора.Осъжда Община Ст. загора да заплати на А. Г. Д., Е. А. Ч. и Н. П. П. деловодни разноски в размер на 820 лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВАС.
В законна сила от 12.5.2008г.
155 Административно дело No 234/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.4.2008г.
Оставя без разглеждане оспорването на Областен Управител - Стара Загора против Решение № 97/28.02.2008 г. на Общински съвет - Стара Загора. Прекратява производството по адм.д. № 234/2008 г.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба, от датата на получаване на съобщението.
В законна сила от 1.5.2008г.
156 Административно дело No 236/2008 Дела по ЗМСМА М.Г.С.,
А.Ж.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа,обективиран в писмо изх.№ 11-03-1361/04.03.2008 г. на Директор Дирекция "ФСДБУС".Изпраща административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на М.С. и А.Т. от 30.11.2007 г.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 22.7.2008г.
157 Административно дело No 237/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.4.2008г.
На основание чл.159, т.8 във вр. с чл. 196 от АПК АС Ст. Загора прекратява производството по адм. дело №237 по описа за 2008г.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 22.4.2008г.
158 Административно дело No 240/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.6.2008г.
ОТМЕНЯ чл.17, ал.3; чл.20, чл.21, чл.25 и др. от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево, приета с Решение № 19/20.02.2008г. като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дн.срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 18.7.2008г.
159 Административно дело No 241/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.6.2008г.
Отхвърля жалбата на И.Н.Б., против отказ на Кмета на община Стара Загора с което е било откадано пълно освобождаване от такса за битови отпадъци за срок от 5 г., като неоснователна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.12.2008г.
160 Административно дело No 243/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм С.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 8.4.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на С.М.Ч. *** против писмен отговор рег. № и-618/21.03.2008г. на зам.кмета на Община Стара Загора по негова молба № ОС-206/10.03.2008г. Прекратява производството по административно дело № 243/2008г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила Определение № 177/08.04.2008г. по адм.дело № 243/2008г. на Старозагорски административен съд, втори състав. Определението е окончателно.
В законна сила от 30.10.2008г.
161 Административно дело No 244/2008 Други административни дела М.Г.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2008г.
Отвърля като неоснователно оспорването на М. Г.М. срещу заповед № 2008001829/07.03.2008г. на Директора на ОДП Стара Загора, с която на основание чл. 76 т.2 от ЗБДС му е наложена принудителна адм. мярка - забрана за напускане на страната и отакза за издаване на паспорт, със срок от 07.03.2008г. до отпадане на основанието. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.11.2008г.
162 Административно дело No 245/2008 Други административни дела П.В.К. ДИРЕКТОР НА НСП-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.В.К. на основание чл. 159 т.7 от АПК.Прекратява производството по адм. дело № 245/2008г. на АС- Ст. Загора. ПОдлежи на обжалване с ч.ж. пред ВАС в 7-дневен срок от връчването.
В законна сила от 15.4.2008г.
163 Административно дело No 247/2008 Други административни дела Г.Н.С. НАЧАЛНИК РПУ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2008г.
Отхвръля като неоснователно оспорването на Г.Н.С. срещу заповед № 12/07.03.2008г. на Началника на РПУ - Чирпан. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.7.2008г.
164 Административно дело No 249/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЕРОХРОМ АД КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 8.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Ферохром" АД Казанлък поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 18.6.2008г.
165 Административно дело No 250/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.С.Е. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима исковата молба на И.С.е. против Република България, представлявана от Министъра на финансиите и НОИ.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2008г.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от връчването.
В законна сила от 15.4.2008г.
166 Административно дело No 252/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Х.И. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2008г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Х.И. ***.Прекратява производството по делото.
В законна сила от 5.5.2008г.
167 Административно дело No 254/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.5.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане оспорването против удостоверение № УТ-И-27/25.04.2006г. на гл.архитект на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 254/08г. на АС-Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дн.срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 24.6.2008г.
168 Административно дело No 255/2008 Други административни дела И.И.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2008г.
Решение № 21/23.05.2008г. ОТХВРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № 163/04.03.2008 г. на Областен управител на обл.Ст.Загора, направено от И.И.Р. ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 14.6.2008г.
169 Административно дело No 256/2008 Други административни дела А.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.6.2008г.
Отхвърля жалбата на А.И.Г. против Заповед № 2008001462/22.02.2008 г. на Директора на ОДП - Стара Загора, като неоснователна.Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.7.2008г.
170 Административно дело No 260/2008 Други административни дела Х.М. ИНТЕРВ.ОРГАН ПРИ ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.6.2008г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество.ВРЪЩА жалбата на Х.М. против решение № УП-127 от 12.10.2007 г. на интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците-Директора.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 260/2008 г. по описа на АС гр.Стара Загора.
В законна сила от 25.6.2008г.
171 Административно дело No 261/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.4.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 261 по описа на АС- Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС с частна жалба.
В законна сила от 30.4.2008г.
172 Административно дело No 262/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Г.,
Г.П.К.,
Д.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К. поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 1.5.2008г.
173 Административно дело No 264/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.Х.Т. НОИ СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 24.4.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 264 по описа за 2008г. на Административен съд Стара загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пед ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 7.5.2008г.
174 Административно дело No 266/2008 Други административни дела А.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.6.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа с рег. № 8942/12.03.2008г. на директора на ОДП Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на началника на сектор - КАТ - ПП при ОДП Стара Загора да се произнесе по направеното искане. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дн. срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.6.2008г.
175 Административно дело No 269/2008 Други административни дела К.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.П.С. и прекратява производството по адм. д. № 269/2008 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба.
В законна сила от 28.6.2008г.
176 Административно дело No 271/2008 Искове за обезщетение Д.П.Н. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.4.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима исковата молба на Д.П.Н. против РБ, представляване от Министъра на финансиите и Наионален Осигурителен Институт. Прекратява производството по адм. дело № 271 по описа за 2008г. на АС-Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването.
В законна сила от 14.4.2008г.
177 Административно дело No 272/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.А.,
В.Е.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Е.Н.А.,
С.К.С.,
С.Б.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2008г.
Решение № 44 от 27.11.2008г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1173/06.06.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на УПИ ХІІ 1338 и УПИ ХІІІ-1337 в кв.107 по плана на гр.Стара Загора, по жалба на М.Б.А. ЕГН ********** И В.Е.Ч. ЕГН **********, двете от гр.Стара Загора ул."Раковски" № 132.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ЗАПЛАТИ на М.Б.А. и В.Е.Ч. СУМАТА 950/деветстотин и петдесет/лв за направени по делото разноски.  Решението не подлежи на касационно оспорване.  
В законна сила от 27.11.2008г.
178 Административно дело No 273/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.8.2008г.
Отхвърля оспорването на П.Т.Т., Решение № 3/27.03.2008г. на Директора на ТД на НАП, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата му с вх. № 6747/20.03.2008г. срещу изпращане на преписката по данъчна декларация № П-4885/12.01.2001г. на АДВ за събиране на установеното с декларация публично задължение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 7.8.2008г.
179 Административно дело No 274/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2008г.
Отменя Решение № 95/21.03.2008 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията за Държавни вземания - София и осъжда АДВ - София да заплати на П.Т.Т. сумата от 60 лв, която представлява направените разноски по делото.
В законна сила от 7.7.2008г.
180 Административно дело No 277/2008 Дела по КСО Н.С.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 277/2008г. на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 15.5.2008г.
181 Административно дело No 278/2008 Дела по КСО П.С.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. *** против Решение № **********/31.03.2008 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/18.02.2008 г. на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2008г.
182 Административно дело No 279/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.В.И. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2008г.
Връща исковата молба на Д.В.И. ***.Прекратява производството по делото.
В законна сила от 12.6.2008г.
183 Административно дело No 280/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение А.С.Д. ЗВЕНО ОБЩИНСКА ОХРАНА КЪМ ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.5.2008г.
Връща исковата молба на А.С.Д. по която е образувано адм. дело № 280/08г. по описа на АС-Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело №280/08г. по описа на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на оспорващия.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 203/07.05.2008г. по адм. дело №280/2008г. по описа на АС-Ст. Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.6.2008г.
184 Административно дело No 281/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.г.Х. изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в затвора - гр. Стара Загора, против бездействие на Началника на затвора изразяващо се в непредприемане на действия за отстраняване на твърдяните подадената жалба вх. № 4/25.02.2008 г. нарушения, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 281/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.7.2008г.
185 Административно дело No 284/2008 Други административни дела ТПК ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 5.8.2008г.
Отменя Разпореждане № 2162/26.03.2008г. на Областен управител на Област Стара Загора за спиране на адм. производство по искане за деактуване на имот, представляващ 1846/10773 ид. части от имот, направено по искане на ТПК "Освобождение". Връща административната преписка на Областен управител за продължаване на производството по искането. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до старните, че е постановено.
В законна сила от 20.8.2008г.
186 Административно дело No 286/2008 Искове за обезщетение Е.Г.К. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.5.2008г.
Прекратява производството по адм. д. № 286/2008 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба.
В законна сила от 20.5.2008г.
187 Административно дело No 287/2008 Дела по КТ В.С.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОИТ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на В.С.М. Директор на 12-то Основно училище "Георги Гърбачев", с адрес гр. Стара Загора, кв. "Лозенец" ул. "Ком" № 35, на обективирания в писмо изх. № РР - 03/12.03.2008 г. отказ на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" - гр. Стара Загора, да даде предварително разрешение по чл. 333, ал.1, т.2 от КТ с Демир Митков Демирев на длъжност "пазач", като недопустимо.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 287/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.5.2008г.
188 Административно дело No 289/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ж.Н.,
И.Х.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
В.С.И.,
И.С.И.,
Г.И.М.,
С.П.М.,
И.П.М.,
Й.К.Т.,
Т.Ф.Е.,
К.Ф.Е.,
Т.Д.П.,
В.Д.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 114/14.02.2008г., издадена от кмета на Община Казанлък, с която е одобрено изменение на план за застрояване и работен устройствен план на част от кв.204 по плана на гр.Казанлък с предвидено свързано средно етажно застрояване за УПИ ІІ-680,ІІІ-679,ІV-675 и V-674 КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Казанлък да ЗАПЛАТИ на И.Х.Н. и М.Ж. Няголова направените по делото разноски в размер на 285лв. Решението НЕ ПОДЛЕЖИ на касационно обжалване.
В законна сила от 17.10.2008г.
189 Административно дело No 290/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.С.,
Т.Т.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
В.А.В.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.И.С. и Т. Рачев И. *** на Заповед №526/19.06.2007г. на Кмета на община Казанлък за одобряване на ПУП №130023, местност "Тумбова чешма", землище на с. Енина, собственост на В.А.В..   ОТХВЪРЛЯ искането на Кмета на Община Казанлък за присъждане на разноски по делото.   Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ.   Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 26.11.2008г.
190 Административно дело No 291/2008 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.4.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на М.Г.Х., изтърпяващ наказание "Доживотен затвор без право на замяна" в Затвора гр. Стара Загора, с която се иска от съда да разпореди прекратяване действията на куриера на Затвора гр. Стара Загора Петър Митев. Прекратява производството по адм.дело № 291/2008 на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е постановено.
В законна сила от 24.5.2008г.
191 Административно дело No 292/2008 Дела по КСО Г.М.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2008г.
Решение № 26/19.06.2008г. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на решение № 13/31.03.2008г.на Директора на ТП на НОИ Ст.Загора и потвърденото с него разпореждане № 149/14.02.2008г. на Ръководителя на осигуряването на безработица при Районно у-ние "Социално осигуряване" Ст.загора по жалба на Г.М.Т. ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ в сила решението от 19.06.2008г. по адм.д.№ 292/2008г.на Ст.АС.
В законна сила от 24.9.2008г.
192 Административно дело No 295/2008 Други административни дела М.С.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.5.2008г.
ОТМЕНЯ по оспорването на М.С.с. от гр. Ст. Загора заповед №2008000786/30.01.08г. на Директора на ОДП гр. Ст. Загора за налагане на принудителна административна мярка- временно ограничение за напускане на страната и не издаване на паспорт на български гражданин, постановена на основание чл.75, т.5 от ЗБДС.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.С.с. за осъждане на ОДП Ст. Загора да заплати направените по делото разноски, като не надлежно предявено. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.12.2008г.
193 Административно дело No 296/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Т.Т.,
ОБАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.7.2008г.
отменя определението си за даване ход по същество. Остовя без разглеждане жалбата на Тодоро Т.Т.. Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването до страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 2.12.2008г.
194 Административно дело No 297/2008 Други административни дела ЕТ ИППМП Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ по оспорването на ЕМИЛ ХРИСТОВ в качеството му на управител на ЕТ"ИППМП-д-р ЕМИЛ ХРИСТОВ" на покана с изх.№29-05-399/24.03.2008г. на Директора на РЗОК Ст. Загора.Осъжда РЗОК Ст. Загора да заплати на Емил Христов сумата от 300 лв., представляваща ДТ от 50 лв. и възнаграждение за един адвокат в размер на 250 лв.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение №18/26.05.2008г., постановено по адм. дело №297/2008г. от Старозагорски администратвен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2008г.
195 Административно дело No 300/2008 Дела по КСО К.К.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.5.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 300/2008г. по описа на АС - Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дн. срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 18.6.2008г.
196 Административно дело No 302/2008 Искове за обезщетение Г.М.Г. М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.5.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 302/2008 г. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок с частна жалба.
В законна сила от 11.6.2008г.
197 Административно дело No 304/2008 Други административни дела ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.9.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение. ОБЕЗСИЛВА съобщение № 73-03-37 от 01.04.2008г., издадено от Кмета на Община Гълъбово. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.9.2008г.
198 Административно дело No 307/2008 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2008г.
ИЗМЕНЯ т.2 от решение № 52, взето по протокол № 8 от заседанието на Общински съвет Павел баня, проведено на 03.04.2008г., като определя численост от 61,5 човека в общинска администрация на Община Павел баня. ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Павел баня по отношение на т.1 от решение № 52/03.04.2008г. като неоснователна. Решението подлежи на общалване в 14-дн.срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 7.8.2008г.
199 Административно дело No 308/2008 Дела по ЗМСМА К.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.5.2008г.
Оставя без разглеждане като нередовно оспорванеот на К.С.К. *** на заповед №673/25.03.2008г. на Кмета на община Ст. Загора. Прекратява производството по адм. дело № 308/08г. по описа на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от връчването му на оспорващия.
В законна сила от 18.6.2008г.
200 Административно дело No 309/2008 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА МЪГЛИЖ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.10.2008г.
Отменя заповед № 264/04.04.2008 г.на Областен Управител - Стара Загора, с която е обявена за нищожна заповед № РД-09-95/27.02.2008 г. на Кмета на Община Мъглиж, като незаконосъобразна.
В законна сила от 3.11.2008г.
201 Административно дело No 310/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.5.2008г.
Определение № 209/09.05.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването, направено със заповед № 307/29.04.2008г на Областен управител на обл.Ст.Загора, за незаконосъобразност на решение № 108/27.03.2008г., прието на Общински съвет Ст.Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 310/2008г. по описа на АС-Ст.Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.5.2008г.
202 Административно дело No 311/2008 Дела по ЗМСМА ПП АТАКА ГР. ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.5.2008г.
Оставя без разглеждане оспорването от Д.И.Д.- общински председател на ПП"Атака" гр. Гълъбово на заповед № 165/15.04.2008г. на Кмета на гр. Гълъбово, с която е наредено временно освобождаване на предоставен под наем общински имот до приключване на ремонта на сградата. Прекратява производството на адм. дело №311 по описа за 2008г. на АС-Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя.
В законна сила от 3.6.2008г.
203 Административно дело No 312/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.И.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.5.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и връща исковата молба
В законна сила от 4.6.2008г.
204 Административно дело No 313/2008 Други административни дела КЛОТО-ТЕРЗИЕВ ЕООД СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 5.8.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустимо оспорването на ЕООД "Клото- Терзиев" гр. Стара Загора против изричен отказ за изване на индивидуален административен акт, обективиран вписмо изх. № 26-00-495/16.04.2008г. на Главния архитект на Община Стара Загора. Прекратява производството по админситративно дело № 313/2008г. на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжавлане с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.
В законна сила от 14.8.2008г.
205 Административно дело No 315/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.М.Р.,
Г.М.М.,
М.М.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.Р., Г.М.М. - Йорданова и Мариана М.Р. против писмо с изх. № Т-отг.379/16.04.2008г., с което е съобщено становището на общински експертен съвет, че проектът за одобряване на подробен устройствен план на ПИ № 5400, кв.12, "Индустриален" по плана на гр.Стара Загора е нецелесъобразен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д № 315/2008г. на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дн. срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.7.2008г.
206 Административно дело No 316/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МАЛТЕХАГРО ООД ГР. БОТЕВГРАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Малтехагро"ООД със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, бул."Цар Освободител"№ 30, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, отказа да бъде изготвен проект за изменение на ПУП, обективиран в Писмо изх.№ Т-отг 377/ 16.04.2008г. на Главния архитект на Община Стара Загора, като незаконосъобразен.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената от "Малтехагро"ООД гр.Ботевград молба вх.№ Тз-263/ 05.03.2008г., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на "Малтехагро"ООД със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, бул."Цар Освободител"№ 30, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.11.2008г.
207 Административно дело No 320/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.В.Б. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 31.7.2008г.
Отменя, като незаконосъобразна заповед за задържане на лице № 93/10.04.2008г. , с която на основание чл.325 ал.1 и 2 от НК е разпоредено задържане за срок от 24 часа на М.В.Б. ***. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез АС - Стара Загора, пред ВАС.
В законна сила от 23.8.2008г.
208 Административно дело No 323/2008 Дела по КСО АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение № 14/07 г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане в частта им, с която е разпоредено внасяне на сума над 397,49лв. до 14901,78 лв. от Арсенал АД Казанлък.
В законна сила от 2.8.2008г.
209 Административно дело No 325/2008 Дела по ЗМСМА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 152 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 10 на заседанието, проведено на 24.04.2008г. за прекратяване на конкурса за възлагане превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Автобусни превози ООД сумата от 50 лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото за внесена държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.10.2008г.
210 Административно дело No 329/2008 Други административни дела М.В.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.7.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 13580 от16.04.2008г. Н-к сектор "ПП" към Областна дирекция"Полиция" Ст.Загора, с която на основание чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП и чл.8, ал.2 от Наредба І-45/24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането вдвижение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, е отказал извършване на регистрация на лек автомобил марка"Мерцедес S 320 CDI" с идентификационен номер на рамата WDB220026A19547, по оспорването на М.В.В. ЕГН ********** *** чрез пълномощника му А.В.А.. ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Н-к сектор"ПП" към ОД "Полиция" - Ст.Загора за ново произнасяне на дадените указания. ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за изпълнение на съдебното решение. Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.7.2008г.
211 Административно дело No 330/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Н.А. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.5.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 330/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради отказ от подадената жалба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.6.2008г.
212 Административно дело No 331/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.А.В. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2008г.
ВРЪЩА като недопустима исковата молба на Н.А.В., по която е образувано адм. дело № 331/2008г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 331/2008г.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от връчването.
В законна сила от 28.5.2008г.
213 Административно дело No 335/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.10.2008г.
Обявява за нищожно по жалба на М.Г.С. ***, с ЕГН ********** решение № 56/04.02.2008г., на Общински съвет Раднево, с която е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за обект: рудник "Трояново север", подобект: развитие на минните работи пред фронта на рудника за описаните в решението поземлени имоти, находящи в землището на село Трояново, община Раднево. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 1.10.2008г.
214 Административно дело No 339/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.6.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 339/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на разпоредбите на чл. 6, ал.4, чл. 14,чл. 49, чл. 50, чл.52, чл. 54, ал.1, чл.65 и чл. 71 от Наредба № 11 за пожалната безопасност и защита на населението на територията на община Опан, приета с решение № 29 по Протокол № 8 от проведено на 25.04.2008 г. заседание на Общински съвет - Опан, поради оттегляне с Решение № 36/28.05.2008 г. на ОбС - Опан на оспорените разпоредби.ОСЪЖДА Общински съвет - Опан да заплати на Областна администрация - Стара Загора сумата от 20 / двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.6.2008г.
215 Административно дело No 342/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 24150 СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Командира на поделение 24150-Стара Загора на заповед № 868/07.04.2008г. на Кмета на Община Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342 /2008г.Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС с частна жалба.
В законна сила от 4.6.2008г.
216 Административно дело No 344/2008 Други административни дела Й.С.Г. ОР ВЕСЕЛИН ХАРИТОВ ПРИ РПУ НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.6.2008г.
В законна сила от 17.7.2008г.
217 Административно дело No 348/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОЙКОРЕКТ-2007 ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.5.2008г.
СПИРА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на заповед № рд-14-344 от 22.04.2008 г. на Зам.началника на ДНСК Стара Загора,с която е наредено изпълнението на всички строителни и монтажни работи на строеж"жилищна сграда с офиси и гаражи" намираща се в УПИ VІ 3035 кв.72 по плана на гр.Стара Загора с адм.адрес гр.Стара Загора,ул."Поп Минчо Кънчев" № 109.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определение № 236 от 28.05.2008 г. по адм.д. № 348/2008г.на Административен съд -Стара Загора,с което е спряно изпълнението на Заповед № 14-344 от 22.04.2008г. на зам.началника на ДНСК и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на "Стройкорект-2007" ООД гр.Стара Загора за спиране изпълнението на Заповед № 14-344 от 22.04.2008 г. на зам.началника на ДНСК.Определението е окончателно.
В законна сила от 17.9.2008г.
218 Административно дело No 349/2008 Дела по ЗМСМА ПИ ЕС АЙ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2008г.
В законна сила от 25.7.2008г.
219 Административно дело No 351/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.С.Ю. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СОФИЯ,
НОИ СОФИЯ
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Ю. *** против Република България и НОИ София за сумата 2286 лв, представляваща причинени имуществени вреди от неизплатени суми към пенсията й, изчислени съобразно предвидения в чл.100 от Кодекса за социално осигуряване показател "осигурителен доход за страната", за периода 2001 г. - юни 2005 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 351/2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 1.7.2008г.
220 Административно дело No 353/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.7.2008г.
Определение № 285/14.07.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на З.С.Б. *** против Заповед № 939/08.04.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена оценка на имот № 107, масив 302 с площ 799,68 кв.м., находящ се в местността "Черния мост", землище гр.Стара Загора, собственост на Иван Димитров Иванов от гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 353/2008г по описа на АС-Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба предВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.7.2008г.
221 Частно административно дело No 354/2008 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ ЕТ"РИТМО-МАРИАНА РАДУЛОВА" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.5.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 423/21.05.2008 г. на Кмета на Община Казанлък, с което е наредено на Мариана Илиева Радулова като ЕТ с фирма "Ритмо-Мариана Радулова" със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, на основание параграф 17, ал.1 от ПЗР на ЗУТ да премахне в 14-дневен с8рок от получаване на заповедта собствения си обект - работилница за лепене, монтаж и баланс на гуми, находящ се в УПИ ІV.816 в кв.228 по плана на гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.6.2008г.
222 Административно дело No 355/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.5.2008г.
Определение № 242/30 .05.2008г.ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на М.Г.Х. с адрес Загвора Ст.Загора, ІІ-г група относно преустановяване действията на служителите на Затвора Ст.Загора, изразяващи се в недопускане да получава пратки със съдържание "тютюн в насипно състояние". ОСЪЖДА М.Г.Х. ДА ЗАПЛАТИ по с/ка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/ лв.Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение № 9025/28.07.2008г. Оставя без разглеждане част.жалба на Митко Г.Харакчиев от Ст.Загора-Затвора против разпореждане № 242/30.05.2008г. на АС-Ст.Загора, постановено по адм.дело № 355/2008г. на АС-Ст.Загора.Прекратява производството по адм.дело № 8875/2008г по описа на ВАС. Определението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че същото е изготвено.
В законна сила от 19.8.2008г.
223 Административно дело No 356/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.М.,
Р.Г.Б.
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.5.2008г.
Определение № 243/30.05.2008г. СПИРА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на заповед № РД-14-344 от 22.04.2008г.на Зам.началника на ДНСК София, с която е наредено изпълнението на всички строителни и монтажни работи на строеж "Жилищна сграда с офиси и гаражи",намираща се в УПИ VІ 3035,кв.72 по плана на гр.Стара Загора, с адинистр.адрес гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №109, по жалба от М.Г.М. от гр.Ст.Загора и Р.Г.Б. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 10070/06.10.2008Г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 243 от 13.05.08г.постановено по адм.д. № 356/2008г. на Старозагорски административен съд. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
В законна сила от 6.10.2008г.
224 Административно дело No 358/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Д. ОБЩИНА РАДНЕВО,
Е.Д.Т.,
Д.Н.Д.,
С.Ж.С.,
Р.С.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО жалбата на Д.Н.Д. *** против комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включващ ПУП по заповед № 480 /25.03.2008г. на кмета на Община Раднево, одобрен проект и разрешение за строеж № 12/25.03.2008г., издадено от Гл.архитект на Община Раднево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 358/2008г.по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.7.2008г.
225 Административно дело No 359/2008 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.10.2008г.
Отхвърля жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета на Общината и осъжда Община Ямбол да заплати на "Винд Енерджи" ООД- Ямбол, сумата от 200 лв, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.решението подлежи на обжалване пред ВАс в 14-дневен срок.
В законна сила от 24.10.2008г.
226 Административно дело No 360/2008 Дела по КСО и ЗСП Е.Н.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.6.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 9105/0028 от 30.04.2008г. на директора на Регионална дирекция Социално подпомагане Стара Загора, с което е оставил без разглеждане жалбата на Е.Н.Д. срещу заповеди №№ ЗД01/0084 и РД01/0085 от 19.02.2008г. на директора на Дирекция Социално подпомагане Казанлък. ВРЪЩА делото на адм. орган, за да се произнесе по жалбата на Е.Н.Д. срещу заповеди №№ ЗД01/0084 и РД01/0085 от 19.02.2008г. на директора на Дирекция Социално подпомагане Казанлък.
В законна сила от 3.6.2008г.
227 Административно дело No 361/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Т.Д.,
Н.Д.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Д. и Н.Д.П.,***, като наследници на Кольо Джуров Диманов срещу Заповед № 1695/16.08.2007 г. на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 361/2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.9.2008г.
228 Административно дело No 362/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 18.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбана на ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 22.7.2008г.
229 Административно дело No 363/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.6.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на подадената от "Енел Марица Изток" 3 АД жалба.
В законна сила от 22.7.2008г.
230 Административно дело No 364/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ" - ГР.ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2008г.
Решение № 40 от 16.10.2008 г.ОТМЕНЯ по жалба на Потребителна кооперация "Изгрев" със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул."Република" № 50 ЗАПОВЕД № 237/21.05.2008Г. комисия при Община Гълъбово и е нередено премахване на строеж "ограда" около пивница "Роза",находяща се в УПИ ІІ, отреден за сладкарница и озеленяване, кв.63 по плана на гр.Гълъбово, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО да заплати на Потребителна кооперация "Изгрев" гр.Гълъбово СУМАТА 130/Сто и тридесет/лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страниците пред ВАС.
В законна сила от 10.12.2008г.
231 Административно дело No 365/2008 Дела по ЗМВР Н.А.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.9.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 365/2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 10.10.2008г.
232 Административно дело No 366/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.7.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 366/2008 г. по описа на Административен съд - Стара загора, поради оттегляне с Решение № 94/25.06.2008 г. на Общински съвет - Гълъбово на оспорените разпоредби. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.7.2008г.
233 Административно дело No 367/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 11.7.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 367/2008 г. по оспорване на Обастен управител - Стара Загора на решение на Обс - Гълъбово, поради оттегляне с Решение № 95/25.06.2008 г. на ОбС - Гълъбово.Осъжда ОбС - Гълъбово да заплати на Областна администрация 20 лв., представляващи направените разноски по делото.
В законна сила от 24.7.2008г.
234 Административно дело No 368/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.6.2008г.
Определение № 245 от 06.06.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМ0 поради липса на правен интерес оспорването на Л.С.М.-Б. *** на заповед № 1133/25.04.2008 на Кмета на Община Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 368/2008г.по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.6.2008г.
235 Административно дело No 369/2008 Други административни дела ТНЧ ПРОГРЕС ГР. КАЗАНЛЪК ЗАМ.КМЕТ ОБЩИНА ГР.КАЗАНЛЪК ЮЛИАНА ПАЛАЗОВА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА ГР. КАЗАНЛЪК,
СНЦ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЖАР ГР. КАЗАНЛЪК,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА С ДУНАВЦИ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА С СРЕДНОГОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С РОЗОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА С КОПРИНКА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ С БУЗОВГРАД,
НЧ СВЕТЛИНА ГР. ШИПКА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЦВЯТКО РАДОЙНОВ" С. КРЪН,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АНТОН СТРАШИМИРОВ С ЧЕРГАНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА С РЪЖЕНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗВЕЗДА С ХАДЖИ ДИМИТРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ С ЯСЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ГОРНО ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗОРА С ГОЛЯМО ДРЯНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПЕКТО МАНОЛОВ С ДОЛНО ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ С ШЕЙНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР С КЪНЧЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БРАТСТВО С ЕНИНА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2008г.
решение № 34/04.07.2008 ОБЯВЯВА за нищожно решение от 17.05.2008г. на комисията определена от кмета на Община Казанлък със заповед № 386/14.05.2008Г. за разпределение на субсидиите за читалищата от Община Казанлък. ИЗПРАЩА делото на Общински съвет Казанлък за конституиране на надлежен състав на комисията за разпределяне на субсидии между читалищата от Община Казанлък Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.8.2008г.
236 Административно дело No 370/2008 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЦВЯТКО РАДОЙНОВ" С. КРЪН КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище "Цвятко Радойнов" с. Крън срещу Решение от 17.05.2008 г. на Комисия, определена от Кмета на Община Казанлък на основание чл. 23 ал.1 от Закона за народните читалища. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 370/2008 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е постановено.
В законна сила от 23.7.2008г.
237 Административно дело No 372/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Ж.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.7.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.Ж.С., поради неотстраняване на нередовностите и прекратява производството по адм.д. № 372/2008 г.
В законна сила от 22.7.2008г.
238 Административно дело No 373/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Т.Г. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 26.6.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 373/08 г. и връща исковата молба
В законна сила от 11.7.2008г.
239 Административно дело No 374/2008 Други административни дела Н.А.П. ОР ВЕСЕЛИН ХАРИТОВ ПРИ РПУ НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.9.2008г.
Решение № 32 от 18.09.2008 г.ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на Н.А.П. ЕГН ********** *** против заповед № 314/13.05.2008г. на Началника на РПУ Ст.загора, с която с8а отнети издадени разрешения за носене № 209880, валидно до 02.06.2008г. и разрешение за съхраняване Приложение № 4 с № 1096/02.06.2005г.на ловно огнеострелно оръжие и е разпоредено предаване на ловна гладкоцевна пушка "ИЖ", кал.12, с № С 3937.Решението подлежи на касационно оспорване в а14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 17.10.2008г.
240 Административно дело No 378/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.К.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.К.В.,
С.К.В.,
Р.З.В.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.В., като неоснователна. Решениетоподлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.8.2008г.
241 Административно дело No 379/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Н.Д.,
Н.М.Д.,
И.М.Б.,
Н.С.К.,
А.В.Н.,
М.С.М.,
Р.А.Н.,
Т.Г.А.,
Г.И.П.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.11.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 676/25.03.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато на наследниците на Никола Благоев Ганев да придобият право на собственост върху 300/900 идеални части от новообразуван имот № 213, кадастрален район 259, находящ се в местност "Съборена кюприя", целият с площ от 900кв.м., по жалба на Л.С.М.-Б. ЕГН ********** *** Загора ДА ЗАПЛАТИ НА Л.С.М.-Б. СУМАТА 210/двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. ОТХВЪРЛЯ искането на А.В.Н. ЕГН ********** ***, Т.Г.А. ЕГН ********** ***, М.С.М. ЕГН ********** ***, Г.И.П. ЕГН ********** *** и Р.А.Н. ЕГН ********** *** за заплащане на направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 16.12.2008г.
242 Административно дело No 380/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№380/2008 г. по описа на АС гр.Стара Загора.Осъжда Общински съвет Мъглиж да заплати на Областна администрация на област Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 лева.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 30.7.2008г.
243 Административно дело No 383/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ц.Д.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.6.2008г.
Определение № 263/27.06.2008г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО поради просрочие оспорването от Ц.Д.С. чрез пълномощник адвокат А.В. *** на мълчалив отказ на Областен управител на обл.Стара Загора да се произнесе по жалба вх.№ 1304/09.07.2007г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 383/2008г. по описа на Старозагорски Административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 14348/22.12.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 263 от 27.06.2008г. на Старозагорския административен съд, трети състав, по адм.дело № 383/2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО окончателно.
В законна сила от 22.12.2008г.
244 Административно дело No 384/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.9.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 по Протокол № 9 от проведено на 27.03.2008 г. заседание на Общински съвет - Стара загора и приетият с него нов текст на чл. 14,ал.1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни.
В законна сила от 16.10.2008г.
245 Административно дело No 385/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВВК ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1272/23.05.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора по чл.195, ал.5 от ЗУТ, за премахване на строеж, по жалбата на "ВВК" ООД гр.Стара Загора, ж.к."Голеш", ул."Хрищенско шосе", представлявано от прокуриста В.В.К., като незаконосъобразна.Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 4.12.2008г.
246 Административно дело No 386/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.-Б. срещу Заповед № 1321/27.05.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 386/2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните, че е постановено.
В законна сила от 16.7.2008г.
247 Административно дело No 391/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 10.7.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Я.И.Г.,*** против заповед № 1451/01.08.2005г. на Кмета на Община Стара Загора. Прекратява производството по АД № 391/2008г. на АС-Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 29.7.2008г.
248 Административно дело No 392/2008 Други административни дела А.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.7.2008г.
Определение № 277 от 08.07.2008г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Ч. *** против заповед № 08003419/13.05.2008г.на Директора на Областна дирекция "Полиция" Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производсвото по адм.дело № 392/2008г.по описа на СтАС поради неотстраняване нередовносттите на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 8.8.2008г.
249 Административно дело No 394/2008 Дела по ЗМВР Ж.К.К. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.8.2008г.
Прекратява производството по адм.д.№ 394/2008 г. по описа на Административен съдСтара Загора,поради неотстраняване на нередовностите на жалбата.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.9.2008г.
250 Административно дело No 395/2008 Други административни дела В.Е.Я. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2008г.
Отменя по жалбата на В.Е.Я. ***, Заповед с рег.№ 338/04.06.2008 г. на Началника на РПУ Стара Загора.
В законна сила от 30.12.2008г.
251 Административно дело No 397/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.П.Д.,
В.Д.Д.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Зопвед № 1232/19.05.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, съдържаща отказ за извършване на техническа анкета и попълване на кадастрален план по жалбата на Р.В.С., при участие по делото на заинтересованите страни С.П.Д.,***, В.Д.Д. ***.
В законна сила от 26.11.2008г.
252 Административно дело No 398/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.7.2008г.
Оставя без разглеждане искането на М.Г.Х. за прекратяване  действията на служителите от затвор гр. Ст. Загора по отправяне на закани за саморазправа и прекратяване на времето за свиждане на 26.04.2008г .Прекратява производството по адм. дело № 398 по описа за 2008г, на АС- Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя.    
В законна сила от 11.7.2008г.
253 Административно дело No 399/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.7.2008г.
Оставя без разглеждане искането на М.Г.Х. за прекратяване действията на служителите от затвор гр. Ст. Загора по недопускане на пратки тютюн в насипно състояное. Прекратява производството по адм. Дело №389 по описа за 2008 г. на Административен съд Ст. загора. определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателите.
В законна сила от 12.7.2008г.
254 Административно дело No 400/2008 Други административни дела М.Ж.М.,
З.Ж.Б.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.М. и З.Ж.Б..ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 400/2008 г. по описа на Административен съд - Стара загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 29.7.2008г.
255 Административно дело No 409/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.6.2008г.
Определение № 260/25.06.2008г. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ЖАЛБАТА на И.В.З. *** против изричния отказ на Кмета на Община Стара Загора да разгледа по същество искането на З. за промяна в регулацията и образуване на урегулиран поземлен имот с площ 114 кв.м. от отчужден имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул."Георги Кирков"№62, пл.№1239,кв.24 по стар план на града,обективиран в писмо № П-И-1204/03.06.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на И.В.З. против бездействието на Кмета на Община Стара Загора да бъде променена регулацаията и образуван урегулиран поземлен имот с площ 114 кв.м. от отчужден имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул."Георги Кирков" №62 пл.№1239 кв.24 по стар план на града. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 409/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение №13669/11.12.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 260/25.06.2008г. на Административен съд - Стара Загора по адм.дело № 409/2008 година. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.12.2008г.
256 Административно дело No 410/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Т.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 26.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на Т.Д.К. *** да се осъди Община Стара Загора да прекрати бездействието си относно реално обезщетяване на него и семейството му с жилище, съгласно Заповед № 200/02.06.1989 г. Председателя на Общински народен съвет Стара Загора и да я задължи да го обезщети с апартамент в построен жилищен блок, равен по площ и помещения на този по Заповед № 200/02.06.1989 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 410/2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 8.7.2008г.
257 Административно дело No 411/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Й.В.С.,
Н.С.Р.,
В.Р.Р.,
Д.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Х.Б.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Й.В.С., Н.С.Р., В.Р.Р. и Д.Р.Р., против заповед № 950/ 15.06.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора , като недопустима.Прекратява производството по адм.д. № 411/2008 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила от 3.12.2008г.
258 Административно дело No 412/2008 Дела по КСО П.Й.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № **********/26.05.2008г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърдените с него разпореждане № **********/26.03.2008г. и разпореждане №**********/02.04.2008г. на Началник отдел "Администрация - Пенсии" при ТП на НОИ Стара Загора, по оспорване от П.Й.П. ***, ЕГН **********.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 27.11.2008г.
259 Административно дело No 419/2008 Други административни дела Н.Н.Н. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №199/27.05.2008 г. на Началник РПУ Казанлък, с която е отнето разрешение за носене и съхранение на ловно оръжие - Приложение №2 и 4 на Н.Н.Н.
В законна сила от 28.10.2008г.
260 Административно дело No 420/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Директора на Държавно лесничейство - гр. Стара загора против Заповед № 1382/30.05.2008 г. на кмета на община Стара загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 082005, местност "Габрова кория", землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 420/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.8.2008г.
261 Административно дело No 421/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВИВ ООД-СТАРА ЗАГОРА С У-ТЕЛ ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАГОЛОВ РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
АСТОРИЯ - СГ- СТОИЛ ГОСПОДИНОВ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.7.2008г.
Определение № 271/03.07.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМИ ОСПОРВАНЕТО И МОЛБАТА ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на заповед № 3-ЗП/09.06.2008г. на Началника на РДНСК Стара Загора, направени от "ВИВ" ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, направени от "ВИВ" ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" № 61, вх.Б, ап.45 представлявано от управителя Васил Иванов Драголов. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 421/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 14597/29.12.2008г. по адм.дело № 9961/2008г. по описа на ВАС. ОСТАВЯ В СИЛА определението от 03.07.2008Г. по адм.дело № 421/2008г. на Старозагорския админаистративен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.12.2008г.
262 Административно дело No 422/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.И.Ю. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.8.2008г.
Прекратява производството по адм. д. № 422/2008 г. поради неотстраняване на нередовностите.
В законна сила от 29.8.2008г.
263 Административно дело No 424/2008 Дела по ЗМСМА К.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.7.2008г.
Определение №297/25.07.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на К.Д.К. *** против решение № 170 от 16.06.2008г. на Общински съвет Стара Загора, с което е освободен от длъжността изпълнителен директор на Общинска агенция за приватизация гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 424/2008г по описа на Административен съд Стара Загора. Изпраща делото по подсъдност на Районен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 12805826.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 297 от 25.07.2008г. постановено по адм.дело № 424 по описа за 2008г. на Административен съд - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
ОТХВЪРЛЯ искането с правно осн.чл.239 т.1 и т.5 АПК на Кольо Димов Колев за отмяна на влязлото в сила определение на ВАС, с което е оставено в сила определнието на Адм.съд Стара загора.ОСЪЖДА Кольо Колев да заплати на Община Стара Загора разноски по делото в размер на 600 лв.
В законна сила от 26.11.2008г.
264 Административно дело No 426/2008 Дела по ЗМСМА Д.С.Б.,
Й.Н.Й.,
Р.Н.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.8.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.С.Б., Й.Н.Й. и Р.Н.Б. чрез адвокат Йовчева по която е образувано адм. дело №426 по описа за 2008г. на АС Ст. Загора.Прекратява производството по адм. дело №426/08г. по описа на АС Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на оспорващите.
В законна сила от 20.8.2008г.
265 Административно дело No 428/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.В.С.,
Н.С.Р.,
В.Р.Р.,
Д.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.8.2008г.
Оставя без разглеждане оспорването на заповед №978/15.06.2005 г. на Кмета на ОБщина Ст. Загора, заявено от В.Р.Р., Д.Р.Р. и Й.С.Р. по която е образувано адм. дело № 428 по описа за 2008 г. на АС Ст. Загора. Прекратява производстовото по адм. дело № 428/08г. по описа на АС СТ. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от връчването му на оспорващите.
В законна сила от 26.8.2008г.
266 Административно дело No 429/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.В.С.,
Т.В.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.9.2008г.
Прекратява производството по адм. д № 429/2008г. на Административен съд Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 29.10.2008г.
267 Административно дело No 430/2008 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Разпореждане от 10.7.2008г.
С разпореждане 279/10.07.2008 год. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на М.Г.Х. за установяване незаконосъобразността на действия на служител от Администрацията на Затвора гр. Стара загора и за разпореждане на незабавното им и безусловно прекратяване, изразяващи се в забрана да изнесе и предаде на близките си при проведеното на 28.06.2008 г. свиждане на 3 /три/ броя документи, касаещи лишения от свобода Енчо Костадинов Енчевч, предаването на тези документи на Енчо Енчев и отказ да бъде съставен протокол за изземване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 279 от 10.07.2008 г. постановено по адм.дело №  430/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 20.10.2008г.
268 Административно дело No 431/2008 Дела по КТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОМЕД. ФАКУЛТЕТ Й.Х.Й.,
П.С.П.,
Д.В.В.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.10.2008г.
ОТМЕНЯ предписание по чл.404, ал.1, т.1 от КТ издадено от Д"Инспекция по труда" Стара Загора на Тракийски университет - Ветеринарно медицински факултет Стара Загора, касаещо трудовото правоотношение на П.С.П..ОСЪЖДА Д"Инспекция по труда" Стара Загора да заплати на Тракийски университет - Ветеринарно медицински факултет Стара Загора сума в размер на 410 лв. разноски по делото.
В законна сила от 4.11.2008г.
269 Административно дело No 436/2008 Други административни дела Г.Х.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № 08004697/20.06.2008 г. на Директора на ОД"П" Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка по чл.76 т.3 от ЗБДС на Г.Х.В. като неоснователно.
В законна сила от 4.11.2008г.
270 Административно дело No 439/2008 Дела по КСО Г.Г.Г. Р- Л НА ОСИГ. ЗА БЕЗР. ПРИ РУСО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от адв. Л.Д. като пълномощник на Г.Г.Г. против Разпореждане № 222-2523от 11.06.2008 г., издадено от Ръководител на осигуряването за безработица при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 439/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА за разглеждане и произнасяне по компетентност на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - гр. Стара Загора, подадената от Г.Г.Г. жалба против Разпореждане № 222 - 2523 от 11.06.2008 г., издадено от Ръководител на осигуряването за безработица при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.7.2008г.
271 Административно дело No 440/2008 Дела по КСО В.А.В. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.В. ***, срещу решение № 014 от 24.06.2008г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с която е оставена без разглеждане жалбата й срещу Разпореждане № 111/10.05.2008г. на инспектор трудови злополуки, с което на основание чл.60, ал.1 от КСО, декларираната злополука с вх. № 111 от 22.04.2008г. при ТП на НОИ, гр.Стара Загора е приета за трудова злополука, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 21.10.2008г.
272 Административно дело No 441/2008 Дела по КСО Х.Д.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2008г.
Отхвърля жалбата на Х.Д. *** против решение № 10/24.06.2008 г. на Директора на ТД на НОИ-Стара Загора.
В законна сила от 31.10.2008г.
273 Административно дело No 445/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.8.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 445, поради оттегляне с решение № 60/25.07.2008 г. на ОбС - Николаево на оспорените разпоредби от наредбата.Осъжда Общински съвет - Николаево да заплати на областна администрация - Стара Загора сумата от 20 лв, представляваща разноските по делото.
В законна сила от 3.9.2008г.
274 Административно дело No 446/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2008г.
Определение №ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 429/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 446/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорения акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2008г.
275 Административно дело No 447/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдеебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 435/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 447/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2008г.
276 Административно дело No 448/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
В законна сила от 17.12.2008г.
277 Административно дело No 449/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2008г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 51 от 08.12.2008г. ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 433/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 449/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорения акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2008г.
278 Административно дело No 450/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.12.2008г.
 ОТМЕНЯ протоколните си определения, с които е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по същество, постановени в открито съдебно заседание на 19.11.2008г.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 450/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на община Казанлък, представлявана от Кмета на общината, против Заповед № 437/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 18.12.2008г.
279 Административно дело No 451/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 20.12.2008г.
280 Административно дело No 452/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.12.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 452 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено
В законна сила от 19.12.2008г.
281 Административно дело No 453/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл.159, т.3 от АПК адм. дело №453 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 16.12.2008г.
282 Административно дело No 454/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл.159, т.8 от АПК адм. дело №454 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 16.12.2008г.
283 Административно дело No 455/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№455/2008г. по описа на Старозагорския административен съд, образувано по жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед №443/12.062008г. на Областен управител на Област Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 19.12.2008г.
284 Административно дело No 457/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2008г.
 ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 440/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 457/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорения акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 20.12.2008г.
285 Административно дело No 458/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.12.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 458 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от събощението до страните, че е постановено.
В законна сила от 19.12.2008г.
286 Административно дело No 459/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила от 17.12.2008г.
287 Административно дело No 460/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.12.2008г.
 ОТМЕНЯ протоколните си определения, с които е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по същество, постановени в открито съдебно заседание на 19.11.2008г.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на община Казанлък, представлявана от Кмета на общината, против Заповед № 442/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 18.12.2008г.
288 Административно дело No 461/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл.159, т.3 от АПК адм. дело №461 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 16.12.2008г.
289 Административно дело No 462/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколните си определения, с които е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по същество, постановени в открито съдебно заседание на 19.11.2008г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 462/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на община Казанлък, представлявана от Кмета на общината, против Заповед № 430/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.12.2008г.
290 Административно дело No 463/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.12.2008г.
Прекратява производството по административно дело № 463 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 19.12.2008г.
291 Административно дело No 464/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
Прекратява производството поради оттегляне на оспорения административен акт. Обж. в 7-мо дневен срок пред ВАС.
В законна сила от 20.12.2008г.
292 Административно дело No 464/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
ОТМЕНЯ протоколните си определения, с които е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по същество, постановени в открито съдебно заседание на 26.11.2008г.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на община Казанлък, представлявана от Кмета на общината, против Заповед № 428/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.12.2008г.
293 Административно дело No 465/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила от 16.12.2008г.
294 Административно дело No 466/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2008г.
Определение № 53 от 08.12.2008г. ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 432/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 466/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорения акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2008г.
295 Административно дело No 467/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.12.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 467 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 19.12.2008г.
296 Административно дело No 468/2008 Дела по ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№468/2008г. по описа на Старозагорския административен съд, образувано по жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед №425/12.062008г. на Областен управител на Област Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 19.12.2008г.
297 Административно дело No 469/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2008г.
Определение № 54 от 08.12.2008г. ОТМЕНЯ определението от съдебно заседание на 18.11.2008г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против заповед № 426/ 12.06.2008г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 469/2008г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорения акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2008г.
298 Административно дело No 470/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Х.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Д.И.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.10.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 470/2008 г. по описа на АС- Стара Загора, поради отказ от оспорването.
В законна сила от 7.11.2008г.
299 Административно дело No 475/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ВЪЛЧЕВ ИНВЕСТ - ЕООД-ХРИСТО СТОИЛОВ ВЪЛЧЕВ ОБЩИНА ЧИРПАН,
РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД,
ВЪЛЕВИ ООД,
ОКСЕН ООД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.11.2008г.
Отхвърля жалбата на "Вълчев Инвест" ЕООД против заповед № РД-09-409/20.06.2008 г. на Кмета на община Чирпан.Осъжда "Вълчев Инвест" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Първомай, ул."Христо Ботев" № 1в, представлявано от управителя Тоско Колев Христозов да заплати на "Роуз Трейдинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул."Г.С.Раковски" 4А, представлявано от управителя Павлина Стефанова Танева, сумата от 50 лева, представляващи направените от ответника разноски по делото.
В законна сила от 5.12.2008г.
300 Административно дело No 476/2008 Други административни дела С.И.Д. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.8.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Д. ***, с която моли да й бъде обяснено в писмен вид с какви правни основания ПИ № 2826 в кв.71-землище Стара Загора не е вписан в кадастралната карта и кадастралния регистър на града. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 476/2008 г. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението на страните, че е постановено.
В законна сила от 20.8.2008г.
301 Административно дело No 478/2008 Други административни дела ТОАТ ООД ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ГР.ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.10.2008г.
Прекратява производството по адм.д.№ 478/2008 г. по описа на съда,поради оттегляне на жалбата на "ТОАТ" ООД-гр.Пловдив.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на РБългария.
В законна сила от 12.11.2008г.
302 Административно дело No 482/2008 Дела по ЗСП Н.Н.Х. ДИРЕКТОР НА РДСП Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.9.2008г.
ПРЕКРАТЯВА административното производство по административно дело № 482/08 г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по жалба от Н.Н.Х. *** против Решение № 9105/0039/01.07.2008 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора към Агенция за социално подпомагане Министерство на труда и социалната политика, поради отказ от оспорване.  Определението на съда може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването за жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.10.2008г.
303 Административно дело No 483/2008 Дела по ЗМСМА В.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ППК "КРЕПОСТ" - С. РАКИТГНИЦА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2008г.
Решение № 37 от 21.10.2008 г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба на В.А.В. ЕГН ********** *** Загора заповед № 1689/24.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора, с която е отказано извършване на техническа анкета и попълване на кадастралния план на с.Ракитница за ПИ 149. ВРЪЩА преписката на Община Стара Загора за произнасяне по заявление за техническа анкета вх.№ Та-44/19.03.2008г, подадено от В.А.В., със задължителни указания за спазване на процедурата по чл.53 ал.3 от ЗКИР и мотивиране на крайния административен акт.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС  
В законна сила от 12.11.2008г.
304 Административно дело No 488/2008 Други административни дела Н.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването от Н.Д.Н.,***. на заповед №08004774/23.06.2008г. на Директора на ОД на МВР гр. Стара Загора за налагане на ПАМ на основание чл.76 т.2 от ЗБДС.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 10.11.2008г.
305 Административно дело No 489/2008 Дела по ДОПК и ЗМ МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2008г.
ОТХЪРЛЯ оспорването на решение № 235/01.07.2008г. на Изпълнителния Директор на АДВ София, с което е оставена без уважение жалбата срещу разпореждане за разпределение на постъпили суми №13258/2001/070266/25.04.2008г. на публичния изпълнител към АДВ - РД -Пловдив ИРМ Стара Загора, заявено от "Месокомбинат Казанлък" АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №10, представлявано от Изпълнителния Директор Елена Кирилова Тодорова. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.10.2008г.
306 Административно дело No 491/2008 Дела по КСО ЕТ "НИКОЛ - ИВАН НИКОЛОВ" КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение№0016/04.07.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което потвърдено разпореждане№568/26.05.2008г. на началник отдел"КПК" при ТП на НОИ, съдържащо задлъжение за внасяне на сума по акт за начет от 514,04лв., от която сума главница 265,25 и лихва върху нея 248.78лв. от жалбоподателя ЕТ"Никол - Иван Иванов"гр.Казанлък ул.Войнишка №59,вх.В, ап.22. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 5.11.2008г.
307 Административно дело No 493/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.9.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Теньо Д.К. и прекратява производството по адм.д.493/2008 г. по описа на АС - Стара Загора.
В законна сила от 23.9.2008г.
308 Административно дело No 497/2008 Други административни дела Г.М.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 22.10.2008г.
С решение № 20/22.10.2008 г.ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № 08005186/04.07.2008 г. на Директора на ОДП Стара Загора, при участие по делото на правоприемника му директор на ОД на МВР Стара Загора, за налагане на принудителна административна мярка по чл.75, т.3 от ЗБДС, по жалбата на Г.М.М. ЕГН **********, със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул."Ген.Гурко" № 54 ет.2 ап.5
В законна сила от 13.11.2008г.
309 Административно дело No 500/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Ж.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата ат собствениците на ж.с. *** против Заповед на кмета на Община Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 12249/14.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 361/02.10.2008г. по адм.дело № 500/2008 г. на Административен съд гр.Стара Загора.
В законна сила от 14.11.2008г.
310 Административно дело No 501/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Х.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Д.И.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.10.2008г.
Съдът установи служебно, че И.Х.Б. е предявил искане да бъде конституиран като жалбоподател по адм.дело №353 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора по оспорване на З.Б. на заповед №939/08.04.2008г. на Кмета на Община Стара Загора.  С определение на съдията - докладчик молбата е докладвана на Председателя на АС - Стара Загора и по заявеното с нея оспорване на посоченият админстративен акт е образувано адм. д. №470 от 2008г., което е между същите страни, на същото основание и на същият съд, поради което по късно образуваното адм.дело №501/2008г. следва да бъде прекратено по разпореждане на чл.159, т.7 от АПК.  Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е недопустима и производството по което е образувано следва да бъде прекратено, поради което    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело№501 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора на осн.чл.159, т.7 от АПК.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 28.10.2008г.
311 Административно дело No 505/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2008г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ на Кмета на община Стара Загора да разреши промяна на предназначението на съществуващ гараж, находящ се в УПИ V, кв.31а, ул. "Захари Княжевски" №29 гр. Стара Загора, оспорен от И.И.Д. ***. Изпраща делото като преписка на Главния архитект на Община Стара Загора.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 17.11.2008г.
312 Административно дело No 507/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕДИ-МОД - ЕООД -ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2008г.
Решение № 48 от 27.11.2008г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 654/17.07.2008г. на Кмета на община Казанлък, с която е отказано да бъде разрешено изработването на подробен устройствен план за имот № 020027 в землището на гр. Казанлък, местност "Бекчийска могила", с цел промяна предназначението на имота за "Автоцентър", по жалба на "ТЕДИ МОД" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к."Васил Левски", бл.2, вх.Б, ап.27   ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за произнасяне по заявление вх. № 168-2375-1/12.06.2008г, подадено от "ТЕДИ МОД" ЕООД гр.Казанлък, съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на ТЕДИ МОД" ЕООД гр. Казанлък сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/лева, представляваща направени разноски по делото.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.11.2008г.
313 Административно дело No 508/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.И.Т.,
Ж.С.И.,
П.С.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.И.Н.,
С.И.М.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2008г.
Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.Т. ***, пл. "Славейков" № 7А, ет.3, ап.27, Ж.С.И. *** и П.С.А. ***, Заповед № 1555/ 14.07.2006г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №27/ 29.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Илчо Минчев Илчев да придобие собственост върху имот, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност "Бойчо Бунар", като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Илчо Минчев Илчев заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 22.12.2008г.
314 Административно дело No 510/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.10.2008г.
По направеното възражение съдът намира следното: Производството е по реда на чл.268 от ДОПК, образувано по жалба от П.Т.П. срещу решение №12/28.07.2008г. на Директора на ТД на НАП Стара Загора, с което на осн.чл.268 от ДОПК е оставена без разглеждане жалбата против мълчалив отказ за спиране на изп. д.№935/2008г. на същата дирекция. От представените доказателства се установява, че правният интерес от търсената защита е отпаднал, предвид на това, че оспорващият е получил решение по същестовото на спора от по - горе стоящият административен орган, което цели с оспорването по настоящето административно дело.  Жалбата против решение №12/28.07.2008г., на Директора на ТД на НАП Стара Загора, с което е оставил оспорването на мълчалив отказ за спиране на изпълнителното производство без разглеждане е постъпило на 04.08.2008г. На 23.07.2008г. - в срока произнасяне на по-горе стоящият административен орган, П. е получил постановен изричен отказ за спиране, против който е подал жалба по административен ред, по нея постановено решение, с което административният орган се е произнесъл по същестовото на спора и с това искането на жалбоподателя по настоящето дело за именно такова произнасяне е удовлетворено.  Предвид на изложеното съдът счита, че липсва правен интерес, поради което и на осн.чл.159, т.4 от АПК    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на решение №12/28.07.2008г. на Директора на ТД на НАП Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производство по адм.д.№510 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора на осн.чл.159, т.4 от АПК.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седмодневен срок от днес.  
В законна сила от 27.10.2008г.
315 Административно дело No 511/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.П. ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.10.2008г.
С решение № 21/23.10.2008 г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение № 11/28.07.2008 г. на Зам.директора на ТД на НАП Стара Загора, от П.Т.П. *** като неоснователно.
В законна сила от 23.10.2008г.
316 Административно дело No 512/2008 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2008г.
В законна сила от 24.10.2008г.
317 Административно дело No 513/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 261/ 22.07.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания гр.София, с което е оставена без уважение като неоснователна подадената от П.Т. жалба против Съобщение за доброволно изпълнение № 8740/2007/000001/21.01.2008г. по описа на Регионална дирекция Пловдив /ИРМ-Стара Загора/ при АДВ, като незаконосъобразно и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ изцяло действията на публичния изпълнител към Регионална дирекция Пловдив /ИРМ - Стара Загора/ при Агенцията за държавни вземания гр.София по образуването на изпълнително дело №8740/ 2007г. срещу ЕТ"Знание - П.Т."*** за принудително събиране на публични вземания, установени с данъчна декларация вх.№ П-4885/ 12.01.2001г.    ОСЪЖДА Агенцията за държавни вземания гр.София да заплати на П.Т.Т. ***, сумата от 60 /шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.12.2008г.
318 Административно дело No 514/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 26.8.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.514/08 г. по описа на АС Стара Загора
В законна сила от 5.9.2008г.
319 Административно дело No 515/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.10.2008г.
Определение № 373/28.10.2008г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 515/2008 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне с решение № 126/03.10.2008г.на Общински съвет Гълабово на оспорените със заповед № 622/08.08.2008г. на Областен управител на обл.Ст.Загора чл.22, ал.1;чл.23;чл.25, ал.2; § 3 и 4 от предходните и заключителни разпоредби на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Ст.Загора сумата 20/двадесет/лв., представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред Вас с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.10.2008г.
320 Административно дело No 519/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.П.И. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № 1-ЗД/07.05.2008г. на началник РДНСК Стара Загора, с която е наложена забрана за достъп и захранване с електроенергия на незаконен строеж, извършен в УПИ ІІІ-128, кв.30 по плана на с.Сливито, обл.Стара Загора, по жалбата на И.П.И.,***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 19.12.2008г.
321 Административно дело No 521/2008 Други административни дела М.З.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.12.2008г.
Отменя протоколното ди определение от 19.11.2008 г. за даване ход на делото по същество. Оставя без разглеждане жалбата на М.З.М., против покана за доброволно изпълнение с изх.№ 24080-4346/08.07.2008 г., като процесуално недупостима.Прекратявя производството по адм.д. № 521/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 23.12.2008г.
322 Административно дело No 522/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Д.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.М.Б. *** против Заповед № 960/15.06.2005г. на Кмета на Стара Загора. Прекратява производството по административно дело № 522 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 18.11.2008г.
323 Административно дело No 524/2008 Дела по КСО И.М.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.П. *** Решение № **********/23.06.2008г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с която е разпоредено П. да възстанови недобросъвестно получени суми както следва: главница 725,91лв. и лихва в размер на 400,33 лв. за периода от 07.03.2008г. до 10.03.2008г., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на И.М.П. *** сумата от 350 лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.12.2008г.
324 Административно дело No 526/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.К.,
Х.С.Х.,
Я.Й.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Я.Д.Я.,
Д.М.Ч.,
Г.М.Г.,
Ц.Б.М.,
В.Б.Г.,
Н.С.Н.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 526/2008 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.
В законна сила от 27.12.2008г.
325 Административно дело No 527/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 8.9.2008г.
Прекратява съд. производство по адм.дело № 527/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към адм.дело № 526/2008г. за съвместно разглеждане на жалбите против заповед № 1431/03.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм.дело № 526/2008г. по описа на АС - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.9.2008г.
326 Административно дело No 534/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК,
МБАЛ-КАЗАНЛЪК ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.10.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 534/2008 г.поради оттегляне на оспорвания акт.
В законна сила от 26.11.2008г.
327 Административно дело No 535/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Д. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ТЕДА" ООД със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление кв. "Летището" № 62, представлявано от Т.И.Д., Заповед № 699/ 29.07.2008г. на Кмета на община Казанлък, с която е отказано да бъде разрешено изработването на подробен устройствен за имот № 056031 в землището на гр. Казанлък, местност "Лъджански път", като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по подадено от "ТЕДА" ООД - гр. Казанлък заявление вх. № 168-1463-1/ 10.07.2008г., съобразно дадените от съда указания. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на ТЕДА" ООД със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление кв. "Летището" № 62, с БУЛСТАТ 123029318, представлявано от Т.И.Д., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2008г.
328 Административно дело No 536/2008 Дела по ЗМВР О.А.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.А.А. *** против заповед за задържане на лице рег.№ 184/01.08.2008г., издадена от Красимир Георгиев - инспектор от РПУ Казанлък,ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 536/2008г по описа на АС-Ст.Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.10.2008г.
329 Административно дело No 538/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия И.С.С. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 21.8.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.С.С. като недопустимо и прекратява производството по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 29.10.2008г.
330 Административно дело No 539/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.9.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 539/2008г. по описа на АС Стара Загора образувано по заповед № 638/19.09.2008г. на Зам. областен управител на Област Стара Загора, с която е оспорено Решение № 70/29.07.2008г. на Общински съвет - Гурково в частта относно УПИ -І находящ се в кв.68 и УПИ -ХІV находящ се в кв.69 по плана на гр. Гурково, поради отдегляне на адм.акт в оспорената му част с Решение № 79 по протокол № 11 от проведено на 28.08.2008г. заседание на Общински съвет Гурково. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.9.2008г.
331 Административно дело No 540/2008 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.9.2008г.
С опр. 351 от 26.09.2008 год оставя без разглеждане оспорване на реш.№ 111 от 31.07.2008 год. на ОС Чирпан, със заповед № 640 от 20.07.2008 год. на Областен управител на Област Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Прекратява производството по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в в седмо дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.10.2008г.
332 Административно дело No 541/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производствто по адм.дело № 541/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по Заповед № 641/20.08.2008 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, с която е оспорено Решение № 112/31.07.2008 г. на Общински съвет - Чирпан, поради оттегляне на оспорения административен акт с Решение № 140 по протокол № 17 от проведено на 10.09.2008 г. заседание на Общински съвет - Чирпан. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.10.2008г.
333 Административно дело No 544/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.12.2008г.
Решение № 47/03.12.2008г. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 18/01.08.2008г на Заместник-директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО РАЗПОРЕЖДАНЕ № 16867-3 от 17.07.2008г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, с което е отказано спиране на принудителното производство по изп.д.№ 935/2008г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от П.Т.П.-***.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП Стара Загора за произнасяне по молбата на П.П. вх.№ 16867/10.07.2008г за спиране на принудителното изпълнение по изп.д.№ № 935/2008г по описа на ТД на НАП Стара Загора съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул."Кенали" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.П. сумата 10/десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.12.2008г.
334 Административно дело No 552/2008 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.12.2008г.
РЕШЕНИЕ № 55 от 04.12.2008г. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 16/01.08.2008г на Заместник-директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО РАЗПОРЕЖДАНЕ № 16873-3 от 17.07.2008г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, с което е отказано спиране на принудителното производство по изп.д.№ 968/2008г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от М.Д.П.-***. ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП Стара Загора за произнасяне по молбата на М.П. вх.№ 16873/10.07.2008г за спиране на принудителното изпълнение по изп.д.№ 968/2008г по описа на ТД на НАП Стара Загора съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул."Кенали" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на М. Димиитрова П. сумата 310/ триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.12.2008г.
335 Административно дело No 553/2008 Други административни дела Д.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 29.8.2008г.
В законна сила от 12.9.2008г.
336 Административно дело No 554/2008 Други административни дела Д.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.9.2008г.
Определение от 18.9.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д. Тенев Д. против Заповед рег. № 2008006366 от 08.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 554/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 7.10.2008г.
337 Частно административно дело No 558/2008 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Г.М.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.8.2008г.
 Оставя без разглеждане молбата на Г.М.Е. *** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 758 от 15.08.2008г. на Кмета на община Казанлък.Прекратява производството по адм. дело №558 по описа за 2008 г. на АС- Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. че е обявено.
В законна сила от 15.9.2008г.
338 Административно дело No 560/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.А.Т.,
З.Г.Т.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.9.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 560/2008 г. по описа на АС гр.Стара Загора
В законна сила от 19.9.2008г.
339 Административно дело No 561/2008 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2008г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 341от 10.09.2008г.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на М.Г.Х. *** против официален отговор от 25.07.2008г на Началника на Затвора гр. Стара Загора, с който е уведомен за становището на Началника по жалба вх.№ 52/25.07.2008г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 561/2008г.по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния адиминистративен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.9.2008г.
340 Административно дело No 562/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 25.8.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на М.Г.Х. с правно основание чл. 250 ал.1 от АПК, по което е образувано адм. дело № 562 по описа за 2008г. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 25.08.2008 г. постановено по адм. дело № 562/2008г. на АС- Ст. Загора.
В законна сила от 22.10.2008г.
341 Административно дело No 564/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2008г.
В законна сила от 15.10.2008г.
342 Административно дело No 570/2008 Дела по ЗСП А.А.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.9.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на А.А.А. *** против Заповед № Л-304/11.08.2008г. и № Л.305/11.08.2008г.на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Стара Загора, потвърдени с решение № 9105/0046/19.08.2008г.на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 17.10.2008г.
343 Административно дело No 571/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Т.П.Ш. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.9.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.П.Ш. *** против  "неоснователни действия и бездействия на Окръжен съд Ст.Загора поради  недопустимост и неотстраняване на нередовностите.Прекратява производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение № 11856806.11.2008г. на Върховния административен съд - Трето отделение. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 346 от 17.09.2008г.на Административен съд - Стара Загора постановено по адм. дело № 571/2008г.  
В законна сила от 6.11.2008г.
344 Административно дело No 576/2008 Дела по ЗМСМА И.М.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.9.2008г.
Решение № 33 от 19.09.2008г.ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № 744/08.08.2008г.на Кмета на Община Казанлък. ОТМЕНЯ по жалба на И.М.Т. егн ********** от гр.Казанлък Ж.К.ИЗТОК бл.74 вх.Г ет.5 ателие № 16 Заповед № 744/08.08.2008г.на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Казанлък и И.М.Т. по договор № 514/05.07.2006г. с предмет на общинско жилище, намиращо се в гр.Казанлък, ж.к. Изток бл.74, вх.Г ет.5 ателие № 16, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на И.М.Т. сумата 10/десет/ лв., представляваща направени по делото разноски. решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.10.2008г.
345 Административно дело No 581/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.Н.З. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СОФИЯ,
НОИ СОФИЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 1.10.2008г.
Връща исковата молба на З.Н.З.. Прекратява производството по адм.д. № 581/2008г. по описа на Адм.съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страната
В законна сила от 11.10.2008г.
346 Административно дело No 582/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.Д. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА В.И.Д.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО ЗА СПИРАНЕ НА ИЗП. НА ЗАПОВЕД № 2-ЗД/06.08.2008 Г. НА НАЧ. НА РДНСК - СТАРА ЗАГОРА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
В законна сила от 23.9.2008г.
347 Административно дело No 585/2008 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи НИКАН ЛАЙН ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА НИКАН ЛАЙН ООД. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ИЗПРАЩА ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение№ 332 от 08.09.2008 г. постановено от Старозагорския административен съд, VІІ състав по адм. д. № 585/2008 г. Определението е окончателно.
В законна сила от 1.12.2008г.
348 Административно дело No 586/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.С.Л. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.9.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.С.Л. срещу заповед за задържане на лице рег.№ 394 от 23.08.2008 г.на гл.инспектор при ОДП-стара Загора, като НЕДОПУСТИМА.Прекратява производството по адм.д. № 586/2008 г. по описа на Адм.съд-СтараЗагора.
В законна сила от 17.9.2008г.
349 Административно дело No 587/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.Д. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.И.Д. поради неотстраняване на нередовностите.Прекратява производството по адм.д. № 587/2008 г.
В законна сила от 8.10.2008г.
350 Административно дело No 593/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЖИВУЩИТЕ В КВ."ТРИ ЧУЧУРА" РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалба с вх.№ 3007811.09.2008 г. подадена от Б.И.Т. в качеството му на председател на Инициативен комитет на живущите в кв."Три чучура- център" против заповед № 13- 216/18.08.2008 г. на Началника на РДНСК - Стара Загора. Прекратява производството по адм.д.№ 593/2008 г.
В законна сила от 20.11.2008г.
351 Административно дело No 597/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Г.Ч., поради неотстраняване на нередовностите и прекратява производството по адм.д.№ 597/2008 г.
В законна сила от 21.10.2008г.
352 Административно дело No 602/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.10.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 602/2008 г. по описа на Старозагорски административен съд с Определение № 363/06.10.2008г.поради оттегляне на оспорването с протест на Митко Игнатов-прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Братя Даскалови, приета от Общински съвет Братя Даскалови. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 17.10.2008г.
353 Административно дело No 603/2008 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.10.2008г.
рекратява производството по адм.д.№ 603/2008 г.по описа на Административен  съд-Стара Загора поради оттегляне на оспорването с протест на Митко  Игнатов-прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора на Наредбата за реда за  провеждане на търговска дейност на територията на Община Павел баня,приета от  Общински съвет Павел баня.Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен  срок от съобщаването му.
В законна сила от 17.10.2008г.
354 Административно дело No 604/2008 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.10.2008г.
Прекратява производството по адм.д.№ 604/2008 г.по описа на Административен съд-Стара Загора поради оттегляне на оспорването с протест на Митко Игнатов-прокурор при Окръжна прокуратураСтара Загора на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Гурково,приета от Общински съвет Гурково.Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 17.10.2008г.
355 Административно дело No 609/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Ф.Ф. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Ф. ***, с искане да бъде обявена нищожността на Разрешение за строеж № 238 от 19.08.2008г.,издадено от Гл.архитект на Община Казанлък, като недопустима. Прекратява производството по делото. Изпраща жалбата на Е.Ф.Ф. *** по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 7.11.2008г.
356 Административно дело No 610/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Т.Х. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №610 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.  
В законна сила от 11.12.2008г.
357 Административно дело No 611/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Д.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на изричен отказ на Началника на СГКК гр. Стара Загора от 01.09.2008г., обективиран в писмо № 24-11-6939/01.09.2008г., от частен съдебен изпълнител И.Д.С.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 13.11.2008г.
358 Административно дело No 614/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 614/2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.   Съдържащата се по делото адм.преписка по издаване на Заповед № 1051/22.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора да се приложи към АД № 596/2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.10.2008г.
359 Административно дело No 616/2008 Дела по ЗДС Д.Т.Г. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2008г.
С опр.360 от 02.10.2008 год. оставя без разглеждане жалбата на жалбоподателката, като процесуално недопустима и прекратява производството по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 18.12.2008г.
360 Административно дело No 620/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.Н.Р.,
И.Й.Н.,
С.Н.С.,
З.Д.П.,
Г.Б.И.,
Д.Д.Д.,
Д.Б.Т.,
Д.И.А.,
Б.И.Б.,
Г.К.Г.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2008г.
Прекратява производството по адм.д. № 620/2008 г., поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 20.11.2008г.
361 Административно дело No 624/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ АД ГР.СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.10.2008г.
В законна сила от 18.11.2008г.
362 Административно дело No 626/2008 Дела по КСО ЕТ "Я.ЛЯЗЯРОВ-Г.ЛАЗАРОВА" ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение №0043/09.09.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане №793/28.07.2008г. на началник отдел "КПК" при ТП на НОИ, съдържащо задължение за внасяне на сума по акт за начет от 4759.87лв., от която сума главница 2836.55 лв. и лихва върху нея от 1923.32 лв. от жалбоподателя ЕТ "Я.Лазаров - Г.Лазарова", със седалище с.Крън, обл.Стара Загора, ул."Нов живот" №12 представлявано от Ганка Вълчева Лазарова.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 21.12.2008г.
363 Административно дело No 631/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 24.11.2008г.
В законна сила от 11.12.2008г.
364 Административно дело No 633/2008 Дела по ДОПК и ЗМ СУПЕР ТАБАК ООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на решение №19/26.09.2008г. на Директора на ТД на НАП от "Супер Табак" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Васил Левски" №4, ет.8, ап.22, представлявано от управителя Пламен Божанов Николов.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №633 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.   Препис от определението да се изпрати на Директора на ТД на НАП Стара Загора след влизането му в законна сила.  
В законна сила от 12.11.2008г.
365 Административно дело No 634/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.П.,***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да се произнесе по преписка вх. № 9400 - 2497/ 02.09.2008г. за изменение на кадастралния план и подробния устройствен план на гр.Раднево с попълване в кадастралната карта на собствения и недвижим имот от 5,2 дка-имот ХХ в кв.7 по регулационния план на града от 1955г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №634/2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ИЗПРАЩА молба вх. № 9400 - 2497/ 02.09.2008г. от Д.Г.П.,***, ведно с приложената към нея скица-проект на претендираното изменение на кадастралния и регулационен план, на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Ст.Загора за разглеждане и произнасяне по компетентност.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.11.2008г.
366 Административно дело No 641/2008 Други административни дела Г.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Г.Х.Т.,*** на Заповед №08007101 издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76 т.2 от ЗБДС.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 28.11.2008г.
367 Административно дело No 649/2008 Дела по ЗМВР С.И.М. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИИ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 649/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника по жалбата - от датата на неговото съобщаване.
В законна сила от 4.12.2008г.
368 Административно дело No 672/2008 Дела по КСО и ЗСП Ф.Р.Я. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на Директора на ТП на НОИ Стара Загора да разпореди изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до две години по оспорване от Ф.Р.Я. ***, ЕГН **********.  ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите.  ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Ф.Р.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 300/триста лева/, представляващи разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 13.12.2008г.
369 Административно дело No 673/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Н.Б.,
А.Д.Н.,
Н.Ж.Ж.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №673 по описа за 2008година на АС - Стара Загора на основание чл. 130 от ГПК във вр.чл.140 от АПК.  ОСЪЖДА на осн. чл.226, ал.3 от АПК Общинска служба "Земеделие" гр. Стара Загора да заплати 900/деветстотин/лв. възнаграждение за един адвокат за производството по адм.д.№385/2007г. по описа на АС - Стара Загора, по к.а.д. №943/08г. по описа на ВАС, приключило с решение за връщане на делото за ново разглеждане и по настоящото дело. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в седмодневен срок от днес за присъстващите, а за ответника от датата на връчване на препис от определението.   Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10:44часа.  
В законна сила от 5.12.2008г.
370 Административно дело No 674/2008 Дела по ДОПК и ЗМ В ЕНД К ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2008г.
ОТМЕНЯ обезпечителна мярка Запор върху дяловете на К.К.К. ***.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "В енд К" гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" №13, вх. Б, ет.2, ап.29, предтставлявано от управителя К.К.К. против решение №20/16.10.2008г. на ТД на НАП Стара Загора, в частта му, с която е отхвърлена жалбата му срещу Постановление за налагане на предварителна обезпечителна мярка Запор върху банкови сметки, депозити, вещи в трезори, касети и суми предоставени за доверително управление в ТБ " Интернешънъл Асет Банк".   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Препис от решението да връчи на страните, чрез изпращане на препис.    
В законна сила от 26.11.2008г.
371 Административно дело No 687/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.Ж.,
М-ВО НА ФИНАНСИТЕ И НОИ СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
Прекратява производството по адм.д .№ 687/2008 г. поради неотстаняване на нередовностите.Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 23.12.2008г.
372 Административно дело No 694/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия К.Я.Г. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 694/2008 година по описа на Административен съд гр.Стара Загора,поради неотстраняване на нередовностите на жалбата.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 18.12.2008г.
373 Административно дело No 700/2008 Други административни дела М.П.М. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №700 по описа за 2008г на АС Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението му на жалбоподателя.Заверен препис от определението да се изпрати на адм. орган след влизанто му в законна сила.
В законна сила от 15.12.2008г.
374 Административно дело No 714/2008 Други административни дела К.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалабта на К.Д.К. против писмо изх.№ 41347/10.11.2008 г. на ВНД Началник сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция МВР Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 714/2008 г. по описа на Административен съд-Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.12.2008г.
375 Частно административно дело (К) No 740/2008 Частни касационни производства А.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11. 11.2008г. за прекратяване на гр.д. №994 по описа за 2008г. на Районен съд Стара Загора, образувано по жалба на А.и.Д. против мълчалив отказ на Общинска служба "Земеделие" гр. Стара Загора да промени лицата, в чиято полза е издадено решение по чл.18ж ал.2 от ППЗСПЗЗ.   Определението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 9.12.2008г.
376 Частно административно дело No 768/2008 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.12.2008г.
Продължава срока за обезпечителни мерки наложени с Постановление № 6692н1/15.09.2008г. на ТД на НАП - Стара Загора.
В законна сила от 22.12.2008г.
377 Административно дело No 771/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 18.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на М.Г.Х. по което е образувано адм. дело № 771 по описа за 2008г. на АС Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред ВАС в 3-дневен срок от съобщението, че е постановено.
В законна сила от 24.12.2008г.
378 КАНД No 100/2008 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.И.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2008г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/ 30.04.2008г., постановено по АНД № 221/ 2008г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.12.2008г.
379 КАНД No 103/2008 Наказателни касационни производства БОЯДЖИЕВИ И СИН-ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63"з" от 22.04.2008г., постановено по АНД № 104/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24/0060230 от 26.11.2007г. на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2008г.
380 КАНД No 117/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА С.И.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.10.2008г.
Отменя изцяло решението , постановено по а.н.д. №328 по описа за 2008 г. на РС Ст. Загора, като вместо него постановява: Потвърждава Наказателно постановление № 39/14. 01.2008г. на Началник сектор " Пътна Полиция" при ОД на МВР гр. Ст. Загора . Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.
В законна сила от 8.10.2008г.
381 КАНД No 125/2008 Наказателни касационни производства БУРОВ МОТЪРС ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.11.2008г.
Оставя в сила решение № 83/16.05.2008 г.постановено по АНД № 462/2008 г. на РС-стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157434/11.02.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Стара Загора.
В законна сила от 5.11.2008г.
382 КАНД No 126/2008 Наказателни касационни производства БУРОВ МОТЪРС ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 285 от 06.11.2008 г. ОСТАВЯ в сила решение № 84/17.05.2008 година, постановено на НАХД № 469 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157435/11.02.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
383 КАНД No 133/2008 Наказателни касационни производства ЕГРЕГИАС ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2008г.
Оставя в сила решение № 46/08.05.2008 г., постановено по АНД № 225/2008 г. по описа на РС - Сара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 01556486/ 14.01.2008 г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора.Решенито е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.11.2008г.
384 КАНД No 136/2008 Наказателни касационни производства МБТС ЕООД ГД"ППООРП" ПРИ НС"ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №7/04.04.2008г., постановено а.н.д. №1 по описа на РС Раднево, с което е потвърдено НП №183/20.06.2008г. на Заместник -директора на ГД "ППООРП" при НС "Полиция" гр. София за налагане административно наказание "имуществена санкция" на "МБТС" ЕООД гр. София, кв. "Банишора" бл.92, вх. "Е", ет.3, ап.71, представлявано от управителя Тодор Георгиев Патлиджански, на основание чл.43 ал.2 от ЗЧОД.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 11.11.2008г.
385 КАНД No 140/2008 Наказателни касационни производства С.С.С. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2008г.
Обезсилва решението в частта му с която е потвърдено НП № 263/08/ 15.02.2008 г. на Н-ка на РПУ - гр. Казанлък за наложеното адм.наказание "глоба" в р-р на 50 лв. Прекратява делото в тази му част. Оставя в сила Решение № 64 "а"/06.06.2008 г. постановено по анд № № 450/08 г. по описа на КРС в частта му, с която е изменено НП № 263/08/ 15.02.2008 г. на Началника на РПУ гр. Казанлък като е намалено наложеното на С.С. Сивинов адм.наказание "глоба" от 200 лв. на 120 лв. и е потвърдено НП в частта му за наложеното адм. наказание "лишаване" от право да управлява МПС" за срок от три мсеца.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 9.10.2008г.
386 КАНД No 141/2008 Наказателни касационни производства БУРОВ МОТЪРС ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 286 от 06.11.2008 г. ОСТАВЯ в сила решение № 70/10.05.2008 година, постановено по НАХД № 465 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157437/11.02.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
387 КАНД No 148/2008 Наказателни касационни производства М.И.А. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 287 от 06.11.2008 г.ОСТАВЯ В СИЛА решение № 98е/09.06.2008 година, постановено на НАХД № 201 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 6730 от 2007 година на Началника на РПУ Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
388 КАНД No 149/2008 Наказателни касационни производства И.Х.И. ОР ВЕСЕЛИН ХАРИТОВ ПРИ РПУ НА МВР СТ. ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2008г.
Оставя в сила решението .ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82/24.06.2008г., постановено по а.н.д. №755 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП № 12300/08 от 08.01.2008г. на Началник РПУ Казанлък за налагане административно наказание "глоба" в размер на 250лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП на И.Х.И. ***.       Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 3.11.2008г.
389 КАНД No 152/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ДЕЙТ СТРОЙ ООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2008г.
Изменя отчасти решението. ОТМЕНЯ решение №52/03.06.2008г., постановено по а.н.д. №15 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №599-ДНСК-498/23.11.2007г. на Зам. Началник ДНСК гр. София за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15000лв. на основание чл.237 ал.1 т.1 от ЗУТ на "ДЕЙТ СТРОЙ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Любен Каравелов" №85, ет.1, ап.1, представлявано от Даньо Саръмов и Юлиян Данев Саръмов.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 3.11.2008г.
390 КАНД No 154/2008 Наказателни касационни производства EТ "ХРИСТО СТОЙНОВ" КАЗАНЛЪК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.11.2008г.
Отменя Решение № 27 "з" от 28.02.2008 г. постановено по АНД № 1123/2007 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила от 17.11.2008г.
391 КАНД No 155/2008 Наказателни касационни производства ВИА АРХ - ЕООД - КАЗАНЛЪК ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 14и/28.02.2008 година, постановено по НАХД № 1197 по описа за 2007 година на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 56-ДНСК-404 от 03.10.2007 година на Заместник началника на ДНСК София.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания по прилагането на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.11.2008г.
392 КАНД No 157/2008 Наказателни касационни производства ДИ ЕС ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2008г.
Отменя изцяло решението .ОТМЕНЯ решение №59/17.05.2008г., постановено по а.н.д. №325 по описа за 2О08г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №0156535/24.01.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв. на основание чл.261 ал.1 от ЗКПО за нарушение на чл. 51 ал.2 от ЗКПО на "ДИ ЕС" ЕООД с. Малка Верея, община Стара Загора, представлявано от управителя Стефан Раднев Иванов.  Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 3.11.2008г.
393 КАНД No 160/2008 Наказателни касационни производства Д.К.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2008г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93/ 19.06.2008г., постановено по АНД № 843/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.11.2008г.
394 КАНД No 162/2008 Наказателни касационни производства БОЯДЖИЕВИ И СИН-ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84"ж" от 20.05.2008г., постановено по АНД № 107/2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24/0060229 от 26.11.2007г. на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2008г.
395 КАНД No 164/2008 Наказателни касационни производства МЕВИДА ООД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 065"а"/ 23.06.2008 година, постановено по АНД № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък, за наложената имуществена санкция в размер на 500лв. за извършено нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № П - 1785/ 11.04.2008г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък в частта, с която на МЕВИДА" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Македония" № 22, е наложена на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за нарушение по чл.127, ал.2 от същия закон имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 065"а"/ 23.06.2008 година, постановено по АНД № 441/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.11.2008г.
396 КАНД No 169/2008 Наказателни касационни производства ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2008г.
Определение № 222/27.10.2008г. ОТМЕНЯ определение от 17.06.2008 година, постановено по АНД № 999 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд, с което е върната жалбата на Обединена българска банка АД гр.София против наказателно постановление № Р-10-179 от 17.05.2008 година, издадено от Заместник-началник на Комисията по финансов надзор, като просрочена и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 27.10.2008г.
397 КАНД No 170/2008 Наказателни касационни производства К.Й.К. НАЧАЛНИК НА РПУ-РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение №29 от 26.05.2008 година,постановено по анд №58/2008 година по описа на Радневски районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление №55/08г. от 01.02.2008 г.на началника на РПУ-Раднево,като вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ наказателно постановление №55/08г. от 01.02.2008 г.на началника на РПУ-Раднево в частта, с която на К.Й.К. *** му са наложени административни наказания глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1месец на основание чл.183,ал.1 т.4 от Закона за движение по пътищата.ОБЕЗСИЛВА решение №29 от 26.05.2008 година,постановено по анд №58/2008 година по описа на Радневски районен съд, в частта с която е потвърдено наказателно постановление №55/08г. от 01.02.2008 г.на началника на РПУ-Раднево в частта, с което на К.Й.К. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4 т.7,предложение 1 от ЗДП.ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2008г.
398 КАНД No 171/2008 Наказателни касационни производства И.Д.И. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2008г.
Изменя отчасти решението .ОТМЕНЯ решение №075"а"/09.07.2008г., постановено по а.н.д. №513 по описа за 2008г. на РС Казанлък в частта, с която е изменено НП №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък за налагане административно наказание глоба в размер на 100лв. за извършено нарушение на чл. 40 ал.1 от ЗДвП на И.Д.И. ЕГН ********** и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък за налагане административно наказание "глоба" в размер на 100лв. на И.Д.И. ЕГН ********** за извършено нарушение на чл. 40 ал.1 от ЗДвП на основание чл.179 ал.1 т.5 предл. осмо от ЗДвП.   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 075 "а"/09.07.2008г., постановено по а.н.д. №513 по описа за 2008г. на РС Казанлък в частта, с която е изменено НП №1824/08 от 07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък и за нарушение на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДвП на основание чл.174 ал.1 предл.1 от ЗДвП на И.Д.И. ЕГН:********** е определено наказание "глоба" в размер на 400лв. и наказание "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" за срок от четири месеца.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 31.10.2008г.
399 КАНД No 173/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 297 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 103/ 08.05.2008 г., постановено по АНД № 322/ 2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
400 КАНД No 175/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 101/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 313/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиран  
В законна сила от 30.10.2008г.
401 КАНД No 176/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
402 КАНД No 177/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 117/06.06.2008г., постановено по АНД № 506/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
403 КАНД No 178/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
   ОБЕЗСИЛВА Решение № 110/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 419/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.10.2008г.
404 КАНД No 179/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.10.2008г.
Обезсилва решение № 109/06.06.2008 г. постановено по АНД № 418/2008 г. по описа на РС- Гълъбово.
В законна сила от 30.10.2008г.
405 КАНД No 182/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 298 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 106/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 328/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
406 КАНД No 183/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
407 КАНД No 184/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 299/06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 126/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 563/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
408 КАНД No 185/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 125/06.06.2008г., постановено по АНД № 562/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
409 КАНД No 189/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 121/06.06.2008 г., постановено по АНД № 558/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
410 КАНД No 190/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 120/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 555/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2008г.
411 КАНД No 191/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ,
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 119/06.06.2008г., постановено по АНД № 553/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
412 КАНД No 193/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
413 КАНД No 194/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 300 от 06.11.2008 г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 127/06.06.2008г., постановено по АНД № 564/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
414 КАНД No 196/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 129/06.06.2008г., постановено по АНД № 570/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
415 КАНД No 198/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение №301 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 114/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 471/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
416 КАНД No 199/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 113/06.06.2008 г., постановено по АНД № 469/2008 г. по описа на Гълъбовския районене съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
417 КАНД No 201/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
418 КАНД No 205/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
419 КАНД No 206/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 96/06.06.2008г., постановено по АНД № 247/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
420 КАНД No 208/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 302 от 06.11.2008 г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 94/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 245/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
421 КАНД No 209/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 93/06.06.2008г., постановено по АНД № 244/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
422 КАНД No 211/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 303 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 91/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 242/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
423 КАНД No 214/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
424 КАНД No 217/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 89/06.06.2008г., постановено по АНД № 240/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
425 КАНД No 219/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
426 КАНД No 220/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 304 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 106/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 328/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
427 КАНД No 224/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 305 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 79/ 06.06.2008г., постановено по АНД № 230/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
428 КАНД No 225/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
429 КАНД No 226/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 77/06.06.2008г., постановено по АНД № 228/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
430 КАНД No 228/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/30.06.2008 г., постановено а.н.д. № 935 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 0157542/09.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 449,00/четиристотин четиридесет и девет/лв. на ЕТ "Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест.        
В законна сила от 13.11.2008г.
431 КАНД No 229/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2008г.
Оставя в сила решение № 111 от 30.06.2008 година, постановено по анд № 914/2008 година по описа на Старозагорския районен съд.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 11.11.2008г.
432 КАНД No 230/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2008г.
 ОСТАВЯ в сила Решение № 110 от 30.06.2008 година, постановено на АНД № 906/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.11.2008г.
433 КАНД No 233/2008 Наказателни касационни производства Ж.Р.Т. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2008г.
Решение № 338/17.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/ 17.06.2008 година, постановено по НАХД № 290 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157380/24.01.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.11.2008г.
434 КАНД No 235/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 307 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 158/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 310/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
435 КАНД No 237/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
436 КАНД No 238/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ,
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 72/06.06.2008г., постановено по АНД № 222/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
437 КАНД No 244/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решението ОБЕЗСИЛВА Решение № 66/06.06.2008 г., постановено по АНД № 154/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 30.10.2008г.
438 КАНД No 245/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
439 КАНД No 246/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 308 от 06.11.2008г.ОБЕЗСИЛВА Решение № 158/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 310/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
440 КАНД No 247/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 156/18.06.2008г., постановено по АНД № 308/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
441 КАНД No 249/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 309 от 06.11.2008 г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 152/ 17.06.2008 г., постановено по АНД № 298/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
442 КАНД No 250/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 151/17.06.2008г., постановено по АНД № 297/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
443 КАНД No 251/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N150/17.06.2008г., постановено по АНД №296/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2008г.
444 КАНД No 252/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
445 КАНД No 253/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 148/17.06.2008г. постановено по АНД № 294/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
446 КАНД No 255/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N146/17.06.2008г., постановено по АНД №123/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 30.10.2008г.
447 КАНД No 256/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 310 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 145/ 17.06.2008г., постановено по АНД № 122/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
448 КАНД No 257/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
449 КАНД No 258/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 143/17.06.2008г. постановено по АНД № 120/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
450 КАНД No 259/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 142/ 17.06.2008г., постановено по АНД № 119/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.10.2008г.
451 КАНД No 260/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 141/17.06.2008г., постановено по АНД № 118/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
452 КАНД No 261/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
453 КАНД No 262/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 139/17.06.2008г. постановено по АНД № 116/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
454 КАНД No 264/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 311 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 137/ 17.06.2008г., постановено по АНД № 105/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
455 КАНД No 266/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 197/18.06.2008г., постановено по АНД № 567/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
456 КАНД No 267/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N196/18.06.2008г., постановено по АНД №566/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2008г.
457 КАНД No 268/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 195/18.06.2008г., постановено по АНД № 557/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
458 КАНД No 269/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 194/18.06.2008г. постановено по АНД № 556/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
459 КАНД No 271/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
460 КАНД No 272/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N191/18.06.2008г., постановено по АНД №496/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2008г.
461 КАНД No 273/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 312 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 190/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 495/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
462 КАНД No 275/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2008г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 188/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 493/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.11.2008г.
463 КАНД No 276/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
464 КАНД No 277/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 186/18.06.2008г., постановено по АНД № 491/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
465 КАНД No 279/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N184/18.06.2008г., постановено по АНД №489/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2008г.
466 КАНД No 280/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 183/18.06.2008г. постановено по АНД № 488/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
467 КАНД No 281/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 182/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 487/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.11.2008г.
468 КАНД No 282/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 314 от 06.11.2008 г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 181/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 486/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
469 КАНД No 283/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 179/18.06.2008г., постановено по АНД № 484/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
470 КАНД No 284/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
471 КАНД No 285/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решението по АНД№482/2008г. на РС - Гълъбово.Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
472 КАНД No 286/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 176/18.06.2008г. постановено по АНД № 481/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
473 КАНД No 287/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
474 КАНД No 288/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2008г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 175/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 479/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      
В законна сила от 6.11.2008г.
475 КАНД No 289/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N174/18.06.2008г., постановено по АНД №478/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2008г.
476 КАНД No 290/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 173/18.06.2008г., постановено по АНД № 477/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
477 КАНД No 291/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 315 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 172/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 476/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
478 КАНД No 293/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 170/18.06.2008г. постановено по АНД № 474/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
479 КАНД No 294/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 316 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 169/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 457/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
480 КАНД No 295/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N168/18.06.2008г., постановено по АНД №456/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 30.10.2008г.
481 КАНД No 296/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2008г.
Обезсилва решението
В законна сила от 31.10.2008г.
482 КАНД No 297/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 166/18.06.2008г. постановено по АНД № 454/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
483 КАНД No 298/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 165/18.06.2008г., постановено по АНД № 335/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
484 КАНД No 299/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2008г.
   ОБЕЗСИЛВА Решение № 164/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 326/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.11.2008г.
485 КАНД No 300/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва Решение № 162/18.06.2008г. постановено по АНД № 324/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2008г.
486 КАНД No 302/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N160/18.06.2008г., постановено по АНД №312/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2008г.
487 КАНД No 303/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2008г.
         ОБЕЗСИЛВА Решение № 159/ 18.06.2008г., постановено по АНД № 311/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 6.11.2008г.
488 КАНД No 304/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 157/18.06.2008г., постановено по АНД № 309/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
489 КАНД No 306/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2008г.
Решение № 317 от 06.11.2008г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 154/17.06.2008 г., постановено по АНД № 300/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2008г.
490 КАНД No 307/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N136/17.06.2008г., постановено по АНД №104/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 30.10.2008г.
491 КАНД No 309/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА М.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/ 12.06.2008г., постановено по АНД № 278/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протест  
В законна сила от 12.11.2008г.
492 КАНД No 310/2008 Наказателни касационни производства Ж.Р.Т. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2008г.
Решение № 339 от 19.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84/ 12.06.2008 година, постановено по НАХД № 291 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157440/24.01.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.11.2008г.
493 КАНД No 311/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2008г.
Обезсилва решение № 163/18.06.2008г., постановено по АНД № 325/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2008г.
494 КАНД No 313/2008 Наказателни касационни производства ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 119/14.07.2008 година, постановено по НАХД №623 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд,с което е потвърдено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0157464/01.02.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.11.2008г.
495 КАНД No 316/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2008г.
Решение № 352 от 14.11.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 110/07.07.2008 година, постановено на НАХД № 915 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157580/09.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 14.11.2008г.
496 КАНД No 317/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2008г.
 ОСТАВЯ в сила Решение № 111 от 09.07.2008 година, постановено на АНД № 933/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестир  
В законна сила от 10.11.2008г.
497 КАНД No 318/2008 Наказателни касационни производства БУРОВ МОТЪРС ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №83/04.07.2008г., постановено а.н.д. №468 по описа на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №0157433/11.02.2008г. на началник отдел " Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 170 лв. на "Буров Мотърс" ЕООД гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 11.11.2008г.
498 КАНД No 319/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.11.2008г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112/07.07.2008 г., постановено а.н.д. № 938 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 0157560/09.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1208,00 лв. на ЕТ"Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.Решението не подлежи на обжалване и протест.    
В законна сила от 13.11.2008г.
499 КАНД No 320/2008 Наказателни касационни производства Р.А.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2008г.
Отменя изцяло решението .ОТМЕНЯ решение № 126"ж"/12.10.2007г., постановено по а.н.д. №518 по описа за 2007г. на РС Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 23-000444 от 29.03.2007г. на Директора на Районна дирекция "Автомобилна Администрация" гр. Стара Загора за налагане административно наказание глоба в размер на 500лв. на Р.А.К. ***, ЕГН:***********, за нарушение на чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 3.11.2008г.
500 КАНД No 322/2008 Наказателни касационни производства МЕТАТЕХ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.11.2008г.
Оставя в сила Решение № 89/10.07.2008г. постановено по АНД № 760/2008г. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.11.2008г.
501 КАНД No 323/2008 Наказателни касационни производства С.Й.Й. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2008г.
Решение № 340/20.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 77а/21.07.2008 година, постановено по НАХД № 425 по описа за 2008 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 866 от 28.02.2008 година на Началника на РПУ Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.11.2008г.
502 КАНД No 324/2008 Наказателни касационни производства ЕТ"РАДОСТ - СТОЯН ЛАЛЕВ" КАЗАНЛЪК ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 93"е"/16.06.2008г., постановено а.н.д. №550 по описа за 2007г. на РС Казанлък 7/04.04.2008г., с което е изменено НП №0716733/05.10.2005г. на Заместник териториалния директор на ТДД гр. Стара Загора, като е наложена имуществена санкция в размер на 200лв. на ЕТ "Радост-Стоян Лалев" гр. Казанлък, представляван от Стоян Петров Лалев ЕГН: **********, на основание чл.137 ал.1 от ЗДДС /отменен/.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 11.11.2008г.
503 КАНД No 325/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2008г.
 ОСТАВЯ в сила Решение № 16 от 23.06.2008 година, постановено на АНД № 7/ 2008г. по описа на Чирпанския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.11.2008г.
504 КАНД No 326/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.11.2008г.
       ОСТАВЯ в сила Решение № 18 от 13.06.2008 година, постановено на АНД № 6/ 2008г. по описа на Чирпанския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.11.2008г.
505 КАНД No 327/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2008г.
Решение № 341 от 24.11.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 19/13.06.2008 година, постановено на НАХД № 5 по описа за 2008 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 271/15.12.2007 година на Заместник началника на РМД Пловдив, Митница Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.11.2008г.
506 КАНД No 328/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44/30.04.2008 година постановено по анд №174/2008 година по описа на Старозагорския районен съд,с което е отменено наказателно постановление №68/27.09.2007 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта при МФ гр.София с наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. на "Елдорадо корпорейшън" АД гр.София.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2008г.
507 КАНД No 329/2008 Наказателни касационни производства Н-К СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР- СТ.ЗАГОРА С.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2008г.
Отменя решение № 114 от 24.07.2008 година,постановено по анд № 972/2008 година по описа на Старозагорски районен съд,като вместо него ПОСТАНОВИ:ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2739/2008 година от 08.04.2008 г. на ВРИД началник сектор на "ПП-КАТ" при ОДП град Стара Загора,с което на С.И.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. на осн.чл.182,ал.1,т.3,предложение 1 от Закона за движение по пътищата.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.11.2008г.
508 КАНД No 331/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА МЕТАТЕХ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2008г.
ОТМЕНЯ №90/10.07.2008г., постановено по а.н.д. №758 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №0157472/02.04.2008г. за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1008лв. на "Метатех" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Свети княз Борис" №61, ет.1, вх. А, представлявано от управителя Димитър Минчев Минчев, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 11.11.2008г.
509 КАНД No 332/2008 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Е.Т.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89/25.06.2008 г.,постановено по анд № 1810/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или/протестиране.
В законна сила от 25.11.2008г.
510 КАНД No 333/2008 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Я.А.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2008г.
Оставя в сила решение № 44"е"/27.05.2008 година,постановено по анд№ 677/2007 година по описа на Казанлъшкия районен съд.Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.11.2008г.
511 КАНД No 335/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №112/25.07.2008г., постановено а.н.д. №931 по описа на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №0157561/09.05.2008г. на началник отдел " Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 814лв. на ЕТ"Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 11.11.2008г.
512 КАНД No 337/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2008г.
Решение № 358 от 01.12.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 116/28.07.2008 година, постановено по НАХД № 1062 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157593/30.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2008г.
513 КАНД No 338/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 115 от 28.07.2008 година, постановено на АНД № 1054/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестира  
В законна сила от 11.11.2008г.
514 КАНД No 339/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123/23.07.2008г., постановено а.н.д. №946 по описа на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №0157549/09.05.2008г. на началник отдел " Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 794лв. на ЕТ"Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 11.11.2008г.
515 КАНД No 340/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 124 от 23.07.2008 година, постановено на АНД № 939/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.11.2008г.
516 КАНД No 342/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2008г.
Решение № 348 от 12.11.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 100/23.07.2008 година, постановено на НАХД № 944 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157548/09.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.11.2008г.
517 КАНД No 343/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/25.07.2008 г., постановено а.н.д. № 945 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 0157557/09.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 528,00/петстотин двадесет и осем/лв. на ЕТ "Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.Решението не подлежи на обжалване и протест.    
В законна сила от 13.11.2008г.
518 КАНД No 344/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2008г.
 ОСТАВЯ в сила Решение № 99 от 23.07.2008 година, постановено на АНД № 908/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.11.2008г.
519 КАНД No 345/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126/23.07.2008 година,постановено по анд№ 916/2008 година по описа на Старозагорския районен съд,с което е потвърдено наказателно постановление №0157571/09.05.2008 година на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.
В законна сила от 19.11.2008г.
520 КАНД No 346/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98/23.07.2008 г., постановено а.н.д. № 918 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 0157577/09.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1713,00/хиляда седемстотин и тринадесет/лв. на ЕТ "Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест.  
В законна сила от 13.11.2008г.
521 КАНД No 348/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2008г.
 ОСТАВЯ в сила Решение № 111 от 25.07.2008 година, постановено на АНД № 921/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.11.2008г.
522 КАНД No 349/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №97/23.07.2008г., постановено а.н.д. №922 по описа на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №0157568/09.05.2008г. на началник отдел " Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 948 лв. на ЕТ"Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 11.11.2008г.
523 КАНД No 350/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 101 от 23.07.2008 година, постановено на АНД № 936/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.11.2008г.
524 КАНД No 351/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2008г.
Решение № ОСТАВЯ в сила решение № 125/23.07.2008 година, постановено на НАХД № 932 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157550/09.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.11.2008г.
525 КАНД No 352/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127/23.07.2008 година, постановено по анд № 923/2008 година по описа на Старозагорския районен съд,с което е потвърдено наказателно постановление № 0157691/09.05.2008 година,на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2008г.
526 КАНД No 355/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 103 от 15.07.2008 година, постановено на АНД № 910/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.11.2008г.
527 КАНД No 356/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 102 от 15.07.2008 година, постановено на АНД № 911/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.11.2008г.
528 КАНД No 357/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2008г.
Решение № 350 от 12.11.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 101/15.07.2008 година, постановено на НАХД № 913 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157582/09.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.11.2008г.
529 КАНД No 359/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ЯНКО СТОЙЧЕВ - ЯНКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 104 от 15.07.2008 година, постановено на АНД № 940/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.12.2008г.
530 КАНД No 361/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР.КАЗАНЛЪК Г.К.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 "и"/ 18.08.2008г., постановено по АНД № 550/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протест  
В законна сила от 24.11.2008г.
531 КАНД No 364/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение №103/08.07.2008г., постановено по а.н.д. №846 по описа за 2008г. на РС Стара Загора 90/10.07.2008г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА НП №Р-10-133/15.04.2008г. на Комисията за финансов надзор гр. София, с което на "ОББ" АД гр. Стара Загора, представлявано от всеки двама от трима изпълнителни директори - Стиилян Петков Вътев, Радка Иванова Тончева и Христос Александрос Кацанис, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв. на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК за нарушение на чл.6 ал.1 т.12 от Наредба №1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 23.12.2008г.
532 КАНД No 365/2008 Наказателни касационни производства ЕТ КАМП - АНТОН КЪРДЖАЛИЕВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 4.12.2008г.
Прекратява производството по ЧКАНД № 365/2008г. Връща на същия състав на Районен съд - Стара Загора негово АНД № 1460/2008г. за произнасяне по молбата на Антон Иванов Кърджалиев като ЕТ "Камп-Антон Кърджалиев" гр. Стара Загора, ул. "Боруйград" № 31 А, ет.2, ап.14, за въстановяване на срока за обжалване на НП № 24/006371/22.05.2008г. на Директора на Д "Инспекция по труда" гр. Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2008г.
533 КАНД No 366/2008 Наказателни касационни производства ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД ПЛОВДИВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №99"ж"/23.06.2008г., постановено по а.н.д. №373 по описа за 2008г. на РС Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 23.12.2008г.
534 КАНД No 367/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.11.2008г.
   ОСТАВЯ в сила Решение № 133 от 23.09.2008 година, постановено на АНД № 1023/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 17.11.2008г.
535 КАНД No 368/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2008г.
Оставя в сила решение № 135/23.09.2008 г. постановено по АНД № 1060/ 2008 г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157592/30.05.2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ГД на НАП - Стара Загора.Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 23.12.2008г.
536 КАНД No 369/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2008г.
Решение № 359 от 01.12.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 134/23.09.2008 година, постановено по НАХД № 1053 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157599/30.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2008г.
537 КАНД No 371/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126/14.07.2008 година,постановено по НАХД № 998 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд,с което е отменено наказателно постановление № Р-10-184 от 17.05.2008 година на Заместник председателя на Комисията за финансов надзор.РЕШЕНИЕТОне подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2008г.
538 КАНД No 373/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ДЕТЕЛИНА-ИВАН КОЛЕВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 112/24.07.2008 година,постановено по анд № 954/2008 година по описа на Старозагорски районен съд,като вместо него ПОСТАНОВЯВА:ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 24/0060312/20.02.2008 година на Директора на Д"ОИТ",с което на ЕТ"Детелина-Иван Колев"гр.Стара Загора е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.414,ал.3 от КТ за нарушение на чл.63,ал.2 от КТ.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2008г.
539 КАНД No 376/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД И.С.Ч.,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП СТ. ЗАГОРА
Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N144/03.10.2008г, постановено по АНД М1051/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0157604/30.05.2008г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.12.2008г.
540 КАНД No 377/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2008г.
Решение № ОСТАВЯ в сила решение № 145/03.10.2008 година, постановено по НАХД № 1026 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157607/30.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2008г.
541 КАНД No 378/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2008г.
Решение № 361 от 01.12.2008г.ОСТАВЯ в сила решение № 127/08.10.2008 година, постановено по НАХД № 1022 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157609/30.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2008г.
542 КАНД No 379/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА,
И.С.Ч.
Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2008г.
Оставя в сила решение № 143/03.10.2008 г., постановено по АНД № 1064/2008 г.по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 01575988/ 30.05.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Стара Загора.Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 23.12.2008г.
543 КАНД No 382/2008 Наказателни касационни производства Й.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №139/30.09.2008г., постановено по а.н.д. №1413 по описа за 2008г. на РС Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 23.12.2008г.
544 КАНД No 384/2008 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.К.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 105 от 08.07.2008г. постановено по АНД № 985/2008година по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2973/08 от 12.05.2008г. на ВРИД началник сектор на "ПП-КАТ" при ОДП град Стара Загора, с което на Денислав К.Т. *** са наложени административните наказания глоба в размер на 400 лева на основание чл. 182, ал.3, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от ЗДП и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.12.2008г.
545 КАНД No 386/2008 Наказателни касационни производства БРИГАДА ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.11.2008г.
Отменя определение по АНД № 1494/2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на "Бригада" ЕООД гр. Стара Загора срещу НП № 0157705/07.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Стара Загора. Връща АНД № 1494/2008г. на Старозагорския районен съд за продължване на съдебното производство по него.
В законна сила от 13.11.2008г.
546 КАНД No 387/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 118 от 19.09.2008 година, постановено на АНД № 907/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.12.2008г.
547 КАНД No 388/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП СТ. ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №117/19.09.2008г., постановено а.н.д. №920 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №0157585/09.05.2008г. на Началник отдел " Контрол" при ТД на НАП Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 598 лв. на ЕТ"Янко Стойчев" гр. Стара Загора за извършено нарушение на чл.180 ал.1 от ЗДДС.  Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 18.12.2008г.
548 КАНД No 389/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.12.2008г.
Решение № 381 от 15.12.2008г. ОСТАВЯ в сила решение № 121/19.09.2008 година, постановено по НАХД № 934 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0157544/09.05.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.12.2008г.
549 КАНД No 390/2008 Наказателни касационни производства ЕТ "ЯНКО СТОЙЧЕВ" ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 119 от 19.09.2008 г. постановено по анд № 943/2008 г. по описа на Старозагорския районен съд.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.12.2008г.
550 КАНД No 394/2008 Наказателни касационни производства Т.П.Т. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №105"а"/01.10.2008г., постановено по а.н.д. №568 по описа за 2008г. на РС Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 23.12.2008г.
551 КАНД No 395/2008 Наказателни касационни производства ЕТ ЙОНЕКСИМ - ИВАН ЙОНКОВ ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.11.2008г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 34 от 17.11.2008г. ОСТАВЯ В СИЛА определение № 41/17.10.2008г. по АНХД №664/2008 г.на Районен съд Казанлък, с което е прекратено производството по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2008г.
552 КАНД No 398/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N143/15.10.2008г, постановено по АНД М1061/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0157596/30.05.2008г, на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.12.2008г.
553 Частно КАНД No 417/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.12.2008г.
Отмeня
В законна сила от 10.12.2008г.
554 Частно КАНД No 419/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 11.11.2008 година, постановено по АНД № 985 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010323/19.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 9.12.2008г.
555 Частно КАНД No 420/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
Отмeня определение от 11.11.2008година, постановено по АНД № 914 по описа за 2008година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административно наказателното производство по делото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010341/20.06.2008г. издадено от Директора на АДФИ. Определението е окончателно.
В законна сила от 9.12.2008г.
556 Частно КАНД No 421/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.12.2008г.
 ОТМЕНЯ определение от 06.11.2008 година, постановено по АНД № 794 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010309/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ - гр. София.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.12.2008г.
557 Частно КАНД No 424/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.12.2008г.
 ОТМЕНЯ определение от 17.11.2008 година, постановено по АНД № 797 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административно-наказателното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010312/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ - гр. София.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.12.2008г.
558 Частно КАНД No 425/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.12.2008г.
Отменя определение от 06.11.2008г. постановено по АНД № 795 по описа за 2008г. на Районен съд - Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство. ВРЪЩА делото за продължване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010310/20.06.2008г., издадено от Директор на АДФИ. Определението е окончателно.
В законна сила от 10.12.2008г.
559 Частно КАНД No 427/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 06.11.2008 година, постановено по АНД № 782 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административно наказателното производство по делото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010168/19.06.2008г. издадено от Директора на АДФИ.Определението е окончателно.
В законна сила от 9.12.2008г.
560 Частно КАНД No 428/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.12.2008г.
Определение № 37 от 09.12.2008г. ОТМЕНЯ определение от 06.11.2008 година, постановено по АНД № 791 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010306/ 19.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 9.12.2008г.
561 Частно КАНД No 429/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 06.11.2008 година, постановено по АНД № 790 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010305/19.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 9.12.2008г.
562 Частно КАНД No 431/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.12.2008г.
Отменя определение от 06.11.2008 г. постановено по АНД №793/2008 г., на Районен съд - Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010308/19.06.2008 г. издадено от Директора на АДФИ.Определението е окончателно.
В законна сила от 10.12.2008г.
563 Частно КАНД No 432/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.12.2008г.
Определение № 38 от 09.12.2008г. ОТМЕНЯ определение от 06.11.2008 година, постановено по АНД № 787 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010302/ 19.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 9.12.2008г.
564 Частно КАНД No 434/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 11.11.2008 година, постановено по АНД № 979 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010330/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ - гр. София.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.12.2008г.
565 Частно КАНД No 441/2008 Наказателни частни касационни производства В.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 110 от 20.05.2008 г.постановено по анхд № 1626/2008 година на Районен съд Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.12.2008г.
566 Частно КАНД No 444/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.12.2008г.
Отменя определение от 13.11.2008 г., постановено по АНД № 788/2008 г. на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.Връща делота на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постанавление № 11010303/19.06.2008 г., издадено от Директора на АДФИ.Определението е окончателно.
В законна сила от 16.12.2008г.
567 Частно КАНД No 447/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година,постановено по анд № 911 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък.ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. против НП № 11010338/20.06.2008 г.,издадено от Директора на АДФИ.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 16.12.2008г.
568 Частно КАНД No 448/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година, постановено по АНД № 913 по описа за 2008 година на Районен съд-Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010340/20.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.12.2008г.
569 Частно КАНД No 449/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.12.2008г.
Определение № 51/16.12.2008г. ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година, постановено по АНД № 917 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010344/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.12.2008г.
570 Частно КАНД No 450/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.12.2008г.
Определение № 52/16.12.2008г. ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година, постановено по АНД № 916 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010343/ 20.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.12.2008г.
571 Частно КАНД No 451/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.12.2008г.
Отменя определение от 13.11.2008 г., постановено по АНД № 915/2008 г. на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.Връща делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постанавление № 11010342/20.06.2008 г., издадено от Директора на АДФИ.Определението е окончателно.
В законна сила от 16.12.2008г.
v
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню