Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 264                                                09.12.2015г.                             град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                        Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на първи декември  през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                           

                   СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА

 

       

при секретар   М.П.                                                                         

и с участието на прокурора                                                                                                         като разгледа докладваното от съдия И.Янкова административно дело № 452 по описа за 2015 год., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

           

 

Производството е по реда на чл.459 от Изборния кодекс / ИК/.

Образувано е по жалба на Н.В.Б.,***, като кандидат за общински съветник  с пореден номер 9 от листата на политическа партия „Българска социалистическа пария  против Решение №107/26.10.2015г на Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови, област Стара Загора за избиране на общински съветници на община Братя Даскалови в частта му за разпределение на заявените предпочитания за отделните кандидати за общински съветници на община Братя Даскалови от кандидатската листа на БСП, съответно за обявяване на лицата, избрани за общински съветници от тази партия.

В жалбата на Н.Б. са изложени съображения, че решението №107/26.10.2015г на ОИК Бр.Даскалови в оспорената част е незаконосъобразно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че неправилно не бил отчетен от СИК и не бил отразен подадения за жалбоподателя преференциален вот в избирателната секция в с.Гранит, Протокол № 240400012 на СИК и съответно в Протокол № 240450001 на Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови. Твърди, че присъствал  при преброяване на бюлетините от  СИК №240400012, при което били съобщени 79 бр бюлетини/гласа/ за БСП, от които 38- с преференция за жалбоподателя (в списъка с кандидати, пореден №9). Неотразяването на този брой преференциални гласове в полза на жалбоподателя довело и до неправилно определяне на крайния изборен резултат досежно разпределението на мандидатите между отделните кандидати по кандидатската листа на ПП БСП обективирано в оспореното решение. Иска отмяната му в тази част и връщане на ОИК за определяне резултата от избора в съответствие с подадените преференции.

 

Ответникът — Общинска избирателна комисия с.Братя Даскалови, чрез председателя си К. Примова, заема становище за основателност на жалбата на Н.Б..

Ответниците: П.М.М., К.И.И., Г.М.К., С.М.В. и И.П.П., чрез адв.Е.Н., заемат становище за основателност на жалбата.

Ответниците С.Ч.Т., А.С.М.,  Т.С.С., Т.Т.Т., С.К.В., С.З.П., И.Д.Ж., Р.С.К., редовно и своевременно призовани за делото не се явяват нито представляват и не вземат становище по  допустимостта и основателността на жалбата.

 

По делото са приложени и приети като доказателства Решение №107/26.10.2015г, взето от Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови, област Стара Загора за избор на общински съветници на община Братя Даскалови /л.11 по а.д.468/15г/, материалите по приемането му, вкл. всички, общо 25 бр.протоколи на СИК, представени на л.11—16 и л.39 и сл., сред които е и протокол №240400012  на СИК с.Гранит, Протокол № 240450001 на Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови /л.266 и сл./; числови данни от Протокол на ОИК от 25.10.2015г на л.348—350; Протоколи и справки на Информационно обслужване АД (л.32 и сл), Предложение от ПП БСП за общински съветници на община Братя Даскалови с посочено подреждане на кандидатите в листата— л.275 и сл,  Списък на лицата, избрани за общински съветници, изх.№147/03.11.2015г —л.29, Решение №135—МИ от 06.11.2015г за определяне за избран кандидата от ПД „Социалдемократи” вписан под №6, на мястото на Г.А.Р.,  избирателните списъци и всички изборни книжа /протокол от 01.12.2015г на л.347 и съответни приложения/.  

 

В хода на делото, жалбоподателят Н.Б. оспори истинността на протокол №240400012 за избиране на общински съветници на СИК с.Гранит, с оглед на което и на основание чл.193 ГПК, вр.с чл.144 от АПК, съдът откри производство по проверка на истинносттта му досежно верността на съдържанието му— отразените в него брой бюлетини, подадени за БСП, вкл. с отразено за жалбоподателя предпочитание. С оглед направените от жалбоподателя възражения и откритото производство по оспорване, съдът допусна ръчно преброяване на бюлетините за избор на общински съветници подадени в избирателна секция № 240400012 — на СИК с.Гранит за ПП БСП и жалбоподателя Б., вписан като №9 в листата на тази ПП. След извършеното в съдебно заседание на 01.12.2015г, ръчно преброяване на бюлетините, подадени за БСП и подадените преференции се установиха 38 бюлетини, подадени за тази партия и преференциално за кандадата на тази партия под №9 в листата.

 

             

 

 

 

Административен съд Стара Загора след като обсъди сочените в жалбата основания във връзка със събраните по делото доказателства и при служебната проверка за законосъобразност на административния акт по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, приема за установено следното:  

Жалбата на Н.Б., като подадена на 30.10.2015г, в 7—дневния срок за обжалване, против подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност административен акт по чл.459 ал.1 от ИК и от лице с правен интерес от обжалване, е процесуално допустима. Засягането, с което се свързва правния интерес, е с оглед твърденията за неправилност на обявения от ОИК Братя Даскалови изборен резултат за общински съветници на община Братя Даскалови, обективиран в Решение №107/26.10.2015г на ОИК Братя Даскалови, с оглед необявяването за избран, и при наличие предпоставки за това,  на жалбоподателя— кандидат за общински съветник под №9 в листата на Българска социалистическа партия/съгласно листата на ПП БСП –на л.275 и следващите по делото/.

На разглеждане по същество подлежи жалбата на Н.Б. против Решение №107/26.10.2015г на ОИК Братя Даскалови, в частта му за разпределение на заявените предпочитания за отделните кандидати от кандидатската листа на БСП, съответно за обявяване на лицата, избрани за общински съветници от тази партия при което се установи, че тя е  основателна:

С Решение №107/26.10.2015г на ОИК Братя Даскалови,  на основание чл.453 и чл.454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, е определена общинската избирателна квота - 13 гласа (пункт І), разпределението на мандатите за общински съветници на Община Братя Даскалови по кандидатски листи (пункт ІІІ), като за ПП „БСП” са определени два мандата, разпределението на мандидатите между кандидатите, вкл.тези на БСП с оглед броя предпочитания (пункт ІV от решението), като за БСП — са посочени за избрани кандидатите Т.С.С. —номер №1 в листата на БСП и Т.Т.Т.—№8 в листата на БСП,  при брой предпочитания — първия с 495, а втория —30 и са обявени имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции (пункт V) вкл. Т.С.С. и Т.Т.Т. от ПП БСП. Кандидатът от ПП БСП Н.Б., жалбоподател по делото   не е посочен поименно като избран с оспореното решение. Установява се, че за същия са отразени 3 бр.предпочитания в протокола на ОИК Братя Даскалови от 26.10.2015г /л.272/ и числови данни от протокол на ОИК Братя Даскалови от 25.10.2015г /л.349/.

Решение №107/26.10.2015г на ОИК Братя Даскалови, област Стара Загора е оспорено само в частта в която е обявено  разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатска листа на БСП, и обявените за избрани за общински съветници лица, с оглед необявяването на предпочитанията (преференциите), подадени  за жалбоподателя Н.Б., кандидат на БСП и необявяването му за избран общински съветник от Българска социалистическа партия.

Съгласно чл. 453, ал. 5 от ИК Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници. Оспореното решение се явява  взето от материално компетентен орган в лицето на Общинската избирателна комисия Братя Даскалови и в надлежна форма.

По делото се установява, че  в оспореното решение е допусната грешка в пункт І, като погрешно е  посочена общинската избирателна квотата с цифрата 13, вместо вярната квота— 313 гласа (при брой действителни гласове 4059 и 13 мандата) и съответно на протокол от Информационно обслужване АД от 26.10.2015г на л.35 по делото. Независимо от това, по делото няма спор, че с оспореното решение правилно и законосъобразно, съответно на общинската избирателна квота и квотата на Хеър (в случая определена на 3233/13 =248,692307692308) са определени партиите и коалициите, участващи в разпределението на мандатите (общо 13), и съответно е извършено разпределение на тези мандати между тях.  Не е спорно, че за ПП БСП, с бюлетина номер 8, се следват 2 /два/ мандата в този общински съвет и поименно определяне на двама общински съветници от тази политическа партия.

Изложените в жалбата доводи за незаконосъобразност на решението в оспорената част се основават на оплаквания  за допуснати нарушения по отчитане волята на избирателите в с.Гранит и се явяват в случая основателни. В съдебноадминистративното производство по чл.459 от Изборния кодекс по оспорване решението на Общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на твърдените нарушения на изборния  процес и преценка за тяхното влияние върху обявения изборен резултат. Изборният процес представлява сложен фактически състав, обхващаш няколко относително обособени етапа на организация и провеждане, като заключителната фаза е провеждането на избора /гласуването/, установяването и отчитането на резултатите от гласуването от СИК, определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК. Всяка една от тези фази включва определени нормативно регламентирани действия и условия, осъществявани в предвидената от Изборния кодекс последователност, като целият процес е насочен към избора на съответния териториален орган на изпълнителната власт /респ. орган на местно самоуправление/. Основание за обявяване за недействителен на избора са само съществените нарушения на изборния процес - такива, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен от обявения. Нарушения от тази категория са такива нарушения на изборния процес, които опорочават волята на избирателите и които пряко и непосредствено са се отразили на действителността на обективирания посредством гласуването вот, а също така нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването, които са довели или биха могли да доведат до друг, различен от обявения краен резултат от изборите или нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор.

С оглед направените от жалбоподателя възражения и откритото производство  по чл.193 от ГПК по проверка истинността на протокол №240400012 за избиране на общински съветници на СИК с.Гранит, бе допуснато и съответно извършено  в открито съдебно заседание на 01.12.2015г ръчно преброяване на бюлетините за избор на общински съветници, подадени в избирателна секция с.Гранит за ПП БСП и конкретно за кандидата на тази партия Н. Б./л.352—354/. При преброяването се установи, че в секцията в с. Гранит са подадени с бюлетини 38 гласа за ПП БСП с посочване на преференция за  кандидат № 9 от листата на ПП БСП. Безспорно е по делото, че кандидат №9 от листата на ПП БСП за общински съветници на община Братя Даскалови е жалбоподателя —Н.В.Б.. Видно от приложения Протокол № 240400012 на СИК с.Гранит (л.11—19 по делото),  в т.9 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи”, за БСП са отразени 79 бр.гласа, като всички „79 бр” гласа са отразени като подадени за БСП „без” предпочитания в т.10 „Разпределение на предпочитанията (преференциите) за кандитатита от листите на партиите, коалициите и местните коалиции (л.17). Следователно подадените преференции —38 бр.в СИК с.Гранит, община Братя Даскалови за кандидата на БСП под №9 в листата кандидати за общински съветници —Н.В.Б. неправилно не са били отразени в протокол №240400012, с оглед на което оспорването се явява доказано. Допуснато е следователно нарушение на чл.439 ал.1 от ИК – не са преброени от СИК с.Гранит и съответно не са отразени в протокола попълнените от гласоподавателите преференции за кандидата на БСП с пореден №9 в листата— Н.Б..  

Констатираното нарушение при съставянето на протокол №240400012 за избиране на общински съветници на СИК с.Гранит е пренесено и в Протокола на ОИК Братя Даскалови /л.272 по делото/ и се е отразило на крайния резултат. Установеното процесуално нарушение — неотчитане волята на избирателите от секцията в с.Гранит, обективирана в гласуването посредством подадените 38 бр. бюлетини за БСП с отразена преференция за кандидата на ПП БСП с пореден №9 от листата, е съществено, тъй като ако бяха правилно установени действително подадените бюлетини за кандидата, това би довело до друг, различен от обявения краен резултат от изборите.

Съгласно чл.454 ал. 1 от ИК определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл.437 ал.4 и ал.5 и подреждането на кандидатите в листата по методиката съгласно приложение №5. С оглед методиката по приложение №5 V, 5.1. от ИК, избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спецели Х мандата се определят според броя  на получените валидни предпочитания (преференции) по чл.437 ал.4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата. А когато няма кандидати с валидни преференции подреждането в листата се запазва. Според чл.454 ал.2 от ИК предпочитанията за отделните кандидати са валидни ако броя на гласовете, получени за кандидата е не по—марко от 7 на сто от общинската избирателна квота не по—малко от 7 на сто от общинската избирателна квота/. В случая 7 на сто от 313 гласа /колкото е общинската избирателна квота/ е 21.91 /или за лицето следва да са налице не по—малко от 22 преференции/. Установените за жалбоподателя Б., като кандидат за общински съветник на община Братя Даскалови от ПП БСП преференции са общо 41 (от които 3 отразени в протокола на ОИК и 38 гласа, които съдът установи, че са били подадени за него в секцията в с.Гранит, но  не са били отразени от СИК в протокола). Следователно подадените за този кандидат преференции са валидни тъй като надвишават  посоченото от закона съотношение.

Оспореното решение е прието в нарушение на чл.454 ал.1 от ИК, неправилно са били определени избраните кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП БСП.

От изложеното следва, че Решение №107/26.10.2015г на Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта в която е обявено  разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати относно ПП Българска социалистическа партия, както и в частта в която са обявени поименно избраните от тази политическа партия общински съветници, се явява незаконосъобразно, поради приемането му при съществени нарушения на административно процесуалните правила и се следва отмяната му на това основание в посочената част.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 10 от ИК, когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия - поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането, отменя решението и връща книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати. С оглед на изложеното и на основание чл.459 ал.10 от ИК , се следва отмяна на решението в посочената част и връщане книжата на ОИК Братя Даскалови за обявяване на действителните резултати.

 

Мотивиран от горното и на основание чл.459 ал.10 от ИК съдът  

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

             

 

 

 

ОТМЕНЯ по жалба на Н.В.Б. ***7/26.10.2015г на Общинска избирателна комисия — Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта в която е обявено  разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатска листа на политическа партия Българска социалистическа партия, както и в частта в която поименно са определени лицата, кандидати от листата на тази партия, избрани за общински съветници на община Братя Даскалови, като незаконосъобразно.

                         

 

 

 

ВРЪЩА книжата на ОИК Братя Даскалови за обявяване на действителните резултати в отменената част.

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд — гр.София.

 

                                                                                              СЪДИЯ: