Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 257                                                 10.12.2015г.                         град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, III състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                           

                СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

 

при секретар   А.А.                                                                         

и с участието на прокурор                                                                                                           като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 467 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

 

            Производството е по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

            Образувано е по жалба на С.Г.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв.П.В. от САК,  против Решение № 106/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови за избиране на кмет на община Братя Даскалови, с което решение, на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, е обявен за избран за кмет на община Братя Даскалови, област Стара Загора, на първи тур И.С.Т., издигнат от ПД”Социалдемократи”, получил 2577 действителни гласове. Жалбоподателят оспорва действителността на обявения изборен резултат по съображения за допуснати множество съществени нарушения на изборния процес във фазата на организационната подготовка на изборите, тяхното провеждане и установяването на резултатите от гласуването. Конкретните оплаквания се свеждат до включване в избирателните списъци на лица в противоречие с принципа на уседналост /чл.396, ал.1 от ИК/ и в нарушение на разпоредбата по чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/. Навеждат се и твърдения за наличие на нарушения при подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, като конкретно се сочи с.Верен, където заявленията по чл.36 от ИК били приемани след изтичане на установения 14-дневен преклузивен срок, а самите заявления не се подавали лично от лицата или надлежно упълномощени техни представители. На следващо място се твърди, че доколкото съставянето и подписването на избирателните списъци, било извършено от лице, избрано от Общински съвет Братя Даскалови за временно изпълняващи длъжността Кмет на община Братя Даскалови, в нарушение на чл.42, ал.6 във вр. с ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и съответно не притежаващо статута  на временно изпълняващ длъжността кмет на общината, имало за последица изначална недействителност на съставените избирателни списъци, въз основа на които е проведено гласуването за кмет на община Братя Даскалови. В жалбата са изложени и съображения за допуснати съществени закононарушения при броене на бюлетините, довели до подмяна на вота на гласоподавателите, като конкретните оплаквания се свеждат до това, че при преброяването на бюлетините били допуснати да присъстват лица, които не са имали това право и не са записани в съответните протоколи на СИК, че присъстват; в много от избирателните секции членовете на СИК не са позволявали на застъпниците да наблюдават процеса на броене на подадените бюлетини. Наред с това предаването на изборните книжа в ОИК било извършено без чувалите да са надлежно завързани и запечатани с подписана от членовете на СИК хартиена лепенка. Сочат се и разминавания в дадените на застъпници на жалбоподателя извлечения от съставените протоколи на СИК с Найденово и СИК с.Мирово и тези, обявени на сайта на ЦИК. Според жалбоподателя посочените нарушения на изборния процес са съществени, тъй като са се отразили пряко върху резултата за избор на кмет на община Братя Даскалови, с оглед на което е направено искане да бъде обявен за недействителен изборния резултат, обявен с Решение № 106/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови.

 

   Ответникът по жалбата -  Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови, чрез Председателя на ОИК Катя Примова, оспорва жалбата като недоказана и неоснователна. В представено по делото писмено становище обосновава, че не са допуснати нарушения на изборния процес, които да водят до опорочаване на избора и на обявения изборен резултат. Моли съда да постанови решение, с което да бъде потвърдено Решение № 106/ 26.10.2015г. на ОИК – Братя Даскалови, за определяне и обявяване на резултатите от избора за кмет на община Братя Даскалови.

 

            Ответникът по жалбата – И.С.Т., чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание и в представено писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. С подробно изложени съображения обосновава, че при проведения избор за кмет на община Братя Даскалови не са допуснати нарушения на изборния процес, водещи до недействителност на обявения с оспореното решение на ОИК – Братя Даскалови изборен резултат. Поддържа, че не са установени факти и обстоятелства, сочещи наличието на нарушения, които пряко и непосредствено да са се отразили върху законосъобразността на проведения избор и върху валидността на вота и които да доведат до различен от обявения изборен резултат. 

  

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

            С оспореното Решение № 106/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови е определен и обявен резултата от гласуването от проведения на 25.10.2015г. избор за кмет на община Братя Даскалови, област Стара Загора. Съгласно посоченото решение, на основание чл.452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, е обявен за избран за Кмет на община Братя Даскалови, област Стара Загора, на първи тур И.С.Т., издигнат от ПД”Социалдемократи”, получил 2577 действителни гласове. По делото са представени и приет като доказателство Протоколи по чл.432, ал.2, т.2 от Изборния кодекс на секционните  избирателни комисии във всички избирателни секции на територията на община Братя Даскалови – от № 240400001 до № 240400025, за отчитане на резултатите от гласуването за кмет на общината в съответните секции. В протоколите е отразено, че няма постъпили жалби и възражения след откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването; изборите са протекли в нормална обстановка, както и че не е имало спорове между членовете на СИК за действителността или недействителността на гласовете. Протоколите са  подписани от всички членове на СИК. Въз основа на данните от тези протоколи и на основание чл.449, ал.1, т.2 от ИК ОИК – Братя Даскалови е съставила Протокол от 26.10.2015г., за определяне на резултатите от гласуването за кмет на община Братя Даскалови. От посочения протокол се установява, че броя на секционните избирателни комисии в общината е 25 и всичките комисии са представили протоколите по чл.432, ал.2, т.2 от ИК за отчитане на резултатите от гласуването. Съгласно удостовереното в протокола броя на избирателите според част І и част ІІ от избирателните списъци при предаването им  на СИК е 7038 души, а броя на избирателите, вписани в допълнителните страници /под чертата/ на избирателните списъци в изборния ден е 15. Броят на гласувалите избиратели според броя на положените подписи в избирателните списъци, вкл. и подписите в допълнителните страници /под чертата/ е 5281, като броя на намерените в избирателните кутии бюлетини за кмет на община Братя Даскалови са 5281.  От подадените бюлетини 361 броя са приети и отчетени за недействителни гласове /бюлетини/, като общият брой на действителните бюлетини /действителните гласове/ е 4920, разпределени между кандидатите, участвали в избора за кмет на община Братя Даскалови, както следва: 488 действителни гласа за кандидата, издигнат от ПП „ГЕРБ” - Стоян Колев Вълчев, 1269 действителни гласа за независимия кандидат С.Г.С., 586 действителни гласа за кандидата, издигнат от К”Заедно за община Братя Даскалови” – И. Димитров Жеков и 2577 действителни гласа за кандидата, издигнат от ПД”Социалдемократи” – И.С.Т.. В протокола на ОИК е отразено, че няма съставяни протоколи по реда на чл.438, ал.3 от ИК относно оспорване действителността или недействителността на подадените гласове, както и че изборите са протекли в нормална обстановка. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК – Братя Даскалови, като един от членовете на комисията – Маринка Петрова Грозева, го е подписала с особено мнение, поради обстоятелството, че секционната избирателна комисия в ИС № 20204000017 не е спазила указанията за откъсване на бюлетините, тъй като са се откъсвали от кочана с двата уникални номера и единият номер е останал на пуснатата в избирателната кутия бюлетина.

            По делото са приети като доказателства заверено копие от избирателен списък – част I /за публикуване/  по чл.42, ал.1 от ИК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г,  както и заверени преписи на избирателните списъци за всички избирателни секции на територията на общината. Представени и приети като писмени доказателства по делото са и 1406бр. надлежно заверени копия на Заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по чл.36, ал.1 и ал.2 от ИК/, справка с всички избирателите допуснати да гласуват по настоящ адрес *** Даскалови, с посочена дата и час на обработване на въвеждане на заявлението и дата на адресна регистрация по настоящ адрес за всяко лице.

            По искане на страните по делото беше допуснато събирането на гласни доказателствени средства чрез разпит на свидетели, за установяване на релевантни за спора - предмет на делото факти и обстоятелства, във връзка с: обстановката, в която е протекъл изборния ден, допуснати и/или извършени нарушения в избирателните секции,  действията на СИК по организацията и извършването на преброяването, определянето и отчитането на резултатите от гласуването и последващите действия по предаването на изборните книжа.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспореното решение на ОИК – Братя Даскалови, намира за установено следното:

 

            Жалбата е подадена в законово установения 7 дневен срок от обявяване на решението /съгласно посочената дата на постъпване на жалбата в ОИК – Братя Даскалови – вх. № 153/ 02.11.2015г./, от активно легитимирано лице по см. на чл.459 от Изборния кодекс /регистрирано за участие в изборите като кандидат за кмет на община Братя Даскалови/ и е процесуално допустима.

 

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            В съдебно-административното производство по чл.459 от Изборния кодекс по оспорване решението на Общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на твърдените нарушения на изборния  процес и преценка за тяхното влияние върху обявения изборен резултат. Изборният процес представлява сложен фактически състав, обхващаш няколко относително обособени етапа на организация и провеждане, като заключителната фаза е провеждането на избора /гласуването/, установяването и отчитането на резултатите от гласуването от СИК, определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК. Всяка една от тези фази включва определени нормативно регламентирани действия и условия, осъществявани в предвидената от Изборния кодекс последователност, като целият процес е насочен към избора на съответния териториален орган на изпълнителната власт /респ. орган на местно самоуправление/. В тази връзка следва да се отбележи, че основание за обявяване за недействителен на избора са не всички нарушения на изборния процес, а само съществените такива – т.е нарушения, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен. Нарушения от категорията на посочените са: 1) Нарушения на изборния процес, които опорочават волята на избирателите и които пряко и непосредствено са се отразили на действителността на обективирания посредством гласуването вот и респ. на законосъобразността на проведения избор; 2) Нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването, които са довели или биха могли да доведат до друг, различен от обявения краен резултат от изборите и 3) Нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор.

 

            Първото релевирано от жалбоподателя нарушение, на което основа искането си за обявяване на проведения избор за кмет на община Братя Даскалови за недействителен, касае вписването в избирателните списъци на лица в противоречие с установения в чл.396, ал.1 от ИК принцип на уседналост и в нарушение на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/.

            Съгласно разпоредбата на чл.396, ал.1 от ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, със следните ограничения: 1.да не са поставени под запрещение, 2. да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и 3.изискването за уседналост - да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Доколкото право на участие в местните избори имат всички граждани на Европейския съюз при спазване на изискванията по чл.396, ал.2 от ИК, то избирателните списъци за общински съветници и кметове се състоят от две части – Част І по постоянен адрес на гражданите на РБ и Част ІІ по заявени от граждани на друга държава – членка в ЕС адреси на пребиваване на територията на съответното населено място /чл.25, ал.2 от ИК/. Принципът е /чл.406, ал.1 и чл.23, ал.2 от ИК/, че избирателни списъци се съставят по постоянен адрес и всеки избирател може да се впише само в едни избирателен списък. В разпоредбата на чл.36, ал.1 от ИК е регламентирана възможността за избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  при положение, че е поискал това не по-късно от 14 дни преди изборния ден и при условие, че има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. Съгласно чл. 36, ал.3 от ИК органът по чл.23, ал.1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по чл.36, ал.1 на ГД "ГРАО" в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден, за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес. В този смисъл избирателите, имащи право да гласуват по настоящ адрес и направили искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в законово регламентирания срок, се включват в избирателния списък за гласуване – т.е списъкът, който се предава на СИК, а не в предварителния избирателен списък, който се обявява по реда на чл.41 от ИК. В изборния кодекс не е регламентирано предварително обявяване на съставения списък за гласуване. В контекста на цитираната нормативна регламентация следва да бъде разгледано оплакването на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения при съставянето на избирателните списъци за гласуване, като се твърди, че са били вписани лица, за които не са били налице законовите предпоставки.

            На първо място е необходимо да се подчертае, че проверката за законосъобразността на извършена адресна регистрация, следва да предхожда съставянето и обявяването на избирателните списъци, като правилата за такава предварителна проверка са установени в раздел ІІІ от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/. Така, в чл. 99б ЗГР е предвидено, при подаден до кмета или до областния управител писмен сигнал за нарушение на правилата за адресна регистрация, както и по собствена инициатива кметът на общината да определя комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подаден писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител. Проверката се извършва в 7-дневен срок, като за нея се съставя протокол, а в тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола на комисията, кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на закона, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението. От своя страна, начинът на съставяне, заличаване, вписване и дописване в избирателния списък, както и отказите за това, са регламентирани в гл.ІV на ИК, като в чл. 43 и чл. 45 от ИК е предвидено оспорване на актовете, свързани с непълноти и грешки в избирателния списък, както и отказите за вписване в избирателния списък, и последните подлежат на обжалване пред административния съд в двудневен срок. От изложеното дотук следва, че регистрирането по постоянен и настоящ адрес и съставянето на избирателния списък са производства, които предхождат самите избори и за тях има предвидени процедури за контрол в определените от закона органи и срокове. По делото не са ангажирани доказателства и съотв. липсват данни за подавани жалби и сигнали по реда на чл.99б от ЗГР и чл.43 от ИК. 

            От представените по делото заверени копия на избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г., за секция от 1 до № 25 в изборен район № 24 община Братя Даскалови, съдът установи, че същите са изготвени по надлежния ред, имат установеното от закона съдържание и носят необходимите подписи, от което следва, че вписаните в тях данни имат доказателствена сила, която не е оборена.

            Не следва да бъдат разглеждани и обсъждани възраженията относно незаконосъобразното избиране на Станка Колева Иванова за ВрИД кмет на община Братя Даскалови, тъй като приетото на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА решение на Общински съвет Братя Даскалови нито е предмет на настоящото дело, нито може да се осъществи инцидентен контрол за неговата законосъобразност в хода на това съдебно производство.

            Относно релевираното от жалбоподателя оплакване за вписване на лица в избирателните списъци за жласуване при неспазване изискванията на чл.36 от ИК, съдът съобрази следното:

            От доказателствата по делото се установява, че в съставените избирателните списъци - част I, за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. за изборен район № 24 община Братя Даскалови, са били вписани 1405 лица по настоящ адрес. При извършена служебна проверка на приложените по делото заверени копия на 1405 броя заявление за вписване в ИС по настоящ адрес /том III, IV, V, и VI от делото/ и справка, изготвена от Директора на Дирекция „Административно обслужване, образование и социално-икономически дейности” /т.2, л.2253-2396 съдът констатира, че всички 1405 лица, подали заявления за гласуване по реда на чл.36, ал.1 от ИК, са адресно регистрирани по настоящ адрес *** Даскалови най –малко 6 месеца преди датата на изборния ден, т.е. до 24.04.2015г., като по-голямата част от тях /около 1050 човека/ са с посочена адресна регистрация /настоящ адрес/ отпреди 2014г.

Дали и доколко вписаните в ИС лица за гласуване по настоящ адрес реално пребивават /живеят/ в населено място на територията на община Братя Даскалови и имат ли имоти в населеното място са обстоятелства, ирелевантни за наличието и валидното упражняване на активното избирателно право т.е на правото на лицата да избират кмет на Братя Даскалови. Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в §1, т.4 от ДР на ИК "живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл.396, от ИК е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България, както и гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите. Следователно според действащата нормативна уредба за упражняване на активното избирателно право необходимо и достатъчно е избирателят да има регистриран постоянен адрес в населеното място, в което гласува или настоящ адрес, при условие, че адресната регистрация е направена най-късно 6 месеца преди изборния ден и лицето е поискало да гласува по настоящ адрес по реда и при условията на чл.36, ал.1, във вр. с ал.2 от Изборния кодекс.

Съдът приема, че по отношение на лицата, вписани в ИЗ за гласуване по настоящ адрес са налице и двете законово установени предпоставки: 1. подадено заявление в преклузивния 14-дневен срок за гласуване по настоящ адрес и 2. наличие на адресна регистрация по настоящ адрес, направена не по-късно от 6 месеца преди 25.10.2015г, за да упражнят активното си избирателно право в избора за кмет на община Братя Даскалови.

От страна на жалбоподателя са направени възражения за формална неизрядност на подадените заявления по чл.36, ал.1 от ИК, поради липса на вписани данни /настоящ адрес, дата на регистрация, вх.№ и дата на подаване на зявлението/, изискуеми съгласно одобрения образец – приложение № 12-МИ. Действително в една част от приложените по делото заявления за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес заявителите не са вписали настоящия си адрес, на който са регистрирани и от коя дата, в друга част е посочен настоящ адрес с дата на регистрация, съвпадаща с датата на подаване на заявлението /45 бр./, някои не съдържат датата на подаване, а други входящ номер. Тези пропуски в съдържанието на подадените заявления обаче не могат да се приемат за съществени до степен, отричаща правото на лицата да гласуват по настоящ адрес, поради следното:  В случая всички искания съдържат данните, посочени в ал.1 на чл.36 от ИК. Непосочването на датата на адресната регистрация по настоящ адрес, съотв. грешно посочената такава /установено за 45 заявления/, съобразно изискването на ал.2 от същата разпоредба не може да се приеме за съществен пропуск и съотв. основание да бъде отказано вписване, тъй като това са данни, служебно известни и подлежащи на проверка от административния орган, до когото е отправено искането – кмет на община, кмет на кметство или кметски наместник, с оглед упражняваните от този орган правомощия по чл.92 от ЗГР. От доказателствата по делото не се установява в ИС за гласуване да са вписани лица, които са подали заявления по чл.36 от ИК след законоустановения срок. При извършена служебна проверка съдът констатира, че 166 бр. от приложените заявления, въз основа на които е извършено вписване в ИС за гласуване по настоящ адрес заявителят не е посочил датата на подаване, но видно от представената по делото Справка /том 7, л.2102 – 2252/ всички те са били подадени в установения 14-дневен срок преди изборния ден. Това обстоятелство не се опровергава и от събраните по делото гласни доказателства, тъй като в показанията си св. Пашимова изрично заяви, че подаването на заявленията е ставало „в рамките на допустимия срок, плюс минус седмица или две преди срока, може би”.

Противно на твърдяното от жалбоподателя всички 1405 подадени и обработени заявления са подписани. От страна на жалбоподателя не бе оспорена по реда на чл.193 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК автентичността на  представените по делото 1405 бр. заявления, поради което и на основание чл.180 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК съдът е обвързан да приеме, че изявленията, които се съдържат в тези частни документи, са направени от лицата, посочени като техни автори.

Не представлява нарушение на правилата, регламентирани в чл.36 от ИК обстоятелството, че голяма част от подадените заявления са били попълнени с един и същ почерк. ИК не съдържа изискване заявленията за гласуване по настоящ адрес да бъдат ръкописно и лично попълнени от заявителя. Предвидената в чл.36, ал.1 от ИК възможност за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето изключва възможността за ръкописното му попълване. Недоказано остана по делото и твърдението, че заявленията не са били подаване лично от  лицата или надлежно упълномощени техни представители.

Доколкото в  подадената жалба лисват конкретизация с посочване на определени избиратели, които са включени в списъците, в нарушение на изискванията на ИК и тъй като настоящото производство няма за цел да извърши пълна проверка на целия изборен процес, за да се установи дали не са допуснати някакви нарушения на закона, а проверява дали са допуснати твърдяните в жалбата конкретни нарушения и как те са се отразили на изборния резултат, съдът намира възражението за неоснователно, като недоказано.

Неоснователни са втората група оплаквания на жалбоподателя за допуснати множество съществени нарушения в работата на секционните избирателни комисии и определяне на изборния резултат. Каза се вече, че за да бъде опорочен изборният резултат, не е достатъчно само да е допуснато процесуално нарушение, а то трябва да е съществено, тоест за да бъде приет за опорочен вота на избирателя, следва да са допуснати такива съществени нарушения на изборния процес, които освен че са в отношение на причина и следствие, трябва да са от естество да повлияят на резултата.   

Твърденията на свидетелите Калчев, Ляноридис са в насока, че в деня на изборите е имало много лица и групи хора които дошли да гласуват, като били докарани  с автобуси и леки автомобили съответно в селата Горно Белево, Черна гора, а според думите на св.Славов в с.Оризово една жена водела избиратели да гласуват, след което ги придружавала до един автомобил и чул думите „колко пари трябва да ти дам” и с.Оризово. Тази група сведения са недостатъчно конкретни. Второ, те  не релевират такива нарушения на изборния процес, които да се обвържат с изборния резултат и трето — свидетелските показания в цитираните насоки не релевират конкретни нарушения на основополагащите демократични конституционни принципи, относими към избирателното право – общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване /чл.10 от КРБ/. Изводи за опорочаване волята на избирателите и гласуване не по тяхна собствена преценка и свободно формирана воля, могат да се правят само въз основа на доказани по съответния ред факти, а не на базата на предположения, че упражненото право на глас не отразява действителната воля на избирателите, а е резултат от оказано въздействие в изборния ден.

В приетите по делото протоколи на СИК се сочи, че изборите са произведени при нормална обстановка. Също така при откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в процесните СИК в рамките на този ден няма постъпили жалби и възражения и особени мнения, които да са неразделна част от протокола. Записванията в коментираните по-горе протоколи са ясни. Членовете на СИК са се съгласили без резерви с отразените резултати и между тях не са възникнали спорове, влияещи върху изборния резултат. Освен това безспорни доказателства, опровергаващи протоколните констатации, не се представиха в хода на настоящото съдебно производство, а протоколите на СИК, представени от ответника в заверен вид, като част от преписката, приложени по делото се ползват с доказателствена сила, тъй като представляват официални документи, съставени от длъжностни лица, в кръга на възложените им с ИК функции.

По отношение на релевираното оплакване за наличие на несъответствия между получените от застъпници на жалбоподателя извлечения от протоколите на СИК и тези, въз основа на които са определени окончателните изборни резултати, следва да бъде отбелязано, че извлеченията от протоколите, получени на основание чл.422 от ИК, нямат качеството на официални документ, поради което релевантни в случая са данните, обективерани в официалните документи - протоколите на СИК, а не в извлеченията от тях . 

Относно твърдяна нередност на протокола на СИК № 17 с.Найденово, свързан с грешно посочена дата на изготвяне. Посочената дата 25.10.2015г., била недостоверна, тъй като съгласно Решение № 105-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК-Братя Даскалови, обявено на сайта на ОИК, е извършено повторно преброяване на бюлетините което не можело да се случи в деня, преди вземане на решението. Аналогични съображения са изложени и относно датата на подписване на протокола на СИК № 21 с.Малко Дряново.   В случая се касае за реквизити от техническо естество, които сами по себе си не оказват влияние върху формирания изборен резултат.

Не представлява съществено нарушение на разпоредбата на чл. 431 от ИК обстоятелството, че на застъпник на жалбоподателя не е била осигурена пряка видимост  при преброяване на гласовете в избирателна секция с.Верен /в какъвто смисъл са показанията на св.Стоянова/. Предвид широкия кръг лица и обикновено малкото помещение в което действа секционната избирателна комисия, практически може да е невъзможно абсолютно всички присъстващи които законът допуска /кандидати,  застъпници, наблюдатели и представители, анкетьори и представители на средствата за масово осведомяване/ да са близо до масата, на която се броят бюлетините. Освен това при присъствието в изборното помещение на толкова много лица с различни политически интереси, в допълнение с членовете на комисия, които също са представители на различни политически партии с противоположни интереси в изборния процес, непосредственият контрол при преброяването на гласовете е гарантиран. Установяването на резултатите от гласуването и отразяването им в съответния протокол е от изключителната компетентност на съответната секционна избирателна комисия и при липса на релевирани от жалбоподателя твърдения, нито ангажирани доказателства за допуснати от членовете на СИК нарушения на регламентираните в раздел  VIII, Глава осемнадесета от ИК правила за преброяването на гласовете, определянето на действителните и недействителните бюлетини, установяването и отчитането на резултатите от гласуването, обстоятелството, че някой застъпник е не е имал пряка видимост към бюлетините по време на тяхното отчитане, не може да обоснове извод, че гласовете са определени и отчетени неправилно.

Несъстоятелно е направеното оплакване, че застъпник на жалбоподателя не е бил допуснат да присъства в избирателната секция при откриване на изборния ден. В показанията си свидетелят Тихомиров действително твърди, че се е наложело да изчака около 50 минути пред изборното помещение преди да му бъде разрешено да влезе. От приложените по делото Решение № 91-МИ/ 23.10.2015г и Решение № 92-МИ/ 23.10.2015г на ОИК Братя Даскалови обаче се установява, че Стефан Александров Тихомиров не е сред регистрираните представители и застъпници на ИК С.С. в изборите за кмет на 25.10.2015г., поради което не може да се ползва от регламентираните в чл.120, ал.1, т.4  и чл.124, ал.1 от ИК права. 

Не представляват съществено нарушение на изборния процес и установеното от показанията на св. Момчев предаване на изборните книжа от секционните избирателни комисии в с.Марково, с.Преслав, с.Долно Ново село, с.Плодовитово и с.Партизанин в отворени чували, без да са запечатани с хартиена лента, съдържаща печат и подписи на членовете на СИК. Евентуално допуснати нарушения в процедурата по предаване, приемане и съхранение на изборните книжа не е съществено по смисъла на закона, тъй като не може да доведе до недействителност на изборния резултат поради опорочаване волята на избирателя или на промяна на вота, доколкото се касае за последващи действия, които не влияят върху валидността на упражненото право на глас.

За да бъде обявен за недействителен изборът, следва съдът едновременно да констатира наличието на две предпоставки – съществени нарушения на  изборния процес, относими към нарушаване на основните конституционни принципи и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите. /Така: Решение №13/28.11.2013г. на КС, по КД №14/2013г./  Гореизложените доводи, съдът коментира и в аспекта на постановеното от Конституционният съд на РБ Решение №9/ 26.11.2009г., по к.д.№8/2009г., съобразно което “ …в Република България преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто и да е друг способ на преброяване освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването“.

На гореизложените мотиви, настоящият състав с протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание, проведено но 26.11.2015г.  прие, че ИК е предвидил достатъчно механизми и гаранции, които са насочени да  осигурят законосъобразното осъществяване на изборният процес  и на посочените основания, остави без уважение искането на жалбоподателя за повторно преброяване на бюлетините.        

 Отказът да бъде сторено това, както и да бъдат допуснати онези доказателствени искания, които са насочени към установяване на различно от удостоверените в протоколите на СИК съдържание, се ползва и от регламентираната в разпоредбата на чл.179 ал.1 от ГПК  материална доказателствена сила на протоколите на СИК, доколкото последните представляват официални свидетелстващи документи, а истинността им не бе оспорена от жалбоподателя.  Способът, да бъде оборена материалната доказателствената сила на официалният свидетелстващ документ е редът, предвиден в разпоредбата на чл.193 от ГПК, чрез оспорване на неговата истинност. В конкретният случай, подобно оспорване и съответно искане не бе своевременно направено от жалбоподателя.                         

  След като материалната доказателствена сила на представените по делото 25 протокола на СИК, като официални документи не е оспорена, нито оборена, установяванията по други писмени или гласни доказателства, не могат да бъдат противопоставени на резултатите, вписани тези протоколи.   В тази връзка съдът приема, че удостоверените в протоколите на СИК обстоятелства в т.ч. разпределението на действителните гласове по кандидати, съответстват на действителното фактическо положение.

Следва да се отбележи и че съдебното производство по чл. 459 от ИК не представлява фаза на изборния процес. Целта на осъществявания съдебен контрол по отношение на решението на ОИК за обявяване на резултатите от гласуването и избрания кандидат, е да се извърши проверка единствено налице ли са релевираните от жалбоподателя нарушения и доколко с оглед характера и интензитета на въздействие на последиците от тези нарушения, същите са се отразили върху крайния  изборен резултат и са основание за обявяване на избора за недействителен. В тази връзка след извършената проверка по наведените от жалбоподателя доводи съдът намира, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес при установяването и отчитането на резултатите от гласуването от секционните избирателни комисии и при определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК Братя Даскалови, нито нарушения, в резултат на които да не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор. Оспореното решение на ОИК Братя Даскалови, с което е обявен резултата от проведения на 25.10.2015г. избор за кмет на община Братя Даскалови, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

   С оглед изхода на делото искането на пълномощника на И.С.Т. за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.3 от АПК жалбоподателят С.Г.С. следва да бъде осъден да заплати на И.С.Т. сумата от 1000лв., представляваща адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 089964 от  10.11.2015г.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.459, ал.10, предл. първо от Изборния кодекс, Старозагорският административен съд 

 

 

                                                   Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА  Решение № 106/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови, с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на община Братя Даскалови, област Стара Загора, на първи тур И.С.Т., издигнат от ПД „Социалдемократи”.  

           

            ОСЪЖДА С.Г.С. ***, ЕГН **********, да заплати на И.С.Т. ***, сумата от 1000 /хилада/ лева – разноски по делото.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от неговото обявяване.

 

 

 

 

 

                                                                         СЪДИЯ: