О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 133                                 12.05.2017г.              град  гр.Стара Загора

 

Старозагорският административен съд,  в закрито заседание на дванадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:  ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                  Членове: ДАРИНА МАТЕЕВА

 

                                                                                  СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

 

като разгледа административно дело № 229 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

           

            Производството по делото е образувано по жалба на К.П.П. ,ЕГН **********с адрес:С*** с искане да бъде прогласена нищожността на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.,с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”?На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”,като в условията на евентуалност  е заявено искане за отмяна на решението като незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон,в случай,че се приеме от съда,че порокът на административния акт не обуславя неговата нищожност.

         В жалбата е направено искане за спиране изпълнението на обжалванато решение на основание чл.180,ал.2 от АПК,като се сочи,че организацията на местния референдум е свързана с разходване на значителни общински средства и усилия по организарането и провеждането му .

Съдът намира, че подадената жалба против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г., е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Една от тези процесуални предпоставки /по аргумент от разпоредбата на чл.159, т.4 от АПК / от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно ,е наличието на правен интерес от  оспорването.

Съгласно чл.32,ал1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление/ЗПУГДВМС/,решението на общинският съвет,с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум,може да се обжалва от лицата по чл.27,ал.1,2 и 3 или от съответния областен управител пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението.Лицата,които могат да обжалват това решение  са същите,по предложение на които се произвежда местен референдум и са изчерпателно изброени в чл.27, ал.1,2 и 3 от ЗПУГДВМС,както следва:1. поне една пета от общинските съветници,но не по-малко от трима общински съветници;2.кмета на общината,съответно кмета на кметството или района и 3.инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права,които имат постоянен адрес на територията на съответната община,район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.

Безспорно жалбоподателят К.П.П.  няма качеството на лице по чл.27, ал.1,2 и 3 от ЗПУГДВМС,поради което не разполага с право на жалба срещу Решението на Общинския съвет-Стара Загора за провеждане на референдум.

Действително нормата на чл.120,ал.2  от Конституцията на РБългария гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове,които ги засягат,освен изрично посочените със закон,но в конкретния случай именно специалният Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ ограничава кръга лица,които имат право да обжалват решението на общинския съвет,с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум, до лицата по чл.27, ал.1,2 и 3 от ЗПУГДВМС или от съответния областен управител.

По изложените съображения съдът намира ,че жалбата по делото следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима,а производството по делото прекратено.

По направеното в жалбата искане за спиране на изпълнението на оспореното решение.

Доколкото искането за спиране е акцесорно и е свързано с правото на жалба, а както се прие по-горе жалбоподателят не разполага с право на жалба, тъй като няма правен интерес от оспорването, то не може надлежно да поиска и неговото спиране,поради което искането следва да бъде оставено без разглеждане.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.П. ,ЕГН **********с адрес:С*** против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.,с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”?На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”,като процесуално недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.П.П.,  за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 229/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                        2.