РЕШЕНИЕ  

 

№438                                     гр. Стара Загора,                              29 .10. 2013 г.

                          В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в откритото заседание на трети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                              МИХАИЛ РУСЕВ

при секретаря И.А., с участието на прокурора Петко Георгиев като разгледа докладваното от съдията Дарина Драгнева, касационно административно наказателно дело №453 по описа за 2013 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), образувано по касационна жалба от ПЛУТОН ГРУП ЕООД гр. Казанлък с адрес на управление ул. „23-ти пехотен шипченски полк” №17, представлявано от управителя М.Р.М. против решение № 735/10.07.2013г., постановено по а.н.д.№1357 по описа за 2013г. на РС Стара Загора. С решението е потвърдено наказателно постановление №51917-F044810/13.05.2013г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложени на касатора осем имуществени санкции всяка в размер на 4 000лв. на основание чл.104 ал.1 от Закона за здравното осигуряване за това, че за месеците от март до октомври включително на 2012г. не е внесъл вноските за здравното осигуряване заедно с вноските за държавното обществено осигуряване върху начислените, но неизплатени трудови възнаграждения на осигурените лица. Бездействията са квалифицирани като неизпълнение на задължението по чл.40 ал.1 буква „в” от ЗЗО, представляващи административно нарушение по чл.104 ал.1 от ЗЗО.

За да потвърди наказателното постановление РС Стара Загора е извършил проверка за спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН, на правилата за установяване на административно нарушение и на изискванията за форма и съдържание на наказателното постановление, след което е приел, че деянията са осъществени въз основа на представените писмени доказателствени средства, удостоверяващи дължимите суми за задължително здравно осигуряване. При липса на доказателства за заплащането им в сроковете, определени от чл.7 ал.3 на КСО / в ред. ДВ бр. 99/2009г. в сила от 01.01.2010г. до 01.01.2013г./ е изведен извод за осъществяване на съставомерното деяние по чл. 104 ал.1 във връзка с чл.40 ал.1 буква „в” от ЗЗО.

С касационната жалба се твърди, че дружеството е било лишено от правото му да участва в производството пред въззивната съдебна инстанция, както и че наложените наказания са явно несправедливи.

Ответника  по касация ТД на НАП Пловдив, чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт Томова оспорва касационната жалба и иска от съда да бъде оставено в сила въззивното съдебно решение.   

Представителя на ОП Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага на съда да бъде потвърдено съдебното решение.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона и след извършена служебна проверка за валидност, допустимост и съответствие на решение №735/10.07.2013г., постановено по а.н.д.№1357 по описа за 2013г. на РС  Стара Загора, намира за установено следното:

Решението е допустимо и валидно, но постановено при неспазване на правилата на чл.61 ал.2 от ЗАНН за даване ход на делото и в случаите, когато жалбоподателят не е намерен на посочения от него адрес, поради което  е налице касационно основание за отмяна по чл. 348 ал.1 т.2 във връзка с ал.3 т. 1 от НПК. Поради установеното ограничаване на правото на страната да участва в разглеждане на делото, оплакванията, касаещи законосъобразността на наказателното постановление не следва да бъдат обсъждани.

Жалбоподател пред РС Стара Загора е юридическото лице „ПЛУТОН ГРУП” ЕООД, представлявано от управителя М., на когото лично е връчен Акт за установяване на административно нарушение № F044810, съставен в негово присъствие на 18.02.2013г. На тази дата и в акта за установяване на административно нарушение М. е посочил адрес за призоваване на дружеството- град Казанлък, ул. „Козлодуй” №26 като се е задължил да уведоми АНО при неговата промяна. В подаденото възражение против наказателното постановление друг адрес не е посочен, поради което съдът е бил длъжен на основание чл.180 ал.5 от НПК  да призове дружеството, чрез лицето което го представлява на посочения от това лице адрес, за да осигури участието на юридическото лице, което е страна по делото. Не призоваването на страната за участие в откритото съдебно заседание е съществено нарушение на процесуалните й правила, тъй като отрича възможността да бъдат упражнени и най-вече правото на защита. Поради това е налице основание за отмяна на съдебното решение и връщане на за ново разглеждане от друг състав на РС Стара Загора за отстраняването на допуснатото съществено нарушение на съдопроизводствените  правила, съгласно чл. 354 ал.3 т.2 от НПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.354 ал.1 т.4 от НПК Административен съд Стара Загора

 

Р Е Ш И

 

          ОТМЕНЯ решение №735/10.07.2013г., постановено по а.н.д.№1357 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.

           ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                               2.