adm225-2017 - Административен съд - Стара Загора

Отиване към съдържанието

Главно меню:

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е


№  134                                     12.05.2017г.                            град Стара ЗагораСтарозагорският административен съд, в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                       Председател: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                              Членове:     ДАРИНА МАТЕЕВА

    СТИЛИЯН МАНОЛОВ

като разгледа докладваното от съдия Стилиян Манолов  адм.дело № 225 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.180, ал.2 във вр. с чл.166, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по протест на прокурор в Районна прокуратура
Стара Загора, срещу Решение №862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за провеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток бул. „Хан Тервел”, от запад ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета и активи на Община Стара Загора”. В протеста са релевирани доводи за незаконосъобразност на решението, тъй като противоречи на материално правни разпоредби. Обосновава се, че императивната разпоредба на чл.26, ал.2, т.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) указва, че чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общински бюджет, а в решението на Общински съвет Стара Загора в изречение второ дословно е записано, че „на територията на отчуждените имоти ще следва да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора”. С оглед на така изложените съображения е направено предложение за отмяна на оспорваното решение като незаконосъобразно.  
             В протеста е направено изрично искане за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет
Стара Загора.

 Съдът намира, че направеното с подадения протест против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет
Стара Загора искане за спиране изпълнението на акта е неоснователно, по следните съображения:  

 С оспореното решение Общински съвет Стара Загора на основание чл.27, ал.1, т.1 от ЗПУГДВМС, вр. чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА е дал съгласие за провеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток
бул. „Хан Тервел”, от запад ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета и активи на Община Стара Загора”. Определена е дата на провеждане на референдума и са одобрени разходите за финансирането му.

От съдържанието на решението е видно, че то има еднократно правно действие с правни последици за неопределен брой лица. В този смисъл решението на Общински съвет Стара Загора представлява общ административен акт по см. на чл.65 от АПК, а по силата на изричната разпоредба на чл. 180, ал. 1 от АПК оспорването на общ административен акт, в т.ч. и чрез протест от прокурора, не спира изпълнението му. Следователно се касае за акт спрямо който е налице законодателна преценка за особено важен държавен и/или обществен интерес, чиято защита ще се осигури с незабавно му изпълнение. В препращащата разпоредба на чл.180, ал. 2 от кодекса е предвидено, че съдът може да спре изпълнението на общия административен акт, на основанията и по реда на чл.166, ал.2 и ал.3 от АПК, като съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК съдът може да спре предварителното изпълнение тогава, когато то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

Нормативното предписание налага извод, че искането за спиране изпълнението на акта следва да е мотивирано с реалната възможност за настъпване на имуществена или неимуществена вреда за жалбоподателя, която вреда при условията на алтернативност може да е значителна или трудно поправима. Във всички случаи частният интерес на оспорващия следва да е приоритетен и противопоставим на обществения интерес, възприет от законодателя с регламентираното в чл.180, ал.1 от АПК изключение от принципа за суспензивен ефект на подадената жалба. Само ако прецени за доказано наличието на някоя от описаните в чл.166, ал.2 от АПК предпоставки, съдът може да спре изпълнението на невлезлия в сила общ административен акт.  

 В особеното искане за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет
Стара Загора, съдържащо се в протеста на прокурора от РП Стара Загора, липсват конкретни съображения, обосноваващи прилагането на обезпечителната мярка. Не е обосновано настъпването на значителни и трудно поправими вреди според критериите на чл.166, ал.2 от АПК, които да бъдат противопоставими на охраняваните с акта важни обществени интереси, а именно правото на гражданите на населението на Община Стара Загора да решават въпроси от местно значение чрез формите на пряката демокрация, закрепено в Конституцията на Република България. В конкретния случай не е налице никакво изложение в искането, обуславящо възприетото от подалия протеста прокурор защо същият приема, че ще настъпят значителни или трудно поправими вреди по смисъла на закона и за кого.

             На практика, изложените в протеста доводи са такива, касаещи материалната незаконосъобразност на протестирания акт, т.е. по съществото на спора, поради което не могат и не следва да бъдат разглеждани и обсъждани в производството по чл.166 от АПК, като неотносими към основателността на направеното от прокурора искане за спиране изпълнението на атакуваното решение.   

  При посочената липса на релевирани обстоятелства, подкрепени с надлежни доказателства сочещи и установяващи наличието на материалноправни основания съобразно законовите критерии по чл.166, ал.2 от АПК, съдът намира, че направеното от прокурор в Районна прокуратура Стара Загора искане за спиране изпълнението на протестираното от него Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет
Стара Загора, се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

 Водим от горните мотиви и на основание чл.166, ал.3 във вр. с ал.4 и ал.2, във вр. с чл.180, ал.2 от АПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на прокурор в Районна прокуратура Стара Загора, за спиране на допуснатото по силата на закона изпълнение на Решение №862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за провеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток бул. „Хан Тервел”, от запад ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета и активи на Община Стара Загора”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от неговото съобщаване пред Върховния административен съд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         


     ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.  

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню