Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    262

 

гр.Стара Загора, 10.12.2015год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         първи декември

през      две хиляди и петнадесета година в състав:

 

              Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                                     Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора            ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     454 по описа  за 2015 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.459 от Изборния кодекс /ИК/.

 

Образувано е по жалби от И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г. *** – кандидати за общински съветници от листата на коалицияРеформаторски блок”; Х.Т.Н. - кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ”; С.В.В. - кандидат за общински съветник от листата на коалицияНароден съюз”; Н.А.Д. – кандидат за общински съветник от листата на коалицияНароден съюз”; Г.Я.К. *** - кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ”; С.И. *** - кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ”; Местна коалицияИстината за Стара Загора”; Н. *** - кандидат за общински съветник от листата на коалицияНароден съюзпротив Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора.

 

В жалбите на И.И.И., лично и като пълномощник на Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А. са изложени оплаквания за незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК Стара Загора като постановено при съществени нарушения на нормите на Изборния кодекс, изразяващи се в невярно отразени и противоречиви данни в протоколите на СИК относно преференциалния вот на избирателите. Поддържа се, че в по-голямата част от протоколите на секционните избирателни комисии /СИК/ в Община Стара Загора са извършени поправки след подписването им до обявяване на резултатите от гласуването в нарушение на чл.441, ал.2 от ИК, както и са налице разлики между изписаните данни за бюлетини и преференции по протоколи, изпратени в ЦИК и предадени на застъпници. За грубо нарушение на изборния процес се счита отказът за предоставяне на застъпници и представители на коалицията на копия от протоколи на СИК. Въз основа на подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на решението и обявяване на избора за общински съветници в Община Стара Загора за недействителен и алтернативно искане за връщане на изборните книжа на ОИК Стара Загора за обявяване на действителните резултати от преференциалния вот. Претендират за направените в съдебното производство разноски

 

В жалбите на Х.Т.Н., С.В.В., Н.А.Д. и Н.П.К. се твърди, че е нарушена процедурата на отчитане на действителни и недействителни гласове и преференции, поради което се иска обявяване на резултатите от проведените избори за общински съветници за недействителни. Претенцията се поддържа в съдебно заседание лично, а за С.В.В., Н.А.Д. и Н.П.К. и чрез пълномощника адвокат В..

 

Жалбоподателите Г.Я.К. чрез пълномощника си адвокат П. и С.И.С. не оспорват изцяло Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора, а само в частта относно подредбата на общинските съветници за ПП «ГЕРБ». В жалбата им се съдържат оплаквания за неправилно преброяване на предпочитанията за кандидат с рег.№ 34 от кандидатската листа на ПП «ГЕРБ». Твърдят, че при правилно отчитане на действителния брой гласове, дали предпочитание за тях, изборният резултат и подреждането на общинските съветници от ПП «ГЕРБ» би бил различен. Молят Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора за бъде отменено в частта за избор на общински съветници от ПП «ГЕРБ» и книжата да бъдат върнати на ОИК за обявяване на действителните резултати.

 

           Жалбоподателят Местна коалицияИстината за Стара Загора  чрез представляващия коалицията Я.Г.Я. оспорва изцяло Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора като незаконосъобразно, издадено в противоречие с разпоредбите на ИК. 

 

Ответникът - ОИК  Стара Загора, чрез законния си представител Председателят Т. Крумова оспорва жалбите като неоснователни и недоказани. Моли обжалваното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

Ответниците Т.Б.Т. и С.А.Г. лично, а Д.К.Д. чрез процесуалния си представител адвокат К. оспорват жалбите по съображения за немотивирани твърдения за неправилно броени гласове и липса на нарушения, които да будят съмнение за реалилизиране на гаранциите за законосъобразност на изборния процес. Ответникът Д.Д. претендира за направените разноски.

 

Останалите ответници не изразяват становище по жалбите.

 

            От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

С обжалваното решение Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора /в адм.д.№ 456/ 2015г/  на основание чл.453 и чл.454 от ИК : 1. Определена е общинската избирателна квота 1209 гласа. 2.  обявено е, че няма избрани независими общински съветници, 3. Разпределени са мандатите за общински съветници по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, 4. Разпределени са заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати и 5. Обявени са имената на избраните общински съветници.  

 

Правото си на жалба са упражнили И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А. в качеството им кандидати за общински съветници от листата на коалицияРеформаторски блок, съответно № 17, № 2, № 4 и № 5 в бюлетината /регистрирани с Решение № 125-МИ/НР от 21.09.2015г на ОИК Стара Загора л.104-105/; Х.Т.Н., Г.Я.К. и С.И.С. в качеството им на кандидати за общински съветници от ПП „ГЕРБ” л.100-101, съответно № 20, № 24 и 34 в бюлетината /регистрирани с Решение № 109-МИ/НР от 20.09.2015г на ОИК Стара Загора/; С.В.В., Н.А.Д. и Н.П.К. в качеството им на кандидати за общински съветници от листата на коалицияНароден съюз, съответно № 5, № 44 и № 2 в бюлетината /регистрирани с Решение № 134-МИ/НР от 21.09.2015г на ОИК Стара Загора л.97-99/, както и Местна коалицияИстината за Стара Загора /регистрирана с Решение № 132-МИ/НР от 22.09.2015г на ОИК Стара Загора л.102-103/.

 

           Представени са и приети като доказателства 189 бр оригинали на екземпляри от протоколи на СИК от 25.10.2015 г. по чл. 441 ИК, предназначени за ОИК гр. Стара Загора, с номера 2431000001; 2431000002; 2431000003; 2431000004; 2431000006;2431000007; 2431000008; 2431000009 ; 2431000010; 2431000011; 2431000012;2431000013; 2431000014; 2431000015; 2431000016; 2431000017; 2431000018;2431000019; 2431000020; 2431000021; 2431000022; 2431000023; 2431000024; 2431000025; 2431000026; 2431000027; 2431000028; 2431000029; 2431000030; 2431000031; 2431000032; 2431000033; 2431000034; 2431000035; 2431000036; 431000037; 2431000039; 2431000041; 2431000042; 2431000043; 2431000045; 2431000046; 2431000047; 2431000048; 2431000049; 2431000050; 2431000051; 2431000052; 2431000053; 2431000054; 2431000055; 2431000056; 2431000057; 2431000058; 2431000060; 2431000061; 2431000062; 2431000063; 2431000064; 2431000065; 2431000066; 2431000067; 2431000068; 2431000069; 2431000070; 243100007!; 2431000072; 2431000073; 2431000074; 2431000075; 2431000076; 2431000077; 2431000078; 2431000079; 2431000080; 2431000081; 2431000082; 2431000083; 2431000084; 2431000085; 2431000086; 2431000087; 2431000088; 2431000089; 2431000090; 2431000091; 2431000092; 2431000093; 2431000094; 2431000095; 2431000096; 2431000097; 2431000098; 2431000099; 2431000100; 2431000101; 2431000102; 2431000103; 2431000104. 2131000105; 2431000106; 2431000107; 2431000108; 2431000109; 2431000110; 2431000111; 2431000112; 2431000113; 2431000115; 2431000116; 2431000117; 2431000118; 2431000119; 2431000120; 2431000121; 2431000122; 2431000123; 2431000124; 2431000125; 2431000126; 2431000127; 2431000129; 2431000130; 2431000131; 2431000132; 2431000133; 2431000134; 2431000135; 2431000136; 2431000137; 2431000138; 2431000140; 2431000141; 2431000142; 2431000143; 2431000144; 2431000145; 2431000146; 2431000147; 2431000148; 2431000149; 2431000150; 2431000151; 2431000152; 2431000153; 2431000154; 2431000155; 2431000156; 2431000157; 2431000158; 2431000159; 2431000160; 2431000161; 2431000162; 2431000165; 2431000167; 2431000168; 2431000169; 2431000170; 2431000171; 2431000173; 2431000174; 2431000175; 2431000177; 2431000178; 2431000179; 2431000180; 2431000181; 2431000182; 2431000183; 2431000185; 2431000187; 2431000188; 2431000189; 2431000190; 2431000191; 2431000192; 2431000193; 2431000194; 2431000195; 2431000196; 2431000197; 2431000199; 2431000200; 2431000201; 2431000202; 2431000203; 2431000208.

 

Нито един от протоколите не е подписан с особено мнение, но в различни части от тях са нанасяни поправки с подписи на трима членове на СИК.

 

Въз основа на протоколите на СИК е съставен Протокол от 27.10.2015 г. на ОИК Стара Загора по чл. 449, ал. 1, т. 1 от ИК. В него е отразено разпределението на гласовете по кандидатски листи като за ”Народен съюз” /бюлетина №6/ са посочени 4692 действителни гласа, за ПП „ГЕРБ” /бюлетина № 10/ – 28 363 действителни гласа, за коалиция „Истината за Стара Загора”/бюлетина № 23/ - 2 047 действителни гласа и за коалиция „Реформаторски блок” /Бюлетина № 33/ - 4 424 действителни гласа. Разпределени са предпочитанията /преференциите/ за кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции. Резултатите от този протокол са залегнали в обжалваното Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора, в което на ”Народен съюз” са определени 4 мандата, на ПП „ГЕРБ” – 27 мандата, на коалиция „Истината за Стара Загора” – 2 мандата и на Реформаторски блок – 4 мандата. Никой от жалбоподателите не е включен при разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати.

 

По делото са приети като доказателства жалба вх. № 302/27.10.2015г от И.И. ведно с Решение 2891-МИ на ЦИК и  Решение № 357-МИ/НР от 05.11.2015 г. на ОИК Стара Загора по нея и жалба вх. № 301/27.10.2015 г. от М.Ч. ведно с Решение 2892-МИ на ЦИК и Решение № 358-МИ/НР от 05.11.2015 г. на ОИК Стара Загора по нея, в които жалби са изложени оплаквания за незаконосъобразно и неточно преброяване на преференции за коалиция „Реформаторски блок” като е направено искане ОИК да разпореди повторно преброяване на предпочитанията.  Приета е като доказателство и жалба вх. № 307/28.10.2015 г. от М.Ч. ведно с Решение 2893-МИ на ЦИК и Решение № 359-МИ/НР от 05.11.2015 г. на ОИК Стара Загора по нея, в която жалба е изложено оплакване за допусната техническа грешка при нанасянето на числовите данни от протокол на СИК № 243100200 за предпочитанията за коалиция „Реформаторски блок” и е направено искане за корекция на грешката. За всички жалби е прието, че се оспорват резултатите от произведения на 25.10.2015г избор за общински съветници и са препратени по компетентност на съда.

 

         Установените поправки в протоколите на СИК, подадените жалби в ОИК Стара Загора и безспорният факт за допусната техническа грешка при отчитане на преференциалния вот за кандидат с № 4 от листата на коалиция „Реформаторски блок” мотивира съда на основание чл. 193 и сл. от ГПК във вр. с чл.144 от АПК да открие производство по оспорване на истинността на представените по делото 189 протокола на СИК относно верността на отразения резултат по искане на жалбоподателите И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А.. За доказване на твърденията им е назначена съдебно-статистическа експертиза, която да извърши повторно преброяване на гласове за кандидатската листа на КоалицияРеформаторски блок, чието заключение съдът прие като доказателство по делото без оспорване от страните.

 

От заключението се установява, че при обобщаване на данните в протокола на ОИК Стара Загора има несъответствия с оспорените протоколи на СИК, изразяващи се в неправилно посочен брой на предпочитания /преференции/ за кандидати на коалиция „Реформаторски блок”. След извършеното от тях преброяване вещите лица са установили в бюлетините за тази коалиция, че 1115 са без преференции, за кандидат № 26 преференциите са 724бр, за  кандидат № 7 – 262бр, за кандидат № 3- 186 бр, за кандидат № 4 – 184бр, като са направили низходящо подреждане на останалите кандидати в листата.

 

В хода на преброяването са констатирали, че в избирателна секция № 243100006 част от бюлетините са с отрязък отгоре, в избирателна секция № 243100012 всички бюлетини за общински съветници не са откъснати на перфорираното място, в избирателна секция № 243100044 всички бюлетини за общински съветници не са откъснати на перфорираното място, в избирателна секция № 243100049 57 от бюлетините са с отрязък отгоре, в избирателна секция № 100 една от бюлетините е с отрязък отгоре, в избирателна секция № 243100124 всички бюлетини за общински съветници не са откъснати на перфорираното място, няма отделени кочани,  в избирателна секция № 243100154 всички бюлетините са с отрязък отгоре, в избирателна секция № 243100169 всички бюлетини за общински съветници не са откъснати на перфорираното място, няма отделени кочани, в избирателна секция № 243100197 всички бюлетини за общински съветници не са откъснати на перфорираното място, няма отделени кочани. При разпита си в съдебно засадание уточняват, че в така изброените секции бюлетините за общински съветници не са били откъснати на перфорираното място от горната страна.

 

В тази връзка от ОИК Стара Загора са представени Протоколи за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК № 243100006/24.10.2015 г.; № 243100012/24.10.2015 г.; № 243100124/24.10.2015 г.; № 243100154/24.10.2015 г.; № 243100043/24.10.2015 г.; № 243100049/24.10.2015 г.; № 243100169/24.10.2015 г.; № 243100197/24.10.2015 г.

 

По отношение на останалите жалбоподатели съдът счете, че не са налице основания за допускане на повторно броене на гласове. Доколкото протоколите на СИК, които са с характер на официални свидетелстващи  документи, не са оспорени по надлежния процесуален ред от тези жалбоподатели, те имат материална доказателствена сила за отразените в тях факти. Процесуалното действие по чл.193 от ГПК следва да бъде изрично и недвусмислено извършено в определения от закона срок, а в случая  това не е направено. Това действие ползва само страната, която го е предприела. Дори да се приеме, че по отношение на жалбоподателите С.В.В., Н.А.Д. и Н.П.К. упълномощеният им представител по делото, заявявайки, че се присъединява към становището на първите жалбоподатели, е оспорил истинността на протоколите, то това не е единствено основание за допускане на повторно броене. По делото няма данни относно подадени жалби или сигнали от лица, които по смисъла на ИК са могли да бъдат очевидци на преброяването на гласове и да констатират нередности в този процес конкретно за коалицияНароден съюз и ПП”ГЕРБ”. Не са приложени жалби с достоверна дата, от които да се направи предположение за неправилно броене на преференциалните гласове, подадени за кандидати от тази коалиция. В оспорените протоколи няма отбелязани възражения и особени мнения, касаещи двата политически субекта. Всичко това мотивира съда да остави без уважение направеното искане за повторно преброяване на гласовете, подадени за коалицияНароден съюз и ПП”ГЕРБ”.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспореното решение на ОИК Стара Загора, намира за установено следното от правна страна:

 

         Жалбите са подадени в законово установения 7-дневен срок от обявяване на решението /съгласно посочената дата на постъпването им в Административен съд, от активно легитимирани лица по смисъла на чл.459 от Изборния кодекс /регистрирани за участие в изборите като кандидати за общински съветници и коалиция, издигнала кандидати за общински съветници, в Община Стара Загора/ и са процесуално допустими.

 

         Разгледани по същество, жалбите са неоснователни.

 

В съдебноадминистративното производство по чл.459 от Изборния кодекс по оспорване решението на Общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на твърдените нарушения на изборния  процес и преценка за тяхното влияние върху обявения изборен резултат. Изборният процес представлява сложен фактически състав, обхващаш няколко относително обособени етапа на организация и провеждане, като заключителната фаза е провеждането на избора /гласуването/, установяването и отчитането на резултатите от гласуването от СИК, определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК. Всяка една от тези фази включва определени нормативно регламентирани действия и условия, осъществявани в предвидената от Изборния кодекс последователност, като целият процес е насочен към избора на съответния териториален орган на изпълнителната власт /респ. орган на местно самоуправление/. Основание за обявяване за недействителен на избора са само съществените нарушения на изборния процес - такива, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен от обявения. Нарушения от тази категория са такива нарушения на изборния процес, които опорочават волята на избирателите и които пряко и непосредствено са се отразили на действителността на обективирания посредством гласуването вот, а също така нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването, които са довели или биха могли да доведат до друг, различен от обявения краен резултат от изборите или нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор.

 

По изложените в жалбите оплаквания не се констатираха допуснати  нарушения от такъв характер, обосноваващи обявяване на избора за общински съветници в Община Стара Загора, обявен с оспореното решение, за недействителен.

 

За доказване на твърденията в жалбите И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А. за допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването за коалиция „Реформаторски блок” по делото е назначена съдебно-статистическа експертиза. Съдът възприема за надлежно доказателствено средство заключението на вещите лица, което е прието като пълно, обективно и безпристрастно изготвено без оспорване от страните. От него се установява, че за тази коалиция 1115 бюлетини са без преференции, за кандидат № 26 Ю.М.И. преференциите са 724бр, за  кандидат № 7 Н.И.О. – 262бр, за кандидат № 3 Р.К.Р. - 186 бр, а за кандидат № 4 М.С.Ч. – 184бр. Подредбата на кандидатите според така отчетените предпочитания, които следва да бъдат обявени за общински съветници в рамките на определените на коалицията мандати, напълно съответства на направената с оспореното решение на ОИК Стара Загора. Това са кандидат № 1 Р.С.Д. /който получава към собствените си 176бр преференции броят на действителните 1115бр бюлетини за коалицията, в които няма отбелязано предпочитание/, кандидат № 26 Ю.М.И., кандидат № 7 Н.И.О. и кандидат № 3 Р.К.Р..

 

С оглед констатираните несъответствия с оспорените протоколи на СИК, изразяващи се в неправилно посочен брой на предпочитания /преференции/, се налага извод, че при формиране на изборните резултати от проведения избор на общински съветници в Община Стара Загора са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването с преференциален вот.  Въпреки констатираното неправилно определяне и отчитане от СИК на броя бюлетини /гласове/ с предпочитания за кандидати на коалиция „Реформаторски блок”, това се отразява на общия брой на получените преференциални гласове от кандидатите, но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК Стара Загора избор на лицата Р.С.Д., Ю.М.И., Н.И.О. и Р.К.Р. /кандидати № 1, № 26, № 7, № 3/ за общински съветници. Неправилното отчитане на валидни преференции, подадени за всеки от кандидатите, има за последица единствено невярно отчитане на броя на валидните гласове, които са получили обявените за избрани за общински съветници в Община Стара Загора. Но това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното решение на ОИК Стара Загора, тъй като при правилно отчитане на валидните предпочитания отново кандидатите Р.С.Д., Ю.М.И., Н.И.О. и Р.К.Р. получават най-много от тях и се смятат за избрани, съгласно разпоредбите на чл.454 и на 437, ал.5 от ИК.

 

Не представляват съществено нарушение, опорочаващо обявения изборен резултат, извършените поправки в протоколите на СИК. На първо място не се установи по делото, че поправките са нанасяни след обявяване на резултатите от гласуването, т.е. при неспазване разпоредбата на чл.441, ал.2 от ИК. Действително, те не са подписани от всички членове на комисиите. Съгласно разпоредбата на чл.441, ал.5 от ИК обаче, неподписването на протокола от всички членове на комисията не се отразява на действителността му. По аргумент за по-силното основание това следва да се приложи и към нанесените поправки. След като в протоколите е удостоверено, че няма спорове по действителността или недействителността на гласовете, няма членове на СИК, подписали протокола с особено мнение, няма и доказателства за промяна в съдържанието му след подписването му и обявяването на изборния резултат, предвид непроменения краен резултат от изразения вот, очевидно поправките не са оказали влияние върху него и допуснатите нарушения не могат да се причислят към категорията на съществените.

 

 Неоснователно е оплакването, че резултатите от проведения избор са опорочени с оглед разлики между изписаните данни за бюлетини и преференции по протоколи на СИК, изпратени в ЦИК /сканирани/  и предадените на застъпници на коалиция «Реформаторски блок». По делото са представени оригиналните екземпляри на тези протоколи, предназначени за ОИК, които, установимо при сумиране на данните, са послужили за изчисляване на крайния резултат, а не извлеченията от тях, предадени на кандидатите.

 

 Отказът за предоставяне на застъпници и представители на коалицията на копия от протоколи на СИК  не е съществено нарушение на правилата на ИК, тъй като обективно не може да се отрази негативно на крайния изборен акт до степен, че да наложи отмяната му.

 

Целта на осъществявания съдебен контрол по отношение на решението на ОИК за обявяване на резултатите от гласуването и избрания кандидат, е да се извърши проверка единствено налице ли са релевираните от жалбоподателя нарушения и доколко с оглед характера и интензитета на въздействие на последиците от тези нарушения, същите са се отразили върху крайния изборен резултат и са основание за обявяване на избора за недействителен. В тази връзка след извършената проверка по наведените от жалбоподателите доводи съдът намира, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес при установяването и отчитането на резултатите от гласуването от секционните избирателни комисии и при определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК Стара Загора, нито нарушения, в резултат на които да не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор.  

 

Оплакването, че подадените гласове в секции № 243100006, № 243100012, № 243100044, № 243100049, № 243100100, № 243100124, № 243100154, № 243100169 и № 243100197 са недействителни и неправилно са отчетени от СИК и ОИК Стара Загора при определяне на изборния резултат, е направено едва след приключване на съдебното дирене. Въпреки това за пълнота на изложението ще бъде извършена преценка за основателността му. Настоящият съдебен състав не намира, че е допуснато релевираното нарушение на изборния процес, което да се отразява на валидността на вота и да доведе до пълното му опорочаване. Действителността, респективно недействителността на гласовете, подадени за общински съветници, са предмет на изчерпателна регламентация в разпоредбата на чл.437 от ИК. В ал.2 от нея точно, ясно и категорично е определено кога един глас е действителен. В Методическите указания, приети с решение2525-МИ/НР на ЦИК от 08.10.2015 година, е дадено самостоятелно указание, че когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат отрязъкът с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен. Решението на ЦИК  е влязло в сила и се ползва със стабилитет /Определение № 11944 от 11.11.2015г по адм.д.№ 12766 по описа за 2015г на ВАС, ІV отд/. Приложимостта му от ОИК, респективно от съда при контрол върху работата на ОИК, не е изключена поради характера на му на вътрешноведомствен акт, видно и от Решение № 6851 от 21.05.2014г по адм.д. № 6545 по описа за 2014г на ВАС, ІV отд. При това указанията не следва да се възприемат в смисъл, че уреждат хипотеза на намерена само една бюлетина с неоткъснат отрязък, а касаят принципно ситуация, в която се открият такива бюлетини, независимо дали една, повече или всички в избирателната секция. Съдът не споделя довода на жалбоподателите, че бюлетини с неоткъснати отрязъци непременно следва да се приемат за недействителни по смисъла на чл.437, ал.3, т.2 от ИК поради наличие в тях на специални символи, букви, цифри и пр. На първо място законодателят въобще не е имал предвид под „специални символи, букви, цифри или други знаци” отпечатаните фабрично поредни номера на бюлетината, а само такива знаци, които биха били поставени от избирателя. Целта на нормативната регламентация за номерация на бюлетините в кочани действително е да се ограничи контролираният вот, т.е. избирателното право да се упражнява тайно, свободно и само с предоставени от СИК бюлетини. В настоящото дело не се събраха доказателства, нито данни дори като индиция, за упражнен контролиран вот при избора на общински съветници в гр.Стара Загора на 25.10.2015г. А да се приеме безкритично само с оглед реализирането на гласуване по описания начин /без откъснат отрязък на бюлетините/, че обективно е нарушена тайната на вота на всички избиратели в посочените секции, противоречи на житейската и правна логика.

 

По изложените съображения оспореното Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора, с което е обявен резултата от проведения на 25.10.2015г. избор за общински съветници в община Стара Загора, е законосъобразно постановено и следва да бъде потвърдено.

 

При този изход на спора на жалбоподателите не се дължат разноски. Искането на ответника Д.К.Д. за присъждане на разноски е основателно. Доколкото поддържат жалбата си срещу Решение 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на ОИК Стара Загора в неговата цялост, а Г.Я.К. и С.И.С. - в частта за изборния резултат на ПП „ГЕРБ”, което засяга правата и законните интереси на ответника Д.К.Д. в качеството му на избран за общински съветник от тази политическа партия, оспорващите следва да му заплатят на направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500лв за, договорено и заплатено съобразно представения договор за правна защита и съдействие от 11.11.2015г.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.459, ал.10, изр. първо от Изборния кодекс, Старозагорският административен съд 

 

 

 

                                                   Р     Е     Ш     И  :

 

 

   ПОТВЪРЖДАВА Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора.

        

            ОСЪЖДА И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А., Х.Т.Н.С.В.В.Н.А.Д., Н.П.К., Г.Я.К., С.И. *** и Местна коалицияИстината за Стара Загора от гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.К.Д. *** разноски в размер на 500 /петстотин/лв.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: