Р Е Ш Е Н И Е  258

 

гр.Стара Загора, 07.12.2015год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         тридесети ноември

през      две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора            ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     474 по описа  за 2015 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.459 от Изборния кодекс /ИК/.

 

Образувано е по жалба от И.Е.Б. *** в качеството му на кандидат за Кмет на Община Павел баня и от Политическа партия „Движение за права и свободи” /ПП ДПС/ против Решение № 189-МИ/ 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ гр.Павел баня, с което е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня на втори тур С.Х.Р..

В жалбите са изложени оплаквания за незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК Павел баня като немотивирано, постановено при неправилно прилагане на материалния закон, в нарушение на адмистративнопроизводствените правила и при несъответствие с целта на закона. Подателите поддържат, че неправилно секционните избирателни комисии /СИК/ и ОИК са определили изборния резултат. Твърдят, че отразените в протоколите на СИК и ОИК Павел баня резултати не съответстват на действителната воля на избирателите, отразена в пуснатите в урните бюлетини, тъй като е извършено неправилно броене на действителните и на недействителните гласове за всеки от двамата кандидати. Според тях са допуснати и други нарушения на предизборния и на самия избирателен процес, за което са подавани своевременно жалби до ОИК Павел баня. На това основание е поискано  повторно преброяване на бюлетините преди обявяване на изборния резултат като поради отказ на ОИК Павел баня за извършване на такова действие протоколът за избиране на кмет на община № 2424720001 на ОИК Павел баня е подписан с особено мнение от трима членове. По така изложените съображения е направено искане за отмяна на Решение № 189-МИ/ 02.11.2015г. на ОИК Павел баня и обявяване на извършения избор на С.Х.Р. *** за недействителен или ако се установи, че резултатът от избора за кмет в Община Павел баня е различен от отразения в протокола на ОИК и протоколите на СИК поради допусната грешка в пресмятането  - да се отмени решението и книжата да се върнат на ОИК Павел баня за обявяване на действителните резултати. Претендират за направените в съдебното производство разноски.

 

Ответникът - ОИК  Павел баня, чрез процесуалния си представител адвокат Ц. и с представено писмено становище от Председателя Цанка Х. оспорва жалбите като неоснователни и недоказани. Моли оспореното решение да бъде оставено в сила, тъй като установените в хода на съдебното производство нарушения в работата на СИК при отчитане на действителни и недействителни гласове са несъществени и не опорочават проведения избор и резултата от него.

 

Ответникът С.Х.Р. *** чрез пълномощника си по делото адвокат А. оспорва жалбите като неоснователни и недоказани по съображенията, изложени в становището на ответника ОИК Павел баня.

 

            От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

С обжалваното решение 189-МИ/ 02.11.2015г. на ОИК Павел баня /л.100/  е обявен изборния резултат за избиране на кмет на Община Павел баня на проведените на 30.10.2011г. избори -  обявен е за избран на втори тур ответникът С.Х.Р., издигнат от обединение ПП „ВМРО-Българско национално движение, Партия Българска социалдемокрация, АБВ /Алтернатива за българско възраждане/  и Реформаторски блок, при получени 4070 действителни гласа.

 Правото си на жалба са упражнили И.Е.Б. в качеството му на кандидат за кмет на Община Павел баня, издигнат от ПП ДПС и допуснат до участие във втори тур на изборите за кмет с Решение № 151-МИ/ 27.10.2015г на ОИК Павел баня /л.101/, както и издигналата този кандидат ПП ДПС.

По делото са представени Решения № 061-МИ/ 17.09.2015г и № 074-МИ/ 22.09.2015г, двете на ОИК Павел баня /л.102 и 103/, за регистриране съответно на С.Р. /№ 9/ и И.Б. /№ 8/ за кандидати за кмет на Община Павел баня.

Представени са и приети като доказателства 20 бр протоколи от 01.11.2015 г. на СИК Павел баня по чл. 441 ИК от № 2424001 до № 2424022  /в общината няма СИК № 5 и 6/. С особено мнение е подписан Протокол на СИК № 02424011 от двама членове по съображения, че на някои бюлетини са поставени специални знаци, разкриващи тайната на вота. В Протокол № 0242400003 не е отразено кога е завършил изборният ден, а в Протоколи № 242400002, № 242400008, № 242400014, № 242400017 не са отразено кога е започнал и кога е завършил изборният ден.

 

По делото са представени заверени от ЦИК протоколи на СИК № 242400010, № 242400011 и № 242400015, отразяванията в които са идентични с тези по приложените към жалбата протоколи и с тези, представени първоначално по делото от ОИК.

 

Въз основа на протоколите на СИК е съставен Протокол от 02.11.2015 г. на ОИК Павел баня по чл. 449, ал. 1, т. 2 ИК. В него са отразени 15 броя жалби с вх.№ 225-239 от 01.11.2015г, които са представени по делото ведно с решенията на ОИК по тях /л.217-277/. Протоколът е подписан с особено мнение от секретаря на ОИК Йонка Кавръкова /л.213/ и членовете на ОИК Гергана Турлакова /л.211/ и Х.И. /л.212/ по съображения за постъпили множество сигнали за неправилно отразен вот.

 

От ответника ОИК Павел баня са представени негови Решения № 089-МИ/ НР от 24.09.2015г за назначаване на СИК /л.329-336/, Решения № 094-МИ/ НР от 06.10.2015г, № 104-МИ от 19.10.2015г и № 157-МИ от 30.10.2015г за промени в състава на СИК ведно с предложенията за това /л.337-345/.

 

         По делото са разпитани в две групи свидетели, съответно водени от жалбоподателите и от ответниците. В показанията на първата група – на свидетелите Върбанова, Яшар, Вълкова, Юлиянов и Апти, се съдържат данни за неправилно отчитане действителността на подадени гласове и недопускане на застъпници при отчитане на изборния резултат, което преценено с оглед особените мнения при подписване Протокола от 02.11.2015 г на ОИК и протокол на СИК № 02424011, както и постъпилите в ОИК жалби в същата насока, мотивира съда на основание чл. 193 и сл. от ГПК във вр. с чл.144 от АПК да открие производство по оспорване на истинността относно верността на отразения резултат на Протокола на ОИК и представените по делото 20 протокола на СИК.

 

         По искане на жалбоподателите за доказване на твърденията им е назначена съдебно-статистическа експертиза, чието заключение съдът прие като доказателство по делото при направено оспорване в частта му, касаеща избирателни секции № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 8 № 9 и № 14.

 

От заключението се установява, че общият брой на бюлетините, с които е извършено гласуването за избор на кмет на Община Павел баня, определени от СИК, е 8313 броя, като действителните са 8101 броя, а недействителните – 212 броя, разпределени по кандидати:  за кандидат № 8 – 4031 бр.; за кандидат № 9 – 4070 бр.

 

Общият брой бюлетини, преброени при експертизата, е 8313. В него се включват установените от експертизата 7954 бр бюлетини, отчетени от СИК като действителни, за които е налице съответствие на бюлетината с установения образец; наличие на 2 броя печати на съответната СИК; поставен знак „Х” или „V”, само в едно от квадратчетата за гласуване с химикал, пишещ със син цвят; наличие на отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, излизащ извън квадратчето на съответния кандидат, но не навлизащ в квадратчето на другия; липса на вписани специални символи като букви, цифри или други знаци, подробно описани в Таблица № 2 /стр.372/.

След извършеното преброяване вещите лица констатират, че 87 броя от бюлетините, отчетени от СИК като действителни, подадени за кандидат № 8, имат някоя от следните характеристики : не отговарят на установения образец; няма поставен знак Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно квадратче за гласуване; има поставен знак Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно квадратче;   има поставен знак Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, но знакът засяга повече от едно квадратче; нямат поставени два печата.  За 60бр бюлетини, отчетени от СИК като действителни, подадени за кандидат № 9, констатират, че имат някоя от характеристиките, посочени в предходното изречение. Общият брой на тези бюлетини е 147, подробно описани в констативно-съобразителната част на заключението /стр.371, 373, 374 и 375/.

За 206бр бюлетини, от общо отчетени от СИК като недействителни 212бр, е установено от експертизата, че нямат поставен знак „Х” или „V” само в едно от квадратчетата за гласуване с химикал, пишещ със син цвят – 60бр; имат поставен знак „Х” или „V”, в повече от едно от квадратче за гласуване с химикал, пишещ със син цвят – 55бр; поставен знак „Х” или „V”, засягащ повече от едно от квадратче за гласуване с химикал, пишещ със син цвят – 1бр; вписани специални символи като букви, цифри или други знаци- 78бр; без два печата на СИК – 3бр, непопадащи в нито една от изброените групи – 9бр, подробно описани в Таблица № 3 /стр.376/. Вещите лица са отбелязали 6 бр бюлетини, приети от СИК като недействителни, които според тях са „действителни”  - по 3 бр за всеки от кандидатите.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспореното решение на ОИК Павел баня, намира за установено следното:

 

         Жалбата е подадена в законово установения 7-дневен срок от обявяване на решението /съгласно посочената дата на постъпване на жалбата в Административен съд Стара Загора вх. № 3487/ 04.11.2015г. от жалбоподателя Б. и вх.№ 3571/ 10.11.2015г, но изпратена по куриер на 09.11.2015г, за жалбоподателя ПП ДПС/, от активно легитимирани лица по смисъла на чл.459 от Изборния кодекс /регистрирано за участие в изборите като кандидат за кмет на Община Павел баня и издигналата го политическа партия/ и е процесуално допустима.

 

         Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

В съдебноадминистративното производство по чл.459 от Изборния кодекс по оспорване решението на Общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на твърдените нарушения на изборния  процес и преценка за тяхното влияние върху обявения изборен резултат. Изборният процес представлява сложен фактически състав, обхващаш няколко относително обособени етапа на организация и провеждане, като заключителната фаза е провеждането на избора /гласуването/, установяването и отчитането на резултатите от гласуването от СИК, определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК. Всяка една от тези фази включва определени нормативно регламентирани действия и условия, осъществявани в предвидената от Изборния кодекс последователност, като целият процес е насочен към избора на съответния териториален орган на изпълнителната власт /респ. орган на местно самоуправление/. Основание за обявяване за недействителен на избора са само съществените нарушения на изборния процес - такива, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен от обявения. Нарушения от тази категория са такива нарушения на изборния процес, които опорочават волята на избирателите и които пряко и непосредствено са се отразили на действителността на обективирания посредством гласуването вот, а също така нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването, които са довели или биха могли да доведат до друг, различен от обявения краен резултат от изборите или нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор.

Изложените в жалбите оплаквания по всяка от тези групи нарушения са неоснователни. Действително, в Протокол № 0242400003 не е отразено кога е завършил изборният ден, а в Протоколи № 242400002, № 242400008, № 242400014, № 242400017 не са отразено кога е започнал и кога е завършил изборният ден. Липсата на такова отразяване обаче не означава, че изборният процес е протекъл в отклонение от правилата на чл.220 от ИК. В тези СИК са присъствали застъпници и представители на жалбоподателите, които не са сигнализирали за гласуване след изборния ден. По делото въпреки разпита на множество свидетели и представени писмени жалби не се събраха никакви доказателства,  дори като индиция, за упражен вот извън законоустановената продължителност на изборния ден.

 

Налице са твърдените от жалбоподателите различия в данните по протоколи на СИК № 242400010, № 242400011 и № 24240015, предоставени им от застъпници /приложени към жалбите/ и изпратените в ЦИК. Но по делото са представени и официално заверени копия на тези протоколи, както от ОИК, така и от ЦИК, между които няма различия и именно тези протоколи са послужили за изчисляване на крайния резултат, а не извлеченията от тях, с които разполагат кандидатите. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че тези несъответствия не биха могли да се квалифицират като опорочаващи законосъобразността на проведения избор. Конкретно за данните по протокол на СИК № 242400010 относно недействителните гласове на кандидатите не може да се приеме твърдяното дописване на информация, доколкото отбелязването „нула” в протокола, изпратен на ЦИК, е равнозначно на възприетата от СИК липса на недействителни гласове за двамата кандидати и това е отчетено при изчисляване на крайния резултат от ОИК. Данните в част ІІ т.7 и 8 от протокол на СИК № 24240015, както са посочени в завереното копие от ОИК и ЦИК, са включени в Протокола на ОИК, установимо при сумиране на данните от тези графи. В Протокол на СИК  № 242400011 различието не касае данни, които се вземат предвид при формиране на изборния резултат. 

 

За доказване на твърденията в жалбите за допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването по делото е назначена съдебно-статистическа експертиза. Съдът възприема за надлежно доказателствено средство заключението на вещите лица относно направените в него отразявания на конкретните характеристики на прегледаните бюлетини, определени от СИК като действителни и недействителни, съобразно поставените критерии в задачата на експертизата. В частта за направените квалификации на бюлетините като действителни и недействителни вещите лица са се отклонили от поставената задача, направените от тях изводи не обвързват съда, но и не представляват пречка заключението да бъде ценено като годно доказателствено средство в частта за фактическите констатации.

По делото не са налице данни, още по-малко доказателства, които да дадат основание на съда да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещите лица. Наведеният едва в писмената защита на жалбоподателите довод за възможна пристрастност на вещото лице Г. по съображения за нейната партийна принадлежност в миналото не може да бъде споделен поради очевидната му неопределеност и липса на каквото и да е подкрепящо тази теза доказателство. Освен това експертизата е изпълнена от три вещи лица, които в съдебно заседание категорично потвърдиха, че посочените им в задачата критерии са прилагани от тях единодушно за характеристиките на всяка от бюлетините. Тук следва да се отбележи, че по силата на ИК на членовете на СИК, които са посочени от политическите партии без оглед на някакви специални качества на лицата, дори без връзка с образователния им ценз, е вменено да достигнат до изводи за действителност или недействителност на подадените гласове, т.е. да направят правни изводи. В съдебното производство вещите лица се назначават като се съобразява професионалната им квалификация, носят наказателна отговорност за работата си като експерти и няма причина да се смята, че не биха могли да дадат адекватно заключение. Но за прецизност на съдебния акт всички изводи на вещите лица за действителност или недействителност на гласове ще бъдат повторно анализирани на база заложените в ИК правила за отчитане на гласове.

По аргумент от изложеното напълно се кредитират с доверие от съда направените от експертите обективни констатации за съответствие на бюлетината с установения образец; наличие на 2 броя печати на съответната СИК; поставен знак „Х” или „V”, само в едно от квадратчетата за гласуване с химикал, пишещ със син цвят; наличие на отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания; поставен знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, излизащ извън квадратчето на съответния кандидат, но не навлизащ в квадратчето на другия; наличие на вписани специални символи като букви, цифри или други знаци. В съответствие със смисъла и духа на закона е възприетият от вещите лица критерий при удебеляването на знака „Х”, когато не излиза от квадратчето, не засяга друго квадратче и не представлява две успоредни черти, вотът да се зачита като валидно даден. Видно от протокола за проведеното на 30.11.2015г съдебно заседание, само този спорен въпрос е отправен от процесуалния представител на жалбоподателите към вещите лица, респективно е инвокиран като конкретно основание за повторна експертиза. Допускането й е отказано именно защото съдът напълно споделя становището на вещите лица по преценката за  съответствие на удебеления знак „Х” с критериите по чл.437, ал.2, т.4 от ИК при липса на други ясно изразени съображения за субективност на заключението.

 

Като намира посочените в заключението фактически констатации за пълно, обективно и безпристрастно посочени, настоящият съдебен състав ще ги използва при формиране на правните изводи за отчитане на изборния резултат. При така посочени в заключението характеристики на прегледаните и преброени бюлетини по кандидати за действителни гласове по смисъла на чл.437, ал.2 от ИК /отговарящи на всяко едно от посочените изисквания в т.1 – по установения образец, т.2 – няма вписани специални символи, т.3 – съдържа два печата на СИК, т.4 - поставен знак „Х” или „V” само в едно от квадратчетата за гласуване с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя, т.7- поставеният знак „Х” или „V” с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответния кандидат, но не навлиза в квадратчето на другия и т.8- отклоненията се дължат на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания/ съдът приема 7954 гласа /бюлетини/. Този брой се получава като от 8313 общо подадени гласове се извадят 359 недействителни гласа. Тези 359 броя са бюлетини/гласове/, за които съобразно конкретните им особености се установява, че отговарят на някой от критериите по чл.437, ал.3 от ИК. От тях 212 недействителни гласа са установени още при преброяването от СИК и признаците на тези гласове по чл.437, ал.3 от ИК не се опровергава от констатациите на експертизата, а 147 недействителни гласа се установяват вследствие броенето от вещите лица. При формиране на този резултат съдът не включва към действителните гласове отчетените от вещите лица 6 бр бюлетини, приети от СИК като недействителни, които според експертите са „действителни”, макар че за данните от СИК № 15, 16, 19 и 21 , където са открити, заключението не се оспорва от жалбоподателите. Както вече се посочи, за база на правните изводи се ползват направените в заключението отразявания на конкретните характеристики на прегледаните бюлетини, а понеже за тези 6 бр отбелязване липсва, това не позволява да се провери съответствието им със законовите критерии. Но доколкото те реално са по 3 бр за всеки от кандидатите, прибавянето им към действителните гласове няма да  доведе до такова изменение в крайния числов резултат за всеки кандидат, което да е от значение за определяне на избрания за кмет. Съдът отчита и погрешното отнасяне в СИК № 15 на бюлетина, отговаряща на критериите по чл.225, ал.2 от ИК, за кандидат № 8 вместо за кандидат № 9, посочено в Таблица № 2 от заключението. Съобразно така приетото, разпределени по кандидати, действителните гласове за кандидат № 8 са 3945 бр, а за кандидат № 9 са 4009 бр.

 

От изложеното се налага извод, че при формиране на изборните резултати от проведения втори тур за избор на кмет на Община Павел баня са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването.  Въпреки констатираното неправилно определяне и отчитане от СИК като действителни на недействителни бюлетини /гласове/, това се отразява на общия брой действителни гласове и съответно на броя на получените действителни гласове от кандидатите, но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК Павел баня избор на С.Х.Р. за кмет. Неправилното отчитане като действителни на 147 недействителни бюлетини /гласове/, подадени за всеки от кандидатите – 87бр за жалбоподателя Б. и 60бр за ответника Р., има за последица единствено невярно отчитане на броя на действителните гласове, които е получил обявеният за избран за кмет на Община Павел баня. Но това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното решение на ОИК Павел баня, тъй като при правилно отчитане на действителните гласове отново кандидатът Р. получава най-много от тях и се смята за избран за кмет, съгласно разпоредбата на 452, ал.6 от ИК.

 

Следователно в случая допуснатото неправилно отчитане на бюлетини, не представлява съществено нарушение, доколкото обективно не може да доведе до различен от обявения изборен резултат, т.е не може да доведе до обявяването на другия кандидат, участвал във втория тур, за избран за кмет на Община Павел баня.  Този извод не се променя и от безспорния факт, че броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – 8312, не е равен на броя на намерените бюлетини – 8313. Касае се за разлика от един глас, която в конкретния случай сама по себе си не би могла да доведе до друг краен резултат предвид установения брой на действителните гласове за всеки от кандидатите, респективно да обоснове недействителност на избора, обявен с обжалваното решение.

 

Целта на осъществявания съдебен контрол по отношение на решението на ОИК за обявяване на резултатите от гласуването и избрания кандидат, е да се извърши проверка единствено налице ли са релевираните от жалбоподателя нарушения и доколко с оглед характера и интензитета на въздействие на последиците от тези нарушения, същите са се отразили върху крайния изборен резултат и са основание за обявяване на избора за недействителен. В тази връзка след извършената проверка по наведените от жалбоподателите доводи съдът намира, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес при установяването и отчитането на резултатите от гласуването от секционните избирателни комисии и при определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК Павел баня, нито нарушения, в резултат на които да не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор. Твърденията на жалбоподателите за опорочаване на втория тур от проведения избор за кмет на община Павел баня са неоснователни и недоказани, а  оспореното решение на ОИК Павел баня, с което е обявен резултата от проведения на 01.11.2015г. избор за Кмет на Община Павел баня, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

При този изход на спора на жалбоподателите не се дължат разноски.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.459, ал.10, изр. първо от Изборния кодекс, Старозагорският административен съд 

 

 

                                                   Р     Е     Ш     И  :

 

 

            ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ/ 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня, с което е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня на втори тур С.Х.Р., издигнат от обединение ПП „ВМРО-Българско национално движение, Партия Българска социалдемокрация, АБВ /Алтернатива за българско възраждане/  и Реформаторски блок.  

        

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: