Р Е Ш Е Н И Е  343

 

      гр.Стара Загора, 04.01.2017 год.

 

       В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         тринадесети декември

през      две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

     Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                            Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело  403  по описа  за 2016 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

 

Образувано е по жалба от С.К.С. *** чрез пълномощника си адвокат К., против Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Масивна стопанска сграда” № 38, находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора.  В жалбата са изложени оплаквания, че издадената заповед е незаконосъобразна като постановена  в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в неосъответствие с целта на закона. Твърди се, че не е посочена конкретната алинея на разпоредбата, посочена като правно основание за издаване на заповедта. Оспорват се констатациите на административния орган, че процесната сграда е стопанска, както и че строителството е извършено от неизвестно лице. Жалбоподателят сочи, че в нарушение на Наредба № 3/23.07.2011 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи по преписката липсва становище на инженер-конструктор. Счита, че издадената заповед противоречи на разпоредбите на Конституцията на РБ, на ЕКПЧ и на вътрешното законодателство. Направено е искане за отмяна на заповедта и присъждане на направените разноски.

 

В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя адв.К. поддържа жалбата и добавя като доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед наличието на противоречие относно площта на строежа и неизясняване на времето на изграждането му.

 

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора чрез процесуалните си представители юрисконсулт Ганев и Желязкова оспорва жалбата като  неоснователна. По съображения за законосъобразност на издадената заповед за премахване на незаконен строеж моли жалбата да бъде отхвърлена и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

     Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

С оспорената Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.225а от ЗУТ във връзка с чл.222 ал.1 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на строеж "Масивна стопанска сграда” № 38 по приложение № 1 /комбинирана схема/, със застроена площ 1 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасиврия”, с неизвестен извършител. Цитираният ПИ с идентификатор 68850.303.805 е частна общинска собственост с трайно предназначение на територията - горска, видно от представения  Акт № 15564/ 23.02.2016г за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията гр.Стара Загора.

 

Административният орган приема, че незаконният строеж представлява масивна стопанска сграда с площ 1 кв.м. изградена от тухли и плоча. Строежът е от пета категория. Изпълнен е в ПИ 68850.303.805 без строителни книжа, в нарушение чл.148, ал.1 от ЗУТ. За така описаните  обстоятелства е съставен констативен акт № 44/ 03.08.2016г от работна група служители на Община Стара Загора  - арх.Нина Желева-главен експерт отдел „Контрол по строителството”, Галина Пашова-старши експерт отдел „Кадастър и регулация” и Марина Х.-ст.специалист отдел „Кадастър и регулация”. В акта са вписани неизвестен възложител и извършител на строителството, както и че изпълнението на строежа не отговаря на предвижданията за имота. По преписката е приложена декларация от жалбоподателя, от която е видно, че строежът е извършен от него през 1995г. /л.38/. Констативният акт е съобщен чрез залепване на строежа на 29.08.2016г, за което е издадена служебна бележка от служителите на Община Стара Загора /л.18/. жалбоподателя С..

 

Във възражението по съставения констативен акт № 44/ 03.08.2016г жалбоподателят С. посочва единствено, че процесната постройка е изградена за обезпечаване на елементарни условия за живот на семейството му и моли началото на процедурата по премахване на незаконния строеж да бъде отложено /л.14/.

 

 Възражението е разгледано и не е уважено от административния орган, който е издал заповед за премахване на сградата. Заповедта е залепена на сграда № 38 по придружаващата схема, поради неизвестен извършител на строежа, за което е представена служебна бележка от 29.08.2016г, съставена от същата работна група служители на Община Стара Загора /л.13/.

 

         Към жалбата са приложени и по делото са приети като доказателства копие от лична карта на З.М.; Експертно решение на ТЕЛК № 1622/14.06.2016 г.; Епикриза, издадена от УМБАЛ Пловдив, на З.М., които с оглед  последващото прекратяване на производството по отношение на жалбоподателката З.М. и липсата на други доказателства за връзката й с разпоредения за премахване строеж, не следва да бъдат коментирани. Представеното Експертно решение на ТЕЛК № 2893/09.12.2014 г., касаещо жалбоподателя, е неотносимо към предмета на спора, доколкото няма значение за преценката на главния факт по делото - незаконно ли е построена процесната сграда.

 

         Заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, прието без оспорване от страните, се базира на гореописаните писмени доказателства и на извършен оглед. От писменото заключение и от обясненията на вещото лице в съдебно заседание се установява, че процесната постройка № 38 от Приложение № 1 е тоалетна и представлявява второстепенна постройка на допълващото застрояване, която е възможно да е построена през 1995г. Изградена е с тухлени стени, покрита със стоманобетонна плоча, подът е с бетонова настилка. Площта е 5.5 кв.м. при размери 2.50/2.20м и височина 2.20м. Не е изпълнена в съответствие със строителните правила и норми, включително за конструктивна сигурност и безопасност, тъй като дебелината на ограждащите стени е по-малко от 0.25м. Според вещото лице строежът е от шеста категория. За имота, в който е изградена, представляващ горска територия, нито към момента на построяването й, нито към настоящия момент има изработен и одобрен ПУП за регулация и застрояване.

 

По делото са приети като доказателства справка от звено „Жилищен фонд”, от която е видно, че жалбоподателката не е подавала заявление за настаняване в общинско жилище, Решение № 415/30.06.2016 г. на ОбС Стара Загора; Заповед № 10-00-1480/21.07.2016 г. на кмета на Стара Загора за провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска собственост; Публикувани съобщения за търга във в. „Старозагорски новини” и в. „Телеграф”; Правила за участие в търга; Протокол за проведен търг от 24.08.2016 г. Представена е и длъжностна характеристика за длъжността „старши специалист” в дирекция „Строителство и инвестиции”, отдел „Кадастър и регулация” в Община Стара Загора /л.37-52/.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка, направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

Допустимо е заповед за премахване на незаконен строеж да не посочва извършител, когато такъв не може са бъде индивидуализиран. В случая жалбоподателят сам се определя като извършител на незаконния строеж като е подал възражение в административното производство и е оспорил заповедта. В този смисъл той се явява лице с правен интерес от обжалване на заповедта за премахване на сградата. Жалбата е подадена в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на заповедта на строежа. Следователно оспорването като направено от легитимирано лице, в законово установения срок и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

 

Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г е издадена от компетентен орган по смисъла на чл.225а, ал.1 от ЗУТ, а именно Кмет на Община Стара Загора, който разполага с правомощия да разпорежда премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория.

 

Заповедта е издадена в писмена форма и при спазване на административнопроизводствените правила. В нея са посочени фактическите /извършено строителство на масивна жилищна сграда без строителни книжа/ и правни основания /разпоредбата на чл.148, ал.1от ЗУТ и на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ/ за постановяването й, които кореспондират помежду си. Действително е отбелязана цялата разпоредба на чл.225а от ЗУТ, която в ал.4-6 регламентира процедурата по премахване на незаконен строеж въз основа на влязъл в сила административен акт, а в случая се касае за постановяването на такъв акт. Това обстоятелство обаче не опорочава процесната заповед доколкото не е от категорията, влияещи върху съдържанието на административния акт или водещи до други фактически и правни изводи на административния орган.  В заповедта се съдържа описание на характеристиките и местонахождението на строежа, позволяващо еднозначното му индивидуализиране и определяне на категорията му. Чрез заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза се установява действителната площ на разпоредения за премахване строеж, поради което само неточно посочвване на параметрите му в оспорения административен акт не е достатъчно да обоснове незаконосъобразност на акта.

 

Констативният акт, на който се основава Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, също е съставен от компетентни лица. Видно от длъжностната характеристика на подписалите го служители по контрол върху строителството, те разполагат с необходимата материална компетентност, установена от чл.223 ал.2 от ЗУТ, да констатират незаконни строежи. Като съставен срещу неизвестен извършител, констативният акт е надлежно съобщен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ чрез залепване на строежа и в сградата на Община Стара Загора. Този начин на съобщаване, при липса на доказателства за неприложимостта му, е процесуално допустим. 

 

Обстоятелството, че не е посочен извършител не опорочава проведеното административно производство. Дори да се приеме, че са допуснати процесуални нарушения обаче, те са от категорията на несъществените, защото на страните е обезпечена възможността да участват в съдебното производство, където да изложат всички свои възражения.

 

От събраните по делото и неоспорени доказателства категорично се  установява наличието на строеж по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ- масивна стопанска сграда /тоалетна/ със застроена площ 5.5 кв.м. от шеста категория, който е извършен без строителни книжа. Липсата на издадени строителни книжа прави извършения строеж незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ и като такъв той подлежи на премахване.

 

Действително в заповедта не е посочено времето на извършване на строежа, но съгласно трайно установената съдебна практика задължение на съда е сам да установи този релевантен за спора факт с всички допустими доказателства. В конкретния случай в административното производство жалбоподателят е декларирал 1995г като година на извършване, а в съдебното производство този факт не е опроверган, напротив - потвърждава се от заключението на съдебно-техническата експертиза. Предвид този период на извършване, строежът не отговаря на условията за търпимост по § 16, ал.2 на ЗУТ и §127, ал.1 ог ПЗР  на ЗИДЗУТ. поради липса на кумулативно изискуемите предпоставки. Съгласно § 16, ал. 1 ПР на ЗУТ строежи, изградени до 07.04.1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действуващите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действували по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползуване. Съгласно §127 от ЗИД на ЗУТ строежи, изградени до 31.03.2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действуващите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действували по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползуване. За да се приеме, че незаконен строеж е търпим, следва да са налице следните кумулативно дадени предпоставки - да е изграден до 07.04.1987 г., респективно до 31.03.2001 г., както и да е бил допустим по действащия подробен устройствен план и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или съгласно този закон. При липсата на която и да е предпоставка, строежът е нетърпим и разпоредбата за забрана за премахването му е неприложима.

 

Процесният строеж представлява стопанска сграда, построена  върху горска територия-общинска собственост, без промяна на предназначението на земята и без издадени строителни книжа, поради което се явява недопустим, както съгласно действащите норми на чл.12, ал. 2 и ал.3 и на чл.148, ал.1 от ЗУТ, така и по правилата и нормативите, действали по време на неговото извършване - чл.26 от ЗТСУ /отм/,  ППЗТСУ /отм/ и Наредба № 5/ 1995г. за правила и норми за териториално и селищно устройство /отм/.

 

Евентуалните вреди от премахване на незаконната сграда за жалбоподателя и семейството му не са основание за отпадане на рестрикцията по чл.225 ал.1 от ЗУТ, а следва да бъдат преценявани при изпълнението на заповедта за премахване в контекста на чл.272 от АПК. Трябва да се отбележи също, че общинската администрация е предприела действия по предотвратяване на възможността живеещите в  местност „Карасиврия” да останат без дом изобщо като е обезпечен начин за настаняване в общинско жилище или закупуване на имот за строителство, за което са представени неоспорени доказателства. По делото се установи, че само З.М., за която се твърди, че е член на семейството на жалбоподателя, е настанена в общинско жилище. Няма данни самият жалбоподател да се е възползвал от дадените способи, нито да е в обективна или субективна невъзможност да си осигури друго жилище. Поради това оспорената заповед, издаването на която има основание в националното право и която цели защита на установения в страната правов ред, не засяга защитим по чл.8 от ЕКПЧ интерес на жалбоподателката в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава.

 

Неоснователно е и оплакването за липса на становище от инженер-конструктор относно премахването на строежа. Този довод също е относим към изпълнението на влязла в сила заповед за премахване на незаконно строителство и не влияе върху законосъобразността на издаването й

 

По тези съображения съдът приема, че № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора е валиден административен акт, постановена е при правилно приложение на материалния закон и целта му за отстраняване на незаконното строителство, без допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което подадената жалба срещу нея е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

    При този изход на спора на ответника се дължи юрисконсултско възнаграждение в размер на 600лв, определен съгласно чл.36 от Закона за адвокатурата във връзка с чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1/ 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

   Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

    ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж "Масивна стопанска сграда” № 38 по приложение № 1 /комбинирана схема/, находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

    ОСЪЖДА С.К.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: