Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

345      09.01.2017 г.      град Стара Загора

 

 

                        В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                

                                                                                  СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

 

при секретар   П.М.                                                                         и с участието

            на прокурор                                                                                                      като разгледа

            докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 407 по описа за 2016г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

                       

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  

 

            Образувано е по жалба на А.М.А. ***, против Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”.  

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт по съображения за постановяването му при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила; в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с изискванията на чл. 59, ал.2 от АПК за неговото съдържание. Жалбоподателят поддържа, че в заповедта не се съдържат конкретни мотиви, обосноваващи в необходимата степен от фактическа страна съществуването на материалноправно основание за разпореденото премахване като незаконен строеж на описаната в акта сграда, като липсва изискуемата се индивидуализация на строежа от гл.т на неговата конструкция, местонахождение, начин на изграждане и ползване, извършител и др. Твърди, че при извършената от длъжностни лица от общинска администрация Стара Загора проверка не са спазени законово регламентираните процесуални изисквания, като констативният акт по чл. 225а, ал.2 от ЗУТ е съставен от лица, които не са натоварени с правомощия за осъществяване на контрол по строителството по см. на чл.223, ал.2 от ЗУТ. Излага съображения, че неправилно и незаконосъобразно решаващият орган е приел, че е налице подлежащ на премахване незаконен строеж, като поддържа, че при неспазване на основни принципи на административния процес и в нарушение на процесуалните правила, не са събрани доказателства и не е извършена преценка за търпимостта на строежа, като обстоятелство от съществено значение за законосъобразното упражняване на правомощието по чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2 от ЗУТ. По подробно изложени в жалбата съображения е направено е искане за отмяна на оспорения административен акт.  

 

            Ответникът по жалбата -  Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

На 03.08.2016г. работна група от служители на общинска администрация – Стара Загора, е извършила проверка на строеж „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинирана схема, строеж пета категория, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”. Проверката е извършена в присъствието на жалбоподателя А.М.А.. Извършилите проверката длъжностни лица са констатирали, че в имота е изпълнен строеж – масивна жилищна сграда. Резултатите от проверката са обективирани в съставен и подписан Констативен акт № 33 от 03.08.2016г. Установено е, че за изпълнения строеж няма одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, като изпълнението на строежа не отговаря на предвижданията за имота. Строежът е квалифициран като незаконен по см. на чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ. В акта е посочено, че възложителят и изпълнителят на строителството са неизвестни. Към констативния акт са приложени снимков материал и скица – комбинирана схема, отразяваща местоположението и разположението на строежа в имота.

Констативен акт № 33 от 03.08.2016г. е съобщен чрез залепване на строежа на 17.08.2016г, за което е издадена служебна бележка от служители на Община Стара Загора /л.16/.

 

            По делото е представена Декларация от 30.09.2016г. /л.41/, подписана от жалбоподателя А.М.А., съгласно която декларация къщата е построена през 1992г. В съдебно заседание, проведено на 16.11.2016г., жалбоподателят изрично заяви, че строежът на сградата е извършен от него и от баща му, върху земя, закупена по ПМС, като на мястото имало изградена малка къщичка която съборили и построили друга къща.

 

            С вх. № 10-04-179/ 19.08.2016г. А.М.А. е подал писмено възражение до Кмета на Община Стара Загора, с което заявява че имотът, в който е построена жилищната сграда, е собственост на неговия баща – Митьо Асенов Илиев, съгласно Договор за покупко-продажба от 21.11.1989г. По съображения, че от една страна е пенсионер и глава на петчленно семейство с минимални доходи, а от друга – че започва дъждовния сезон и зимата, за да обезпечи елементарни условия на живот на семейството му, моли началото на процедурата по премахване на незаконно построените от него постройки да бъде отложено до пролетта.

           

            С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 10-00-1819/ 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”.  От фактическа страна обжалваният административен акт е обоснован с констатациите, съдържащи се в съставения Констативния акт № 33/ 03.08.2016г. и наличието на подлежащ на премахване незаконен по см. на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ строеж, като изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ. В мотивите на заповедта е посочено, че строежът е изграден в имот, стопанисван и управляван от Община Стара Загора съгласно чл.19 от ЗСПЗЗ,  като същият не подлежи на узаконяване по реда на § 127, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и за строежа не е представено удостоверение за търпимост.

 

По делото са приложени документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорената Заповед № 10-00-1819/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора. Представени са и Справка от звено „Жилищен фонд” за подадени документи за картотекиране и настаняване на крайнонуждаещи се от жилище граждани /л.45/; Решение № 415 по Протокол № 11 от 30.06.2016г. на ОбС -  Стара Загора; Заповед № 10-00-1480 от 21.07.2016г. на Кмета на Община Стара Загора за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, ведно с публикувани съобщения за търга във в. „Старозагорски новини” и във в. „Телеграф”; Правила за участие в търга и Протокол за проведен търг от 24.08.2016г.  /л. 46 – л. 60/. Като доказателства са приети и длъжностни характеристики за длъжностите „главен експерт” в отдел „Контрол по строителство” и „старши специалист” в Дирекция „Строителство и инвестиции”, отдел „Кадастър и регулация” в Община Стара Загора /л.71 - л.81 по делото/, както и документи относно статута на поземлен имот с идентификатор 68850.303.808 - Скица № 15-472915/28.09.2016г. от СГКК – Стара Загора /л.65, л.66/; Заповед  № 120/ 21.10.2009г. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора; Протоколно решение № 19/ 01.09.2009г. на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ – справка за имоти към 03.09.2009г. /л.32-л.39 по делото/. Представени и приети като доказателства са и Договор за покупко-продажба на насажденията и подобренията върху недвижим имот с отстъпено право на ползване от 21.11.1989г.; Решение № 9б от 29.01.1990г. ведно с Протокол № 1 от 08.01.1990г. на Общинската комисия за отнемане на раздадените по 21 ПМС земи и предаването им по ПМС № 12 от 13.04.1971г.; Удостоверение за наследници изх. № 5505/ 28.09.2016г. на лицето Мехмед Хасанов Юсуфов и Декларация за идентичност на имена на Мехмед Хасанов Юсуфов/ Митьо Асенов Илиев. 

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице с правен интерес /заявило изрично в съдебно заседание, че заедно с баща си е извършило разпоредения за премахване с обжалваната заповед незаконен строеж/  и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

 

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., с която е разпоредено премахването като незаконен по см. на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ на строеж от пета категория, е издадена от материално и териториално компетентния административен орган  - Кмета на Община Стара Загора, съобразно законово регламентираните му правомощия по чл. 225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2 от ЗУТ.

 

Оспореният административен акт е постановен в предвидената от закона форма и съдържа изискуемите се реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочено е както правното основание за упражненото от Кмета на Община Стара Загора правомощие /чл.225а от ЗУТ/, така и релевантните факти и обстоятелства за обосноваване на възприетото от административния орган наличие на материалноправните предпоставки за разпореденото премахване на строежа като незаконен такъв по см. на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ. В заповедта строежът е описан от гл.т на неговия вид и местонахождение, при посочване, че същият е изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за липса на изискуемата се индивидуализация на строежа от гл.т на неговата конструкция, местонахождение /площ и граници/, от какви материали е изграден и за какво се ползва. С посочването, че строежът представлява „Масивна жилищна сграда” с площ от 97кв.м, строеж пета категория, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по КККР на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, означен като обект № 27 по приложение №1 от комбинираната схема – неразделна част от заповедта, в необходимата и достатъчна степен е конкретизиран разпореденият за премахване строеж от гл.т на съществените му характеристики -  вида, предназначение, местоположение и параметрите на извършения строеж. С оглед на което съдът приема, че е спазено изискването на закона за мотивировка на акта от фактическа страна.

 

            Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора е издадена след надлежно проведена процедура, при спазване както на регламентираните в ЗУТ специални процесуални изисквания и правила, така и на общите такива по АПК. Административното производство е образувано на основание Констативен акт № 33 от 03.08.2016г. Абсолютно недоказано и като такова неоснователно е възражението на жалбоподателя, че констативният акт е съставен от некомпетентни лица. Видно от представените и приети като доказателства по делото длъжностни характеристики за длъжностите „главен експерт” в отдел „Контрол по строителство” и „старши специалист” в дирекция „Строителство и инвестиции”, отдел „Кадастър и регулация” в Община Стара Загора /каквито длъжности заемат служителите от общинска администрация – Стара Загора, извършили проверката, съставили и подписали Констативен акт № 33 от 03.08.2016г./, в основните длъжностни функции и задължения се включват и такива във връзка с констатиране на незаконни строежи и контрол по строителството. С оглед на което съдът приема, че Констативен акт № 33 от 03.08.2016г. е съставен и подписан от длъжностни лица, осъществяващи контрол по строителството в Община Стара Загора. С констативния акт са установени и удостоверени релевантните факти и обстоятелства, обосноваващи извод за наличие на материалноправно основание за издаване на заповед за премахване като незаконен строеж на посочения в акта обект. Жалбоподателят е упражнил правото си да подаде възражение в срока по чл.225а, ал.2 от ЗУТ, което възражение е разгледано и прието за неоснователно от решаващия орган. Обстоятелството, че в оспорения акт не са изложени подробни мотиви защо административният орган не приема за основателно възражението, не води нито до формална, нито до процесуална незаконосъобразност на заповедта. Още повече че подаденото от А.А. възражение с вх. № 10-04-179/ 19.08.2016г. до Кмета на Община Стара Загора, основно се свързва с искането началото на процедурата по премахване на незаконно построените от него постройки да бъде отложено до пролетта. Противно на твърденията на жалбоподателя, административният орган е изпълнил задължението си по чл. 35 от АПК да издаде акта след като обсъди всички факти и обстоятелства от значение за случая в т.ч дали не съществува законово установена пречка за премахването на строежа. Действително издаването на заповед при упражняване на правомощието по чл.225а от ЗУТ изисква не само установяване наличието на незаконен по см. на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ строеж, но и извършването на преценка дали изпълненият без строителни книжа строеж не представлява „търпим” строеж по см. на §16 от ПР на ЗУТ или §127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. В случая оспорената заповед е постановена след като са установени относимите към законността и търпимостта на строежа  факти и обстоятелства, като доколкото сградата е построена в поземлен имот с начин на трайно предназначение на територията: „земеделска” и начин на трайно ползване: „пасище”, представляващ земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и който имот не е урегулиран с ПУП, очевидно сочените от жалбоподателя като „неустановени обстоятелства” /какво е било устройственото планиране за територията към момента на изграждане на постройката и как изпълненото строителство се съотнася към тези изисквания, към действалите към този момент строителни правила и нормативи и дали строежът е бил допустим по ПУП/, в конкретния случай нямат отношение към разпоредената за премахване постройка. Административният орган е събрал доказателства и е извършил необходимите фактически установявания за обективираната в оспорения акт преценка, че изпълненият без строителни книжа строеж не представлява търпим строеж.

С оглед на което съдът приема, че при издаването на обжалваната заповед не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и съответно не е налице отменителното основание по чл. 146, т.3 от АПК.

 

 Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалвания административен акт обхваща преценката налице ли са установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/ и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за неговото издаване норма и респ. дали се следват разпоредените правни последици. С оглед нормативното предписание на чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ съдът приема, че оспорената заповед е издадена в съответствие и при правилно приложение на материалноправните разпоредби на ЗУТ, като съображенията за това са следните:

             Упражняването на правомощието по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ, изисква кумулативното наличие на две предпоставки, а именно: 1. Извършен строеж и 2. Строежът или част от него да представлява незаконен такъв по см. на някоя от хипотезите, регламентирани в чл.225, ал.2 от ЗУТ.

 

           С оглед безспорно установените характеристики на разпоредената за премахване „Масивна жилищна сграда” от гл. т на нейния вид, предназначение и начин на изпълнение, съдът приема, че същата безспорно представлява строеж по см. на легалната дефиниция на понятието по §5, т.38 от ДР на ЗУТ. Видно от съдържанието на обжалваната заповед, строежът е квалифициран като незаконен такъв по см. на чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ, като извършен без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж. Разпоредбата  на чл.148, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗУТ регламентира, че строежите могат да се извършват само въз основа на издадено по съответния ред разрешение за строеж. Отклонение от това правило се предвижда в чл. 151 от ЗУТ - за някои видове строително-монтажни работи, за които не са необходими строителни книжа изобщо, като в чл. 147, ал.1 от ЗУТ са определени  видовете строежи, за които не се изискват одобрени инвестиционни проекти, но се издава разрешение за строеж. В случая строежът не попада в законово установените изключения по чл.147, ал.1 и чл.151 от ЗУТ. Идентична по съдържание материално-правна регламентация се е съдържала и в ЗТСУ /респ. ППЗТСУ/, приложими към момента на изграждане на разпоредената за премахване постройка /съгласно декларираната от А.А. година на построяване на къщата – 1992г./. Съгласно чл. 55 от ЗТСУ /отм./ строежите могат да се извършват само ако са разрешени, съгласно закона и правилника за приложението му. Разпоредбата на чл. 220 от ППЗТСУ /отм./ урежда одобряването на проектите, наличието на които е условие за издаване на разрешение за строеж и които представляват неразделна част от разрешенията за строеж. Несъмнено процесният строеж попада в кръга на обектите, за които са необходими одобрени проекти и разрешение за строеж, както по отменената правна регламентация, така и по сега действащата нормативна уредба. По делото е установено /а и този факт не се оспорва от жалбоподателя/, че за изпълнения строеж няма одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж. Това е основание за квалифицирането на строежа като незаконен по см. на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, с оглед на което визираното фактическо основание за издаване на заповедта се установява по категоричен и безспорен начин.

 

Противно на твърденията на жалбоподателя, строежът не може да се квалифицира като търпим по см. на §16 от ПР на ЗУТ или на § 127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и съответно не е налице предвиденото в закона обстоятелство, изключващо упражняването на административното правомощие по чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ за премахването на изграден без строителни книжа строеж. Задължителни условия и материалноправни предпоставки за определянето на строежа като търпим, е същият да е допустим по действащия подробен устройствен план и по правилата, нормативите и разпоредбите, действали по време на неговото извършване или съгласно ЗУТ. В случая за ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, в който имот е построена разпоредената за премахване сграда, не е имало и няма одобрен ПУП. От представените и приети като доказателства по делото Скица № 15-472915/28.09.2016г. от СГКК – Стара Загора; Заповед  № 120/ 21.10.2009г. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора; Протоколно решение № 19/ 01.09.2009г. на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ – справка за имоти към 03.09.2009г., безспорно се установява, че ПИ с идентификатор 68850.303.808 е земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, стопанисвана и управлявана от Община Стара Загора, с начин на трайно предназначение на територията: „земеделска” и начин на трайно ползване: „пасище”. Противно на твърденията на жалбоподателя сградата не е построена върху имот – собственост на неговото семейство, като в тази връзка представеният по делото „договор за покупко-продажба на насажденията и подобренията върху недвижим имот с отстъпено право на ползване” не доказва нито придобиването, нито собствеността върху поземления имот. Действително от приетите като доказателства Решение № 9б от 29.01.1990г. ведно с Протокол № 1 от 08.01.1990г. на Общинската комисия за отнемане на раздадените по 21 ПМС земи и предаването им по ПМС № 12 от 13.04.1971г.; Удостоверение за наследници изх. № 5505/ 28.09.2016г. на лицето Мехмед Хасанов Юсуфов и Декларация за идентичност на имена на Мехмед Хасанов Юсуфов/ Митьо Асенов Илиев, може да се направи извод че земята, върху която е построена разпоредената за премахване с оспорената заповед жилищна сграда, е била предоставена за ползване на бащата на жалбоподателя - Митьо Асенов Илиев/ Мехмед Хасанов Юсуфов, на основание ПМС № 12 от 13.04.1971г. За наследодателя на А.М.А., като ползвател на земеделска земя с предоставено право на ползване по ПМС № 12 от 13.04.1971г., по силата на §63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във вр. с §4а/ §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, е съществувала правна възможност да направи в законово регламентираните срокове и по нормативно установения ред искане да му бъде признато правото да придобие собствеността върху предоставената му за ползване земеделска земя. В случая обаче липсват данни да проведена процедура и съотв. за издадена заповед по реда на §4а или §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ или по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и за придобиване правото на собственост върху земята по §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Следва да се отбележи, че предоставените по реда и на основание ПМС № 12 от 13.04.1971г. земи са били само за земеделско ползване, като съгласно т.6 от посоченото ПМС в местата, раздадени за земеделско ползване, не се разрешава строителство. Допустимо е било изграждането единствено на стопански постройки за подслон и съхраняване на инвентар и селскостопанска продукция. Ето защо построената през 1992г. от жалбоподателя и неговия баща „масивна жилищна сграда” с площ от 97кв.м, в предоставената за ползване по ПМС № 12 от 13.04.1971г. земеделска земя, на мястото на съществувалата малка къщичка /съгласно заявеното от А.А. в съдебно заседание/, при липса на данни за проведена процедура за промяна предназначението на имота, представлява недопустим строеж както съгласно чл.12, ал.2 и ал.3, чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от ЗУТ и правилата и нормативите, действали по време на неговото извършване - чл.26 от ЗТСУ /отм./;  ППЗТСУ /отм./ и Наредба №5/ 1995г. за правила и норми за териториално и селищно устройство /отм./, така и с оглед нормативната регламентация по т.6 от ПМС № 12 от 13.04.1971г., въвеждаща забрана за строителство в предоставените за земеделско ползване на основание и по реда на посоченото ПМС земеделски земи.

Изложеното обуславя извода, че разпореденият за премахване строеж не отговаря на законово регламентираните изисквания за определянето му като търпим и неподлежащ на премахване.

 

Евентуалните вреди от премахване на незаконната сграда за жалбоподателя и неговото семейство, не са основание за отпадане на рестрикцията по чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, а следва да бъдат преценявани при изпълнението на заповедта за премахване в контекста на чл.272 от АПК. Следва да се отбележи, че общинската администрация е предприела действия по предотвратяване на възможността живеещите в местност „Карасиврия” да останат без дом, като е обезпечен начин за картотекиране и настаняване в общинско жилище или закупуване на имот за строителство, за което са представени неоспорени доказателства. По делото няма данни жалбоподателят да се е възползвал от предоставените му възможности. Поради това оспорената заповед, издаването на която има основание в националното право и която цели защита на установения в страната правов ред, не засяга защитим по чл.8 от ЕКПЧ интерес на жалбоподателя в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава.

 

 Предвид така установеното по делото съдът намира, че кумулативно са налице юридическите факти – елементи от правопораждащия фактически състав по чл.225а, ал.1 от ЗУТ, с които правната норма свързва издаването на заповед за премахване на незаконен строеж. Административният орган обосновано е приел, че е извършен незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, като изпълнен без одобрени строителни книжа и без издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ и следователно са налице законово регламентираните материалноправни предпоставки за разпореждането на неговото премахване. Жалбоподателят не само че не отрича, но и изрично заявява, че е извършител /заедно с баща си/ на разпоредената за премахване сграда, поради което същият се явява адресат на оспорения акт.

 

           С оглед на изложеното обжалваната заповед, като издадена от компетентен орган и в предвидената от закона форма; постановена в съответствие с  материалноправните разпоредби на ЗУТ; при спазване на административно-производствените правила и съобразно с целта на закона, е законосъобразна. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

 

                                                      Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТХВЪРЛЯ  жалбата на А.М.А. ***, против Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна.  

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

 

 

 

                                              

                                                                                  СЪДИЯ: