Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 33       02.02.2017г.      град Стара Загора

 

 

  В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

          Старозагорският административен съд, VІII състав, в публично съдебно заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                           

                                                        СЪДИЯ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

       

при секретар   Стефка Христова                                                                    

и с участието на прокурор                                                                                             като разгледа докладваното от съдия СТ.МАНОЛОВ административно дело № 553 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

          Образувано е по жалба на непълнолетната П.Д.Д. *** със съгласието на законния й представител Д.С.Д., против Заповед №10-00-2228/21.10.2016г. за Кмет Община Стара Загора, с която е отменена Заповед №10.00.1580/28.07.2016г. на Кмет Община Стара Загора. С последната заповед е предоставена стипендия на Д. по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

          Жалбоподателят сочи, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, издадена при нарушаване както на материалния закон, така и на изискванията на процесуалния закон. Твърди, че процесната заповед е издадена на основание чл.99, т.2 от АПК, касаещо непълнота на фактическия и доказателствен материал, която следва да е установена след влизане на акта в сила и не се дължи на небрежност. Заявява, че от мотивите на обжалвания акт се установява, че като новооткритото обстоятелство или ново писмено доказателство, е посочено Писмо №08-00-224/1 от 05.08.2016г. на Заместник Министъра на младежта и спорта, с което се отказва искана актуализация  на бюджета при Община Стара Загора за 2016г. Заявява, че това писмо не представлява новооткрито обстоятелство, нито ново доказателство за съществували обстоятелства. Същото не съдържа и новооткрити факти и обстоятелства от съществено значение за издаването на акта. Сочи, че отделно от това са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като не е уведомен за възобновеното производство, съгласно процедурите, разписани в чл.26, ал.1 от АПК, за процесната заповед не му е съобщена в определения в чл.61, ал.1 от АПК срок. Моли съда да отмени Заповед №10-00-2228/21. 10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора.

 

 

 

 

 

          Ответникът, Кмет на Община Стара Загора, представляван от старши юрисконсулт Желязкова, моли съда да постанови решение, с което да потвърди заповедта като законосъобразна и да остави жалбата без уважение.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

         Със заповед №10-00-1580/28.07.2016 на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.17, ал.1, 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004г., на П.Д.Д. е предоставена стипендия със срок на изплащане от месец юли 2016г. до месец юни 2017г.

         Впоследствие от Кмета на Община Стара Загора е поискана за актуализация на бюджета на Община Стара Загора от Министъра на младежта и спорта във връзка с предоставената стипендия.

         На 09.08.2016г. в Община Стара Загора е получено писмо от Заместник Министъра на младежта и спорта, с което Кмета на Община Стара Загора е уведомен, че съгласно чл.10 от Наредбата стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат от ученици от VIII до XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или между народен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл.11 от Наредбата. В писмото е отразено също, че П.Д.Д. е постигнала спортния резултат в Националния шампионат по лека атлетика, когато през учебната 2015-2016 година тя е ученичка в седми клас. Поради това с писмото Кмета на Община Стара Загора е уведомен, че П.Д. не отговаря на изискванията за предоставяне на стипендия.

         По повод полученото писмо на 13.10.2016г. е проведено заседание на експертно-консултативна комисия в Община Стара Загора. На заседанието е обсъдено полученото писмо от заместник Министъра на младежта и спорта и е прието, че бюджета на Община Стара Загора няма да бъде актуализиран, съответно няма да се получат допълнителни финансови средства и стипендия на П.Д.Д. не може да бъде предоставена.

         На 21.10.2016г. е издадена Заповед №10-00-2228/21.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК е отменена Заповед №10-00-1580/28.07.2014г., с която е предоставена стипендия на П.Д.Д.. Като мотиви за издаване на заповедта е посочено полученото писмо от Заместник Министъра на младежта и спорта, с което се отказва исканата актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2016г., тъй като П.Д. не отговаря на условията за предоставяне на такава. Посочено е също, че експертно – консултативния орган при община Стара Загора отново е разгледал случая с П.Д., като взето решение съответстващо на становището на Министерството на младежта и спорта, тъй като освен, че не се предоставят средства за стипендия на ученичката, съгласно Наредбата Д. не отговоря и на изискванията за възраст и клас.

 

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

          Оспорването, като направено в законово установения срок, от легитимирано лице с правен интерес и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.  От писмо рег.№10-11-13397/17.11.2016г. на Община Стара Загора е видно, че обжалваната заповед е изпратена на 17.11.2016г., а подадената жалба е регистрирана на 24.11.2016г. под №10-09-119 в Община Стара Загора, следователно оспорването е извършено в законовопредвидения срок.

 

         Разгледана по същество жалбата е основателна.

        

Отмяната на влезлият в сила административен акт се основава на писмо №08-00-224/1 от 05.08.2016г. на Зам. Министъра на младежта и спорта, с което се отказва актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2016г. Според писмото на П.Д.Д. не се предоставят средства за стипендия, тъй като същата не отговаря на условията за предоставяне на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби с оглед изискванията за възраст и клас. По повод посоченото писмо експертно-консултативния съвет при общината отново е разгледал случая с П.Д. и е взел решение съответстващо на становището на Министерството на младежта и спорта. Като правно основание за издаване на оспорената заповед е посочена разпоредбата на  чл. 99, т. 2 от АПК.

Съгласно визираната правна норма, откриването на нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаване на акта, които при решаването на въпроса от административния орган не са могли да бъдат известни на страната в административното производство е основание за отмяна/изменение на влязъл в сила административен акт, който не е бил обжалван пред съда, от непосредствено по-горестоящия административен орган или от органа, който го е издал, ако актът не подлежи на оспорване по административен ред. Обстоятелствата, съответно доказателствата, които са основание за възобновяване на административното производство, трябва да са съществували към момента на издаване на отменения акт, но те да не са били известни на страните по обективни причини. Целта на това производство е новите, но съществували към момента на издаване на влезлия в сила административен акт, обстоятелства или доказателства да бъдат приобщени към доказателствения материал в административната преписка, за да се разкрие обективната истина и въз основа на това се постанови законосъобразен административен акт.

        По същността си обстоятелствата, установени след издаване на отменената заповед не представляват новооткрити обстоятелства, нито нови доказателства за съществували обстоятелства. В производството по издаване на Заповед №10-00-1580/28.07.2016г. на Кмета на Община Стара Загора са били известни както възрастта, така и класа, в който е била П.Д. при класирането си на Националния шампионат по лека атлетика за момичета и момчета под 16г. В тази връзка следва да се отбележи, че възобновяването не е средство за поправяне на процесуални пропуски или грешки на страните в административното производство.

Предвид изложеното, обстоятелствата и писмените доказателства, на които Кметът на Община Стара Загора се основава за издаването на оспорената заповед, настъпили и създадени след издаването на Заповед №10-00-1580/28.07.2016г., не представляват такива нови по смисъла на  чл. 99, т. 2 от АПК и не могат да бъдат основание за възобновяване на административното производство. Като се е позовал на тях в оспорената заповед, Кметът на Община Стара Загора е издал акт в противоречие с нормата на  чл.99, т.2 от АПК, който като материално незаконосъобразен следва да бъде отменен.

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд,  

Р     Е     Ш     И     :

 

   ОТМЕНЯ по жалба на непълнолетната П.Д.Д. *** Кавалджиев 177А, ап10, действаща със съгласието на баща си Д.С.Д., Заповед №10-00-2228/21.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК е отменена Заповед №10-00-1580/28.07.2016г., с която е предоставена стипендия на П.Д.Д.. 

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

                                                           СЪДИЯ: