Р Е Ш Е Н И Е

34                                          01.02.2017г.                              Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

На тридесет и първи януари 2016г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Секретар: И.А.

        Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело №569 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 ал.1 от ЗУТ вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, представлявано от юрисконсулт Конакчиева против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора в условията на заместване на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 198 ал.1 т.1 от ЗУТ е наложена пълна строителна забрана за времето необходимо за изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора с обхват кв. от №801 до №831 поп ПУП –ПРЗ, одобрен с Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, но за не повече от 2 години. 

Заповедта за налагане на строителна забрана е мотивирана със започнала процедура по изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ за кв. Бедечка, както и с разлика в режима на застрояване по действащите ОУП и ПУП- ПРЗ за същата територия на град Стара Загора и предвиденото с техническото задание негово изменение. С цел осъществяване на бъдещата концепция за устройство и предназначение на територията на кв. „Бедечка” / предимно за зелени площи с цел запазване на съществуващия парк/, която ще бъде препятствана от допустимото по съществуващия режим застрояване с оглед разпоредбата на чл.125 ал.5 от ЗУТ, е наложена и обжалваната строителна забрана.

С жалбата се твърди, че „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД е има право на строеж върху ІV-6700 с идентификатор 68850.513.6841 – за трафопост, поради което има право да оспори строителната забрана наложена върху този имот. Не спори, че е налице процедура по изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ, за която засяга същия УПИ ІV-6700 като изменя предназначението му от такова за строеж на трафопост в територия за озеленяване, но твърди, че по този начин дружеството няма да може да изпълни приложените към жалбата предварителни договори за присъединяване на потребители – собственици на УПИ, попадащи в обхвата на строителната забрана и такива, които изрично са изключени от нейното приложение т.е. имотите с влезли в сила разрешения за строеж. Твърди още, че на 08.11.2016г. е депозирано искане за приемане на технически проект за изграждане на обект „Кабелна мрежа средно напрежение, ниско напрежение и трафопост тип БКТП, като част от техническата инфраструктура на кв. 809,810 и 811 на гр. Стара Загора”, като на основание наложената строителна забрана ЕСУТ отказва да приеме и одобри техническия проект. Основния аргумент на жалбоподателя е колизия между строителната забрана и нормативно установените срокове по ЗЕ и Наредба №6/24.02.2014г., в които следва да се извърши присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Дружеството няма да може да изпълни ангажиментите си, като следва да се има предвид, че съществуващия трафопост „Цветарника”, към който е определено в предварителните договори да се свържат имотите в кв.809, 810 и 811 по плана на града, не е достатъчен и трябва да се изгради и новия трафопост, за да се изпълни ангажимента към клиентите. Изрично се завява, че спор по съществуването на основанията за постановяване на строителна забрана не се въвежда в жалбата, но въпреки това заповедта е материално незаконосъобразно като постановена в противоречие със ЗЕ и с целта на закона.

От съда се иска отмяна на заповедта за строителна забрана в оспорената й част и присъждане на разноски в размер на 350лв, съгласно представен списък.

Ответника Кмета на община Стара Загора, представляван от адвокат Стойчев иска от съда да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, тъй като известен е факта, че всички строежи се свързват със съществуваща електропреносна мрежа, така както е записано в представените предварителни договори. Прави възражение за прекомерност на възнаграждението за юрисконсулт в размер на 300лв. като иска същото да бъде определено по правилата на ГПК за случаите на представляване на юридически лица или еднолични търговци от юрисконсулт съобразно минималните размери на възнагражденията по Закона за правната помощ.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена на 07.12.2016г., в рамките на едномесечния срок от публикуване на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора в ДВ бр. 91/18.11.2016г., и от лице, притежаващо ограничени вещни права върху урегулиран поземлен имот, засегнат от строителната забрана, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Преди да се разгледат конкретно всички възражения против законосъобразността трябва да се изясни правната природа на  строителната забрана, от която ще се изяснят и отговорите на поставените от страните правни въпроси по казуса. Строителната забрана е обезпечителна мярка, по аргумент от нейната цел и условията за налагането й, а именно да осигури прилагането на новите и различни от действащите, предвиждания за устройство на територията, предмет на изменението на ОУП и ПУП. Ефекта на мярката, предметен и времеви обхват са ясно и императивно посочени в разпоредбата  на чл.198 ал.4 от ЗУТ – спира прилагането на ОУП и ПУП за частите на територията, за които се отнася, а времето на действие е императивно уредено в ал. 1 и ал.2, предвид характера й на обезпечение на обществения интерес от прилагане на новите предвиждания за устройство на територията, което засяга особено съществено лицата с вещни права върху засегнатите имоти. По тази причина законодателя е изключил от преценката на органа времевия и териториален обхват на мярката, като същата се прилага само при наличие на две предпоставки: започнала процедура по създаване/изменение на план / ОУП и ПУП/ и спрямо имоти, чието предназначение за застрояване ще бъде променено. При не налагане на мярката съществува възможност във времето необходимо за изработване и приемане на изменението на плановете да се приложат действащите, чрез издаване и влизане в сила на разрешения за строеж, при което ще следва да се съобрази разпоредбата на чл.125 ал.5 от ЗУТ и ще се препятства до степен на невъзможност за осъществяване, прилагането на новите устройствени виждания. Това е целта на строителната забрана – обезпечение, което се налага в производството по инициатива на административния орган и без участие и известяване за неговото начало на лицата, които ще бъдат засегнати неблагоприятно от мярката. По съществуването на условията, посочени в хипотезата на чл.198 от ЗУТ страните не спорят, като се установява по делото, че с решение №521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора е процедирано изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ за кв/парк Бедечка, град Стара Загора.  Строителната забрана обхваща конкретно изброени имоти с посочване на техните идентификатори, включително УПИ ІV-6700 в кв. 810, а извън нейния обхват остават онези УПИ, за които са издадени и влезли в сила разрешенията за осъществяване на предвиденото по действащия план строителство. Същите имоти, които са изключени от строителната забрана, съгласно техническото задание и мотивите към наложената строителна забрана ще бъдат обособени отново в територии за озеленяване. Жалбоподателя не спори, че неговия имот ще бъде отреден за озеленяване, но излага аргумент, че по този начин няма да изпълни ангажиментите си по Закона за енергетиката, конкретно чл.88-чл.90 от същия нормативен акт. Действително от предварителни договори се установява, че е уговорено присъединяване към електроразпределителната мрежа на УПИ, изключени от обхвата на строителната забрана, но точката им на присъединяване е към конструкцията на съществуващата ЕРМ: 20киловолта след преработка на уредба СН в ТП „Цветарника”, какъвто е случая например с предварителен за присъединяване на УПИ ІV6195, изключен от обхвата на строителната забрана. За същия имот има сключен договор за присъединяване към точка от конструкцията на съществуваща ЕРМ ТНН на нов БКТП, предвиден за изграждане по договор , определен само с номер, трафопост без име, извод СН „Труд”, подстанция Стара Загора. Дори да се приеме, че е необходимо изграждането на трафопоста в имот ІV-6700 за обслужване на имотите, изключени от обхвата на строителната забрана, по аргумент от представените предварителни договори с техните собственици, то това възражение е неотносимо към преценката за законосъобразност на строителната забрана. Възражението би имало отношение към законосъобразността на изменението на ПУП-ПРЗ и промяната на предназначението на имота, евентуално може да бъде основание за търсене на отговорност за вреди по ЗЗД от лицето, препятствало изпълнението на представените договори, но няма отношение към законосъобразността на строителната забрана.

Ефекта от промяната на ОУП и ПУП-ПРЗ касателно имота, върху който дружеството има ограничени вещни права и от наложената във връзка с тази промяна строителна забрана върху гражданските правоотношения между дружеството и трети лица, е без правно значение за законосъобразността на мярката по чл.198 от ЗУТ. Законодателя е преценил, че настъпването на евентуални вреди и с по-малък интензитет на защита от необходимостта да се осигури обществения интерес от прилагане на новите устройствени предвиждания.

Доказателства за разноски от страна на ответника не са представени, поради което претенцията не следва да бъде уважена.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2  от АПК, Административен съд Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                Административен съдия: