Р Е Ш Е Н И Е  143

 

      гр.Стара Загора, 18.05.2017г.

 

     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд в публичното заседание                                       на         втори май

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

                                                                       Членове:           

при секретаря    А.А.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  съдия Стилиян Манолов адм.дело № 575 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба от П.С.И. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816 по ПУП-ПЗ на Стара Загора, кв.Бедечка. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед като постановена при неправилно приложение на материалноправни разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Жалбоподателят твърди, че административният орган не е изпълнил задължението си да оповести по надлежния ред стартирането на производството по издаване на обжалваната заповед, което е лишило заинтресованите страни от възможност да участват в него. Поддържа становище, че не са налице материалноправните предпоставки за издаване на процесната заповед, както и че извън обхвата на строителната забрана са останали имоти, включени в плана на кв. Бедечка, с което е нарушен принципът на съразмернност по чл. 6 от АПК. С оглед събраните по делото доказателства се поддържат липса на обективирано волеизявление на компетентен орган за прието решение за изработване на общ устройствен план /ОУП/, за прието решение  за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ по смисъла на чл.124 от ЗУТ и на волеизявление за одобряване на техническо задание по смисъла на чл.125 от ЗУТ. По изложените мотиви е направено искане  за отмяна на обжалваната заповед и присъждане на направените разноски по представен списък.

 

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалните си представители адвокати Димитър Гроздев и Станимир Стойчев оспорват жалбата като недопустима и неоснователна.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

 

Жалбоподатят  Николай Лазаров Марков  е съсобственик на УПИ III-115 с идентификатор 68850.513.6900, УПИ IV-115 с идентификатор 68850.513.6901, УПИ V-115 с идентификатор 68850.513.6902, УПИ XI-115 с идентификатор 68850.513.6908 – всички в квартал 815, както и УПИ I-115 с идентификатор 68850.513.6910, УПИ II-115 с идентификатор 68850.513.6911, УПИ III-115 с идентификатор 68850.513.6912, УПИ IV-115 с идентификатор 68850.513.6913, УПИ V-115 с идентификатор 68850.513.6914, УПИ X-115 с идентификатор 68850.513.6919, УПИ XI-115 с идентификатор 68850.513.6920 и УПИ-XII-115 с идентификатор 68850.513.6921 – всички в квартал 816 по ПУП-ПЗ на Стара Загора, кв.Бедечка, видно от приложената Заповед №10-00-195/05.02.2015г. на Кмета на Община Стара Загора /л.4-11/.

 

         Със Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ във връзка с Решение № 521 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г и докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, с обхват върху посочени квартали и поземлени имоти, сред които УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816, но за не повече от две години. Изложени са мотиви, че съгласно техническото задание, неразделна част от решението на Общински съвет Стара Загора, е предвидено изменението на ОУП да обхваща цялата територия на кв.Бедечка като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване на квартала и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.91 от 2016г.

 

С цитираното Решение № 521/29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ Общински съвет възлага на Кмета да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в т. 2 на Решение на ОбС № 1069/2003 г. и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Техническото задание /л.31-32/ предвижда в т.2 Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  «Бедечка» и се установи зона за озеленяване -Оз в максимална степен от територията. Като изисквания и препоръки за изработването на ПУП-ПРЗ в т.3 са дадени 1. обхват: на юг от алея към предприятие «Труд», на изток от ул. «Иван Вазов», на запад от ул. «Хан Тервел» и на север от ул. «Христина Морфова» и 2. методика:   обособени устройствени зони и територии, за които се определят устройствени режими  - територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване»; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване».

 

В изпълнение на решението е сключен Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора като възложител и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София като изпълнител за услугата «Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора да територията на кв./парк «Бедечка» и съседните територии и последващо изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за териотрията на кв./парк «Бедечка гр.Стара Загора» в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание /л.33-39/. Техническото задание, неразделна част от договора /л.47-50/, предвижда обхват за изменение на ОУП : на юг от алея към предприятие «Труд», на изток от ул. «Иван Вазов», на запад от ул. «Хан Тервел» и на север от ул. «Христина Морфова». Изискванията към проекта са посочени в т.І.3 : 3.1 Да се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк «Бедечка» като се установи зона за озеленяване -Оз в максимална степен от територията и 3.2. Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване» - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване» - за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ.

 

Изработен е предварителен проект за изменение на ОУП /л.176-315/.

 

 По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, от заключението на която се установява, че за притежаваните от жалбоподателя имоти в кв.815 и кв.816 действащият ОУП на гр.Стара Загора предвижда устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване. По действащия от 28.06.2012г  ПУП-ПЗ на кв.817 имотите са със същото предназначение. От заключението е видно също, че сравнявайки предвижданията, съгласно действащия ОУП и ПУП с първото техническо задание (към Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора), то изпълнението на проекта може да запази същото предназначение на имотите на жалбоподателя, докато с второто техническо задание (към Договор № 2304-18/31.10.2016г.), категорично предвижданията за застрояване се променят по отношение на имотите на жалбоподателя.

 

           Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

         Жалбата на П.С.И. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816 по ПУП-ПЗ на Стара Загора, кв.Бедечка, като подадена в законоустановения едномесечен срок от публикуване на заповедта в Държавен вестник бр. 91/18.11.2016г и от лице с вещни права върху урегулирани поземлени имоти, засегнати от строителната забрана, т.е. за което оспореният административен акт е неблагоприятен, е процесуално допустима. Предмета на делото е определен с определение в открито съдебно заседание, проведено на 21.02.2017г., като същото не е оспорено от страните и е влязло в сила.

        

         Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

 

Оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е постановена от материално и териториално компетентния административен орган по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗУТ – Кмет на Община Стара Загора в условията на заместване, видно от Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора и болнични листове Е20166350919/ 07.12.2016 г. и Е20166350914/ 02.11.2016 г.

 

          Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са възприетите от административния орган фактически - Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София, както и правни основания за издаването на заповедта - чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ, с оглед на което съдът приема, че са изпълнени изискванията на чл. 59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта за налагане на строителна забрана. Действително в заповедта е употребен терминът „пълна”, какъвто липсва в правната норма, посочена като правно основание за издаване на акта, нито за него има легална дефиниция. Използването му обаче не води до неяснота във волеизявлението на административния орган относно териториалния обхват на забраната, каквито оплаквания поддържа жалбоподателят. Диспозитивът на заповедта е достатъчно подробен, ясен и конкретен и за съда не възниква съмнение, че строителната забрана се разпростира върху територията, включена в предмета на изменение на ОУП и ПУП.

 

При постановяване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения. Законът не изисква за откриване на производството да бъде извършено публично оповестяване, доколкото заповеди от вида на процесната представляват индивидуални административни актове, т.е. за тях не се прилагат правилата на чл.66 от АПК. По преписката няма данни за започване на производството да са уведомени заинтересованите лица, но неизпълнението на задължението по чл.26 от АПК от страна на административния орган не може да се квалифицира като толкова тежък порок, който да обоснове отмяна на крайния акт при положение, че правото на жалбоподателя да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в оспорената заповед, не е преклудирано. Напротив, то е релизирано с направеното оспорване.

 

 Правомощието на ответника по чл. 198, ал.1 от ЗУТ да наложи строителна забрана се упражнява законосъобразно само при наличието на две кумулативно изискуеми предпоставки: 1. започнала процедура за създаване на план и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл.126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

 

От събраните по делото и неоспорени доказателства - Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София, се установява, че процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв. «Бедечка» е започнала. Всички оплаквания на жалбоподателя, свързани с липсата на обективирана воля за изменение на ОУП и ПУП, с одобряване или не на техническото задание и неговото съдържание, касаят евентуални нарушения в процедурата по създаването на тези ОУП и ПУП, поради което са извън предмета на настоящия спор и не следва да бъдат обсъждани.

 

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана, а именно притежаваните от жалбоподателя УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816 по ПУП-ПЗ на Стара Загора, кв.Бедечка да се засягат от бъдещите предвиждания на новите планове. От техническото задание към Решение № 521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора се установява, че изпълнението на проекта може евентуално да запази същото предназначение на имотите на жалбоподателя, докато от второто техническо задание към Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София е видно, че е предвидена разлика в режима на застрояване за територията, в която попадат имотите. Така от устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване по действащ план с изменението се отрежда територия за озеленяване. Този извод следва еднозначно независимо, че в техническото задание към решението на общинския съвет не е посочено конкретно кои квартали и кои имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП. Съгласно чл.104 от ЗУТ, с ОУП се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите. Следователно в началния етап от процедиране на ОУП, какъвто представлява решението за иницииране на процедурата по изменение и техническото задание към него, не може да бъде изисквана такава конкретност. След като в техническото задание е заложено като изискване да се установи зона за озеленяване в максимална степен от цялата територия на кв.”Бедечка” и в тази територия безспорно попадат имотите на жалбоподателя, това е достатъчно да се приеме, че тези имоти ще се  засегнат от промяната в предвижданията.  За целта на налагането на строителна забрана, а именно да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия, е без правно значение конкретното предназначение на имотите по проекта и/или в окончателния план. Такава вероятност дори е изключена от техническото задание към Договор № 2304-18/31.10.2016 г., с което процесните имоти са предвидени за озеленяване. Двете технически задания не си противоречат по отношение имотите на жалбоподателя, доколкото за квартал 815 и 816, в които имотите се намират, не се предвижда застрояване.  

 

Неоснователно е оплакването за нарушение на принципа на съразмерност по чл.6 от АПК, обосновано с твърдение, че извън обхвата на заповедта са имоти в кв.829 и кв.828 от парк „Бедечка” поради обявяване нищожността на действащия ПР и ПЗ за тях с влязло в сила решение по адм.д.№ 457/2013г. на Административен съд Стара Загора. Самото оплакване е неясно формулирано и от него не може да се определи каква хипотеза на несъразмерност визира жалбоподателят. При извършената проверка не се установява административният орган при упражняване на правомощията си да е засегнал права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта на заповедта или да е приложил мярка, която е по-неблагоприятна за жалбоподателя от друга възможна за постигане на целта. За пълнота на изложението трябва да се отбележи, че в резултат на решението по адм.д.№ 457/ 2013г на Административен съд Стара Загора за имотите-негов предмет, намиращи се в в кв.829 и кв.828, е отпаднало регулирането с ПУП, поради което към настоящия момент не могат да бъдат застроявани, т.е. с налагането на строителната забрана върху цялата територия на парк „Бедечка” носителите на вещни права върху тези имоти не са поставени в привилегировано положение.

 

         По тези съображения съдът намира, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора в обжалваната й част е законосъобразна като постановена при правилно приложение на материалния закон, при липса на съществени процесуални нарушения и в съответствие сцелта на закона. Подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

При този изход на спора жалбоподателят следва да заплати на ответника сумата 1075 лв., включваща заплатено възнаграждение на вещо лице в размер на 355лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 720 лв., договорено и заплатено по договор за правна помощ № 167/09.02.2017г., фактура №0000000756/10.02.2017г. и платежно нареждане от 28.02.2017г.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК и чл.143, ал.4 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. ЕГН ********** ***, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА П.С.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски.

 

     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                          СЪДИЯ: