Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

111                                                 18.04.2017 г.                             гр. Стара Загора

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на шести април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                   

                                                                            Председател:БООЙКА ТАБАКОВА   

                                                                                                  

                                                                                   Членове: ИРЕНА ЯНКОВА      

                                                                                                   РАЙНА ТОДОРОВА   

 

при секретаря П.М.      

и с участието на прокурор Петко Г.      

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА  административно дело № 576 по описа за 2016 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

          

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

            Образувано е по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.7,.ал.4 във връзка с ал. 1   и т. 4 от Наредбата  № 1 за обществения ред в община Раднево /Наредбата/ на Общински съвет Раднево. 

            В протеста са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорените разпоредби от Наредбата по съображения за противоречието й с нормативен акт от по-висока степен. Обосновава, че предвидената  в разпоредба на чл.7,ал.4. административна санкция – глоба в размер от 100 до 500лв., за нарушения на регламентираните в чл.7,ал.1,т.1 и т.4 от същата наредба забрани за движение, престой и паркиране на определени места, както и са местодомуване е в противоречие със законово предвидената такава в чл.178е от ЗДвП /глоба в размер от 50 до 200лв/ за непозволено паркиране. Поддържа се, че тъй като подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативни актове от по-висока степен и могат да уреждат обществени отношения от местно значение само и единствено при условията и в границите, определени от по-високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение, поради което оспорените разпоредби от  наредбата на Общински съвет Раднево,  като противоречащи на законовата уредба, се явяват приети в нарушение на чл.8 и чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове. Направено е искане разпоредбите на чл.7,ал.4 връзка с ал. 1, т. 1 и т. 4. от Наредбата за обществения ред в община Раднево да бъдат отменени като незаконосъобразни.

 

            На основание  чл. 189, ал.2 от АПК, към оспорването е присъединен и П.Т.З. ***.     В подадената молба за присъединяване се поддържат изцяло изложените в протеста на прокурора възражения за незаконосъобразност на разпоредбата на чл.7,ал.4 връзка с ал. 1,т. 1 и т.4. от Наредбата за обществения ред в община Раднево. Направено е искане същата да бъде прогласена за нищожна или да се отмени като противоречаща на чл.178е от ЗДвП.

 

            Вносителят на протеста и като представител на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа оспорването по изложените в него съображения.

 

            Ответникът Общински съвет Раднево не изпраща представител и не взема становище по протеста

           

           Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

            С предложение изх. № 0800-101 от 17.07.2009г. кметът на Община Раднево е внесъл за приемане в Общински съвет-Раднево проект за нова   Наредба за обществения ред в община Раднево . С Решение № 467 от 30.07.2009г. на Общински съвет Раднево на основание чл.21, ал.1, т.23 и  ал.2 от, чл.22,ал.4  ЗМСМА, е приета Наредба за обществения ред в община Раднево. В проведеното гласуване са участвали 20 общински съветници /при общ брой общински съветници в общински съвет  – 21/, като всички присъстващи 20 са гласували  „за”.

            С последващи решения на Общински съвет Раднево са направени изменения и допълнения в отделни разпоредби от Наредбата за обществения ред в община Раднево, които обаче не касаят текста  на чл.7,ал. 4, във връзка с ал.1 ,т. 1 и т.4  от Наредбата.

            Разпоредбата на чл.7,ал.4 от Наредбата за обществения ред в община Раднево е санкционна и предвижда за нарушение по чл.7,ал.1, т.1 и т.4  да се налага глоба от 100 до 500лв.

            Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.1 т,1  от същата наредба се забранява движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства, ремаркета, селскостопански машини на детски или спортни площадки или на зелени площи, както и на неопределени за това места, а според , чл. 7,ал.1,т.4 се забранява местодомуването на тежкотоварни МПС , автобуси и специализирана техника извън определените за това места

            Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

            Съгласно чл.186, ал.1 от АПК,  право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Нормата на чл.186, ал.2 от АПК овластява прокурора да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, като според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

            С оглед на което оспорването на чл.7,ал.4 , във връзка с ал.1,т.1 и т.4 . от Наредбата за обществения ред в Община Раднево, обективирано в подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, е процесуално допустимо.

            Допустимо, на основание  чл. 189, ал.2, във вр. с чл. 186, ал.1 от АПК, е и оспорването на същата разпоредба от Паска Ташев З., като лице с удостоверен правен интерес, чрез присъединяването му към протеста.

 

               Разгледани по същество, протестът и оспорването са основателни.

    

            Предмет на оспорване пред съда е конкретна  разпоредба от Наредбата за обществения ред в Община Раднево и съдът е ограничен в рамките, определени с жалбата, да извърши преценка по същество на законосъобразността й.

 

            При служебната проверка за законосъобразност съдът констатира, че Наредбата за обществения ред в  Община Раднево в редакцията й от 30.07.2009 г.,  е приета в съответствие със законово регламентираните изисквания за подготовката и приемането на нормативни административни актове. По делото  са представени доказателства за спазване на изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА / в редакция към м.юли 2009 г/ -  вносителят на проекта за наредбата да го е публикувал на интернет страницата на Община Раднево заедно с мотивите и да е предоставил на заинтересованите лица възможност за изразяване на предложения и становища по проекта в необходимия 14-дневен срок.

 

            На следващо място при осъществения контрол за материална законосъобразност се установява, че оспорените разпоредби от Наредбата са приети при съществено нарушение на регламентираното в чл.2 от ЗНА изискване за наличие на компетентност на издателя.

            Наредбата е подзаконов нормативен акт, съдържащ правни норми, които създават общозадължителни правила за регулиране на обществени отношения на територията на съответната община, като засяга неограничен брой адресати /чл.7 ал.2 от ЗНА и чл. 75 от АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено от Конституцията или от закон /чл.2 от ЗНА, чл.76, ал.1 от АПК/, като уреждат с тях съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение – чл.8 от ЗНА. Действително разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗМСМА делегира правомощия на общинския съвет като орган на местното самоуправление да издава подзаконови нормативни актове за регулиране на определени обществени отношения с местно значение, изброени в чл.21, ал.1 от ЗМСМА. Тези общи правомощия обаче са ограничени в случаите, когато законоустановена се явява изключителната компетентност на други органи да решават въпроси с местно значение, респ. когато правната регламентация на обществените отношения е вече изчерпателно уредена от нармативни актове от по-висока степен. В този смисъл съдебният контрол за законосъобразност на оспорената разпоредба от Наредбата за обществения ред в Община Раднево следва да обхване преценката дали регулираните с наредбата обществени отношения вече са уредени с нормативни актове от по-висока степен и дали за приемане на оспорените разпоредби в съответствие с нормите на чл. 2, ал. 1 и чл. 8 от ЗНА органът на местно самоуправление е бил овластен с компетентност за уреждане на обществени отношения чрез регулирането им с подзаконов нормативен акт по чл. 7, ал. 2 от ЗНА.

            В случая нормата на чл.7,ал.4 от Наредбата за обществения ред в община Радневора обявява за съставомерни деяния неспазването на забраните, регламентирани в чл.7,ал.1,т.1 и т.4  от Наредбата относно движението, престоя и паркирането на превозни средства на посочените места и местодомуването на тежкотоварни МПС, автобуси и специализирана техника , като предвижда вида и размера на административното наказание – глоба от 100 до 500лв.

            Основната и изчерпателна регламентация обаче на правилата за движение, престоя и паркирането на моторни превозни средства се съдържа в Закона за движение по пътищата. При анализ на законовите разпоредби се установява, че забрани за движение, престой и паркиране на места, сходни с посочените в чл.7,ал.1,т.1 и т.4  от Наредбата на Общински съвет Раднево са въведени със самия Закон за движение по пътищата. Така например в чл.15, ал.7 от ЗДвП  е регламентирана забрана за преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места, чл.98, ал.2, т.4 от същия закон забранява паркирането на места, определени за хора с трайни увреждания, а т.6 на чл.98, ал.2 - забрана за паркиране пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. Санкции за несъобразяване с цитираните правила са предвидени съответно в чл.178е от ЗДвП, който гласи: „Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места, извън разрешените за това места.”, както и в разпоредбата на чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП, съгласно която се наказва с глоба 20лв. водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно. Посочените разпоредби от ЗДвП не са с бланкетен характер, поради което не подлежат на детайлизиране, а още по-малко на разширяване /допълване/ посредством друг нормативен акт. Недопустимо е обществени отношения, изчерпателно уредени със закон да се преуреждат с подзаконов нормативен акт, като за едно и също нарушение да се предвижда различно по размер наказание, макар и от същия вид – „глоба”. В случая с оспорените разпоредби на чл.7,ал.4. е предвидено при нарушение на чл.7,ал.1, т.1 и т.4 от наредбата да бъде налагана глоба от 100 до 500лв., което противоречи на законовоустановения размер на глобата за същите нарушения /чл.178е и чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП/. Освен това в ЗДвП не се съдържат норми, делегиращи правомощия на общинските съвет да преуреждат и детайлизират обществените отношения, правно регулирани с норми от ЗДвП, като въвеждат специфични правила в рамките на отделните общини.  Видно от разпоредбата на §11, ал.2 от ПЗР на ЗДвП регулирането на  движението по пътищата и изпълнението в тази насока на ЗДвП, е възложено в компетентност на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на министъра на вътрешните работи, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на образованието и науката, на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на околната среда и водите, които единствено разполагат с компетентност да доразвиват подлежащите на правна регламентация обществени отношения в съответния сектор посредством издаване на подзаконови нормативни актове, в случай че се налага тяхното детайлизиране. Липсата на формулирана подобна пряка законова делегация и по отношение на общинските съвети налага извод, че Общински съвет Стара Загора не разполага с компетентност посредством подзаконов нормативен акт да въвежда забрани и ограничения при движение, престояване и паркиране на МПС на територията на Община Раднево и съответно санкции за неизпълнението им, за които вече са регламентирани такива в специалния Закон за движение по пътищата.

            Установената липса на компетентност на Общински съвет Раднево обосновава нищожност на оспорените разпоредби от Наредбата за обществения ред  в  Община Раднево, като приети в противоречие с чл.2, ал.1 и чл.8 от ЗНА.  

           

            С оглед гореизложените съображения Административен съд Стара Загора в настоящия състав намира, че обжалваните разпоредби на чл.7,ал.4 във вързка с чл.1,т.1 и т.4  от Наредбата за обществения ред  в Община Раднево следва да бъдат обявени за нищожни. 

           

            При този изход на спора следва да бъде уважено искането на Окръжна прокуратура – Стара Загора за присъждане на направените разноски, като Общински съвет – Раднево да  бъде осъден да заплати на ОП – Стара Загора сумата от 20лв., представляваща внесена такса за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването, а на П.Т.З. сумата от 800 лева, представляваща заплатено от ответника адвокатско възнаграждение.

    

 

 

 

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.7,ал.4, във връзка с ал.1,т. 1 и т. 4  от Наредбата за обществения ред в община Раднево, приети с Решение № 467/ 30.07.2009г. на Общински съвет Раднево. 

 

ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски.

ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати П.Т.З. сумата от 800лв/ осемстотин  лева,/ представляваща направените по делото разноски.

Решението  подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред в  Община Раднево.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                       2.