Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 179

 

гр.Стара Загора,  29.06.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         шести юни

през      две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

      Председател: СТИЛИЯН МАНОЛОВ                                                                                  

             Членове:           

при секретаря    Албена Ангелова

и в присъствието на  прокурора                                       ,                                                        като разгледа докладваното от  СТИЛИЯН МАНОЛОВ                                                                                    адм.дело     582   по описа  за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.145 —178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

         Образувано е по жалба на Е.Д.Д., уточнена със становище вх.№ 1098/20.03.2017г. (л.104) против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и подробния устройствен план за кв. „Бедечка”, гр.Стара Загора с териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП—ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от 2 години, в частта относно следните имоти: УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125,  УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора. 

 

         В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на акта в посочената му част като постановена в нарушение изискванията за форма (при липса на мотиви), при неправилно приложение на материалноправни разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.  Твърди, че не е поставено начало на процедура по изменение на ОУП и ПУП и съответно не е налице материално правната предпоставка по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ за налагане на строителна забрана, тъй като не било открито производство по изменение на устройствените планове. В тази връзка излага твърдения, че решение №521/29.06.2016г на ОбС Стара Загора, на което се е позовал органа при налагането на строителната забрана, е нищожно. Твърди, че в имотите й липсвало озеленяване и същите са с възстановено право на собственост, а при наличие на влезли в сила устройствени планове, липсата на нейно съгласие е пречка да се образува производство по изменението им. Сочи, че е лишено от основание взетото Решение №521/29.06.2016г на ОбС за възлагане на кмета изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП за тази територия, същото било взето и без техническо задание. Техническото задание не било приемано от комисиите, подпомагащи работата на общинския съвет, не било одобрено от ОбС, не съдържало конкретни параметри към проекта за изменение и не било съгласувано с РИОСВ в нарушение на чл.125, ал.7 от ЗУТ. Тези нарушения при приемането на решение №521/29.06.2016г на ОбС Стара Загора според изложеното в жалбата са толкова съществени, че водели до извод за нищожността му. Това, наред с липсата на  разлика в режима на застрояване по действащите ОУП и ПУП и предвиждането за изменението им, означавало че оспорената по делото Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г на Заместник кмета на Община Стара Загора е издадена при липса на посоченото в нея фактическо основание – наличие на производство по изменение на ОУП и ПУП, съответно и при неправилно приложение на материалния закон.  Извън строителната забрана са останали имоти, със сходно местоположение и характеристики –довод за неравнопоставеност на страните в производството. Твърди се още, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е издадена при нарушаване на основни правни принципи и при допуснати нарушения на правилата за уведомяване на заинтересованите лица за образуваното производството и хода му (чл.26 от АПК), за изясняването в пълнота на относимите факти и обстоятелства (чл.35 от АПК), довели и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателката. Иска се отмяна на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в оспорената й част. Претендира и присъждане на направените по делото разноски.

 

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, в писмен вид (л.114—119) и чрез процесуалния си представители адв.Димитър Гроздев оспорват жалбата като неоснователна. Изложените съображения са в смисъл, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, действал в условията на заместване, при липса на съществени процесуални нарушения, в съответствие с изискванията за форма и съдържание, материалния закон и неговата цел. Твърди, че в настоящото производство е недопустимо упражняване на косвен съдебен контрол върху решение №521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора и че същото няма самостоятелно значение, а единствено е поставило начало на производството по изменение на устройствените планове. Счита, че е доказано обстоятелството по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ – относимо към наложената с оспорения акт строителната забрана спрямо имотите на Е.Д.Д., доколкото е налице процес по изменение на устройствените планове с обхват, включващ и нейните имоти, и при наличие на концепция и предварителен проект за устройството им, различен от съществуващия режим  за устройство на тази територия. Бъдещите инвестиционни намерения на собственика счита, че са без значение на този етап, а сравнението с други имоти,  останали извън обхвата на наложената строителна забрана, счита, че не обуславя незаконосъобразност на оспорения акт. По  подробно изложени съображения, иска се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателката Е.Д.Д. се легитимира  със Заповед № 10-00-144 от 03.02.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора на основание чл.16, ал.5 вр. с ал.1 и ал.4 от ЗУТ и вписана в Службата по вписвания гр.Стара Загора, като съсобственик на следните недвижими имоти по плана на гр.Стара Загора за кв. „Бедечка”,  одобрен с Решение №283 от 28.06.2012г на ОбС Стара Загора: УПИ ІІ-6109, кв.825 (с идентификатор 68850.513.6994); УПИ І-6109, кв.826 (с идентификатор 68850.513.7001); УПИ ІІ-6109, в кв.826 (с идентификатор 68850.513.7002); УПИ ІІІ-6109, кв.826 (с идентификатор 68850.513.7003); УПИ І-6109, кв.827 (с идентификатор 68850.513.7006);  УПИ ІІ-6109, кв.827 (с идентификатор 68850.513.7007); УПИ ІІІ-6109, кв.827 (с идентификатор 68850.513.7008); съгласно Заповед № 10-00-149 от 03.02.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора на същото основание и също вписана в Службата по вписания Стара Загора, като съсобственик на следните имоти по същия план: УПИ Х-6104 в кв.821 (с идентификатор 68850.513.6971), ХІ-6104, кв.821 (с идентификатор 68850.513.6972) и УПИ ХІІ-6104 в кв.821 (с идентификатор  68850.513.6973) по КККР на град Стара Загора; а съгласно Заповед № 10-00-145 от 03.02.2015г на същия орган – като съсобственик на следните имоти по горепосочения ПУП за кв. „Бедечка”:  УПИ ІV-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6765); УПИ V-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6766); УПИ VІ-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6767), УПИ VІІ-6125 кв.803 (с идентификатор 68850.513.6768); УПИ VІІІ-6125 кв.803 (с идентификатор 68850.513.6769),  УПИ ІХ-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6770);  УПИ Х-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6771);  УПИ ХІ-6125, в.803 (с идентификатор 68850.513.6772);  УПИ ХІІ-6125 кв.803, (с идентификатор 68850.513.6773);  УПИ ХІІІ-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6774); УПИ ХІV-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6775); УПИ ХV-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6776); УПИ ХVІ-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6777); УПИ ХVІІ-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6778); УПИ ХVІІІ-6125, кв.803 (с идентификатор 68850.513.6779);  УПИ ХІХ-6125 в кв.803 (с идентификатор 68850.513.6780) и УПИ ІІ-6125, кв.804, (с идентификатор 68850.513.6783); УПИ ІІІ-6125, кв.804 (с идентификатор 68850.513.6784);  УПИ ІV-6125, кв.804, (с идентификатор 68850.513.6785);  УПИ V-6125 кв.804, (с идентификатор 68850.513.6786); УПИ VІ-6125 кв.804 (с идентификатор 68850.513.6927№, УПИ VІІ-6125, кв.804 (с идентификатор 68850.513.6928), УПИ VІІІ-6125 кв.804 (с идентификатор 68850.513.6929),  УПИ ІХ-6125, кв.804 (с идентификатор 68850.513.6930), и УПИ Х-6125, кв.804  (с идентификатор 68850.513.6931) /л.83—л.93/.

 

Имотите попадат в т.нар. кв. „Бедечка”, територията на който е  обхваната от общия устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора и прилежащите крайграски територии, одобрен с решение №1158/26.05.2011г на ОбС Стара Загора. Имотите попадат в кв.825, кв.826, кв.827, кв.821, кв.803 и кв.804 по ПУП-ПРЗ на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283/28.06.2012г. на ОбС Стара Загора (л.176). Територията на квартали с последователни номера от 801 до 831 гр.Стара Загора, преимуществено е отредена съгласно ОУП и ПУП като Смесена устройтсвена зона  за обществено делово и малко-етажно застрояване (Содо,жм), с изключение на кв.823 и 825, където преобладаващо е установена устройствена зона за обществено и делово обслужване (Одо). Графично, местополжението на имотите на жалбоподателката е представено на извадка от плана, като е видно, че УПИ ІІ, кв.825 е отреден за обществено и делово обслужване, УПИ І, ІІ и ІІІ, в кв.826 и УПИ от І-ІІІ от кв.827 попадат в устройствена зона  Содо,жм (л.215, л.243, л.285, л.298 и л.480), имотите в кв.821 също попадат в устройствена зона Содо,жм (л.287, л.326 и л.340), имотите в кв.803 и 804, също попадат в  устройствена зона Содо,жм (л.229,т. ІІ).

 

Подробния устройствен план за територията е одобрен с Решение №  283/28.06.2012г на ОбС Стара Загора (л.176). По делото не е спорно, че този план е влязъл в сила по отношение на имотите с възстановено право на собственост в полза на Е.Д., доказателство за което е акт от 12.11.2012г на главния архитект (л.175) и издадените 3 бр.заповеди с правно основание чл.16, ал.5, вр. с ал.4 и ал.1 от ЗУТ – Заповед №10-00-144 от 03.02.2015г, Заповед №10-00-149 от 03.02.2015г и Заповед № 10-00-145 от 03.02.2015г на Кмета на община Стара Загора. Посочените заповеди с оглед правното основание за издаването им – чл.16, ал.5 от ЗУТ детайлизират новообразуваните с плана УПИ, правото на собственост върху които е придобито. Съгласно действалата към 2012г. редакция на чл.16, ал.5 от ЗУТ (ДВ бр.61/2007г.) собствениците на поземлени имоти по ал.4 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал.1 от датата на влизане в сила на плана. Законодателят  е придал на този вид план вещноправен ефект, като с влизането му в сила, собствениците на имоти по ал.4 (това по аргумент от ал.1 на чл.16 ЗУТ са собствениците на неурегулирани имоти или в територии с неприложена първа регулация), придобиват собствеността върху урегулираните с плана имоти. За придобиването на собствеността на всеки отделен поземлен имот кметът или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота. В случая в представените заповеди са посочени кои УПИ са отредени за имотите с възстановено право на собственост и съответните им идентификатори, същите са вписани в службата по вписвания, с оглед на което съдът приема, че Е.Д. се легитимира като титуляр на вещни права /право на собственост върху идеални части/ от  урегулираните с плана имоти в кв.Бедечка, гр.Стара Загора – в кв.825, кв. 826, кв. 827, кв.821, кв. 803 и кв. 804 по плана и изброени конкретно по-горе.

 

С Решение № 521/ 29.09.2016 г, прието от Общински съвет Стара Загора (л.30 и л.678), на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 и чл. 135, ал. 5 от ЗУТ ОбС  възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в пункт І, т. 2 на Решение на ОбС № 1069/2003 г. и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Решение на ОбС № 1069/2003г визира в т.1 на пункт І част от територията на бившия парк да запази отреждането си за парк „Бедечка”, а в т.2 и коя част от територията на основание чл.9, ал.3 от ЗУТ променя предназначението си (л.181). Техническото задание към решение № 521/ 29.09.2016г. (л.31—32) предвижда в т.2 – разработката за изменение на ОУП да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка” като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията. Като изисквания и препоръки за изработването на ПУП-ПРЗ в пункт І, т.3 са дадени 3.1. обхват на изменение на ПУП-ПРЗ: на юг от алея към предприятие „Труд”, на изток от ул. „Иван Вазов”, на запад от ул. „Хан Тервел” и на север от ул. „Христина Морфова” и 3.2. методика за изработване на ПУП-ПРЗ на кв./парк „Бедечка”: изброени са като предмет на обособяване с ПУП на следните устройствени зони и съответно като предмет на определяне на режими, следните територии:   - територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване”; територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено-делово обслужване”.

 

В изпълнение на решение №521/2016г., е сключен Договор № 2304-18/31.10.2016 г между Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината, като Възложител и „Национален център за териториално развитие” ЕАД гр.София, като Изпълнител, с предмет — услугата: „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание (л.33 и сл. и на л.796 и сл). Техническото задание, неразделна част от договора (л.47 и сл) е одобрено от Кмета на община Стара Загора и предвижда обхват на изменение на ОУП същия като посочения в решение №521/2016г. на ОбС Стара Загора. Изискванията към проекта за изменение на ОУП са посочени в т.І.3, а тези за изменение на ПУП в пункт ІІ. Съгласно т.3.2. от пункт І, основните изисквания включват детайлизиране съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк „Бедечка” като се установи зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията, разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка” като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване” – за имоти в в.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено-делово обслужване” – за УПИ V-6198, кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ (л.48).

 

С докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора е предложил кметът да наложи строителна забрана върху територията, предмет на производството по изменение на ОУП и ПУП  с подробно изложени мотиви (л.140).

 

Със Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора (л.16-л.26), оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора (л.29), по повод докладна записка от 31.10.2016г. на Главния архитект на община Стара Загора (л.140) и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение  №521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора (л.30), е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, с посочен териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 – до 831 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение №283 от 28.06.2012г на Общински съвет — Стара Загора, но за не повече от 2 години.  В обхвата на строителната забрана са посочени кварталите и в табличен вид и поземлените имоти, за които тя се отнася. Налагането на строителна забрана с оспорената Заповед от 04.11.2016г. се основава на мотиви, че е възложено изменение на ОУП с обхват територията на кв./парк Бедечка и последващо изработване на ПУП-ПРЗ на същата територия, в изпълнение на решение №521/29.09.2016г. на ОбС и съгласно приложено към решението техническото задание. Сочи се, че изискванията поставени с техническото задание са изменението да обхваща цялата територия на кв.Бедечка като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване на квартала и необходимост да се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията (л.22).  Посочено е сключването на Договор №2304-18 от 13.10.2016г. с приложено към него техническо задание и че е започнала процедура по изготвяне на изменението. Органът е приел наличие на нужда да се спре евентуалното прилагане на плановете за частите от територията, за които се отнася производството по създаване на ОУП и ПУП и за които се предвижда или има концепция за промяна в устройствения режим. С оглед на това и на основание  на чл.198, ал.1, т.1 от ЗУТ е прието, че се следва налагане на строителна забрана за времето, необходимо за създаване на плановете като на основание чл.125, ал.5 от ЗУТ, изключени са от обхвата на строителната забрана конкретни имоти, спрямо които е разрешено строителство с влезли в сила РС (л.20-21). Заповедта е обнародвана в ДВ бр.91 от 18.11.2016г (л.27).

 

Строителната забрана изрично включва и имотите на жалбоподателката, чрез посочването в таблицата част от заповедта и следните имоти – от кв.803:  УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125 УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125, УПИ ХІХ-6125 (л.16-гръб); от кв.804 и УПИ ІІ-6125, ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125,  УПИ ІХ-6125, УПИ  Х-6125 (на л.17);  от кв.821 и следните имоти: УПИ Х-6104, ХІ-6104 и ХІІ-6104 (л.20); от кв.825 и УПИ ІІ—6109 (л.20 гръб), от кв. 826 са посочени и  УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109, и УПИ ІІІ-6109, наред с други, от кв.827 – и УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, наред с други имоти (л.20-21). Никой от имотите изброени по-горе и собственост на Е.Д. не е сред имотите, изрично посочени в акта като такива извън обхвата на строителната забрана.

 

На 02.12.2016г. Кметът на община Стара Загора е изпратил до РИОСВ Стара Загора уведомление за инвестиционното предложение, изразяващо се в проектиране изменение на ОУП за кв.Бедечка като за част от територията се обособи парк. На 26.01.2017 е внесено в РИОСВ искане за преценка необходимостта от екологична оценка на проекта за изменение. С решение №СЗ-4-ЕО/2017г от 16.02.2017г. на Директора на РИОСВ, е преценено липса на необходимост от извършване на екологична оценка (л.169 и сл. и на л.783-795, л.778/. Според СТЕ, техническото задание и проекта не са съгласувани от РИОСВ по реда на чл.125 ал.7 от ЗУТ.

 

Изработен е предварителен проект за изменение на ОУП на гр.Стара Загора и крайградските територии в посочения обхват (л.188 и сл.).

 

         По делото са приети доказателства – документите, образуващи  преписката по издаване на оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, Решение №521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора, протокол от заседанието (л.678 и сл.), проект за изменение на ОУП, документи за собственост, уведомление и искане до РИОСВ – Стара Загора и др. (л.783 и сл.). Приложен е Правилник за организацията на дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение от 31.03.2016г (л.727).

 

За изясняване на обстоятелствата по делото е допусната, изпълнена и приета съдебно-техническа експертиза (л.771 и сл.). От заключението на СТЕ се потвърждава, че Е.Д.Д. притежава право на собственост върху изброените имоти в кв. 803 – общо 16 бр.имоти, в кв.804 – 9 бр., в кв.821 – 3 бр., в кв.825 – един брой УПИ, кв.826 – общо 3 бр.имоти и в кв.827 – 3 бр.УПИ. Според СТЕ за имотите в кв.803, 804, 821, 826 и 827 съгласно действащия ОУП е предвидена устройствена зона за обществено делово  и малко-етажно застрояване ( Содо,жм), такова е и предназначението им по ПУП,  а за имота в кв.825 – устройствена зона за обществено и делово обслужване (Одо), такова е и отреждането му по ПУП-ПЗ. Посочени са градоустройствените параметри (л.773). Сочи се приемането на Решение №521/29.09.2016г., с което е одобрено и техническото задание, неразделна част от решението (дадено на л.31 по делото). Това задание според експертизата не конкретизира определени квартали и имоти с какво застрояване ще бъдат. С второто по време техническо задание, а именно –  това към Договор №2304/31.10.2016г, се съдържа конкретизация на предвижданията, в т.3.2 п.І. Спрямо ОУП се изисква установяване на Зона за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в  Смесена устройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване – Содо,жм за кв.810 и 811, вр.с чл.125, ал.5 от ЗУТ и територии в устройствена зона за обществено и делово обслужване – за кв.823 – на основание същата норма от ЗУТ (т.3.2. от техническото задание към договора). Експертът е направил извод, че с техническото задание към Решение№521/29.09.2016г на ОбС, проекта за изменение на ОУП би могъл и да запази същото предназначение на имотите на Е.Д., докато с техническото задание към Договора от 31.10.2016г, категорично предвижданията за застрояване се предвижда да променят с установяването им в Зона за озеленяване, съответно Зона за спорт и атракции (л.774). Представения по делото проект за изменение на ОУП за кв.Бедечка, според вещото лице потвърждава, че предвижданията за процесните имоти се изразяват в промяна отреждането им. За имотите в кв.803, 804, 821 – проекта за изменение предвижда от зона – Смесена устройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване – установяване на Зона за паркове, градини и озеленяване; за УПИ ІІ, кв.825, имотите в кв.826, 827 – проектът предвижда установяване Зона за спорт и атракции (Са), с което се променя сегашния им устройствен режим съответно – УПИ ІІ, кв.825 – за Одо, а имотите в кв.826 и 827 – Смесена зона за одо и жм. Посочва наличие на растителност в някои от имотите, тревиста и отчасти дървесна, като не може да определи какви са дърветата, но сочи състоянието им на неподдържано.

 

Заключава, че независимо от разликата  в текстовете на двете технически задания, е в ход промяна на предназначението и режима на застрояване на имотите на жалбоподателката, като тези от кв.803, 804 и кв.821 се проектират  като такива за озеленяване, а тези в кв.825, 826 и 827 – за спорт и атракции (отговор на въпрос №2 – СТЕ л.776).

 

           Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

         Жалбата на Е.Д.Д. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г в частта относно УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125,  УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение №283 от 28.06.2012г на ОбС Стара Загора, е подадена в законоустановения едномесечен срок от публикуване на заповедта в Държавен вестник бр. 91/18.11.2016г. и от лице с вещни права върху УПИ, засегнати от строителната забрана, с оглед на което е процесуално допустима.

 

         Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

 

Оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е постановена от материално и териториално компетентния административен орган по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗУТ – Кмет на Община Стара Загора в условията на заместване на титуляра от заместник кмета на общината Й.Николов, определен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на община Стара Загора (л.29)  поради отсъствието му вкл. към 04.11.2016г., доказано с болничен лист № Е20166350914/02.11.2016г., продължен с Е20166350919/07.12.2016г. (л.130-131).

 

          Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са, чрез позоваване на  Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД и приложеното към него техническо задание, утвърдено от Кмета на община Стара Загора, възприетите от административния орган фактически основания за налагането на строителната забрана в очертания обхват. Тези фактически основания се свеждат до  необходимостта от установяването на зона за озеленяване в максимална степен от територията на кв. „Бедечка” и започналото производство  по изменение на ОУП и ПУП за този квартал, в отлика със сегашния му преобладаващ устройствен режим. Извън обхвата на проектираното изменение на устройствените планове за кв. „Бедечка” Стара Загора, съответно и извън обхвата на строителната забрана са посочени територии /имоти/ от кв.810, 811 и 823, които попадат в обхвата на чл.125, ал.5 от ЗУТ, т.е. за застрояването в което са издадени и влезли в сила разрешения за строеж. Като правни основания за издаването на заповедта - чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ. С оглед на изложеното съдът приема, че са изпълнени изискванията за мотивиране на акта. Диспозитивът на заповедта е достатъчно подробен, ясен и конкретен и включва в таблицата изрично посочване на всички имоти на жалбоподателката като такива, обхванати от волеизявлението за налагане на строителна забрана и върху тях.

 

При постановяване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения и оплакванията в тази насока са неоснователни. Законът не изисква за откриване на производството да бъде извършено публично оповестяване, доколкото заповеди от вида на процесната представляват индивидуални административни актове, т.е. за тях не се прилагат правилата на чл.66 от АПК. По преписката няма данни за започване на производството да са уведомени заинтересованите лица, но неизпълнението на задължението по чл.26 от АПК от страна на административния орган не може да се квалифицира като толкова тежък порок, който да обоснове отмяна на крайния акт. Константна е съдебната практика, че съществено е това нарушение, което е повлияло или би могло да повлияе върху съдържанието на акта – когато създава вероятност за неистинност на установените факти, от значение за упражненото. Случаят не е такъв, а и правото на жалбоподателката да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в оспорената заповед, не е преклудирано, напротив, то е релизирано с направеното оспорване.

 

С оглед разпоредбата на чл.198, ал. 1 от ЗУТ съдът приема, че оспорената заповед е издадена в съответствие и при правилно приложение на материалния закон. Съгласно чл.198, ал.1 от ЗУТ строителната забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за 1.създаване на общи и подробни устройствени планове; 2. извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура и за изграждането им. Според ал.4 на чл.198, строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите от територията за които се отнася. Строителната забрана има характер на временна обезпечителна мярка спрямо производството по създаване на ОУП или ПУП, съответно спрямо производството по извършване на проучвания във втората, визирана в т.2 хипотеза, като за времето на налагането й строителната забрана съставлява пречка за извършване на правни и фактически действия по прилагане на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове. Целта на правомощието по чл.198, ал.1 ЗУТ е да осигури осъществяването на бъдещата концепция и предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия. Поради това, за да бъде правомощието по чл.198, ал.1, т.1 от ЗУТ, каквото оспорената заповед обектвирира, законосъобразно упражнено, освен материалната предпоставка – наличие на производство по създаване на план от вида на посочените /ОУП и /или  ПУП/, е необходимо като втора материална предпоставка, и наличието на бъдеща концепция и предвиждания за устройството на територията на които съществуващите предвиждания и режим на строителство да препятстват или да противоречат. В този смисъл, за преценката за материална законосъобразност  на оспорената заповед се следва съобразяване налице ли са двете кумулативно изискуеми и посочени от органа предпоставки: 1. започнала процедура за създаване на план от посочените (ОУП или ПУП) и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

 

В случая органът се е позовал на наличието на производство по създаване на ОУП и ПУП, съгласно решение №521/29.09.2016г на ОбС и възложено с Договор №2304-18 от 31.10.2016г. и необходимостта от установяване на зона за озеленяване в максимална степен от територията на кв.Бедечка, различна от зоната, в която са преимуществено включени имотите в него, като тези факти се доказаха по делото.

 

От събраните по делото и неоспорени доказателства - Решение № 521/ 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД гр.София, се установява, че процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка” е започнала. С  Решение № 521/29.09.2016г. Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложил на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069/2003г. на ОбС Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението.  Посоченото решение обективира волеизявление по чл.135, ал.5 от ЗУТ /разпоредба, която е и изрично посочена като правно основание за приемането му/, т.е то представлява акт по допускане на проектирането – допускане изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. Това решение поставя началото на производството по изменение на тези планове и за посочената територия. Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, прието по мотивирано предложение на Кмета на Община Стара Загора, придружено е с техническо задание по чл.125 от ЗУТ /неразделна част от решението/ и имплицитно съдържа волеизявление за изработване на проект за изменение на общ устройствен план по чл.124, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ и разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план по чл.124а, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ. Независимо от начина на словесно формулиране, обективираната в Решение № 521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора воля е ясна и несъмнено сочи на инициирано производство за изработване на проект за изменение на ОУП и последващо изменение на ПУП с определен териториален обхват, в който попадат и имотите на жалбоподателката. Поради това, и с оглед разпоредбите на чл.124 и чл.124а от раздел ІІІ „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове” на глава VІІ от ЗУТ, именно с това решение процедурата за създаване на устройствен план следва да се счита за започнала.

 

В настоящото производство /с предмет законосъобразността на заповед по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ/ не може да се осъществи искания от жалбоподателката инцидентен контрол върху Решение №521/29.09.2016г. на ОбС Стара Загора.  Всички оплаквания, свързани с валидността и законосъобразността на това решение, са неотносими към настоящия спор. Същите биха могли да бъдат релевирани и разгледани при евентуално оспорване на акта за одобряване на ОУП или ПУП, приключващ инициираното с това решение производство по изменение на устройствени планове.

 

В изпълнение на решение №521/2016г. на ОбС Стара Загора, е сключен Договор № 2304-18/31.10.2016г. между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД гр.София с предмет: „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание (л.33 и сл. и л.796 и сл). Обхвата на проектираното изменение е еднакво даден в техническото задание, неразделна част от договора и одобрено от Кмета на община Стара Загора (л.47) и решение №521/29.09.2016г. на ОбС Стара Загора и се установи че засяга и имотите на жалбоподателката. Отново в техническото задание към Договор № 2304-18/31.10.2016г. (л.47) се сочи в т.І, т.3.2. изискването за детайлизиране съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” като се установи зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията и разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка” като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване” – за имоти в в.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено-делово обслужване” - за УПИ V-6198 кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ (л.48—49).

 

Налице са утвърдени технически задания, обратно на твърдението на жалбоподателката. Обстоятелството, че с т.3.2. от техническото задание, утвърдено от Кмета на община Стара Загора и приложение към Договор № 2304-18/31.10.2016г. се явява конкретизирано техническото задание, утвърдено с Решение №521/29.09.2016г. на ОбС Стара Загора, не означава, че липсва концепция за бъдещите устройствени предвиждания за тази територия. Напротив концепцията, изразена в техническото задание към решение №521/2016г на ОбС Стара Загора – за установяване преимуществено зона за озеленяване, се явява продължена и прецизирана с техническото задание към Договора от 31.10.2016г.  По делото се доказа, вкл.чрез СТЕ, че концепцията, изразена ясно във второто по време техническо задание – това към Договор №2304-18 от 31.10.2016г.,  е предвижданията за застрояване на процесната част от територията на гр.Стара Загора да се променят. Наличието на известно различие в съдържанието на техническото задание към Решение № 521/29.09.2016г. на ОбС Стара Загора и техническото задание към Договора от 31.10.2016г. за възлагане на проектирането, не опровергава, че е започнало към 04.11.2016г. производството по изменение на ОУП и ПУП, вкл. с обхват процесните имоти.  В този смисъл първата материална предпоставка по чл.198 ал.1 от ЗУТ е налице.

 

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана – притежаваните от жалбоподателката имоти са засегнати от концепцията за изменение устройствените предвиждания за тази територия. Имотите на жалбоподателката попадат в кв.825, кв. 826, кв. 827, кв.821, кв. 803 и кв.804 по ПУП-ПРЗ на гр.Стара Загора, одобрен с Решение №  283/28.06.2012г. на ОбС Стара Загора (л.176). Графично, местополжението на имотите на жалбоподателката е представено на извадка от плана, като е видно: УПИ ІІ, кв.825 е отреден за обществено и делово обслужване /Одо/, УПИ І, ІІ и ІІІ, в кв.826 и УПИ І, ІІ и ІІІ от кв.827 попадат в устройствена зона  Содо,жм (л.215, л.243, л.285, л.298 и л.480), имотите на Д. от кв.821 са в устройствена зона Содо,жм (л.287, л.326 и л.340), както и тези в кв.803 и 804 – те също попадат в такава зона Содо,жм (л.229). 

 

От заключението на СТЕ се потвърди, устройствения режим за имотите на жалбоподателката и концепцията за бъдеща промяна. Имотите на Д. – УПИ в кв.803, 804, 821, 826 и 827 съгласно действащия ОУП са в устройствена зона за обществено делово обслужване и малко-етажно застрояване (Содо,жм), такова е и предназначението им по ПУП, а за имота в кв.825 –  предназначението е за обществено и делово обслужване(Одо). Според СТЕ с второто по време техническо задание – това към Договор№ 2304/31.10.2016г., т.3.2 от него, се съдържа конкретизация на предвижданията за устройство на тази територия. Спрямо ОУП се изисква установяване на Зона за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в  Смесена устройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване – Содо,жм за кв.810 и 811, вр.с чл.125 ал.5 от ЗУТ и територии в устройствена зона за обществено и делово обслужване – за кв.823  - на основание същата норма от ЗУТ /т.3.2. от техническото задание към договора/. Експертът е направил извод, че с техническото задание към Договора от 31.10.2016г., категорично предвижданията за застрояване на имотите на жалбоподателката се променят – като  се предвижда установяване на Зона за озеленяване, съответно Зона за спорт и атракции, в различие със сега съществуващия устройствен режим. На следващо място, промяна в  устройствения режим на тези имоти е налице и с оглед изготвения предварителен проект за изменение на ОУП.

 

Представения по делото проект за изменение на ОУП за кв.Бедечка, потвърждава, че предвижданията за процесните имоти са в насока за промяна на зоната, в която териториално попадат. За имотите в кв.803, 804, 821 –  проекта за изменение предвижда от зона – Смесена устройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване – установяване на Зона за паркове, градини и озеленяване; за УПИ ІІ, кв.825, имотите в кв.826, 827 – проектът предвижда установяване Зона за спорт и атракции (Са), с което се променя сегашния им устройствен режим съответно – УПИ ІІ, кв.825 – за Одо, а имотите в кв.826 и 827 – Смесена зона за одо и жм (СТЕ л.776). Съдът кредитира с доверие заключението на СТЕ по делото, същото е в съответствие с доказателствата по делото, компетентно изготвено и неоспорено от страните. С оглед всички събрани по делото доказателства, следва да се приеме, че е в хода изменение на ОУП и ПУП за имотите на жалбоподателката, така че е налице концепция и се проектира промяна на устройственото им планиране а именно – тези имоти от кв.803, 804 и кв.821 се проектират като такива за озеленяване, а тези в кв.825, 826 и 827 – за спорт и атракции, в различие със сегашния им устройствен режим.

 

 Главният архитект е поискал налагане на строителната забрана с доклад от 31.10.2016г., в който е обосновал, съответно е и възприета от органа необходимостта от прилагане разпоредбата на чл.198, ал.1, т.1 от ЗУТ с оглед висящи производства по заявления за издаване на разрешения за строеж в имоти, включени в обхвата на изменението на ОУП и които действия биха представлявали пречка за реалзиране на планираното изменение, с оглед разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗУТ. Изложените мотиви са относими и логични. Не се установява оспорената заповед да е издадена при  превратно упражняване на власт.

 

По делото не е спорно, че строителство в имотите на Д. не е планирано, нито разрешено, не е приложима нормата на чл.125 ал.5 от ЗУТ – не се касае за имоти, със строителството в които бъдещия план да следва да се съобразява. Дали ще бъде или не променено предназначението и устройствените параметри на имотите, с каквито доводи жалбоподателката обосновава, че ще се засегнат вещните й права, не може да се каже в това производство. Към датата на налагане на строителната забрана, спрямо имотите не са заявени инвестиционни намерения, спрямо каквито да се преценява ефектът от оспорения акт.

 

Неоснователни са оплакванията за нарушение на принципите за равенство на страните в процеса и принципа за съразмерност по чл.6 и чл.8 от АПК, основани на съображения, че други имоти са останали извън обхвата на строителната забрана и с отдаденото предимство на обществения интерес.  Обстоятелството, че има имоти, останали извън обхвата на строителната забрана, е неотносимо, тъй като териториалния обхват на волеизявлението е извън предмета на съдебния контрол в случая. Поради обезпечителния характер на мярката и нейната цел, законодателя е определил условията, при съществуване на които е оправдано налагането на строителна забрана, като при формулирането им е видно отдаване от страна на законодателя на превес на обществения над личния интерес. В този смисъл въпросът за спазване принципа на съразмерност, установен от чл.6 от АПК е предварително разрешен – органа не може чрез друга, по-лека по правни последици мярка, да постигне целта, която се преследва с издаване на административния акт. Компетентния орган в случая не разполага с оперативна самостоятелност да наложи или не строителна забрана при наличие на предвидените материални предпоставки, нито да ограничи нейния обхват. При наличие на предвидените материални предпоставки по чл.198 от ЗУТ, допустимо и законосъобразно е налагането на забрана за строителство, за да се спре евентуалното прилагане на плановете за частите от територията, за които се отнася производството по създаване на ОУП и ПУП и за които се предвижда или има концепция за промяна в устройствения режим. Целта е да се препятства реализиране на предвиждания, които се предвижда да бъдат изменени и на които строителството ще противоречи.  Оплакванията за посегателство върху правото на собственост на жалбоподателката, са несъстоятелни, тъй като последиците от волеизявлението не се свързват с подобно засягане.

 

         По тези съображения съдът намира, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора в обжалваната й част е законосъобразна като постановена при правилно приложение на материалния закон, при липса на съществени процесуални нарушения и в съответствие с целта на закона. Подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

При този изход на спора на основание чл.143 ал.4 от АПК жалбоподателката Е.Д. ***  сторените по делото разноски, които съгласно представения списък (л.854) възлизат на сумата 939.50 лв., включваща заплатен депозит за възнаграждение на вещо лице – 100 лв., доплащане 119.50 лв. (л.855) и адвокатско възнаграждение в размер на 720 лв. с ДДС, договорено и заплатено по договор за правна помощ № 166/09.02.2017г. (л.120), фактура №761/10.02.2017г. (л.121) и платежно нареждане от 28.02.2017г. (л.789).

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК и чл.143, ал.4 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г, издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и подробния устройствен план за кв. „Бедечка”, гр.Стара Загора с посочен териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от 2 години, в частта й относно следните имоти: УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125,  УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна.

 

ОСЪЖДА Е.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939.50 лв., представляваща направени разноски.

 

     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: