Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                         № 101      26.04.2017г.      град Стара Загора

 

 

   В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        

СЪДИЯ: РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

при секретар   П.М.                                                                                  и с участието

                        на прокурор                                                                                                           като разгледа

                        докладваното от съдия Р. ТОДОРОВА административно дело № 602 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 във вр. с чл.198, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.   

 

Образувано е по жалба на „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, подадена чрез пълномощника адв. Е.Е. ***, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която заповед на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ и Подробния устройствен план /ПУП/ за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, с посочен териториален обхват по ПУП - ПРЗ на кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от две години. Съгласно уточнението, направено в проведеното на 15.02.2017г. съдебно заседание по делото, жалбоподателят оспорва Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора в частта й, с която разпоредено налагането на строителна забрана върху собствения на ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД имот – УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, поземлен имот с идентификатор 68850.513.7036 по КККР на гр. Стара Загора.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на административния акт в оспорената му част, по съображения за постановяването му от некомпетентен орган, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа, че Заместник кмета на Община Стара Загора не притежава нормативно регламентирани или делегирани правомощия за издаване на актове по ЗУТ, като липсват доказателства, че упражнената компетентност е по заместване поради обективна невъзможност и/ или отсъствие на титуляра. Твърди, че не са налице материалноправните предпоставки, с които законът в разпоредбата на чл.198 от ЗУТ свързва издаването на заповед за налагане на строителна забрана, а именно започнала процедура по създаване на нов устройствен план, предвиждащ разлика в режима на застрояване за съответната територия. Сочи, че към момента на постановяване на оспорения административен акт, не е започнало производство по създаване на устройствен план, тъй като Решение № 521/ 29.09.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, посочено като основание за издаването на заповедта, единствено възлага на кмета на общината изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП на кв. „Бедечка”. Поддържа, че дори и да е налице започнала процедура, то тя е във връзка с изменение на ОУП и ПУП, а не такава по създаването на нов устройствен план, в която единствена хипотеза законът допуска възможността за налагане на строителна забрана. Твърди и че към момента на издаването на акта липсват доказателства, че процедираните изменения на Общия устройствен план и на Подробния устройствен план на кв. ”Бедечка”, предвиждат разлика в режима на устройство и застрояване по отношение на собствения на жалбоподателя имот, като материалноправно условие за налагането на строителна забрана. В тази връзка сочи, че представеното по делото техническо задание към сключения от Община Стара Загора договор за проектиране, не се ползва с достоверна дата, поради което не може да бъде разглеждано като релевантно доказателство за изпълнението на изискванията на материалния закон към момента на постановяване на акта по чл.198 от ЗУТ. По подробно изложени в жалбата и в представеното писмено становище съображения, е направено искане за прогласяване нищожността на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора в оспорената й част или за отмяната й, като незаконосъобразна.  

  

            Ответникът по жалбата – Кмет на Община Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, в съдебно заседание и в представените писмени становища, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспорената заповед, като издадена от компетентен орган, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби на ЗУТ и при спазване на нормативно регламентираните формални и процесуални изисквания, е правилна и законосъобразна. С подробно изложени съображения обосновава, че от събраните по делото доказателства, в т.ч от заключението на изпълнената съдебно-техническа експертиза, по несъмнен начин се установява, че административният акт е постановен при наличието на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки и условия, с които законът свързва налагането на строителна забрана в хипотезата на чл.198 от ЗУТ – образувано административно производство по реда на ЗУТ за изменение на действащите ОУП и ПУП за кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, което процедирано изменение предвижда промяна в устройственото отреждане и в режима на застрояване на УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка” – собственост на жалбоподателя ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Жалбоподателят в настоящото производство - „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД – гр. София, е собственик на УПИ V – 143, 6119 в кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, поземлен имот с идентификатор 68850.513.7036 по КККР на гр. Стара Загора, съгласно издадена от Кмета на Община Стара Загора Заповед № 10-00-361/ 20.02.2015г. по чл.16, ал.5 във вр. с ал.1 и ал.4 от ЗУТ, вписана в Службата по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. № 3670/ 16.04.2015г., акт № 92, том Х.

            С Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора /л.32 по делото/, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Стара Загора е възложил на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в т.2 на Решение на ОбС № 1069/ 2003г. и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Техническото задание – неразделна част от посоченото решени /л.33 – л.35 по делото/,  в т.2 въвежда като изискване към проекта за изменение на ОУП, разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка”, като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в квартал/парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията. Съответно като изисквания за изработването на ПУП-ПРЗ /по т.3 от техническото задание/, са посочени такива за обхвата на изменение на ПУП – ПРЗ - на юг от алея към предприятие „Труд”, на изток от ул. „Иван Вазов”, на запад от ул. „Хан Тервел” и на север от ул. „Христина Морфова” /т.3.1/ и за методика за изработване на ПУП-ПРЗ на кв./парк „Бедечка” - обособени устройствени зони и територии, за които се определят съответни устройствени режими  - територии, попадащи в територии за озеленяване - в максимален обхват и степен; територии, попадащи в територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване” и територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено делово обслужване”.

 

В изпълнение на  Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора, е сключен Договор № 2304 – 18 от 31.10.2016г. /л. 36-л. 42 по делото/, между Община Стара Загора, като възложител и „Национален център за териториално развитие” ЕАД - гр. София, като изпълнител. Предмет на договора е изпълнението на услугата „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за територията на кв./парк „Бедечка” гр. Стара Загора”, в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание на възложителя и техническото и ценово предложение на изпълнителя, представляващи неразделна част от договора. Техническото задание за изработване на изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора в частта му за кв./парк „Бедечка” и изработка на Подробен устройствен план, неразделна част от договора /л. 50 – л. 53 по делото/, одобрено от Кмета на Община Стара Загора, предвижда обхват на изменение на ОУП: на юг от алея към предприятие „Труд”, на изток от ул.„Иван Вазов, на запад от ул.Хан Тервел и на север от ул.Христина Морфова. Изискванията към проекта за изменение на ОУП са посочени в раздел І, т.3, както следва: т.3.1 Да се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в квартал/парк Бедечка, като се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията и т. 3.2 Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.Бедечка, като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване - за кв.810 и кв.811, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ и територии, попадащи в Устройствена зона за обществено делово обслужване- за кв.823, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ. Изискванията на техническото задание към проекта за изменение на ПУП – ПРЗ, са посочени в раздел ІІ, т.1 и т.2, както следва: обхват на изменението на ПУП – ПРЗ - на юг от алея към предприятие „Труд”, на изток от ул. „Иван Вазов”, на запад от ул. „Хан Тервел” и на север от ул. „Христина Морфова” и методика за изработване на ПУП-ПРЗ на кв./парк „Бедечка” – с ПУП – ПРЗ да се обособят устройствени зони и територии, за които се определят и съответни устройствени режими  - територии, попадащи в територии за озеленяване - в максимален обхват и степен; територии, попадащи в територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване”, за посочените в техническото задание УПИ от кв.810 и кв.811, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ и територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено делово обслужване” – за УПИ V – 6198 в кв. 823, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ. 

 

Изготвен е и предварителен проект за изменение на Общия устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк Бедечка” /л. 152л. 193 по делото/.

 

С оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с Решение № 521 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет - Стара Загора, проведено на 29.09.2016г., е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ и Подробния устройствен план /ПУП/ за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора с обхват върху квартали с номера: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от две години. От фактическа страна административният акт и разпореденото с акта налагане на строителна забрана, са обосновани с приетото Решение № 521 по Протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора и техническото задание, неразделна част от решението, предвиждащо разработката за изменение на ОУП да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка”, като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията и поставящо изискване за методиката за изработване на ПУП-ПРЗ на кв./парк „Бедечка” - обособени устройствени зони и територии, за които се определят съответни устройствени режими  - територии, попадащи в територии за озеленяване - в максимален обхват и степен; територии, попадащи в територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване” и територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено делово обслужване”.  Изложени са мотиви, че в изпълнение на решението на общинския съвет, Община Стара Загора е сключила Договор № 2304-18 от 31.10.2016г. с предмет „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за територията на кв./парк „Бедечка” гр. Стара Загора” в обхват и със съдържание, съгласно приложено техническо задание. Приложеното към договора и представляващо неразделна част от него техническо задание, изисква разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.Бедечка като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ и територии, попадащи в Устройствена зона за обществено делово обслужване- за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ. Прието е, че доколкото за имотите в посочените в заповедта квартали по ПУП - ПРЗ на кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, техническото задание за изменение на ОУП и последващо изработване на ПУП – ПРЗ за територията на кв./парк „Бедечка” към сключения Договор № 2304-18 от 31.10.2016г., предвижда установяването на зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията, при въведено изискване в разработката да се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен и територии за спорт и атракции, по отношение на тези имоти следва да бъде наложена строителна забрана до влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП, но за не-повече от две години. В заповедта е обективирано и разпореждане по чл. 60, ал.1 от АПК за допускане на предварителното й изпълнение.

Заповедта е съобщена чрез обявление, обн. в ДВ бр.91 от 2016г., съгласно изискването на чл.198, ал.5 от ЗУТ.

 

            По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, в т.ч Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора с техническо задание – неразделна част от решението, ведно с преписката по приемане на решението; Договор № 2304 – 18 от 31.10.2016г., сключен между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД - гр. София, ведно с техническо задание към него. Като доказателства са приети и Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, за определянето на Заместник кмета „ТОРЕЧ” на Община Стара Загора Йордан Николов да го замества при отсъствието му от 01.11.2016г. до 31.11.2016г.; предварителен проект за изменение на Общия устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк Бедечка, както и доказателства относно собствеността на УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка” и др.  

Назначена, изпълнена и изслушана е съдебно-техническа експертиза, заключението по която, неоспорено от страните по делото, съдът възприема като компетентно, обективно и обосновано. Съгласно заключението, по действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора, приет с Решение № 1158/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, за притежавания от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД имот - УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, е предвидена устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване. Съответно по действащия Подробен устройствен план – ПЗ за кв. „Бедечка”, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, имотът е със същото предназначение и със същия режим на застрояване – за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване, обозначено като Содожм. С оглед разписаното в т.2.1 от техническото задание към Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора - разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка” като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията, вещото лице не може да отговори еднозначно, какво е предвиденото предназначение и съответно предвидения режим на застрояване за УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по това техническо задание. Техническото задание не конкретизира определени квартали и имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП и съотв. на ПУП – ПРЗ, с оглед на което това зависи от виждането на проектанта. При изслушването на експертизата в съдебно заседание вещото лице заявява, че по техническото задание към Договор №2304-18/31.10.2016г., съгласно разписаното в т.3.2 на това техническо задание, ще е налице промяна в предназначението и в режима на застрояване по отношение на имота на жалбоподателя.  

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт в оспорената му част на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

           Оспорването от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД – гр. София на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която е разпоредено налагането на строителна забрана върху УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като направено в законово установения едномесечен срок по чл. 215, ал.4 от ЗУТ от съобщаването на заповедта чрез обнародване в Държавен вестник бр. 91/18.11.2016г.; от легитимирано лице с правен интерес - собственик на урегулирания поземлен имот, засегнат от наложената строителната забрана, и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност съгласно чл.198, ал.5 във вр. с чл.215 от ЗУТ, е процесуално допустимо.

 

           Разгледана по същество жалбата е неоснователна.  

 

            Неоснователно е възражението на жалбоподателя за нищожност на оспорената заповед, поради постановяването й от длъжностно лице, което не притежава нормативно регламентирани или делегирани правомощия за издаване на актове по ЗУТ и поради липса на доказателства, че упражнената компетентност е по заместване с оглед обективна невъзможност и/ или отсъствие на титуляра. Заповедта е подписана от Заместник кмета на Община Стара Загора – Йордан Николов, при изричното посочване на основанието, от което черпи упражненото правомощие - Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора. С посочената заповед /л.31 по делото/, Кметът на Община Стара Загора, на основание чл.39, ал.2 от ЗМСМА, е възложил на Заместник кмета „ТОРЕЧ” на Община Стара Загора Йордан Петров Николов, да го замества за периода на неговото отсъствие от 01.11.2016г. до 30.11.2016г., като му делегира правомощията си по чл.44, ал.1 от ЗМСМА, с изключение на тези по т.3, т.9, т.10 и т.17. Съгласно Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004г. по тълк. дело № 4/ 2002г. на ВАС , заместването се извършва в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице, като за определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем /освен ако изпълнението на някои от правомощията не е изрично изключено/, като върши това от името на замествания орган. В конкретния случай, предвид обстоятелството, че Кметът на Община Стара Загора е бил в законово установен отпуск по болест, удостоверен по надлежен ред по делото, то е било допустимо за този период да бъде заместван от определен от него Заместник Кмет на Община Стара Загора. С оглед на приетия като доказателство болничен лист Е20166350914/ 02.11.2016г. /л.95 по делото/, неоснователно е възражението на оспорващия за недоказано отсъствие и/или обективна невъзможност на титуляра да изпълнява служебните си функции и правомощия. Неоснователно е и възражението на жалбоподателя за липса на надлежно делегирана компетентност от Кмета на Община Стара Загора на подписалият заповедта заместник кмет на общината да упражнява правомощието по чл.198, ал.1 от ЗУТ. Както беше посочено, административният акт е издаден от Заместник кмета на Община Стара Загора при условията на заместване, а не при упражняване на делегирана компетентност. Този извод не се променя от обстоятелството, че в Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора възлагането упражняването на правомощията по заместване, непрецизно е формулирано като „делегиране”. С оглед на посоченото правно основание за издаването на Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. – чл.39, ал.2 от ЗМСМА /съгласно която разпоредба кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината/; посоченото в заповедта отсъствие на кмета на общината и обективираното волеизявление да бъде заместван от Заместник кмета „ТОРЕЧ” на Община Стара Загора Йордан Николов, очевидно основанието, от което черпи административното правомощие издателят на оспорената заповед, се свързва с упражняване на компетентност по заместване, а не при условията на делегация. Несъстоятелно е възражението на жалбоподателя, че доколкото с оправомощителната Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. Кметът на Община Стара Загора изрично и изчерпателно е определил правомощията, които Заместник кмета на общината да изпълнява по заместване /правомощията по чл.44, ал.1 от ЗМСМА, с изключение на тези по т.3, т.9, т.10 и т.17/, с издаването на оспорената заповед с правно основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заместник кмета на Община Стара Загора е превишил правомощията и съответно че постановеният от него административен акт е нищожен. На първо място нормата на чл.44, ал.2 от ЗМСМА регламентира единствено, че в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди, поради което тази норма не представлява материалноправно основание за издаването на обжалваната Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. и за упражненото със заповедта административно правомощие. На следващо място както беше посочено, при прилагане на разрешението, дадено с ТР № 4 от 22.04.2004г. по тълк. дело № 4/ 2002г. на ВАС, при заместването за определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем /освен ако изпълнението на някои от правомощията не е изрично изключено/, като върши това от името на замествания орган. Правомощието по чл.198, ал.1 от ЗУТ за издаване на заповеди за налагане на строителна забрана, е елемент от нормативно регламентираната материална компетентност на кмета на общината, която компетентност, доколкото изрично не е изключена от оправомощителната заповед, може да бъде упражнявана по заместване от определения по реда на чл.39, ал.2 от ЗМСМА Заместник Кмет на общината.

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е издадена от материално и териториално компетентния административен орган по чл.198, ал.1 от ЗУТ, като е подписана при условията на заместване от Заместник кмета на Община Стара Загора – Йордан Николов, надлежно определен със заповед по чл.39, ал.2 от ЗМСМА да замества Кмета на Община Стара Загора за периода на неговото отсъствие от 01.11.2016г. до 30.11.2016г. В този смисъл възражението на жалбоподателя за нищожност на административния акт, се явява неоснователно.

 

            Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочено е както материалноправното основание за упражнената от Заместник кмета на Община Стара Загора при условията на заместване компетентност – чл.198 от ЗУТ, така и приетите за установени факти и обстоятелства, които решаващият орган е преценил и определил като релевантни за издаването на заповед за налагане на строителна забрана. Подробно са описани фактическите  обстоятелства, въз основа на които административният орган е приел, че са налице законово регламентираните материалноправни предпоставки за упражняване на правомощието му по чл.198, ал.1 от ЗУТ, като обстойно са обсъдени Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора и предвижданията на техническото задание – неразделна част към решението, както и сключения от Община Стара Загора Договор № 2304-18 от 31.10.2016г. и определените с приложеното към договора техническо задание обхват, съдържание и изисквания към процедираните изменения на устройствените планове. Мотивирано е, че с оглед предвиденото установяването на зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията; както и на територии за озеленяване в максимален обхват и степен и на територии за спорт и атракции, по отношение на имотите, включени в тези територии, следва да бъде наложена строителна забрана до влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП, но за не-повече от две години. 

            С оглед на което съдът приема, че е спазено императивното изискване по чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране от фактическа и правна страна на обективираното в Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора волеизявление и на разпоредените правни последици за налагане на строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, включително по отношение на собствения на жалбоподателя имот – УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”.

 

           При постановяване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Законът не изисква за откриване на производството да бъде извършено публично оповестяване, доколкото заповеди от вида на процесната представляват индивидуални административни актове т.е за тях не се прилагат правилата на чл.66 от АПК. Действително, видно от представената от Община Стара Загора преписка по издаване на оспорения акт, липсват  доказателства за уведомяване на основание чл.26, ал.1 от АПК на ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД /в качеството му на заинтересовано лице по см. на чл.15, ал.1 от АПК/ за започване на производството и за осигуряване на възможност да участва в тази фаза на административния процес. Съдът намира, че в случая това нарушение не представлява съществено такова на административно-производствените правила, обосноваващо отмяната на акта на това основание. Константна е съдебната практика, че съществено е това нарушение, което е повлияло или би могло да повлияе върху съдържанието на акта – когато създава вероятност за неистинност на установените факти, от значение за упражненото правомощие т.е такова нарушение, недопускането на което е могло да доведе до друго разрешение на поставения пред административния орган въпрос. В конкретния случай констатираното нарушение не се е отразило върху съдържанието на волеизявлението на органа, обективирано в оспорената заповед. Правото на жалбоподателя да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в обжалваната заповед, е реализирано чрез упражненото право на оспорване по съдебен ред на заповедта. Дори възраженията на жалбоподателя против издаването на заповедта за налагане на строителна забрана да бяха заявени преди постановяването на акта, те не биха установили фактическа обстановка и нямаше да обосноват правни изводи и резултат, различни от възприетото административно решение /вкл. и за териториалния обхват на строителната забрана/ – т.е допуснатото нарушение не е повлияло върху съдържанието на обжалвания акт. Поради което съдът приема че не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и съответно по отношение на оспорената заповед не е налице отменителното основание по чл. 146, т.3 от АПК. 
 

            Съдебният контрол за материална законосъобразност на обжалвания административен акт обхваща преценката налице ли са установените от административния орган релевантни юридически факти и доколко същите се субсумират в посочената като правно основание за неговото издаване норма и респ. дали се следват разпоредените правни последици.

 

 С оглед нормативното предписание на чл.198, ал. 1 от ЗУТ съдът приема, че оспорената заповед е издадена в съответствие и при правилно приложение на материалноправните разпоредби на ЗУТ, като съображенията за това са следните:

 

 Упражняването на правомощието за издаване на заповед за налагане на строителна забрана в хипотезата на чл.198, ал.1 от ЗУТ, изисква кумулативното наличие на две предпоставки, а именно: 1. Започнала процедура за създаване на устройствен план /ОУП или ПУП/ и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

 

            Не намира нормативно основание възражението на жалбоподателя, че законът допуска налагането на строителна забрана единствено и само при създаването на нов устройствен пран, но не и в случаите на неговото изменение. От регламентираната материалноправна предпоставка за упражняването на правомощието по чл.198, ал.1 от ЗУТ, формулирана като изискване за започнала процедура по създаване на общи и подробни устройствени планове, не следва недопустимост на налагането на строителна забрана в хипотезата на изменение на ОУП или ПУП – подобно ограничение законът не предвижда. Тъкмо обратното – по аргумент от разпоредбата на чл.198, ал.4 от ЗУТ, съгласно която строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася, може да се направи извод, че налагането на строителна забрана е приложимо и при процедирано частично изменение на влязъл в сила и действащ ОУП/ ПУП, а не само в случаите на първично изработване на общи и подробни устройствени планове. В този смисъл за упражняването на правомощието по чл.198, ал.1 от ЗУТ е ирелевантно дали се касае за образувано производство по одобряване на изцяло нов устройствен план, който да отменя действащия или такова за изменение на влязъл в сила и действащ устройствен план. 

             

 От приетите като доказателства по делото – Решение №521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, Докладна записка от 31.10.2016 г. на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016г., сключен между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД гр. София, по еднозначен и несъмнен начин се установява, че към момента на издаване на оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г.,  процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка”, е започнала. С Решение № 521 по Протокол №13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложено на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069/ 2003г. на ОбС Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Посоченото решение обективира волеизявление на Общински съвет – Стара Загора за възлагане на Кмета на Община Стара Загора предприемането на действия за изработването на проект за изменение на действащи Общ устройствен план и Подробен устройствен план с посочен териториален обхват - кв./парк Бедечка, гр. Стара Загора. Това предметно съдържание на решението го определя като акт по чл.135, ал.5 от ЗУТ /която разпоредба е и изрично посочена като правно основание за приемане на решението/ т.е акт по допускане на проектирането – допускане изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. Следователно с приетото от ОбС – Стара Загора решение се поставя началото на производството по изменение на действащи устройствени планове за посочената територия. Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, прието по мотивирано предложение на Кмета на Община Стара Загора, придружено с техническо задание по чл.125 от ЗУТ /неразделна част от решението/, имплицитно съдържа волеизявление за изработване на проект за изменение на общ устройствен план по чл.124, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ и за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план по чл.124а, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ. В този смисъл независимо от начина на словесно формулиране на волеизявлението, обективираната в Решение № 521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора воля несъмнено сочи на инициирано производство за изработване на проект за изменение на ОУП и последващо изменение на ПУП с определен териториален обхват, поради което и с оглед разпоредбите на чл.124 и чл.124а от раздел ІІІ „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове” на глава VІІ от ЗУТ, именно с това решение процедурата за създаване на устройствен план следва да се счита за започнала.

Нещо повече към датата на издаване на оспорената заповед – 04.11.2016г., в изпълнение на  Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, е сключен Договор № 2304-18/ 31.10.2016г. между Община Стара Загора, като възложител и „Национален център за териториално развитие” ЕАД - гр. София, като изпълнител, с предмет изпълнение на услугата „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за територията на кв./парк „Бедечка” гр. Стара Загора” в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание на възложителя. Ето защо към момента на упражненото правомощие по чл.198, ал.1 от ЗУТ, е налице не само образувано административно производство за изменение на влезли в сила Общ устройствен план и Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка”, но и последващо процедиране по договорно възлагане изработването на проекти за изменение на устройствените планове. Противно на твърденията на жалбоподателя, законът не свързва изискването за започнала процедура за създаване на ОУП/ ПУП, като материалноправно основание за издаване на заповед за налагане на строителна забрана, с фактическото изработване на проект за нов устройствен план или проект за неговото изменение. 

С оглед на гореизложеното съдът приема, че към момента на издаването на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., е била налице първата материалноправна предпоставка, с която законът свързва издаването на акт по чл.198, ал.1 от ЗУТ за налагане на строителна забрана - започнала процедура за създаване на ОУП и ПУП за територията на кв./ парк „Бедечка”, гр. Стара Загора.

 

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана, а именно притежаваният от жалбоподателя имот -  УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, е засегнат от устройствените предвиждания по техническите задания на процедираните изменения на устройствените планове, при предвиден различен режим на застрояване за имота. От техническото задание към Решение № 521/ 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора и от техническото задание към Договор №2304-18/31.10.2016г. между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД, е видно, че е предвидена разлика в режима на застрояване за територията в която попада имотът, собственост „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД. Този извод не се променя от обстоятелството, че в техническото задание към Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, не е посочено конкретно кои квартали и кои имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП. Съгласно чл.104 от ЗУТ, с ОУП се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите. Следователно в началния етап от процедиране на ОУП, какъвто представлява решението за иницииране на процедурата по изменение и техническото задание към него, не може да бъде изисквана такава конкретност. След като в техническото задание е заложено като изискване да се установи зона за озеленяване в максимална степен от цялата територия на кв.”Бедечка” и в тази територия безспорно попадат имотът на жалбоподателя, това е достатъчно да се приеме, че този имот ще се  засегне от промяната в предвижданията. За целта на налагането на строителна забрана, а именно да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия, е без правно значение конкретното предназначение на имота по проекта и/или в окончателния план. Дори и да се приеме, че с оглед разписаното в т.2.1 на техническото задание към Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора, не може еднозначно да се установи какво е предвиждането и съответно какъв е режима на застрояване за УПИ V – 143, 6119 от кв.831 по това техническо задание, то от техническото  задание към Договор № 2304-18 от 31.10.2016г., съгласно разписаното в т.3.2, несъмнено се установява предвидена промяна в предназначението и в режима на застрояване по отношение на имота на жалбоподателя, в какъвто смисъл са и отговорите на вещото лице при изслушване на експертизата в съдебно заседание. Доколкото съгласно т. 3.2 от техническото задание, УПИ V – 143, 6119 от кв.831 не е включен в територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване” - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ и в територии, попадащи в Устройствена зона за обществено делово обслужване- за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ, очевидно имотът ще е включен в територии за озеленяване или в територии за спорт и атракции, което безспорно се свързва с различно устройствено отреждане и различен режим на застрояване на имота в сравнение със сега действащите ОУП и ПУП, според които имотът попада в устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване. Доколкото разписаните в техническото  задание към Договор №2304-18/31.10.2016г. обхват, съдържание и изисквания към проектирането и разработката за изменение на ОУП и ПУП – ПРЗ за кв./парк „Бедечка”, са посочени като фактическо основание за издаване на оспорената заповед и за мотивиране наличието на материалноправните основания за налагане на строителна забрана вкл. и по отношение на имота на „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД, неоснователно е възражението на жалбоподателя, че към момента на постановяването на административния акт по чл.198, ал.1 от ЗУТ има неяснота дали ще е налице разлика в режима на застрояване по отношение на собствения му имот. Както беше посочено, от т.3.2 на техническото  задание към Договор №2304-18/31.10.2016г., еднозначно и несъмнено се установява, че с оглед изискванията към процедираното проектиране, ще е налице промяна на предназначението и респ. в режима на застрояване на имота.

Абсолютно неоснователно е и възражението на жалбоподателя, че представените по делото техническо задание към Решение № 521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора и техническо задание към сключения Договор № 2304-18/31.10.2016г., „поради обстоятелството, че дружеството – жалбоподател е трето лице по отношение на тези документи, същите не могат да се ценят като годни доказателства и да му се противопоставят” и „че същите са придобили достоверна дата едва в момента на приобщаването им към делото”. На първо място техническото задание към Решение № 521 от  29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора, съгласно обективираното в решението волеизявление,   представлява част от акта на Общинския съвет, приет на 29.09.2016г., поради което възраженията за непротивопоставимост и за липса по отношение на оспорващия на достоверна дата на това техническо задание, са очевидно неоснователни -  решението на Общинския съвет с техническото задание – неразделна част от решението, е официален документ и годно доказателство за установяване започването на процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв./парк „Бедечка”. Що се касае за техническо задание към Договор № 2304-18/31.10.2016г., сключен между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД гр. София, то видно от мотивите на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, това техническо задание не само е посочено като фактическо основание за издаване на оспорената заповед за налагане на строителна забрана, но в съдържанието на административния акт по чл.198, ал.1 от ЗУТ са възпроизведени предвидените в техническото задание  обхват, съдържание и изисквания към процедираните изменения на устройствените планове. Именно на това техническо задание към Договор № 2304-18/31.10.2016г., представляващо неразделна част от договора, се основават мотивите на административния орган, че предвиденото установяването на зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията; на територии за озеленяване в максимален обхват и степен и на територии за спорт и атракции, обуславя необходимост по отношение на имотите, включени в тези територии, да бъде наложена строителна забрана до влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП. Независимо че техническото задание, като част от Договор № 2304-18/31.10.2016г., представлява частен документ, то съществуването му към датата на издаване на обжалваната заповед по несъмнен начин се установява с оглед посочването му като фактическо основание за издаването на акта и възпроизвеждането на неговото съдържание в самата заповед. Ето защо възраженията на жалбоподателя за недостоверност на датата на техническото задание, за антидатиране и за изготвянето на техническото задание след постановяването на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., се явяват недоказани и като такива неоснователни.

 

Предвид така установените по делото факти съдът намира, че са налице елементите на правопораждащия фактически състав, с който правната норма на чл.198, ал.1 от ЗУТ свързва издаването на заповед за налагане на строителна забрана. В този смисъл оспореният административен акт се явява постановен в съответствие и при правилно приложение на материалния закон, като налагането на строителна забрана освен че е фактически обосновано и доказано от гл.т наличието на материалноправната предпоставка по чл.198, ал.1 от ЗУТ, се основава и на необходимост от прилагането на ограничението за постигане на предвидената в закона цел.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. в оспорената й част, като издадена от компетентен орган и в предвидената от закона форма; постановена в съответствие с материалноправните разпоредби на които се основава, при спазване на административно-производствените правила и съобразяване с целта на закона, е правилна и законосъобразна. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена. 

 

            Предвид изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв., представляваща внесено възнаграждение за вещо лице за изпълнената съдебно-техническа експертиза в размер на 355лв. и адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 720.00 лв., договорено и заплатено съгласно договор за правна помощ №160/ 09.02.2017г. и платежно нареждане от 28.02.2017г.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК,  Старозагорският административен съд 

 

                                                   Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТХВЪРЛЯ  жалбата, подадена от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ V – 143, 6119 в кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна.

 

            ОСЪЖДА „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, ЕИК 175310964, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. 

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                              СЪДИЯ: