Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

96                                          18.04.2017 год.                       гр. Стара Загора

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

         Старозагорският административен съд, VІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми март две хиляди и седемнадесета год., в състав:

                                           

          СЪДИЯ: МИХАИЛ РУСЕВ

       

при секретар З.Д. като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ адм. дело №604 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба от Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр. Стара Загора, в частта относно УПИ І 6163, 6191, УПИ ІІ 6163, 6191, УПИ ІІІ 6163, 6191, УПИ ІV 6163, 6191 и УПИ V 6163, 6191, кв.817. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед в тази й част като постановена при неправилно приложение на материалноправни разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Жалбоподателките искат проглласяването на нищожността на Решение №521 по протокол №13 на Общински съвет – Стара Загора от 29.09.2016 год. С процесното решение е възложено на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия по изработването на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП за кв. Бедечка. Съгласно изложеното в жалбата, това решение е в противоречие на разпоредбите на ЗУТ, тъй като към момента на приемането на решението е имало действащ ОУП, а основен приницип на териториалното устройство на населените места, е принципа за дълготрайност и стабиност на административният акт. В решението не се съдържат никакви мотиви, както и липсва всякаква обосновка от технически и икономически характер, какви ще са последиците от приемането на този акт. Изложени са съображения, че решението е прието и в нарушение на процедурата, приета с правилника на дейността на Общинския съвет Стара Загора. Що се отнася да оспорената заповед, считата, че същата е немотивирана, тъй като от една страна не е одобрявано техническо задание, от друга страна самото техническо задание възпроизвежда офертата на наетият проектант и в същото липсват конкретнии параметри на изработването на проекта. Изложени са съображения, че заповедта е нищожна, поради липса на главни, съществени мотиви за нейното издаване. Налагането на строителната забрана по същество означавало принудително отчуждаване на собствеността. Наложена е забрана за строителство в частни имоти, поради което считат, че е нарушен принципа на правовата държава. Оспорената заповед е издадена и в нарушение на изискванията за форма на административнинят акт. По изложените мотиви е направено искане  за отмяна на обжалваната заповед и присъждане на направените разноски по представен списък.

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалните си представители адвокати Димитър Гроздев и С.С. оспорват жалбата като недопустима и неоснователна.

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

Жалбоподателите Е.Н.М. и П.Н.С.  са собственици  на УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, с идентификатори съответно 68850.513.6922; 68850.513.6923; 68850.513.6924; 68850.513.6925 и 68850.513.6943;, видно от приложената Заповед №10-00-245/11.02.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора по чл.16, ал.5 от ЗУТ /стр.23-25 от делото/.

         Със Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-2306 от 31.10.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ във връзка с Решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016 год. и докладна записка от 31.10.2016 год. на Главния архитект на Община Стара Загора, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.„Бедечка” гр. Стара Загора, с обхват върху посочени квартали и поземлени имоти, сред които и имотите на жалбоподателките, но за не повече от две години. Изложени са мотиви, че съгласно техническото задание, неразделна част от решението на Общински съвет Стара Загора, е предвидено изменението на ОУП да обхваща цялата територия на кв.„Бедечка” като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване на квартала и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.91 от 2016 год..

         С цитираното Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ Общински съвет възлага на Кмета да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в т.2 на Решение на ОбС №1069/2003 год. и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Техническото задание /л.29-30/ предвижда в т.2 Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.„Бедечка” като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията. Като изисквания и препоръки за изработването на ПУП-ПРЗ в т.3 са дадени 1. обхват: на юг от алея към предприятие Труд, на изток от ул. Иван Вазов, на запад от ул. Хан Тервел и на север от ул. Христина Морфова и 2. методика: обособени устройствени зони и територии, за които се определят устройствени режими  - територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване; територии, попадащи в Устройствена зона за обществено-делово обслужване.

В изпълнение на решението е сключен Договор №2304-18/31.10.2016 год. между Община Стара Загора като възложител и Национален център за териториално развитиеЕАД гр. София като изпълнител за услугата Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора да територията на кв./парк Бедечка и съседните територии и последващо изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за териотрията на кв./парк Бедечка гр. Стара Загора в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание /лист 31-37 от делото/. Техническото задание, неразделна част от договора /лист 45-48 от делото/, предвижда обхват за изменение на ОУП: на юг от алея към предприятие Труд, на изток от ул.Иван Вазов, на запад от ул.Хан Тервел и на север от ул.Христина Морфова. Изискванията към проекта са посочени в т.І.3: 3.1 Да се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк Бедечка като се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията и 3.2. Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.Бедечка като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в Устройствена зона за обществено-делово обслужване- за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ.

Изготвен е и предварителен проект запизменение на общия устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк Бедечка” /лист 162 – 175 от делото/.

По отношение на УПИ І6163,6191, кв. 817, собственост на жалбоподателките е сключен договор за комплексно проектиране. Видно от представеното удостоверение за регистрация на договор /лист 200 от делото/, същият е сключен на 04.08.2016 год. – преди налагането на строителната забрана, но самите проекти са изработени едва през месец ноември, видно от писмените доказателства по делото /лист 201, 207, 214, 220 от делото/, т.е. след налагането на строителната забрана. Всъщност нямаме данни по делото и тези инвестиционни намерения да са декларирани пред ответника – нямаме доказателства за подадени заявления за съгласуването и одобряването на този инвестиционен проект и към настоящия момент.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, от заключението на която се установява, че за притежаваните от жалбоподателките  имоти в кв.817 действащият ОУП на гр.Стара Загора предвижда устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване. По действащия от 28.06.2012 год.  ПУП-ПЗ на кв.817 имотите са със същото предназначение. В обясненията си в съдебно заседание вещото лице заявява, че не може да се отговори еднозначно какво ще бъде предвиждането за имотите на жалбоподателя според техническото задание, представляващо неразделна част от Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, защото това зависи от виждането на проектанта. Предполага, че ще има промяна в предназначението, щом е възложено максимално озеленяване. Категорично е, че по техническото задание към Договор №2304-18/31.10.2016 год. процесните имоти са предвидени за озеленяване.

           Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл.168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

         Жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта относно  УПИ І 6163, 6191, УПИ ІІ 6163, 6191, УПИ ІІІ 6163, 6191, УПИ ІV 6163, 6191 и УПИ V 6163, 6191, кв.817  по плана на кв.Бедечка гр.Стара Загора, като подадена в законоустановения едномесечен срок от публикуване на заповедта в Държавен вестник бр.91/18.11.2016 год. и от лица с вещни права върху урегулирани поземлени имоти, засегнати от строителната забрана, т.е. за което оспореният административен акт е неблагоприятен, е процесуално допустима. Доколкото правния интерес произтича от правото на собственост на жалбоподателките, то е оспорването е допустимо само по отношение на собствените имоти, но не и по отношение на целия квартал „Бедечка”. Предмета на делото е определен с определение в открито съдебно заседание, проведено на 14.02.2017 год., като същото не е оспорено от страните и е влязло в сила.

         Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

Оспорената Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год. е постановена от материално и териториално компетентния административен орган по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗУТ – Кмет на Община Стара Загора в условията на заместване, видно от Заповед №10-00-2306 от 31.10.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора и болнични листове Е20166350919/07.12.2016 год. и Е20166350914/02.11.2016 год. Следва да се отбележи, че заместването се извършва в случаите, когато лицето, титуляр на правомощия, е в обективна невъзможност да ги изпълнява. В тези случаи, предвид необходимостта от непрекъснато функциониране на административния орган, по силата на изрична писмена заповед, отсъстващият титуляр нарежда заместването му от друго, подчинено нему лице. За определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. В конкретния случай, в предвид обстоятелството, че титуляра е в законоустановен отпуск по болест, удостоверен по надлежен ред по делото, то е допустимо за този период, същият да бъде заместван от посочено от него длъжностно лице. Всъщност спор относно компетентността на органа издала оспореният административен акт, не съществува между страните, но доколкото за това обстоятелство съдът следи служебно, е необходимо и излагането на мотиви в тази насока.

          Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са възприетите от административния орган фактически основания за издаването на заповедта - Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016 год. на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор №2304-18/31.10.2016 год. между Община Стара Загора и Национален център за териториално развитиеЕАД гр.София, както и правни такива за издаването на заповедта - чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ, с оглед на което съдът приема, че са изпълнени изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта за налагане на строителна забрана. Диспозитивът на заповедта е достатъчно подробен, ясен и конкретен и за съда не възниква съмнение, че строителната забрана се разпростира върху територията, включена в предмета на изменение на ОУП и ПУП.

При постановяване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения. Законът не изисква за откриване на производството да бъде извършено публично оповестяване, доколкото заповеди от вида на процесната представляват индивидуални административни актове, т.е. за тях не се прилагат правилата на чл.66 от АПК. По преписката няма данни за започване на производството да са уведомени заинтересованите лица, но неизпълнението на задължението по чл.26 от АПК от страна на административния орган не може да се квалифицира като толкова тежък порок, който да обоснове отмяна на крайния акт при положение, че правото на жалбоподателя да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в оспорената заповед, не е преклудирано. Напротив, то е релизирано с направеното оспорване. Невъзможността на страните да изложат аргументи в своя защита преди издаването на оспореният административен акт, не би променило териториалния обхват на строителната забрана. На съдът е служебно известно наличието на мълчаливи, респективно изрични откази на заявени инвестиционни намерения в процесния квартал. В този смисъл изтъкнатите аргументи от страна на жалбоподателките за допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неуведомяването на заинтересуваните страни за започването на производство по издаването на заповедта, е неоснователно. Дори и същите да бяха заявени преди издаването на заповедта, това не би довело да различен резултат, доколкото е необходимо инвестиционните намерения да са в съответствия с ОУП на града, респективно на ПУП на кв. ”Бедечка”, а тези планове са в процес на изработване.

 Правомощието на ответника по чл.198, ал.1 от ЗУТ да наложи строителна забрана се упражнява законосъобразно само при наличието на две кумулативно изискуеми предпоставки: 1. започнала процедура за създаване на план и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

От събраните по делото и неоспорени доказателства - Решение №521 от  29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016 год. на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 год. между Община Стара Загора и Национален център за териториално развитиеЕАД гр. София, се установява, че процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв.Бедечка е започнала. Всички оплаквания на жалбоподателите, свързани с липсата на обективирана воля за изменение на ОУП и ПУП, с одобряване или не на техническото задание и неговото съдържание, касаят евентуални нарушения в процедурата по създаването на тези ОУП и ПУП, поради което са извън предмета на настоящия спор и не следва да бъдат обсъждани. Въпреки многократните искания от страна на процесуалния представител за обявяването на нищожността на решението на Общинския съвет Стара Загора от 29.09.2016 год., съдът с нарочни мотивирани определения отхвърляше същите.

Косвен контрол се упражнява от съдилищата, когато съдът няма за основен предмет на процеса съответния административен акт, но той се произнася по неговата законосъобразност във връзка с решаването на друг спор, който е конкретният предмет на съдебния процес. Това са случаите, при които съдът, за да реши основния спор в процеса, трябва да прецени като предварителен въпрос дали един акт, действие или бездействие на административен орган е бил законосъобразен. Същественото е, че съдът решава друго дело, но изходът на това друго дело зависи от преценката за законосъобразност на един страничен за делото административен акт. При косвения контрол съдът не решава правната съдба на акта. Съдебната преценка за законосъобразност на акта има значение само за конкретното дело. За разлика от прекия контрол, при упражняване на косвения контрол съдът не може да отмени незаконосъобразния акт. Значението на косвения съдебен контрол е, че съдът отказва да зачете действието на един незаконен административен акт по конкретно дело и с това спомага за утвърждаване на законността в администрацията.

Настоящия съдебен състав, намира, че такъв съдебен контрол не може да бъде осъществен в конкретния случай. Такава правна възможност и проверка за валидност на административен акт по реда на чл.17, ал.2 от ГПК има само общият съд в рамките на общото гражданско производство, но не и административният съд по реда на препращащата норма на чл.144 от АПК. Това е така, тъй като АПК в чл.149, ал.5 предвижда, че за всяко лице с правен интерес може да оспори всеки административен акт с искане за обявяване на неговата нищожност без ограничение във времето. Съществува изрична норма в АПК, уреждаща оспорването на административните актове с твърдения за тяхната нищожност, поради което и разпоредбата на чл.17, ал.2 от ГПК не е приложима, тъй като не сме изправени пред „неуреден въпрос” по смисъла на чл.144 АПК, за да е налице препращане към ГПК.

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана, а именно притежаваните от жалбоподателите имоти -  УПИ І 6163, 6191, УПИ ІІ 6163, 6191, УПИ ІІІ 6163, 6191, УПИ ІV 6163, 6191 и УПИ V 6163, 6191, кв.817 да се засягат от бъдещите предвиждания на новите планове. От техническото задание както към Решение №521 от 29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, така и към Договор №2304-18/31.10.2016 год. между Община Стара Загора и Национален център за териториално развитиеЕАД гр.София е видно, че е предвидена разлика в в режима на застрояване за територията, в която попадат имотите. Така от устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване по действащ план с изменението се отрежда територия за озеленяване. Този извод следва еднозначно независимо, че в техническото задание към решението на общинския съвет не е посочено конкретно кои квартали и кои имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП. Съгласно чл.104 от ЗУТ, с ОУП се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите. Следователно в началния етап от процедиране на ОУП, какъвто представлява решението за иницииране на процедурата по изменение и техническото задание към него, не може да бъде изисквана такава конкретност. След като в техническото задание е заложено като изискване да се установи зона за озеленяване в максимална степен от цялата територия на кв.”Бедечка” и в тази територия безспорно попадат имотите на жалбоподателките, това е достатъчно да се приеме, че тези имоти ще се  засегнат от промяната в предвижданията.  За целта на налагането на строителна забрана, а именно да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия, е без правно значение конкретното предназначение на имотите по проекта и/или в окончателния план. Такава вероятност дори е изключена от техническото задание към Договор №2304-18/31.10.2016 год., с което процесните имоти са предвидени за озеленяване. Двете технически задания не си противоречат по отношение имотите на жалбоподателките, доколкото за квартал 817, в който имотите се намират, не се предвижда застрояване.  

         По тези съображения съдът намира, че Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора в обжалваната й част е законосъобразна като постановена при правилно приложение на материалния закон, при липса на съществени процесуални нарушения и в съответствие сцелта на закона. Подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора жалбоподателите следва да заплатят на ответника сумата 1075.00 лв, включваща заплатен депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 355.00 лв и адвокатско възнаграждение в размер на 720.00 лв, договорено и заплатено по договор за правна помощ №159/ 09.02.2017 год. и платежно нареждане от 28.02.2017 год..

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК и чл.143, ал.4 от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА Е.Н.М., ЕГН********** *** и П.Н.С.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1075.00 /иляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: