Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

№ 174                                           29.06.2017г.                               гр. Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на тридесет и първи май, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                      Председател:    ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                            

 

при секретаря:  Зорница Делчева 

и с участието на прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Д.МАТЕЕВА адм. дело № 605 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба от EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, в частта, с която     е наложена пълна строителна забрана по отношение на УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора  за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора с обхват върху квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, но за не повече от две години.

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на акта в посочената му част като постановена в нарушение изискванията за форма /при липса на мотиви/, при неправилно приложение на материалноправни разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.  Твърди, че не е поставено начало на процедура по изменение на ОУП и ПУП и съответно не е налице материално правната предпоставка по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ за налагане на строителна забрана. Този довод се основава на твърдението, че посоченото от органа  като  фактическо основание —решение№521/29.06.2016г на ОбС Стара Загора, е недействително/нищожно и не е поставило начало на производство по изменение на устройствените планове. Счита, че при правилно проведена реституционна процедура и настъпил вещноправен ефект на одобрения с Решение №283/2012г на ОбС Стара Загора ПУП—ПРЗ на кв.Бедечка, вкл.спрямо УПИ ІІ—144 кв.828, не може да се изменя ОУП и ПУП за същата територия. Посоченото решение №521/2016г на ОбС Стара Загора било лишено от основание, взето в нарушение на процесуалните правила, при липса на материални предпоставки—вкл. липса на фактическа грешка от значение за предвижданията на плана/хипотеза по чл.134 ал.1 т.5 от ЗУТ/. Твърди че за изменение на посочените устройствените планове не е изработено коректно техническо задание, а евентуално изменение при липса на съгласие на собствениците  би било в противоречие с принципите, закрепени в чл.17 от КРБ и §1 от Допълнителния протокол към ЕКПЧ. Следващата група доводи  се свързват с твърдения за нарушаване принципите за равенство и за съразмерност, неуведомяване на заинтересованите лица за образуване и хода на производството, неизясняване в пълнота на относимите факти и обстоятелства нарушаване принципите за равенство и за съразмерност /съответно -нарушения на чл.6, чл.8, чл.26, чл.34, чл.35 от АПК/. Поддържа становище, че не е налице обществен интерес от запазването на зелени площи в тази част, че защитаваните блага, съответно права не следва да водят до засягане на други права, каквото е правото на собственост  и че последиците от акта се свързват с принудително отчуждаване на собственост в противоречие с конституционните норми и принципи.    Иска се отмяна на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в частта й относно наложената строителна забрана върху УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора  и присъждане на направените по делото разноски.

 

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, в писмен вид, л.85 и чрез процесуалния си представители адв.Димитър Гроздев оспорват жалбата като неоснователна. Изложените съображения са в смисъл, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, действал в условията на заместване, при липса на съществени процесуални нарушения, в съответствие с изискванията за форма и съдържание, материалния закон и неговата цел. Твърди, че в настоящото производство е недопустимо упражняване на косвен съдебен контрол върху решение №521/29.09.2016г, като се позовава на съдебна практика в този смисъл. Счита, че е доказано обстоятелството по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ относимо към налагането на строителната забрана с оспорения акт, вкл.спрямо УПИ ІІ кв.828, при липса на започнато законно строителство  в имота, като бъдещите инвестиционни намерения на собственика счита са без значение на този етап.  По  подробно изложени съображения, иска се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

 

            Жалбоподателят EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935,  е придобил чрез покупка от 31.08.2004г  1/2 идеална част от поземлен имот №3108б, при посочени  граници съгласно нотариален акт №194, том V, рег.№ 8756  дело 821 от 2004г и  е урегулиран в УПИ ІІ—144 кв.828 с ПУП, одобрен с решение № 283/26.06.2012г на ОбС Стара Загора /н.а. л.176 и протокол л.177/. Графично местоположението на имота е дадено в кв.828 на извадка от одобрения за територията ПУП с решение №283/28.06.2016г на ОбС Ст.Загора /л.172/. По делото няма спор, че планът от 2012г е влязъл в сила в тази си част и се касае за план по чл.16 от ЗУТ. Съгласно действалата към 2012г редакция на чл.16 ал.5 ог ЗУТ /ДВ бр.61/2007/ Собствениците на поземлени имоти по ал.4 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал.1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен поземлен имот кметът или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота. От изложеното следва, че законодателят е придал на този вид план вещноправен ефект, като с влизането му в сила, собствениците на имоти по ал.4  /а това по аргумент от ал.1 на чл.16 ЗУТ са собствениците на неурегулирани имоти или в територии с неприложена първа регулация/, придобиват собствеността върху урегулираните с плана имоти, без да е необходимо издаването на заповед. С оглед на обстоятелството, че от Протокол № 55/28.11.2012г се установява, че за имота собственост на ЕТ «Левкион—ТП—Петър Филипов» и наследници на Петко Маринов Тодоров съгласно нотариален акт №194, том V, рег.№ 8756  дело 821 от 2004г /ПИ 68850.513.144/ е отреден именно УПИ ІІ-144 кв.828 с площ от 2730 кв.м и по аргумент че е налице влязъл в сила план за този имот, одобрен с Решение №283/2012г, по които факти страните не спорят, съдът намира, че е доказано правото на собственост на жалбоподателя върху този имот. 
 

Със Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора (л.13—23), оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора /л.26/,  докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на община Стара Загора и чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение  №521/29.09.2016г на ОбС /л.27/, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, но за не повече от две години. В обхвата на строителната забрана са посочени кварталите, съответно и в табличен вид—поземлените имоти, за които тя се отнася, както и отделно се посочват за кои имоти от кв.Бедечка строителната забрана не се отнася. В случая не се спори,чи в обхвата на строителната забрана е и кв.828 по плана на кв/парк Бедечка, гр.Стара Загора, части от който не са  в изключенията от обхвата на  строителната забрана, и в който квартал териториално попада  и УПИ ІІ—144 /л.172/, върху който право на съсобственост  има и жалбоподателя Филипов.

Налагането на строителна забрана с оспорената Заповед  от 04.11.2016г се основава на мотиви, че е възложено изменение на ОУП с обхват територията на кв./парк Бедечка и последващо изработване на ПУП—ПРЗ на същата територия, в изпълнение на решение  №521/29.09.2016г на ОбС и съгласно приложеното към решението техническото задание. Сочи се, че изискванията поставени с техническото задание са изменението да обхваща цялата територия на кв.Бедечка като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване на квартала и необходимост да се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията/л.27 —28/. Твърди се сключен Договор №2304-18 от 13.10.2016г  и приложено към него техническо задание с посочени изисквания. Твърди се, че е започнала процедура по изготвяне на изменението и са налице предпоставките на чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ за налагане на строителна забрана за времето, необходимо за създаване на плановете. На основание чл.125 ал.5 от ЗУТ, изключени са от обхвата на строителната забрана конкретни имоти, спрямо които е разрешено строителство с влезли в сила РС /л.20-21/. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.91 от 18.11.2016г /л.24—25/.

 

С цитираното Решение № 521/ 29.09.2016 г /л.27/, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ Общински съвет  Стара Загора възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в пункт І, т. 2 на Решение на ОбС № 1069/2003 г. и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Техническото задание /л.28/ предвижда в т.2 Разработката за изменение на ОУП да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  «Бедечка» и се установи зона за озеленяване -Оз в максимална степен от територията. Като изисквания и препоръки за изработването на ПУП-ПРЗ в пункт І, т.3 са дадени 3.1. обхват на изменение на ПУП-ПРЗ: на юг от алея към предприятие «Труд», на изток от ул. «Иван Вазов», на запад от ул. «Хан Тервел» и на север от ул. «Христина Морфова» и 2. методика за изработване: обособени устройствени зони и територии, за които се определят устройствени режими  - територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване»; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване».

 

В изпълнение на решението е сключен Договор № 2304-18/31.10.2016 г /л.30—36/. между Община Стара Загора като възложител и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София като изпълнител за услугата «Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк «Бедечка и съседните територии и последващо изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание /л.44/. Техническото задание, неразделна част от договора /л.62 и сл/ предвижда обхват на изменение на ОУП : на юг от алея към предприятие «Труд», на изток от ул. «Иван Вазов», на запад от ул. «Хан Тервел» и на север от ул. «Христина Морфова», т.е.същия обхват като посочения в решение №521/2016г. Изискванията към проекта са посочени в т.І.3 : 3.1 Да се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  «Бедечка» като се установи зона за озеленяване -Оз в максимална степен от територията и 3.2. Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване» - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване» - за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ.

С докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора е предложил кметът да наложи строителна забрана върху територията, предмет на производството по изменение на ОУП и ПУП  с подробно изложени мотиви /л.104/ .

Изработен е предварителен проект за изменение на ОУП на гр.Стара Загора и крайградските територии в посочения обхват /л.159 —172/.

 

         По делото са приети доказателства — документите, образуващи  преписката по издаване на оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, както и документите, образущи преписката по приемане на Решение №521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора, предварителен проект за изменение на ОУП, справка за дело, нотариален акт №194/2004г и др.

По делото е приложен и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /л.199 и сл/. 

 По делото е допусната, назначена, изпълнена и приета съдебно-техническа експертиза /л.271 и сл./. От заключението на СТЕ се потвърждава, че ЕТ „Левкион—ТП—Петър Филипов” притежава право на собственост върху УПИ ІІ—144, кв.828 по плана на кв.Бедечка, приет с решение № 283/28.06.2012г. За този квартал сочи се е предвидена смесена устройствена зона за обществено—делово обслужване и жилищно застрояване, обозначена в ОУП —Содожм. В действащия ПУП—ПЗ на кв.828 УПИ ІІ—144 има същото предназначение Содожм, като са посочени градоустройствените параметри — височина до 10м, плътносн на застрояване максимум 49 %, Кинт 1.2, озеленяване минимум 40 %, свободно застрояване, специфични параметри—гаражи, магазини, одо. В техническото задание към Решение №521/2016г /л.28/ се сочат изисквания —2.1.разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.”Бедечка” като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в същия и се установи зона за озеленяване Оз в максимална степен от територията”. Експертизата потвърждава, че не са конкретизирани квартали и имоти с какво застрояване да бъдат решени. Същото се отнася и за изискванията и препоръките за изработването на ПУП—ПРЗ за кв./парк Бедечка , посочени в т.3.2 от същото задание /л.28/.

Възпроизведени са и предвижданията в техническото задание към Договор№ 2304/31.10.2016г, с което спрямо ОУП се сочи Смесенаустройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване —Содо,жм да бъде предвидена за кв.810 и 811, вр.с чл.125 ал.5 от ЗУТ и Устройствена зона за обществено и делово обслужване за кв.823 —на основание същата норма от ЗУТ /т.3.2.от техническото задание към договора л.45/. От изложеното, експертът е направил извод, че с техническото задание към Решението на ОбС, проекта за изменение на ОУП може да запази същото предназначение на имота на жалбоподателя по целесъобразност, докато с техническото задание към Договора от 31.10.2016г, категорично предвижданията за застрояване се променят за целия кв.828, вкл.за имота на жалбоподателя, който не попада в обхвата на чл.125 ал.5 ЗУТ, т.е. няма издадено разрешение за строеж в имота.

Съгласно представения по делото проект за изменение на ОУП за кв.Бедечка,  /л.171/ предвижданията за процесния УПИ ІІ-144 кв.828 се изразяват в промяна на зоната от  Смесена устройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване в такива за озеленяване.

Заключава, че независимо от разликата  в текстовете на двете технически задания, е в ход промяна на предназначението и режима на застрояване на процесния УПИ ІІ-144 в кв.828 спрямо действащите устройствени планове /л.277/.

 

           Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

         Жалбата на EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г в частта относно  УПИ ІІ-144, кв.828 по плана на кв.Бедечка гр.Стара Загора, като подадена в законоустановения едномесечен срок от публикуване на заповедта в Държавен вестник бр. 91/18.11.2016г и от лице с вещни права върху урегулиран поземлен имот, засегнат от строителната забрана, т.е. за което оспореният административен акт е неблагоприятен, е процесуално допустима /В този смисъл е ориентирана и съдебната практика, обективирана в Определение №2420/27.02.2017г на ВАС по адм.д.№2101/2017г/.

 

         Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

 

Оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е постановена от материално и териториално компетентния административен орган по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗУТ – Кмет на Община Стара Загора в условията на заместване на титуляра от заместник кмета на общината Й.Николов, определен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на кмета (на л.13—26)  поради отсъствие на титуляра вкл.към 04.11.2016г, доказано с болничен лист Е20166350914/ 02.11.2016 г , продължен с Е20166350919/ 07.12.2016 г. /л.94-95/.

 

          Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са, чрез позоваване на  Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора /л.104/ и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София и приложеното към него техническо задание, възприетите от административния орган фактически основания за налагането на строителната забрана в очертания обхват. Тези фактически основания се свеждат до  необходимост от изпълнение на изискването да се установи зона за озеленяване в максимална степен от територията на кв.Бедечка и за която е възложено изменение на ОУП и ПУП, извън териториите от кв.810, 811 и 823, имоти от които попадат в обхвата на чл.125 ал.5 от ЗУТ. Като правни основания за издаването на заповедта - чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ. С оглед на изложеното съдът приема, че са изпълнени изискванията за мотивиране на акта за налагане на строителна забрана. Диспозитивът на заповедта е достатъчно подробен, ясен и конкретен и за съда не възниква съмнение, че строителната забрана се разпростира върху територията, включена в предмета на изменение на ОУП и ПУП, вкл.спрямо имотите в кв.828, вкл. УПИ ІІ—144, кв.828.

 

При постановяване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения и оплакванията в тази насока са неоснователни. Законът не изисква за откриване на производството да бъде извършено публично оповестяване, доколкото заповеди от вида на процесната представляват индивидуални административни актове, т.е. за тях не се прилагат правилата на чл.66 от АПК. По преписката няма данни за започване на производството да са уведомени заинтересованите лица, но неизпълнението на задължението по чл.26 от АПК от страна на административния орган не може да се квалифицира като толкова тежък порок, който да обоснове отмяна на крайния акт.   Константна е съдебната практика, че съществено е това нарушение, което е повлияло или би могло да повлияе върху съдържанието на акта – когато създава вероятност за неистинност на установените факти, от значение за упражненото. Случаят не е такъв, а и  правото на жалбоподателя да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в оспорената заповед, не е преклудирано, напротив, то е релизирано с направеното оспорване.

 

С оглед нормативното предписание на чл.198, ал. 1 от ЗУТ съдът приема, че оспорената заповед е издадена в съответствие и при правилно приложение на материалноправните разпоредби на ЗУТ, като съображенията за това са следните: Съгласно чл.198 ал.1  от ЗУТ строителната забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за 1.създаване на общи и подробни устройствени плановец; 2. извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура и за изграждането им. Според ал.4 на чл.198, строителната забрана спира прилагането на влезлите всила общи и подробни устройствени планове за частите от територията за които се отнася. Строителната забрана има характер на временна обезпечителна мярка спрямо производството по създаване на ОУП или ПУП, съответно спрямо производството по извършване на проучвания във втората,визирана в т.2 хипотеза, като се свързва с  ограничителни последици, защото за времето на налагането й строителната забрана съставлява пречка за извършване на правни и фактически действия по прилагане на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове.

Целта на правомощието по чл.198 ал.1 е да осигури осъществяването на бъдещата концепция и предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия. Поради това, за да бъде правомощието по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ, каквото оспорената заповед обектвирира, законосъобразно упражнено, освен материалната предпоставка —наличие на производство по създаване на план от вида на посочените /ОУП и /или  ПУП/, е необходимо като втора материална предпоставка, и наличието на бъдеща концепция и предвиждания за устройството на територията на които съществуващите предвиждания и режим на строителство да препятстват или да противоречат. В случая органът се е позовал на наличието на производство по създаване на ОУП и ПУП, възложено с Договор №2304-18 от 31.10.2016г и необходимостта от установяване на зона за озеленяване в максимална степен от територията на кв.Бедечка, различна от зоната, в която са преимуществено включени имотите в него, вкл. УПИ ІІ—144, кв.828. В този смисъл, за преценката за материална законосъобразност  на оспорената заповед се следва съобразяване налице ли са двете кумулативно изискуеми и посочени от органа предпоставки: 1. започнала процедура за създаване на план от посочените (ОУП или ПУП) и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

От събраните по делото и неоспорени доказателства - Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София, се установява, че процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв. «Бедечка», вкл.с обхват   УПИ ІІ—144, кв.828 е започнала. Това е така, тъй като с  Решение № 521 /29.09.2016г. Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложил на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069/ 2003г. на ОбС Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението.  Посоченото решение обективира волеизявление по чл.135, ал.5 от ЗУТ /която разпоредба е и изрично посочена като правно основание за приемане на решението/ т.е то представлява акт по допускане на проектирането – допускане изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. Следователно с приетото от ОбС – Стара Загора решение се поставя началото на производството по изменение на действащи устройствени планове за посочената територия. Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, прието по мотивирано предложение на Кмета на Община Стара Загора, придружено с техническо задание по чл.125 от ЗУТ /неразделна част от решението/, имплицитно съдържа волеизявление за изработване на проект за изменение на общ устройствен план по чл.124, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ и за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план по чл.124а, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ. В този смисъл независимо от начина на словесно формулиране на волеизявлението, обективираната в Решение № 521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора воля несъмнено сочи на инициирано производство за изработване на проект за изменение на ОУП и последващо изменение на ПУП с определен териториален обхват, обхващащ и имота на жалбоподателя, поради  което и с оглед разпоредбите на чл.124 и чл.124а от раздел ІІІ „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове” на глава VІІ от ЗУТ, именно с това решение процедурата за създаване на устройствен план следва да се счита за започнала.

Не може в настоящото производство /с предмет законосъобразността на заповед по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ/ да се осъществи искания от жалбоподателя инцидентен контрол върху Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора. Всички оплаквания на жалбоподателя, свързани с валидността и законосъобразността на това решение, са неотносими към настоящия спор. Същите биха могли да бъдат релевирани при евентуално оспорване на акта за одобряване на ОУП или ПУП, приключващ инициираното с това решение производство по изменение на устройствени планове.

 

Наличието на различие в съдържанието на техническото задание към Решение№ 521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора и техническото задание към Договора от 31.10.2016г за възлагане на проектирането, не опровергава, че е започнало към 04.11.2016г производството по изменение на ОУП и ПУП, вкл. с обхват процесния имот и в този смисъл първата материална предпоставка по чл.198 ал.1 от ЗУТ е налице.

 

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана, а именно  притежавания от жалбоподателя  УПИ ІІ—144, кв.828 да се засяга от бъдещите предвиждания на новите планове. В случая в техническото задание към решението на общинския съвет от 29.09.2016г действително не е посочено конкретно кои квартали и кои имоти с какво застрояване да бъдат решени.  Но  и по аргумент от чл.104 от ЗУТ, според който  с ОУП се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, следователно в началния етап от процедиране на ОУП, какъвто представлява решението за иницииране на процедурата по изменение на ОУП, спрямо техническото задание към решението не може да бъде изисквана такава конкретност. В техническото задание към Решение №521/29.09.2016г, се съдържа изискванията за изменение на ОУП и за изработване на ПУП-ПРЗ на квартал Бедечка като: „..с ОУП да се установи зона за озеленяване в максимална степен, а с ПУП –ПРЗ да се установят зони за озеленяване, зони за спорт и атракции, територии, попадащи в „Смесена зона обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване и територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено делово обслужване”. След като е заложено като изискване спрямо ОУП да се установи зона за озеленяване в максимална степен от цялата територия на кв.”Бедечка” и в тази територия безспорно попада имота на жалбоподателя, то това е достатъчно да се приеме, че същият би могъл да бъде засегнат от промяната в предвижданията. 

Съгласно т.3.2.от техническото задание към Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София се съдържа изискване за установяване на различен от съществуващия режим на застрояване за територията, в която попада УПИ УПИ ІІ—144, кв.828 /в този смисъл е и СТЕ л.271—277/. Съгласно т.3.2 от техническото задание към договора, изисква се разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване» - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване» - за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ.

 Така от устройствена зона смесена —за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване по действащ план, в която попада въпросния имот /кв.828/, се планира, а и е проектирано с предварителния проект за изменение на ОУП, отреждане на територията, вкл.на кв.828 за озеленяване. Следователно налице е и втората материална предпоставка за законосъобразно упражняване на правомощието по чл.198 ал.1 т.1 ЗУТ, каквото оспорената заповед обективира.  За целта на налагането на строителна забрана, а именно да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия, е без правно значение конкретното предназначение на имотите по проекта и/или в окончателния план. От техническото задание към Договор № 2304-18/31.10.2016 г. е видно, че за процесния имот, като такъв, в който не се установява да е разрешена строителна дейност, концепцията  се свързва с промяна в устройствения режим, като е предвиден за озеленяване.

 

Главният архитект е поискал налагане на строителната забрана с доклад от 31.10.2016г., в който е обосновал необходимостта от прилагане разпоредбата на чл.198 от ЗУТ с оглед висящи производства по заявления за издаване на разрешения за строеж в имоти, включени в обхвата на изменението на ОУП и които действия биха представлявали пречка за реалзиране на планираното изменение, с оглед разпоредбата на чл.125 ал.5 от ЗУТ, аргументи които са относими и логични. С оглед на изложеното, не се установява оспорената заповед да е издадена при  превратно упражняване на власт.

 

По делото не е спорно, че строителство в имота на жалбоподателя не е разрешено   и е неприложим чл.125 ал.5 от ЗУТ, с които строителната забрана да следва да се съобразява. Дали ще бъде или не променено предназначението и устройствените параметри на  УПИ ІІ—144, кв.828, с каквито доводи жалбоподателят обосновава че ще се засегне възможността за застрояване на имота, не може да се каже в това производство. Към датата на налагане на строителната забрана, същият не е заявил инвестиционни намерения, спрямо каквито да се преценява ефектът от оспорения акт.

 

Неоснователно е оплакването за нарушение на принципите за равенство и  съразмерност по чл.6 и чл.8 от АПК, основано на съображения, че с акта се отдава предимство на обществения интерес, а се пренебрегва този на собствениците на имоти, вкл.на жалбоподателя.  В настоящия случай, поради обезпечителния характер на мярката и нейната цел, законодателя е определил условията, при съществуване на които е оправдано налагането на строителна забрана, като при формулиране на условията е видно отдаване от законодателя на превес на обществения над личния интерес. В този смисъл въпросът за спазване принципа на съразмерност, установен от чл.6 от АПК е предварително разрешен – органа не може чрез друга, по-лека по правни последици мярка, да постигне целта, която се преследва с издаване на административния акт. Компетентния орган в случая не разполага с оперативна самостоятелност да наложи или не строителна забрана при наличие на предвидените материални предпоставки, нито да ограничи нейния обхват. Обратното е вярно, при наличие на предвидените материални предпоставки по чл.198 от ЗУТ, допустимо и законосъобразно е налагането на забрана за строителство за да се спре евентуалното прилагане на плановете за частите от територията, за които се отнася производството по създаване на ОУП и ПУП и за които се предвижда или има концепция за промяна в устройствения режим. Целта е да се препятства реализиране на предвиждания, които се предвижда да бъдат изменени и на които строителството ще противоречи.

 

Оспореният акт няма характер на отчуждителен такъв, поради което оплакванията за посегателство върху правото на собственост на жалбоподателя, са несъстоятелни.

 

         По тези съображения съдът намира, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора в обжалваната й част е законосъобразна като постановена при правилно приложение на материалния закон, при липса на съществени процесуални нарушения и в съответствие сцелта на закона. Подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

При този изход на спора на основание чл.143 ал.4 от АПК жалбоподателят следва да заплати на ответника сторените по делото разноски които съгласно представения списък възлизат на 1044 лв, включваща заплатен депозит за възнаграждение на вещо лице —324 лв и адвокатско възнаграждение в размер на 720лв с ДДС, договорено и заплатено по договор за правна помощ № 158/ 02.02.2017г, фактура №753/10.02.2017г и платежно нареждане от 28.02.2017г л.90, 91, л.281.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК и чл.143, ал.4 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в обжалваната част, а именно с която     е наложена пълна строителна забрана по отношение на УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора  за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора с обхват върху квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935, представлявано от Петър Филипов Корцанов ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1044 лв, представляваща направени разноски.

 

     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: