Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 № 103                                               26.04.2017г.                             град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІI състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                           

                                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   А.А.                                                                          

и с участието на прокурора                                                                                                              като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 606 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:     

 

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

            Образувано е по жалба от В.П.В. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, с посочен териториален обхват по ПУП – ПРЗ на кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от две години. Съгласно допълнително направеното уточнение в съдебно заседание, проведено на 15.02.2017г.,  жалбоподателят оспорва Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора в частта й, с която е разпоредено налагането на строителна забрана върху собствения му имот – УПИ III-6159 в кв.812  по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта в оспорената й част като постановена при неправилно приложение на материалния закон и при допуеснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Твърди се, че административният орган не е изпълнил задължението си по чл.26 от АПК да оповести по надлежния ред стартирането на производството по издаване на обжалваната заповед, което е лишило заинтресованите страни от възможност да участват в него. Поддържа становище, че не са налице материалноправните предпоставки за издаване на процесната заповед, доколкото посоченото като фактическо основание за нейното издаване Решение № 521 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 29.09.2016г., е нищожно. Едновременно с това се сочи нарушен и прогласения в чл.13 от АПК принцип за предвидимост и последователност на действията на администрацията, обоснован с обстоятелството, че в толкова кратък период след влизане в сила на одобрения с Решение № 283/ 28.06.2012г. от Общински съвет Стара Загора Подробен устройствен план – ПР и ПЗ на кадастрален район 513, са предприети действия за неговото изменение.   С оглед събраните по делото доказателства се поддържат оплаквания за липса на обективирано волеизявление на компетентен орган за прието решение за изработване на общ устройствен план /ОУП/, за прието решение  за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ по смисъла на чл.124 от ЗУТ и на волеизявление за одобряване на техническо задание по смисъла на чл.125 от ЗУТ. По изложените доводи е направено искане  за отмяна на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в обжалваната й част, и присъждане на направените разноски по представен списък.

 

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалните си представители – адв.Димитър Гроздев и адв.Станимир Стойчев, оспорва жалбата като недопустима и неоснователна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

 

Жалбоподатят  В.П.В.  е собственик  на УПИ IІІ-6159 в кв.812 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка”, с площ от 1170кв.м., видно от представената по делото Заповед № 10-00-240/ 11.02.2015г. на Кмета на Община Стара Загора, издадена на основание чл.16, ал.5 във вр. с ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

С оспорената в настоящото производство Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с Решение № 521 по Протокол № 13 от заседание на Общински съвет - Стара Загора, проведено на 29.09.2016г., е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора с обхват върху квартали с номера: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, с посочен териториален обхват, по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от две години. От фактическа страна налагането на строителна забрана е обосновано с с приетото Решение № 521/ 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора и техническото задание, неразделна част от решението, предвиждащо разработката за изменение на ОУП да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка”, като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията и поставящо изискване за методиката за изработване на ПУП-ПРЗ на кв./парк „Бедечка” - обособени устройствени зони и територии, за които се определят съответни устройствени режими  - територии, попадащи в територии за озеленяване - в максимален обхват и степен; територии, попадащи в територии за спорт и атракции; територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване” и територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено делово обслужване”.  Изложени са мотиви, че в изпълнение на решението на общинския съвет, Община Стара Загора е сключила Договор № 2304-18 от 31.10.2016г. с предмет „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за територията на кв./парк „Бедечка” гр. Стара Загора” в обхват и със съдържание, съгласно приложено техническо задание. Приложеното към договора и представляващо неразделна част от него техническо задание, изисква разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.Бедечка като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ и територии, попадащи в Устройствена зона за обществено делово обслужване- за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ. Прието е, че доколкото за имотите в посочените в заповедта квартали по ПУП - ПРЗ на кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, техническото задание за изменение на ОУП и последващо изработване на ПУП – ПРЗ за територията на кв./парк „Бедечка” към сключения Договор № 2304-18 от 31.10.2016г., предвижда установяването на зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията, при въведено изискване в разработката да се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен и територии за спорт и атракции, по отношение на тези имоти следва да бъде наложена строителна забрана до влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП, но за не-повече от две години. 

Заповедта е съобщена чрез обявление, обн. в ДВ бр.91 от 2016г. 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, в т.ч Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора с техническо задание – неразделна част от решението, ведно с преписката по приемане на решението; Договор № 2304 – 18 от 31.10.2016г., сключен между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД - гр. София, ведно с техническо задание към него. Като доказателства са приети и Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, за определянето на Заместник кмета „ТОРЕЧ” на Община Стара Загора Йордан Николов да го замества при отсъствието му от 01.11.2016г. до 31.11.2016г.; предварителен проект за изменение на Общия устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк Бедечка”. 

По делото е назначена, изпълнена и изслушана съдебно-техническа експертиза, заключението по която, неоспорено от страните по делото, съдът възприема като компетентно, обективно и обосновано. Съгласно заключението, по действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора, приет с Решение № 1158/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, за притежавания от В.П.В. имот - УПИ III-6159 в кв.812  по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, е предвидена устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване. Съответно по действащия Подробен устройствен план – ПЗ за кв. „Бедечка”, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, имотът е със същото предназначение и със същия режим на застрояване – за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване, обозначено като Содожм. С оглед разписаното в т.2.1 от техническото задание към Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора - разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. „Бедечка” като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  „Бедечка” и се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията, вещото лице не може да отговори еднозначно, какво е предвиденото предназначение и съответно предвидения режим на застрояване за УПИ III-6159 в кв.812 по това техническо задание. Техническото задание не конкретизира определени квартали и имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП и съотв. на ПУП – ПРЗ, с оглед на което това зависи от виждането на проектанта. При изслушването на експертизата в съдебно заседание вещото лице заявява, че по техническото задание към Договор №2304-18/31.10.2016г., съгласно разписаното в т.3.2 на това техническо задание, ще е налице промяна в предназначението и в режима на застрояване по отношение на имота на жалбоподателя. 

 

           Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

            Жалбата на В.П.В. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта относно  УПИ III-6159, кв.812 по плана на гр.Стара Загора, кв.”Бедечка”, като подадена в законоустановения едномесечен срок от публикуване на заповедта в Държавен вестник бр. 91/18.11.2016г. и от лице с правен интерес – собственик на урегулиран поземлен имот, засегнат от строителната забрана, т.е. за което оспореният административен акт е неблагоприятен, е процесуално допустима.

 

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

Оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е постановена от материално и териториално компетентния административен орган по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗУТ – Кмет на Община Стара Загора в условията на заместване, видно от Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора и болнични листове Е20166350919/ 07.12.2016 г. и Е20166350914/ 02.11.2016 г.

 

            Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочено е както материалноправното основание, така и фактическите  обстоятелства, въз основа на които административният орган е приел, че са налице законово регламентираните материалноправни предпоставки за упражняване на правомощието му по чл.198, ал.1 от ЗУТ, като обстойно са обсъдени Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора и предвижданията на техническото задание – неразделна част към решението, както и сключения от Община Стара Загора Договор № 2304-18 от 31.10.2016г. и определените с приложеното към договора техническо задание обхват, съдържание и изисквания към процедираните изменения на устройствените планове. Мотивирано е, че с оглед предвиденото установяването на зона за озеленяване – Оз в максимална степен от територията; както и на територии за озеленяване в максимален обхват и степен и на територии за спорт и атракции, по отношение на имотите, включени в тези територии, следва да бъде наложена строителна забрана до влизане в сила на изменението на ОУП и ПУП, но за не-повече от две години. 

            С оглед на което съдът приема, че е спазено императивното изискване по чл.59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране от фактическа и правна страна на обективираното в Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора волеизявление и на разпоредените правни последици за налагане на строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, включително по отношение на собствения на жалбоподателя имот – УПИ III-6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”.

 

           При постановяване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Действително, видно от представената от Община Стара Загора преписка по издаване на оспорения акт, липсват  доказателства за уведомяване на основание чл.26, ал.1 от АПК на В.П.В. /в качеството му на заинтересовано лице по см. на чл.15, ал.1 от АПК/ за започване на производството и за осигуряване на възможност да участва в тази фаза на административния процес. Съдът намира, че в случая това нарушение не представлява съществено такова на административно-производствените правила, обосноваващо отмяната на акта на това основание. Константна е съдебната практика, че съществено е това нарушение, което е повлияло или би могло да повлияе върху съдържанието на акта – когато създава вероятност за неистинност на установените факти, от значение за упражненото правомощие т.е такова нарушение, недопускането на което е могло да доведе до друго разрешение на поставения пред административния орган въпрос. В конкретния случай констатираното нарушение не се е отразило върху съдържанието на волеизявлението на органа, обективирано в оспорената заповед. Правото на жалбоподателя да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в обжалваната заповед, е реализирано чрез упражненото право на оспорване по съдебен ред на заповедта. Дори възраженията на жалбоподателя против издаването на заповедта за налагане на строителна забрана да бяха заявени преди постановяването на акта, те не биха установили фактическа обстановка и нямаше да обосноват правни изводи и резултат, различни от възприетото административно решение /вкл. и за териториалния обхват на строителната забрана/ – т.е допуснатото нарушение не е повлияло върху съдържанието на обжалвания акт. Поради което съдът приема че не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и съответно по отношение на оспорената заповед не е налице отменителното основание по чл. 146, т.3 от АПК. 

 

Оспорената заповед е издадена и в съответствие на приложимите материалноправни разпоредби на ЗУТ, като съображенията за това са следните:

 

 Упражняването на правомощието за издаване на заповед за налагане на строителна забрана в хипотезата на чл.198, ал.1 от ЗУТ, изисква кумулативното наличие на две предпоставки, а именно: 1. Започнала процедура за създаване на устройствен план /ОУП или ПУП/ и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.        

 От приетите като доказателства по делото – Решение №521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, Докладна записка от 31.10.2016 г. на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016г., сключен между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД гр. София, по еднозначен и несъмнен начин се установява, че към момента на издаване на оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г.,  процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка”, е започнала. С Решение № 521 по Протокол №13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, е възложено на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069/ 2003г. на ОбС Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Посоченото решение обективира волеизявление на Общински съвет – Стара Загора за възлагане на Кмета на Община Стара Загора предприемането на действия за изработването на проект за изменение на действащи Общ устройствен план и Подробен устройствен план с посочен териториален обхват - кв./парк Бедечка, гр. Стара Загора. Това предметно съдържание на решението го определя като акт по чл.135, ал.5 от ЗУТ /която разпоредба е и изрично посочена като правно основание за приемане на решението/ т.е акт по допускане на проектирането – допускане изработването на проекти за изменения на действащи устройствени планове. Следователно с приетото от ОбС – Стара Загора решение се поставя началото на производството по изменение на действащи устройствени планове за посочената територия. Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, прието по мотивирано предложение на Кмета на Община Стара Загора, придружено с техническо задание по чл.125 от ЗУТ /неразделна част от решението/, имплицитно съдържа волеизявление за изработване на проект за изменение на общ устройствен план по чл.124, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ и за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план по чл.124а, ал.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ. В този смисъл независимо от начина на словесно формулиране на волеизявлението, обективираната в Решение № 521 от  29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора воля несъмнено сочи на инициирано производство за изработване на проект за изменение на ОУП и последващо изменение на ПУП с определен териториален обхват, поради което и с оглед разпоредбите на чл.124 и чл.124а от раздел ІІІ „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове” на глава VІІ от ЗУТ, именно с това решение процедурата за създаване на устройствен план следва да се счита за започнала.

Нещо повече към датата на издаване на оспорената заповед – 04.11.2016г., в изпълнение на  Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, е сключен Договор № 2304-18/ 31.10.2016г. между Община Стара Загора, като възложител и „Национален център за териториално развитие” ЕАД - гр. София, като изпълнител, с предмет изпълнение на услугата „Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк „Бедечка” и съседните територии и последващо изработване на Подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за територията на кв./парк „Бедечка” гр. Стара Загора” в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание на възложителя. Ето защо към момента на упражненото правомощие по чл.198, ал.1 от ЗУТ, е налице не само образувано административно производство за изменение на влезли в сила Общ устройствен план и Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка”, но и последващо процедиране по договорно възлагане изработването на проекти за изменение на устройствените планове.

Относно изложеното в жалбата твърдение за нищожност на приетото от Общински съвет Стара Загора решение № 521/ 29.09.2016г. и направеното  искане в хода на настоящото съдебно-административно производство да бъде осъществен косвен съдебен контрол на този акт, следва да се отбележи, че с оглед съдържанието на това решение  и насочеността на правните последици, в случая се касае за упражнено от органа правомощие по допускане изработването на проекти за изменение на действащи устройствени планове /Общ устройствен план и Подробен устройствен план с посочен териториален обхват — кв./парк Бедечка, гр. Стара Загора/. Т.е.обективираното в решението на общинския съвет волеизявление не представлява окончателен  админстративен акт, а е етап от производството по издаване на общ респ. на индивидуален административен акт /за одобряване изменение на ОУП съотв. за одобряване изменение на ПУП/. Затова посоченото решение като междинен акт не притежава белезите на индивидуален административен акт  и не може да бъде предмет на отделна съдебна проверка извън тази на крайния административен акт, с който производството ще приключи. 

Освен това поддържаните от жалбоподателя оплаквания, свързани с липсата на законово основание за вземане на решение за изменение на ОУП и ПУП, с одобряване или не на техническото задание и неговото съдържание, касаят евентуални нарушения в процедурата по създаването на тези ОУП и ПУП, поради което са извън предмета на настоящия спор и не следва да бъдат обсъждани. Съдът не дължи отговор и на твърденията на жалбоподателя за нарушения на принципите за предвидимост и последователност, регламентирани в чл.13 от АПК, изложени за първи път в представената по делото писмена защита, тъй като тези оплаквания също са относими единствено към инициираното производство по изменение на влезлия в сила ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №283/ 28.06.2012г., но не и към законосъобразността на индивидуалния административен акт, предмет на контрол за законосъобразност по настоящото дело.   

С оглед на гореизложеното съдът приема, че към момента на издаването на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., е била налице първата материалноправна предпоставка, с която законът свързва издаването на акт по чл.198, ал.1 от ЗУТ за налагане на строителна забрана - започнала процедура за създаване на ОУП и ПУП за територията на кв./ парк „Бедечка”, гр. Стара Загора.

 

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана, а именно притежаваният от жалбоподателя имот -  УПИ III-6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, е засегнат от устройствените предвиждания по техническите задания на процедираните изменения на устройствените планове, при предвиден различен режим на застрояване за имота. От техническото задание към Решение № 521/ 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора и от техническото задание към Договор №2304-18/31.10.2016г. между Община Стара Загора и „Национален център за териториално развитие” ЕАД, е видно, че е предвидена разлика в режима на застрояване за територията в която попада имотът, собственост В.В.. Този извод не се променя от обстоятелството, че в техническото задание към Решение № 521 от 29.09.2016г. на ОбС - Стара Загора, не е посочено конкретно кои квартали и кои имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП. Съгласно чл.104 от ЗУТ, с ОУП се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите. Следователно в началния етап от процедиране на ОУП, какъвто представлява решението за иницииране на процедурата по изменение и техническото задание към него, не може да бъде изисквана такава конкретност. След като в техническото задание е заложено като изискване да се установи зона за озеленяване в максимална степен от цялата територия на кв.”Бедечка” и в тази територия безспорно попадат имотът на жалбоподателя, това е достатъчно да се приеме, че този имот ще се  засегне от промяната в предвижданията. За целта на налагането на строителна забрана, а именно да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия, е без правно значение конкретното предназначение на имота по проекта и/или в окончателния план. Дори и да се приеме, че с оглед разписаното в т.2.1 на техническото задание към Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора, не може еднозначно да се установи какво е предвиждането и съответно какъв е режима на застрояване УПИ III-6159, кв.812 по това техническо задание, то от техническото  задание към Договор № 2304-18 от 31.10.2016г., съгласно разписаното в т.3.2, несъмнено се установява предвидена промяна в предназначението и в режима на застрояване по отношение на имота на жалбоподателя, в какъвто смисъл са и отговорите на вещото лице при изслушване на експертизата в съдебно заседание. Доколкото съгласно т. 3.2 от техническото задание, УПИ III-6159 в кв.812 не е включен в територии, попадащи в „Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване” - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ и в територии, попадащи в Устройствена зона за обществено делово обслужване- за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ, очевидно имотът ще е включен в територии за озеленяване или в територии за спорт и атракции, което безспорно се свързва с различно устройствено отреждане и различен режим на застрояване на имота в сравнение със сега действащите ОУП и ПУП, според които имотът попада в устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване. Доколкото разписаните в техническото  задание към Договор №2304-18/31.10.2016г. обхват, съдържание и изисквания към проектирането и разработката за изменение на ОУП и ПУП – ПРЗ за кв./парк „Бедечка”, са посочени като фактическо основание за издаване на оспорената заповед и за мотивиране наличието на материалноправните основания за налагане на строителна забрана вкл. и по отношение на имота на В.П.В., неоснователно е възражението на жалбоподателя, че към момента на постановяването на административния акт по чл.198, ал.1 от ЗУТ има неяснота дали ще е налице разлика в режима на застрояване по отношение на собствения му имот. Както беше посочено, от т.3.2 на техническото  задание към Договор №2304-18/31.10.2016г., еднозначно и несъмнено се установява, че с оглед изискванията към процедираното проектиране, ще е налице промяна на предназначението и респ. в режима на застрояване на имота.

 

Предвид така установените по делото факти съдът намира, че са налице елементите на правопораждащия фактически състав, с който правната норма на чл.198, ал.1 от ЗУТ свързва издаването на заповед за налагане на строителна забрана. В този смисъл оспореният административен акт се явява постановен в съответствие и при правилно приложение на материалния закон, като налагането на строителна забрана освен че е фактически обосновано и доказано от гл.т наличието на материалноправната предпоставка по чл.198, ал.1 от ЗУТ, се основава и на необходимост от прилагането на ограничението за постигане на предвидената в закона цел.

 

            С оглед на гореизложеното съдът приема, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. в оспорената й част, като издадена от компетентен орган и в предвидената от закона форма; постановена в съответствие с материалноправните разпоредби на които се основава, при спазване на административно-производствените правила и съобразяване с целта на закона, е правилна и законосъобразна. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена. 

 

            Предвид изхода на делото искането на ответника по жалбата за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв., представляваща внесено възнаграждение за вещо лице за изпълнената съдебно-техническа експертиза в размер на 355лв. и адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 720.00 лв., договорено и заплатено съгласно договор за правна помощ №157/ 09.02.2017г. и платежно нареждане от 28.02.2017г.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК,  Старозагорският административен съд 

 

                                                        Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТХВЪРЛЯ  жалбата на В.П.В. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ III - 6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна.

 

            ОСЪЖДА В.П.В. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. 

 

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                             СЪДИЯ: