Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                № 90      24.04.2017г.      град Стара Загора

                          

                     

              В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                              

                                      

                

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                     РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

 

при секретар  И.А.                                                                          и с участието

            на прокурор  Петко Георгиев                                                                          като разгледа

            докладваното  от   съдия    Р. ТОДОРОВА  административно  дело   № 3  по  описа за

2017г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.45, ал.4 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.  

           

            Образувано е по Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, с която, на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията; чл. 45, ал.8 от ЗМСМА, във вр. с чл.52 от Закона за пътищата, във вр. с чл.15, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, е оспорено като незаконосъобразно Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня. С оспореното решение на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Павел баня е отменил разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня. Изложени са съображения, че постановената с оспореното решение отмяна на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, противоречи на чл.52 от Закона за пътищата.  Поддържа се, че при приемането на решението за отмяната на разпоредба от подзаконов нормативен акт, са нарушени принципите, регламентирани в чл.26 от Закона за нормативните актове /принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, съгласуваност, откритост и стабилност/ и не са спазени законово установените процесуални изисквания и правила по чл.26, ал.2 и чл.28, ал.2 от ЗНА във връзка с обявяването и общественото обсъждане на проекта и неговото внасяне, разглеждане и приемане от общинския съвет. Направено е искане за отмяна на оспорения акт, като незаконосъобразен.   

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет – Павел баня, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на оспорването.

 

            Окръжна прокуратура – Стара Загора, конституирана на основание чл.192 от АПК, чрез участващия по делото прокурор, дава заключение за основателност на обективираното в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване, по изложените в заповедта съображения. Поддържа, че в противоречие с разпоредбата на чл.52 от Закона за пътищата е  единствено регламентирания в чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня размер на административното наказание, налагано за извършени административни нарушения, поради което органът на местно самоуправление е следвало да измени административнонаказателната разпоредба от подзаконовия нормативен акт, а не да я отменя изцяло.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

В Община Павел баня с вх. рег. № ОС-659/ 25.10.2016г. е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” – гр. Пловдив, подадена чрез Общински съвет – Павел баня до Административен съд – Стара Загора. С жалбата е оспорена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, с искане да бъде обявена за нищожна от съда, като приета от административния орган при липса на компетентност и в условията на евентуалност – да бъде отменена като незаконосъобразна, поради противоречието й с материалноправните разпоредби на чл.52 от Закона за пътищата и чл.8 и чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове. Във връзка с постъпилата жалба, с Предложение рег. № 689/ 11.11.2016г. на Председателя на Общински съвет – Павел баня, е внесен за разглеждане, обсъждане и приемане проект за решение за отмяната на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня. Предложеният проект за решение е разгледан и приет от ПКБФИП на проведено заседание на постоянната комисия на 24.11.2016г. По проекта за решение с писмо рег. № ОС-689/ 15.11.2016г. е изразено и положително становище от Кмета на Община Павел баня.

Подадената от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” жалба, с която е оспорена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, е изпратена в Административен съд – Стара Загора. Служебно известно на настоящия съдебен състав е, че по жалбата е образувано адм. дело № 499/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора.

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Павел баня е отменил разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня. От фактическа страна приемането на решението за отмяната на разпоредбата от подзаконовия нормативен акт е обосновано с постъпилата жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” с мотивирано искане за отмяна на чл. 29 от Наредбата. В проведеното гласуване са участвали 16 общински съветници, като 15 общински съветника са гласували „за” и един – „въздържал се”.

С отменената с Решение № 388 / 30.11.2016г. разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, е било регламентирано:

Чл.29, ал.1 Наказват се с глоба от 50 до 100 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

2. паша на добитък и опожаряване на растителността;

3. движение с непочистени от кал машини;

4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;

7. влачене на дървета и други предмети;

8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 до 250 лв.

 

            Със Заповед № АК-01-ЗД-395/ 09.12.2016г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед № РД-ЗД-375/ 02.12.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията; чл. 45, ал.4 от ЗМСМА, чл.52 от Закона за пътищата, във вр. с чл.15, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, на Общински съвет – Павел баня е върнато за ново обсъждане приетото  от общинския съвет Решение № 388 по Протокол № 16 от 30.11.2016г. По делото няма данни върнатият за ново обсъждане акт да е бил разгледан от Общински съвет – Павел баня в законово регламентирания срок по чл.45, ал.7 от ЗМСМА.

 

По делото са представени и приети като доказателства документите, съдържащи се в административната преписка по приемане на оспореното Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня.

 

            Към материалите по делото е приложен заверен препис на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, в действалата й към датата на приемане на обжалваното решение редакция.  

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора доводи и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, намира за установено следното:

 

   Обективираното оспорване в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, при упражняване на нормативно регламентираните му правомощия по чл.31, ал.1, т.5 и чл.32, ал.2 от ЗА във вр. с чл.45, ал.4 и ал.8 от ЗМСМА, е направено в законово установения срок, от легитимирано лице, против административен акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност и като такова е процесуално допустимо.

 

            Разгледано по същество оспорването е неоснователно.

 

Оспореното решение на Общински съвет – Павел баня, с което е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня /НУОПОПБ/, по аргумент от разпоредбата на чл. 79 от АПК, е с характер на подзаконов нормативен акт, поради което по отношение на процедурата по неговото внасяне, разглеждане, обсъждане и приемане, са приложими административно-производствените правила, регламентирани в чл. 75 и сл. в АПК, в ЗМСМА и в чл.26 и сл. от Закона за нормативните актове. Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, е прието при спазване на нормативно установените изисквания за кворум и мнозинство, видно от представения препис – извлечение от Протокол № 16 от проведеното на 30.11.2016г. заседание на ОбС – Павел  баня. Действително по делото няма данни при изработването на проекта за решението да са провеждани обществени консултации с гражданите и юридическите лица; за публикуването на проекта на интернет страницата на Община Павел баня заедно с мотивите, съответно с доклада и предварителната оценка на въздействието по чл.20 от ЗНА, както и за изготвянето на отделни мотиви, съответно доклад, съдържащи причините, които налагат приемането на нормативния акт; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. В този смисъл формално са налице допуснати нарушения на изискванията по чл.26, ал.2 и ал.3 и чл.28, ал.2 от ЗНА. Съдът намира, че тези нарушения в случая не представляват съществени такива на административно-производствените правила, като съображенията за това са следните:

От доказателствата по делото се установява, че оспореното Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, е прието във връзка с подадена до Административен съд – Стара Загора жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” – гр. Пловдив, против разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, с искане да бъде обявена за нищожна от съда, като приета от административния орган при липса на компетентност и в условията на евентуалност – да бъде отменена като незаконосъобразна, поради противоречието й с материалноправните разпоредби на чл.52 от Закона за пътищата и чл.8 и чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове. Служебно известно на настоящия съдебен състав е, че по жалбата е било образувано адм. дело № 499/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. В този смисъл обективираното в Решение № 388/ 30.11.2016г. волеизявление на Общински съвет – Павел баня, по своята правна същност представлява  оттегляне на оспорената от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” разпоредба на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня. Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК, приложима на основание чл.196 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. Именно поради възприемането на Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня като оттегляне на оспорената разпоредба на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, с влязло в сила Определение № 334 от 08.12.2016г. по адм. дело № 499/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, на основание чл.159, т.3 във връзка с чл. 156, ал.1 от АПК е било прекратено съдебното производство по делото. В този смисъл и с оглед на упражненото от Общински съвет – Павел баня право по чл.156, ал.1 във вр. с чл.196 от АПК, провеждането на обществени консултации с гражданите и юридическите лица при изработването на проекта за решение, както и предоставяне на заинтересованите лица на възможност за изразяване на предложения и становища по проекта, в случая не е било необходимо. Доколкото оспореното решение се основава на подадената от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” – гр. Пловдив жалба, очевидно съображенията, изложени в жалбата, с които е обосновано противоречието на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня с материалноправните разпоредби на чл.52 от ЗП и чл.8 и чл.15, ал.1 от ЗНА, са възприети от органа на местно самоуправление като мотиви за причината, налагаща отмяната на разпоредбата. В този смисъл мотивите, обусловили упражненото правомощие и приемането на решението, макар стриктно да не отговарят по съдържание на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА, могат да бъдат извлечени от административната преписка по приемането на акта. Ето защо съдът приема, че в случая неспазването на чл.26, ал.2 и чл.28, ал.2 от ЗНА не представлява съществено нарушение на административно – производствените правила и съответно не води до незаконосъобразност на обжалваното решение като основание за неговата отмяна.

 

 

            Решение № 388 от 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня за отмяната на разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, е прието в съответствие и при правилно приложение на закона. Съображенията за това са следните:

 

Обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, са уредени със ЗМСМА, чиито разпоредби очертават правния статут и компетентността на общинския съвет като орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл.21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, като приеманите от Общинския съвет наредби са подзаконови нормативни актове, съдържащи правни норми, които създават общозадължителни правила за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение на територията на съответната община, засягащи неограничен брой адресати /чл.7, ал.2 и чл.8 от ЗНА и чл.75, ал.1 от АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено от Конституцията на РБългария или от закон /чл.2, ал.1 от ЗНА, чл.76, ал.1 от АПК/. Следователно нормотворческите правомощия на общинския съвет произтичат от Конституцията или от закона и се ограничават до обществени отношения с местно значение, които обаче не са регулирани от нормативни актове от по-висока степен. Отделно от това общият принцип, регламентиран в чл.15, ал.1 от ЗНА, предвижда, че всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, е приета на основание чл.23 от Закона за пътищата /§ 3 от ПЗР на НУОПОПБ/. Следователно упражнената от Общински съвет – Павел баня компетентност по приемането на посочената Наредба, е при осъществяване на правомощието по чл.21, ал.2 и в изпълнение на законовата делегация по 23 от Закона за пътищата.

 

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1 от Закона за пътищата, с този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура в Република България. По аргумент от нормата на чл.1, ал.2 от ЗП /изчерпателно определяща пътищата, по отношение на които законът не се прилага/ и чл.3 от ЗП, следва извода, че съдържащата се в Закона за пътищата правна регулация е приложима като за републиканските, така и за местните /общински и частни/ пътища. В чл. 23 от Закона за пътищата е предвидено, че правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища се определят с наредба на общинския съвет. В чл.19, ал.2 от Закона за пътищата е регламентирано, че управлението на пътищата включва: 1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, и поддържането на пътищата; 2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности; 3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането на пътищата; 4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя; 5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на пътищата; 6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване; 7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик и 8. други дейности, определени с този закон и с правилника за прилагането му, които не са свързани с ползване и разпореждане. В административнонаказателната разпоредба на чл.52, ал.1 от ЗП е предвидено налагане на административно наказание „глоба” от 200 до 500 лв. на физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя: 1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя; 2. паша на добитък и опожаряване на растителността; 3. движение с непочистени от кал машини; 4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение; 5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване; 6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя; 7. влачене на дървета и други предмети; 8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване, като в ал.2 на чл.52 от ЗП е регламентирано че при повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв. Съгласно чл. 56, ал.2, т.2 от ЗП нарушенията се установяват с АУАН, съставени от длъжностните лица, определени от кмета на общината - за нарушенията по общинските пътища, като чл.56, ал.3, т.2 от ЗП овластява  кмета на съответната община или упълномощено от него длъжностно лице да издава наказателни постановления за нарушенията по общинските пътища.

 

            Анализът на посочената нормативна регламентация /чл.1, ал.1, чл.23 във вр. с чл.19, ал.2 и чл.52 от Закона за пътищата/, обуславя следните изводи:

            1. Законово делегираната компетентност по чл.23 от ЗП, се свързва с предоставени на общинския съвет правомощия, овластяващи го за уреждане чрез регулирането с подзаконов нормативен акт по чл.7, ал.2 от ЗНА на обществени отношения, свързани единствено с определянето на правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища, в смисъла и със съдържанието на дейността по управление съгласно  законовата разпоредба на чл. 19, ал.2 от ЗП.

            2. Липсва законова разпоредба, която да предоставя в компетентност на общинския съвет да регламентира състави на административни нарушения във връзка с неправомерно извършване на дейности в обхвата на общинските пътища и за определяне на следващите се за тези нарушения административни санкции и

            3. Обществените отношения, свързани с административнонаказателната отговорност за неправомерно извършване на дейности в обхвата на общинските пътища, са предмет на закона уредба и са регламентирани със Закона за пътищата /чл.52 и сл. от ЗП/.

 

            От съдържанието на административнонаказателна разпоредба на чл.29 от НУОПОПБ е видно, че същата буквално възпроизвежда административнонаказателната разпоредба на чл.52 от ЗП от гл.т на регламентираните в закона състави на административни нарушения /съставомерните изпълнителни деяния, свързвани с неправомерно извършване на дейности в обхвата на пътя/, при предвиден по нисък размер на санкциите.

 

            С оглед на направените по-горе правни изводи, разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, отменена с оспореното Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет Павел баня, се явява изначално приета в противоречие с нормите на чл.2, ал.1 и чл.8 от ЗНА – без овластяване на органа на местно самоуправление с Конституцията или със закон и съответно при липса на материална компетентност на Общински съвет – Павел баня да урежда обществени отношения, които вече са регламентирани със Закона за пътищата. След като административните задължения /забрани/ са предмет на първична нормативна регламентация и като такива представляват установени със закон задължения /забрани/, отговорността за неизпълнението /неспазването/ им, ако в закона е предвидено като съставомерно деяние и административно нарушение, следва да се ангажира на основание на закона, а не на подзаконовия нормативен акт. При наличието на изрична законова регламентация /чл.52 от ЗП/, определяща деянията, нарушаващи установения ред за държавно управление и обявяваща ги за наказуеми с административно наказание, налагано по административен ред, отмяната на разпоредбата на чл.29 от НУОПОПБ, повторното квалифицираща същите деяния като административни нарушения с подзаконовия нормативен акт, очевидно е съответно и на целта на закона – а именно за едно и също, от гл.т на съставомерното изпълнително деяние нарушение, извършителят да не може да бъде санкциониран чрез налагане на отделни административни наказания и по Закона за пътищата, и по НУОПОПБ, което би било в разрез с основни принципи на административно-наказателния процес.

 

С оглед на гореизложеното съдът приема, че с постановената с Решение № 388/ 30.11.2016г. на Общински съвет Павел баня отмяната на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, в съответствие и при правилно приложение на закона общинският съвет е оттеглил оспорената по съдебен ред разпоредба от подзаконовия нормативен акт, която разпоредба изначално е била приета без надлежно овластяване на органа на местно самоуправление да урежда обществени отношения – предмет на изрична законова регламентация. С отмяната на разпоредбата се постига и целта на закона, а именно регулацията на правоотношенията да се извършва чрез точно прилагане на действащото законодателство в материята, регламентирана с нормите на Закона за пътищата, а не чрез възпроизвеждането на законовите разпоредби в подзаконов нормативен акт.

 

Абсолютно бланкетно е възражението на оспорващия, че са нарушени принципите на необходимост, обоснованост и стабилност, регламентирани в чл.26, ал.1 от ЗНА. Тъкмо обратното – по изложените по-горе съображения, отмяната на чл.29 от НУОПОПБ, се явява обоснована от гл. т на принципа за законност по чл.4 от АПК /регламентиращ, че административните органи действат в рамките на правомощията си, установени от закона, като административни актове се издават за целите, на основанията и по реда, установени от закона/ и на принципа по чл.15, ал.1 от ЗНА / че нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен/. Отмяната на разпоредбата се явява и необходима от гл.т на недопускане съществуването на подзаконова нормативна уредба, приета без нормотворческа компетентност по см. на чл.2, ал.1 и чл.8 от ЗНА и преуреждаща вече регламентирани с нормативен акт от по-висока степен обществени отношения. С тази отмяна в максимална степен се осигурява и стабилността, чрез обезпечаване спазването на принципа „non bis in idem” и изключването на възможността за ангажирането на административнонаказателна отговорност и по ЗП, и по НУОПОПБ за идентични от обективна страна съставомерни деяния. В тази връзка съдът не възприема становището на представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора, че отмяната на чл. 29 от НУОПОПБ има за последица невъзможност да се реализира административнонаказателна отговорност за извършени нарушения на общинската Наредба. На първо място от съдържанието на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня е видно, че с посочената разпоредба не са предвидени санкции за нарушаване на Наредбата, което да сочи на упражнено от органа на местно самоуправление правомощие по чл.22, ал. 4 от ЗМСМА във вр. с чл. 2, ал.3 от ЗАНН. Както беше посочено по-горе, административнонаказателната разпоредба на чл.29 от НУОПОПБ буквално възпроизвежда административнонаказателната разпоредба на чл.52 от ЗП от гл.т на регламентираните в закона състави на административни нарушения /съставомерните изпълнителни деяния свързвани с неправомерно извършване на дейности в обхвата на пътя/, при предвиден по нисък размер на санкциите. С оглед приложното поле на Закона за пътищата, включващо както републиканските, така и местните /общински и частни/ пътища, при нарушения, свързани с дейности в обхвата на общинските пътища, не само може, но и се следва прилагането на административнонаказателната разпоредба на чл.52 от Закона за пътищата, като съгласно чл. 56, ал.2, т.2 от ЗП нарушенията по общинските пътища се установяват с АУАН, съставени от длъжностните лица, определени от кмета на общината и съответно наказателното постановление се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице /чл.56, ал.3, т.2 от ЗП/. 

 

            Следва да се отбележи, че в по-голямата си част изложените в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора съображения са такива, свързани с обосноваването, че наредбата като подзаконов акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен /7, ал.2, чл.8 и чл.15 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК/, като е недопустимо и в противоречие с правилата на ЗНА с Наредба да се преуреждат или цялостно уреждат обществени отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен. Съдът изцяло споделя тези съображения, но въз основа на тях не следва формулираният от оспорващия правен довод, че отмяната на чл.29 от НУОПОПБ противоречи на чл.52 от ЗП. Тъкмо обратното –  не отмяната, а съществуването като част от подзаконовата нормативна регламентация на разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, би противоречало на законовата норма на чл.52 от ЗП и би било несъответно на основни правни принципи и законово регламентирани правила за условията за упражняването на нормотворческата компетентност от органа на местно самоуправление и съдържанието и границите на тази компетентност.

 

            С оглед на гореизложеното Решение № 388 от 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, като прието при липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, в съответствие и при правилно приложение на нормативни актове от по-висока степен и при съобразяване с целта на закона, е законосъобразно. Оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

    

 

 

 

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

     Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, като неоснователно.  

 

           Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                            2.