Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

№ 119                                    11.05.2017г.                               гр. Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на дванадесети април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                      Председател:    ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                            

 

при секретаря:  З.Д. 

и с участието на прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Д.МАТЕЕВА адм. дело № 27 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба от Т.Й.Т. ***  против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание Заповед №10-00-2306/31.10.2016г на кмета на Община Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г наГлавния архитект на община Стара Загора, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г,   е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІІ-6100, кв.811. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед в тази й част като постановена при неправилно приложение на материалноправни разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.  Твърди, че в производството по издаването на акта не е бил осигурен принципа за откритост, достоверност и пълнота на информацията /чл.12 АПК/, не са били уведомени заинтересованите лица и изяснени относимите факти и обстоятелства, в нарушение на чл.26, чл.34 ал.3 и чл.35 АПК. Поддържа становище, че не са налице материалноправните предпоставки за издаване на процесната заповед. По заявление на Т. бил одобрен инвестиционен проект за застрояване на УПИ VІІІ-6100, кв.811, въз основа на който същият подал заявление за издаване на разрешение за строеж, каквото се следвало и ако било издадено имотът не би бил обхванат от строителната забрана по аргумент от чл.125 ал.5 от ЗУТ. Счита този извод за обоснован с това, че извън обхвата на строителната забрана са останали имоти, включени в плана на кв. Бедечка” и спрямо които е вече било издадено разрешение за строеж. Твърди, че с налагане на строителна забрана върху неговия имот  е бил нарушен принципът на съразмернност по чл. 6 от АПК.  Позовава се на нищожност на Решение №521 на ОбС Стара Загора  от 29.09.2016г, посочено сред основанията за издаване на оспорената заповед. Твърди на следващо място, че оспорения акт е предшестван от редица действия на общинската администрация по неоснователно препятстване на инвестиционните намерерия на жалбоподателя, с което чрез позволени средства бил постигнат забранен резултат. Твърди, че имотът представлява строителна площадка, липсва растителност, граничи с две улици и канализационни отклонения, които са изградени, което счита, че опровергава твърдяното от органа фактическо основание, на което се е позовол за налагане на строителна забрана — нужда от запазване на зелени площи в този имот.  Иска се отмяна на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в частта й относно наложената строителна забрана върху УПИ VІІІ-6100, кв.811, по плана на гр.Стара Загора. Иска се и присъждане на направените по делото разноски.

 

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, в писмен вид, л.109 и чрез процесуалните си представители адв.Димитър Гроздев и адв.С.С. оспорват жалбата като неоснователна. Изложените съображения са в смисъл, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, действал в условията на заместване, при липса на съществени процесуални нарушения, в съответствие с изискванията за форма и съдържание, материалния закон и неговата цел. Твърди, че в настоящото производство е недопустимо упражняване на косвен съдебен контрол върху решение №521/29.09.2016г, като се позовава на съдебна практика в този смисъл. Инвестиционните намерения на жалбоподателя и наличието на растителност в неговия имот са според ответника неотносими  обстоятелства спрямо материалната законосъобразност на заповедта. Счита, че е доказано обстоятелство, относимото към налагането на забраната, вкл.с обхват УПИ VІІІ-6100 кв.811, —разлика в предвижданията за застрояване на имота в проекта за изменение на ОУП и предвижданията съгласно сега действащия план. Волята на органа за територията на кв. Бедечка е извън конкретно посочени изключения имоти —тези за които са влезли в сила разрешения за строеж /чл.125 ал.5 от ЗУТ/ в кв.810, 811 и 823, сред които въпросния имот не попада — да се установи зона за озеленяване. По  подробно изложени съображения, иска се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

 

Жалбоподателят Т.Й.Т. е собственик на УПИ VІІІ-6100 кв.811 с площ 587 кв.м по плана на гр.Стара Загора, находящ се в гр.Стара Загора, кв.”Бедечка” с идентификатор съответно 68850.513.6860 видно от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 136, т. ІІ, рег.№2527, н.д.№183 от 30.08.2016г, на л. 28—29 по делото. По делото не са спорни и фактите, че Т.Т. е подал заявления за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, фаза „ТП” за построяване на жилищна сграда в упи VІІІ-6100 с №19-01-422 от 14.09.2016г, вх.№19-01-434/28.09.2016г и вп.№19—01-471 / 13.10.2016г / на л.74, 76, 78/, като по първите две заявления са дадени указания за отстраняване несъответствия с писма изх.№20-99—218/28.09.2016г /л.75/ и изх.№20-99-241 /л.77/, а по третото по време заявление, инвестиционния проект е съгласуван и одобрен от главния архитект на 27.10.2016г /СТЕ л.220/. Със заявление вх.№19-21-482 от 28.10.2016г Т. е поискал издаване на разрешение за строеж за изграждането на жилищна сграда в  УПИ VІІІ-6100 —л.79, по което заявление няма произнасяне.

 

         Със Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора (л.35—42), оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора /л.43/,  докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на община Стара Загора, л.124 и чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, с обхват върху посочени квартали и поземлени имоти, сред които УПИ VІІI-6100, кв.811, но за не повече от две години. Изложени са мотиви, че съгласно техническото задание, неразделна част от решението на Общински съвет Стара Загора, е предвидено изменението на ОУП да обхваща цялата територия на кв.Бедечка като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване на квартала и се сочи необходимост да се установи зона за озеленяване - Оз в максимална степен от територията. Заповедта е обнародвана в ДВ бр.91 от 18.11.2016г /л.91-92/.

 

С цитираното Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и на основание чл. 135, ал. 5 от ЗУТ Общински съвет възлага на Кмета да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в обхват кв./парк Бедечка в граници, както са описани в т. 2 на Решение на ОбС № 1069/2003 г. и съгласно техническо задание, неразделна част от решението. Техническото задание /л.45-47/ предвижда в т.2 Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  «Бедечка» и се установи зона за озеленяване -Оз в максимална степен от територията. Като изисквания и препоръки за изработването на ПУП-ПРЗ в т.3 са дадени 3.1. обхват на изменение на ПУП-ПРЗ: на юг от алея към предприятие «Труд», на изток от ул. «Иван Вазов», на запад от ул. «Хан Тервел» и на север от ул. «Христина Морфова» и 2. методика за изработване: обособени устройствени зони и територии, за които се определят устройствени режими  - територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване»; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване».

 

В изпълнение на решението е сключен Договор № 2304-18/31.10.2016 г /л.48 и сл/. между Община Стара Загора като възложител и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София като изпълнител за услугата «Изменение на Общ устройствен план на град Стара Загора за територията на кв./парк «Бедечка и съседните територии и последващо изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/ за територията на кв./парк «Бедечка гр.Стара Загора» в обхват и със съдържание, съгласно изискванията на техническото задание /л.45—47/. Техническото задание, неразделна част от договора /л.62 и сл/ предвижда обхват на изменение на ОУП : на юг от алея към предприятие «Труд», на изток от ул. «Иван Вазов», на запад от ул. «Хан Тервел» и на север от ул. «Христина Морфова». Изискванията към проекта са посочени в т.І.3 : 3.1 Да се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк  «Бедечка» като се установи зона за озеленяване -Оз в максимална степен от територията и 3.2. Разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване» - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване» - за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ.

 

Изработен е предварителен проект за изменение на ОУП на гр.Стара Загора и крайградските територии в посочения обхват /л.172 и сл./.

 

 По делото е допусната, назначена, изпълнена и приета съдебно-техническа експертиза /л.215 и сл./. От заключението на СТЕ се установява, че УПИ VІІІ-6100 в кв.811 по плана на гр.Стара Загора попада в обхвата на ОУП, приет с решение №1158 по протокол №55/26.05.2011г, и ПУП, одобрен с решение № 283 по протокол №10/28.06.2012г. За кв.811 съгласно действащия ОУП се предвижда устройствена зона за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване, обозначено със „Содожм”, такова е и предназначението по ПУП на УПИ VІІІ- 6100, като за кв.811, в която попада имота са установени следните градоустройствени параметри: всочина застрояване до 10м, плътност  на застрояване— 40 %, коефициент за интензивност на застрояването-1.2, озеленяване минимум40 на сто, свободно застрояване, специфични изисквания — гаражи, магазини, одо.  Посочено е, че в техническото задание към Решение №521/29.09.2016г на ОбС е записано като изискване за изменението на проекта на ОУП —разработката да обхваща цялата територия на действащия кв.Бедечка като се детайлизират съществуващите оцеленени площи и зоните за застрояване в кв./парк „Бедечка” и се установи зона за озеленяване Оз в максимална степен от територията. Експертът сочи, че така записано и прието заданието не конкретизира определeни квартали и имоти с какво застрояване ще бъдат решени в проекта за изменение на ОУП и ПУП—ПРЗ. С второто по време техническо задание — това към Договор № 2304-18/21.10.2016г, т.3.2 се променят Основни и специфични изисквания към проекта за изменение на ОУП и се появява и второ изискване, Смесената устройствена зона за обществено и делово обслужване  и жилищно застрояване Содожм да бъде предвидена за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125 ал.5 от ЗУТ, както и „Устройствена зона за обществено делово обслужване” за кв.823 /л.63/. Експертът сочи, че изискването в т.3.2 от това второ по време техническо задание, неразделна част от договора, липсва в първото по време техническо задание—към решението на ОбС Стара Загора от 29.09.2016г. Сравнявайки предвижданията съгласно действащия ОУП и ПУП, с първото техническо задание, то изпълнението на проекта може да запази същото предназначение на имота на жалбоподателя, докато с второто техническо задание, категорично предвижданията за застрояване на този иот се променят от такива за обществено и делово обслужване и жилищно застрояване в такива за озеленяване, защото същият не е от имотите по чл.125 ал.5 от ЗУТ/т.е. с издадено и влязло в сила разрешение за стореж/. Експертът сочи, че е и изпълнено това изискване /т.3.2.от второто техническо задание/ в проекта за изменение на ОУП. Сочи установено, че са заявени от жалбоподателя инвестиционни намерения за имота му, обективирани в подаваните заявления за проектиране, одобрения инвестиционен проект и подадено заявление за издаване на разрешение за строеж, по което не е налице произнасяне от главния архитект на община Стара Загора. От огледа на място сочи, че в имота не съществува декоративна дървесна растителност, нито такава е била констатирана при изготвяне на проекта в част „Ландшафна архитектура”,в който са предвидени за озеленяване  248 кв.м, или 42.61 % от площта на имота. В отговор на въпрос №6 вещото лице сочи, че проектираната в кв.811 улица, предвидена за обслужването му, така и за обслужване на имоти от кв.810 с лице на тази улица, и за изграждане на която е издадено разрешение за строеж и е извън предмета на строителната забрана, обслужва и УПИ VІІІ-6100/л.222/.

 

           Съдът като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, направи следните правни изводи:

 

         Жалбата на Т.Й.Т. ***  против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г в частта относно  УПИ VІІІ-6100 по плана на кв.Бедечка гр.Стара Загора, като подадена в законоустановения едномесечен срок от публикуване на заповедта в Държавен вестник бр. 91/18.11.2016г и от лице с вещни права върху урегулиран поземлен имот, засегнат от строителната забрана, т.е. за което оспореният административен акт е неблагоприятен, е процесуално допустима /В този смисъл е ориентирана и съдебната практика, обективирана в Определение №2420/27.02.2017г на ВАС по адм.д.№2101/2017г/.

 

         Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

 

Оспорената Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г. е постановена от материално и териториално компетентния административен орган по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗУТ – Кмет на Община Стара Загора в условията на заместване на титуляра от заместник кмета на общината Й.Николов, определен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на кмета (на л.43)  поради отсъствие на титуляра вкл.към 04.11.2016г, доказано с болнични листове Е20166350919/ 07.12.2016 г. и Е20166350914/ 02.11.2016 г /л.114—115/.

 

          Административният акт е постановен в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми реквизити по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са, чрез позоваване на  Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София и приложеното към него техническо задание, възприетите от административния орган фактически основания за налагането на строителната забрана в очертания обхват— необходимост от изпълнение на изискването да се установи зона за озеленяване в максимална степен от територията на кв.Бедечка и за която е възложено изменение на ОУП и ПУП, извън териториите от кв.810, 811 и 823, имоти от които попадат в обхвата на чл.125 ал.5 от ЗУТ. Като правни основания за издаването на заповедта - чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и 5 от ЗУТ. С оглед на изложеното съдът приема, че са изпълнени изискванията на чл. 59, ал.2, т.4 от АПК за мотивиране на акта за налагане на строителна забрана. Диспозитивът на заповедта е достатъчно подробен, ясен и конкретен и за съда не възниква съмнение, че строителната забрана се разпростира върху територията, включена в предмета на изменение на ОУП и ПУП, вкл.спрямо имот УПИ VІІІ, кв.811.

 

При постановяване на заповедта не са допуснати съществени процесуални нарушения. Законът не изисква за откриване на производството да бъде извършено публично оповестяване, доколкото заповеди от вида на процесната представляват индивидуални административни актове, т.е. за тях не се прилагат правилата на чл.66 от АПК. По преписката няма данни за започване на производството да са уведомени заинтересованите лица, но неизпълнението на задължението по чл.26 от АПК от страна на административния орган не може да се квалифицира като толкова тежък порок, който да обоснове отмяна на крайния акт при положение, че правото на жалбоподателя да се защити срещу фактите и правното им интерпретиране в оспорената заповед, не е преклудирано. Напротив, то е релизирано с направеното оспорване.

 

Съгласно чл.198 ал.1  от ЗУТ строителната забрана може да се налага със заповед на кмета на общината за времето, необходимо за 1.създаване на общи и подробни устройствени плановец; 2. извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура и за изграждането им. Според ал.4 на чл.198, строителната забрана спира прилагането на влезлите всила общи и подробни устройствени планове за частите от територията за които се отнася. Строителната забрана има характер на временна обезпечителна мярка спрямо производството по създаване на ОУП или ПУП, съответно спрямо производството по извършване на проучвания във втората,визирана в т.2 хипотеза, като се свързва с  ограничителни последици, защото за времето на налагането й строителната забрана съставлява пречка за извършване на правни и фактически действия по прилагане на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове. В случая органът се е позовал на чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ.

Целта на правомощието по чл.198 ал.1 е да осигури осъществяването на бъдещата концепция и предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия. Поради това, за да бъде правомощието по чл.198 ал.1 т.1 от ЗУТ, каквото оспорената заповед обектвирира, законосъобразно упражнено, освен материалната предпоставка —наличие на производство по създаване на план от вида на посочените /ОУП и /или  ПУП/, е необходимо като втора материална предпоставка, и наличието на бъдеща концепция и предвиждания за устройството на територията на които съществуващите предвиждания и режим на строителство да препятстват или да противоречат. В случая органът се е позовал на наличието на производство по създаване на ОУП и ПУП, възложено с Договор №2304-18 от 31.10.2016г и необходимостта от установяване на зона за озеленяване в максимална степен от територията на кв.Бедечка, различна от зоната, в която са преимуществено включени имотите в него.

В този смисъл, за преценката за материална законосъобразност  на оспорената заповед се следва преценка налице ли са двете кумулативно изискуеми и посочени от органа предпоставки: 1. започнала процедура за създаване на план от посочените (ОУП или ПУП) и 2. произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

От събраните по делото и неоспорени доказателства - Решение № 521/ 29.09.2016 г на Общински съвет Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г на Главния архитект на Община Стара Загора и Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София, се установява, че процедурата по изменение на ОУП и ПУП за кв. «Бедечка», вкл.с обхват имота на жалбоподателя — УПИ VІІІ-6100 е започнала. По делото не е спорно, че строителството в имота на жалбоподателя не е разрешено към 04.11.2016г и той не попада в обхвата на чл.125 ал.5 от ЗУТ, с които строителната забрана да следва да се съобразява. Дали се е следвало или не разрешаване на планираното и проектирано строителство в УПИ VІІІ-6100, кв.811, в момент, предхождащ налагането на строителната забрана, не може да се каже в това производство, тъй като производството по чл.149 от ЗУТ е самостоятелно такова, отделно от производството по чл.198 от ЗУТ. Към датата на издаване на оспорения акт – 04.11.2016г. няма влязло в сила съдебно решение, с което да се установява незаконосъобразност на мълчаливия отказ на главния архитект, формиран по заявлението на жалбоподателя за издаване на разрешение за строеж и в този смисъл, не е възникнало задължение за органа, налагащ строителната забрана да съобрази акта си с неразрешена в процесния имот строителна инициатива. От друга страна, главният архитект е поискал налагане на строителната забрана с доклад от 31.10.2016г., в който е обосновал необходимостта от прилагане разпоредбата на чл.198 от ЗУТ с оглед висящи производства по заявления за издаване на разрешения за строеж в имоти, включени в обхвата на изменението на ОУП и които действия биха представлявали пречка за реалзиране на планираното изменение, с оглед разпоредбата на чл.125 ал.5 от ЗУТ, аргументи които са относими и логични. С оглед на изложеното, не се установява оспорената заповед да е издадена при  превратно упражняване на власт.

Наличието на различие в съдържанието на техническото задание към Решение№ 521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора и техническото задание към Договора от 31.10.2016г за възлагане на проектирането, не опровергава, че е започнало към 04.11.2016г производството по изменение на ОУП и ПУП, вкл. с обхват процесния имот и в този смисъл първата материална предпоставка по чл.198 ал.1 от ЗУТ е налице.

 

Доказателствата по делото сочат, че е налице и втората материалноправна предпоставка за законосъобразно налагане на строителната забрана, а именно  притежавания от жалбоподателя в УПИ VІІІ-6100, кв.811 да се засяга от бъдещите предвиждания на новите планове. В случая в техническото задание към решението на общинския съвет от 29.09.2016г действително не е посочено конкретно кои квартали и кои имоти с какво застрояване да бъдат решени.  Съгласно чл.104 от ЗУТ, с ОУП се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите. Следователно в началния етап от процедиране на ОУП, какъвто представлява решението за иницииране на процедурата по изменение на ОУП, спрямо техническото задание към решението не може да бъде изисквана такава конкретност. В техническото задание към Решение №521/29.09.2016г, се съдържа изискванията за изменение на ОУП и за изработване на ПУП-ПРЗ на квартал Бедечка като: „..с ОУП да се установи зона за озеленяване в максимална степен, а с ПУП –ПРЗ да се установят зони за озеленяване, зони за спорт и атракции, територии, попадащи в „Смесена зона обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване и територии, попадащи в „Устройствена зона за обществено делово обслужване”. След като е заложено като изискване спрямо ОУП да се установи зона за озеленяване в максимална степен от цялата територия на кв.”Бедечка” и в тази територия безспорно попадат имотите на жалбоподателя, то това е достатъчно да се приеме, че тези имоти ще се  засегнат от промяната в предвижданията. 

Съгласно т.3.2.от техническото задание към Договор № 2304-18/31.10.2016 г. между Община Стара Загора и «Национален център за териториално развитие» ЕАД гр.София се съдържа изискване за установяване на различен от съществуващия режим на застрояване за територията, в която попада УПИ VІІІ-6100, кв.811  /л.63, СТЕ л.219/. Съгласно т.3.2 от техническото задание към договора, изисква се разработката да обхваща цялата територия на действащия кв. «Бедечка» като се предвидят територии за озеленяване в максимален обхват и степен; територии за спорт и атракции; територии, попадащи в «Смесена устройствена зона за обществено-делово и малкоетажно жилищно застрояване» - за кв.810 и кв.811 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ; територии, попадащи в «Устройствена зона за обществено-делово обслужване» - за кв.823 във връзка с чл.125, ал.5 от ЗУТ.

 Така от устройствена зона за обществено-делово обслужване и жилищно застрояване по действащ план, в която попада въпросния имот /кв.811/, се планира, а и е проектирано с предварителния проект за изменение на ОУП, отреждане на територията, вкл.на кв.811, за озеленяване, изключая онези поземлени имоти, за които е издадено разрешение за строеж, сред които процесния имот не е. Следователно налице е и втората материална предпоставка за законосъобразно упражняване на правомощието по чл.198 ал.1 т.1 ЗУТ, каквото оспорената заповед обективира.  За целта на налагането на строителна забрана, а именно да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия, е без правно значение конкретното предназначение на имотите по проекта и/или в окончателния план. От техническото задание към Договор № 2304-18/31.10.2016 г. е видно, че за процесния имот, като такъв, в който не се установява да е разрешена строителна дейност, е налице промяна в режима, като е предвиден за озеленяване.

 

Неоснователно е оплакването за нарушение на принципа на съразмерност по чл.6 от АПК, обосновано с твърдение, че извън обхвата на заповедта са имоти в кв.811 от парк „Бедечка” и улица в съседство с имота на жалбоподателя. В настоящия случай, поради обезпечителния характер на мярката и нейната цел, законодателя е определил условията, при съществуване на които е оправдано налагането на строителна забрана, като при формулиране на условията е видно отдаване от законодателя на превес на обществения над личния интерес. В този смисъл въпросът за спазване принципа на съразмерност, установен от чл.6 от АПК е предварително разрешен – органът не може чрез друга, по-лека по правни последици мярка, да постигне целта, която се преследва с издаване на административния акт. Компетентния орган в случая не разполага с оперативна самостоятелност да наложи или не строителна забрана при наличие на предвидените материални предпоставки, нито да ограничи нейния обхват. Обратното е вярно, при наличие на предвидените материални предпоставки по чл.198 от ЗУТ, допустимо и законосъобразно е налагането на забрана за строителство за да се спре прилагането на плановете за частите от територията, за които се отнася производството по създаване на ОУП и ПУП и за които се предвижда или има концепция за промяна в устройствения режим, с цел да се препятства реализиране на предвиждания, които се предвижда да бъдат изменени и на които строителството ще противоречи.

 

По делото не е спорно, че строителството в имота на жалбоподателя не е разрешено към 04.11.2016г Дали се е следвало или не разрешаване на планираното и проектирано строителство в УПИ VІІІ-6100, кв.811, в момент, предхождащ налагането на строителната забрана, не може да се каже в това производство. Наличието на различие в съдържанието на техническото задание към Решение№ 521/29.09.2016г на ОбС Стара Загора и техническото задание към Договора от 31.10.2016г за възлагане на проектирането, не опровергава, че е започнало към 04.11.2016г производството по изменение на ОУП и ПУП, вкл. с обхват процесния имот.

 

         По тези съображения съдът намира, че Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора в обжалваната й част е законосъобразна като постановена при правилно приложение на материалния закон, при липса на съществени процесуални нарушения и в съответствие сцелта на закона. Подадената срещу нея жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

При този изход на спора на основание чл.143 ал.4 от АПК жалбоподателят следва да заплати на ответника сторените по делото разноски  в общ размер 870 лв, включваща заплатен депозит за възнаграждение на вещо лице —150 и адвокатско възнаграждение в размер на 720лв с ДДС, договорено и заплатено по договор за правна помощ № 156/ 09.02.2017г и платежно нареждане от 28.02.2017г.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК и чл.143, ал.4 от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. ***  против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание Заповед №10-00-2306/31.10.2016г на кмета на Община Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г наГлавния архитект на община Стара Загора, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г,   е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІІ-6100, кв.811, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА Т.Й.Т. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски.

 

     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: