Р Е Ш Е Н И Е  219

 

      гр.Стара Загора, 19.07.2017 год.

 

    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         дванадесети юли

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       Членове:           

при секретаря    Стефка Христова

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело   № 85 по описа  за 2017 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

 

Образувано е по жалба от ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 против Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г за премахване на временни преместваеми обекти, издадена от Кмета на Община Стара Загора. В жалбата са изложени оплаквания, че заповедта е постановена в нарушение на чл.146, ал.1, т.1-5 от АПК.. По тези съображения моли съда да отмени заповедта. Претендира за разноски. В съдебно заседание поддържа жалбата с твърдението, че той не е поставил процесните обекти. Изявлението му е прието от съда като релевиращо основание за незаконосъобразност на оспорения акт по чл.146, ал.1, т.4 от АПК - при противоречие с материалноправни разпоредби.

 

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, редовно и своевременно призован, не се явява и представлява, както и не изразява становище по жалбата.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Административното производство е образувано по Заявление вх. № 10-01-6201/24.11.2016 г. от «Феърплей къмършъл» АД гр.София за премахване на незаконно построени сгради в собствения му имот. Дружеството се легитимира с нотариален акт № 196, д. 170/2007 г. и Заповед № 10-00-361/20.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора  като собственик на УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.513.7036 по кадастралната карта на града.

 

   С констативен акт от 10.01.2017 г, съставен от длъжностни лица при Община Стара Загора С.И. - старши специалист отдел „Кадастър и регулация” и Д.С. - старши специалист отдел „Контрол по строителството” , е установено, че в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка са поставени временни преместваеми обекти: метален павилион /офис, склад/ с размери 3.00м/ 8.00м и височина 2.50м; бетонна гаражна клетка с размери 3.20м/ 5.50м и височина 2.20м; метална рампа-естакада с размери 5.00м/ 2.00м и височина 2.00м в западната част на рампата. Отразено е, че тези обекти са поставени от ЕТ „Димитър Божков” гр.Стара Загора без издадено разрешение за поставяне от Община Стара Загора.

 

Констативният акт е съобщен чрез залепване на южната фасада на металния павилион /офис, склад/ на 12.01.2017г , видно от представената с преписката служебна бележка /л.15 от делото/.

 

 Въз основа на акта е издадена Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на временни преместваеми обекти метален павилион, гаражна клетка и метална рампа-естакада, тъй като са поставени без разрешение за поставяне от Община Стара Загора в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. Заповедта е съобщена чрез залепване на южната фасада на металния павилион /офис, склад/ на 07.02.2017г , видно от представената с преписката служебна бележка /л.11 от делото/.

 

По делото е представен и приет като доказателство договор за наем № 801/ 05.06.2001г, сключен между жалбоподателя ЕТ „Димитър Божков” гр.Стара Загора и  Община Стара Загора, по силата на който на търговеца е предоставена за временно и безвъзмездно ползване общинска земя, върху която да разположи временни търговски обекти по реда на §17 от ПР на ЗУТ с площ от 38 кв.м., намираща се в гр.Стара Загора, ул.”Хр.Морфова” - зад ТЕТ за осъществяване на заваръчни и тенекеджийски услуги. Срокът на договора е до 31.12.2003г. От Началник отдел „Контрол по строителството” в Община Стара Загора е изпратено запитване изх.№ 10-33-86/ 20.03.2017г до Административно бюро „Изток” при Общината относно действието на договора /л.74/. С писмо изх.№ 10-32-92/ 23.03.2017г е отговорено, че в бюрото договорът не е запазен и то няма взаимоотношения с  ЕТ „Димитър Божков” гр.Стара Загора /л.75/.

 

Изисканото и прието като доказателство Разрешение за строеж № 543/ 18.12.1996г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, касае поставяне на 2 бр временни павилиони с площ от 6 кв.м. всеки от двете страни на спирката на градския транспорт на бул.”Никола Петков” -  южен тротоар пред супера на ДЗУ.

 

В показанията си разпитаните свидетели Тодор Енев и Тройчо Троев еднозначно сочат, че всички постройки и обекти в автосервиза на жалбоподателя - гараж, постройка с покрив, метален павилион и естакада не са негови, а са направени и поставени от друго лице, с което е работил, преди 20 години. Продължава да ги ползва понастоящем. Според свидетеля Енев жалбоподателят е плащал наем на общината в продължение на няколко години.

 

При разпита в качеството на свидетел С.И., съставила констативния акт от 10.01.2017г заяви, че след направения оглед на място, при който е установена връзка между дейността на жалбоподателя и предназначението на обектите, преценила, че са поставени от него. Освен това при извършена административна проверка констатирала, че договорът му с Община Стара Загора е изтекъл. Не е правено обследване от кого се експлоатират и това потвърждава в показанията си другият актосъставител Д.С..

 

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

Жалбата против процесната заповед е допустима, като подадена в законоустановения 14-дневен срок от съобщаването й от лице с правен интерес, за което административният акт е неблагоприятен.

 

 Разгледана по същество, се явява основателна.

 

Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г, предмет на съдебен контрол, е постановена от материално и териториално компетентен орган по смисъла на чл.57а, ал.3 от ЗУТ - Кмета на Община Стара Загора, в предписаната от закона писмена форма като са изложени мотиви от фактическо и правно естество.

 

Съгласно чл. 57а, ал.3 от ЗУТ кметът на общината е компетентен да издаде заповед за премахване на обекти по чл. 56 и 57 ЗУТ в изчерпателно изброените хипотези в чл.57а, ал.1 от ЗУТ. В конкретния случай няма спор между страните, а и се установява от свидетелските показания, че обектите метален павилион /офис, склад/, бетонна гаражна клетка и метална рампа-естакада са предназначени за търговска дейност и могат да бъдат премествани в пространството без да губят своята индивидуализация, т.е.поставянето и/или премахването им не изменя трайно субстанцията и начина на ползване на терена, върху който са поставени. Следователно тези обекти попадат в регламентацията на чл.56, ал.1 от ЗУТ - преместваеми увеселителни обекти или обекти за търговски и други обслужващи дейности, които са елемент от градското обзавеждане.

 

От констативния акт с дата 10.01.2017г е видно, че за обектите липсва разрешението, изискуемо от чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Не съставляват необходимото по закон разрешение нито договорът за наем № 801/ 05.06.2001г, сключен между жалбоподателя ЕТ „Димитър Божков” гр.Стара Загора и  Община Стара Загора, нито Разрешение за строеж № 543/ 18.12.1996г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора. Трябва да се отбележи също,        че отразените в тях обекти не могат да се свържат с процесните като вид и площ.

 

При издаването на заповедта обаче са допуснати съществени нарушения на законово установените административно-производствени правила и неправилно е приложен материалния закон, посочен като правно основание за постановяване на оспорения акт. Според чл.57а от ЗУТ адресат на заповедта, с която се нарежда бъде премахнат преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, е само собственикът на този обект. Съгласно ал.4, когато собственик на такъв обект, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота и със заповедта си по ал.3 кметът на общината задължава него да премахне обекта за своя сметка. По  принцип съдебната практика приема, че при издаване на заповедта по чл.57а, ал.3 от ЗУТ органът действа служебно и негова е преценката относно адресата - дали това да бъде извършителя на преместваемия обект или собственика на имота /Определение № 5803 от 10.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 4888/2017 г., II отд/.

 

 Но от доказателствата по делото се установява и това е отразено в констативния акт, че собственик на имота, в който са разположени проместваемите обекти, е „Феърплей къмършъл АД гр.София, а жалбоподателят ЕТ „Димитър Божков” нито е собственик на обектите, нито ги е поставил. Заплащането на наем в определен минал период не представлява безспорен аргумент в такава насока. В показанията си като свидетели съставителите на констативния акт С.И. и Д.С. сочат, че не са изследвали от кого се експлоатират обектите, а само поради връзката им с осъществяваната от жалбоподателя търговска дейност преценили, че са поставени от него. Следователно в производството по издаване на обжалваната заповед са нарушени не само специалните правила  по  чл.57а от ЗУТ, но и регламентираните в чл.7 и чл.9, ал.2 и ал.4 от АПК общи принципи за истинност и служебно начало, и установените във връзка с тях задължения. В случая не е спазено законоустановеното изискване преди издаването на заповедта да бъдат събрани всички необходими данни за релевантните по случая факти, включително и обстоятелства, свързани със собствеността и поставянето на процесните обекти, с оглед преценяване на лицата, в чиято тежест следва да бъде вменено разпореденото задължение за премахването им.  В контекста на изложеното съдът приема, че посочените нарушения са повлияли върху съдържанието на крайния акт, т.е. при недопускането им би се установила фактическа обстановка и съответно обосновани правни изводи и резултат, различни от възприетите в оспорената заповед. Ето защо допуснатите нарушения на административно-производствените правила се явяват от категорията на съществените такива и са абсолютно и достатъчно основание за отмяна на обжалвания административен акт. А вменяването на задължение на ненадлежен адресат сочи освен на допуснати съществени нарушения в хода на административната процедура, но и на материална незаконосъобразност на издадената заповед.

 

По тези съображения, жалбата се явява основателна, а оспорената Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г на Кмета на Община Стара Загора следва да бъде отменена като незаконосъобразна.    

 

При този изход на спора на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, за които има доказателства за реално извършване, а именно внесена държавна такса в размер на 50лв.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на временни преместваеми обекти - метален павилион, гаражна клетка и метална рампа-естакада, поставени в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: