Р Е Ш Е Н И Е  231

 

гр.Стара Загора, 26.09.2017 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         четиринадесети септември

през      две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                    Членове:       ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                           РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря    Стефка Христова

и в присъствието на  прокурора  Петя Драганова                                  ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     285  по описа  за 2017 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по протест на на П.Драганова, прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, с който оспорва като незаконосъобразна разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево. Изложени са съображения, че оспорената разпоредба противоречи на нормативни актове от по-висока степен, а именно – Закона за вероизповеданията и Конституцията на РБ. Твърди си също, че общинският съвет е нарушил материалната си компетентност като е излязъл извън рамките на ограничените от чл.73, ал.3 от АПК нормотворчески правомощия, очертани и в нормата на чл.8 от Закона за нормативните актове/ЗНА/. Въз основа на изложени в протеста мотиви е направено искане за отмяна на на чл. 6, ал. 1, т. 7 от Наредбата за рекламната и информационната дейност на теритотрията на Община Раднево и за присъждане на разноските по делото – такса в размер на 20 лв. за обнародване в ДВ.

 

Ответникът Общински съвет Раднево не изпраща представител и не изразява становище по допустимостта и основателността на протеста.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа подадения протест.

 

   Съдът, като обсъди доводите, изложени в жалбата и извърши проверка на законосъобразността на атакуваното решение, намира за установено  следното:

 

      Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево е приета с Решение № 687/24.04.2014 г. на ОбС Раднево по Предложение вх. № 113/11.04.2014 г. от Председателя на ОбС Раднево.

 

       Като основание за приемането й са посочени чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройството на територията. В гласуването са участвали 12 от общо 13 общински съветници, при което е получен резултат 20 гласа «за», «против» няма и «въздържал се» няма, видно от Протокол № 40/24.04.2014 г.

 

       С разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево е въведена забрана за рекламиране на определена религия или религиозна общност.

 

     С разпореждане от 13.06.2017г на ответника са дадени указания да представи по делото доказателства за обсъждане на оспорения тескт от наредбата в постоянните комисии на общинския съвет и за публикуване на проекта на интернет-страницата на общината.

 

        Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

 

        Предмет на оспорване пред съда е конкретна  разпоредба от Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево и съдът е ограничен в рамките, определени с жалбата, да извърши преценка по същество на законосъобразността й.

 

         Наредбата е подзаконов нормативен акт, съдържащ правни норми, които създават общозадължителни правила за регулиране на обществени отношения на територията на съответната община, като засяга неограничен брой адресати /чл.7 ал.2 от ЗНА и чл. 75 от АПК/. Такива актове общинските съвети са компетентни да издават, когато това е предвидено от Конституцията или от закон /чл.2 от ЗНА, чл.76, ал.1 от АПК/, като уреждат с тях съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение – чл.8 от ЗНА.

 

           В настоящата хипотеза текстът на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, цитиран като правно основание за издаване на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, е посочен във връзка с отбелязаното в чл.21, ал.1, т.13 правомощие на общинския съвет, определящо конкретно компетентността му при определяне на изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Налице е и законова делегация по смисъла на посочения в Наредбата чл.57 от ЗУТ, даваща право на общинския съвет да определя условията и реда за издаване на разрешения за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни илементи върху недвижимите имоти. Следователно оспореният текст е приет от материално и териториално компетентен орган.

 

          При осъществения контрол за материална законосъобразност се установява, че забраната да се рекламира определена религия и религиозна общност, съдържаща се в атакувания текст, е в противоречие с нормата на чл.6, ал.1 от Закона за вероизповеданията /ЗВ/, който урежда правото да се установяват и поддържат места за богослужение или религиозни събрания, да се пишат, издават и разпространяват религиозни публикации и др., както и на чл.5, ал.1 от ЗВ, в който е определено, че правото на вероизповедание се упражнява чрез формиране и изразяване на верско убеждение, създаване или участие в религиозна общност, организиране на институции на общността, осъществяване на верско обучение и възпитание чрез разпространяване на съответното убеждение устно, печатно, с помощта на електронни медии, под формата на лектории, семинари, курсове, програми и други. Ограничения са допустими само по при наличие на изключенията по чл.7 от ЗВ, а именно когато свободата на вероизповедание е насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други лица. Тези ограничения са залегнали и в разпоредбата на чл.37, ал.2 от Конституцията на Република България, реципираща текста на чл.9, т.2 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В случая така предвидената обща забрана за рекламиране на определена религия или религиозна общност по никакъв начин не е съобразена с ограниченията, поставени като условие в цитираните нормативни актоне от по-висока астепен.

 

         Съгласно нормата на чл. 15 ЗНА, наредбата трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.  Ако противоречи на нормативен акт от по-висока степен, се прилага последният, което означава, че с наредба не могат да се създават разпоредби, които да влизат в колизия и да противоречат на нормативен акт от по-висока степен.

 

         Предвид изложеното, настоящият състав приема, че оспорения текст на чл. 6, ал.1 т.8 от Наредбата е материално незаконосъобразен поради противоречие с норми от по-висок ранг и следва да бъде отменен на основание чл. 146, т. 4, вр. чл. 196 от АПК.

 

     Само за пълнота на изложението следва да се посочи констатираното при служебната проверка за законосъобразност, че Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево не е приета в съответствие със законово регламентираните изисквания за подготовката и приемането на нормативни административни актове. Въпреки дадените указания, по делото не бяха представени доказателства за спазване изискването на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, вносителят на проекта за наредбата в частта за обжалваната редакция на оспорените текстове да го е публикувал на интернет страницата на Община Николаево заедно с мотивите и да е предоставил на заинтересованите лица възможност за изразяване на предложения и становища по проекта в необходимия 14-дневен срок. Няма данни също така проектът на Наредбата да е обсъждан в постоянните комисии на съвета и да е приет на две гласувания.

 

      При този изход на спора ответникът следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 лв за обнародване на съобщението за направеното оспорване в Държавен вестник.

 

       Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

       ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна.

 

       ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв.

 

  Решението  подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

   След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                                2.