О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                     

 

№ 116                                              11.05.2017 г.                              град Стара Загора

 

 

          Старозагорският административен съд, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г. ДИНКОВА

 

и с участието на прокурора

като разгледа административно дело № 420 по описа за 2016 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба на Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева, и двамата от гр.Стара Загора, подадена чрез пълномощника им по делото адв.С.Р., против Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Полумасивна жилищна сграда № 51” по приложение №1, с площ 37кв.м. и височина 3м., изпълнен от неизвестен извършител, находящ се в ПИ 68850.304.803 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, местност „Царкова усойна”. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на издадената заповед като постановена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Оспорва констатациите на административния орган като счита, че процесният строеж е търпим по см. на § 127, ал.1 от ПР към ЗИДЗУТ и като такъв не подлежи на премахване или забрана за ползване. Направено е искане за отмяна на заповедта.

 

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора чрез процесуалния си представител юрисконсулт Желязкова оспорва жалбата като  неоснователна. По съображения за законосъобразност на издадената заповед за премахване на незаконен строеж моли жалбата да бъде отхвърлена и да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Във връзка със задължението за служебна проверка на допустимостта на жалбата и след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че жалбата е просрочена поради следното:

Оспорената заповед е издадена на 29.08.2016г. На същата дата, видно от приложената на лист 20 от делото служебна бележка, заповед № 10-00-1802 от 29.08.2016г. е била съобщена по реда на §4, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗУТ, чрез залепването й на сграда № 51, поради отсъствието на собственика на имота, както и на таблото в сградата на Община Стара Загора. Съгласно протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание, проведено на 12.04.2017г. е признато за недоказано оспорването на посочената служебна бележка, поради което същата като официален документ се ползва с материална доказателствена сила и удостоверените в този документ действия се считат за извършени на посочената дата – 29.08.2016г. Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора е редовно съобщена на жалбоподателите по реда на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ на 29.08.2016г. Срокът за обжалването й по съдебен ред, установен в нормата на чл. 215, ал. 4 ЗУТ, е 14-дневен и е изтекъл на 12.09.2016г.- понеделник, присъствен ден. Жалбата е подадена в деловодството на Община Стара Загора на 14.09.2016г. и е заведена с рег.индекс № 10-09-88/14.09.2016г., като по делото липсват данни същата да е подадена на по-ранна дата по пощата или чрез куриер. 

Ето защо към момента на подаване на жалбата от Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева правото им да оспорват по съдебен ред законосъобразността на Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се е преклудирало, поради неупражняването му в законово установения 14 дневен срок, считано от датата на съобщаване на акта по надлежния ред, т.е най-късно до 12.09.2016г. включително.

 

Предвид изложеното и доколкото подаването на жалбата в предвидения от закона преклузивен срок е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването, за наличието на която съдът следи служебно, жалбата се явява процесуално недопустима, като просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати след отмяна на определението за даване ход по същество.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

 

      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определението си от 12.04.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева, и двамата от гр.Стара Загора, против Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 420/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

                                                                                         СЪДИЯ: