О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                91      21.04.2017г.      град Стара Загора

                          

                     

              В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, в съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                              

                                                       

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                     РАЙНА ТОДОРОВА

       

 

 

при секретар  Ива Атанасова                                                                             и с участието

            на прокурор  Петко Георгиев                                                                          като разгледа

            докладваното  от   съдия    Р. ТОДОРОВА   административно  дело   № 460  по  описа

за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

           

Образувано е по жалба на П.Х.П. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, против Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково. С обжалваното решение са изменени и допълнени разпоредбите на чл.21, ал.2, т.2; чл. 21, ал.2, т.3; чл.53, ал.2 и ал.3; чл.67, ал.1; чл.69, ал.1; чл.94, ал.1, чл. 99, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение по съображения за приемането му в противоречие и при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Жалбоподателят поддържа, че при внасянето на предложението, неговото разглеждане в постоянните комисии и приемането на решението, не са спазени императивни изисквания на ЗМСМА и на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково. Твърди, че приетото от Общински съвет – Гурково решение е фактически и правно необосновано, тъй като от една страна изложените към решението мотиви са формални, а от друга не е посоченото конкретно законово регламентирано материалноправно основание за приемането на акта. Направено е искане съдът да постанови решение с което да бъде отменено изцяло Решение № 168 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково.    

 

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет – Гурково, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като недопустима и неоснователна. Недопустимостта на жалбата се основава на становището, че за П.Х.П., в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, не е налице правен интерес от оспорването на решението на колективния орган на местно самоуправление, в състава на който орган жалбоподателят участва. С подробно изложени съображения се обосновава, че оспореното решение е прието при спазване на нормативно регламентираните в ЗМСМА и в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация процесуални правила, вкл. за внасяне на предложението, неговото разглеждане и обсъждане в постоянните комисии и приемането му от общинския съвет, при съблюдаване на изискванията за кворум и мнозинство. Направено е искане жалбата да бъде оставена без разглеждане, като недопустима и в условията на евентуалност – за отхвърлянето й като неоснователна.  

 

            Окръжна прокуратура – Стара Загора, конституирана на основание чл.192 от АПК, чрез участващия по делото прокурор, дава мотивирано заключение за недопустимост и неоснователност на жалбата. Поддържа, че в качеството си на общински съветник оспорващият няма признато от закона право да оспорва актовете на общинския съвет, в чийто състав участва. Излага доводи, че при приемането на обжалваното решение на ОбС – Гурково, не са допуснати нарушения на формалните, процесуалните и материалноправните изисквания на закона, като основание за неговата отмяна.  

 

С  Определение № 303 от 17.11.2016г. на съдията-докладчик по делото, жалбата на П.Х.П., подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, против Решение № 168 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково, е оставена без разглеждане, като недопустима и съответно е прекратено производството по делото. С Определение № 132 от 09.01.2017г. по адм. дело № 14123/ 2016г. по описа на ВАС, постановеното  Определение № 303 от 17.11.2016г. е обявено за нищожно, като делото е върнато на Административен съд – Стара Загора за образуване на производство пред тричленен състав на същия съд и продължаване на съдопроизводствените действия. Прието е, че доколкото с оспореното решение на Общински съвет – Гурково са изменени разпоредби от подзаконов нормативен акт -  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, издаден от общинския съвет на основание съдържащата се в чл.21, ал.3 от ЗМСМА законова делегация и съответно обжалваното волеизявление притежава спецификите на подзаконов нормативен акт, подлежащ на оспорване по реда на глава десета, раздел ІІІ от АПК, съобразно чл. 191, ал.2 от АПК делото се разглежда в състав от трима съдии.

 

            След връщането на делото подадената от П.Х.П. жалба против Решение № 168/ 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково, е внесена за разглеждане в открито съдебно заседание. Съгласно изрично направеното от П.П. изявление в съдебното заседание, проведено на 23.03.2017г., с подадената от него жалба оспорва Решение № 168 по Протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково, с искане за неговата отмяна, като незаконосъобразно.

 

Съдът намира, че подадената от П.Х.П., в качеството му на общински съветник в ОбС – Гурково жалба против Решение № 168/ 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково, е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Съгласно чл.186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. По аргумент от посочената разпоредба, една от предпоставките за възникване и съществуване правото на оспорване на подзаконов нормативен акт, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на правен интерес за жалбоподателя от оспорването на акта. Задължително условие, обуславящо правния интерес и респ. възникване правото на жалба, е наличието на засягане /съотв. възможност за засягане/ на права и/или на защитени от правото интереси от акта, който се оспорва или когато от него се пораждат задължения. Правото на жалба принадлежи на това лице, за което материалноправните последици на акта са неблагоприятни и пряко и непосредствено засягат негативно неговата правна сфера. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване, ограничаване или застрашаване на съществуващи субективни права или създаване на нови респ. разширяване на съществуващи правни задължения. 

 

С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, са изменени и допълнени разпоредбите на чл.21, ал.2, т.2; чл. 21, ал.2, т.3; чл.53, ал.2 и ал.3; чл.67, ал.1; чл.69, ал.1; чл.94, ал.1, чл. 99, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Решението е прието въз основа на внесено от Председателя на Общински съвет – Гурково предложение, при проведено поименно гласуване, в което са участвали 12 общински съветници, като 11 общински съветника са гласували „за” и един – „против”.

 

В случая на първо място жалбоподателят П.П., в качеството му на общински съветник, не притежава законово регламентирано право да оспорва решенията на общинския съвет, в чийто състав участва. Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗМСМА, Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона и се състои от избраните общински съветници. Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление и приема решенията си съобразно правилата на чл.27 от ЗМСМА. В чл.33, ал.1, т.3 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съветник има право да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета. Всеки един от общинските съветници участва при формиране на волята на колективния орган чрез гласуване, като приетото решение обективира волеизявление от името на органа и представлява решение на органа, а не решение на отделните негови членове. Поради което общинският съветник няма и не може да има правен интерес да оспорва прието от общинския съвет със съответно мнозинство решение, независимо дали и как е участвал в гласуването. Ето защо отрицателният вот на общинския съветник не може да обоснове правния му интерес да обжалва формираното решение на общинския съвет като колективен орган. Константна е съдебната практика, че общинските съветници в това си качество  нямат пряк и личен интерес да обжалват решенията на съвета, от чийто състав са. Правото на жалба против актовете на общинските съвети принадлежи на  гражданите и организациите, имащи пряк, личен и непосредствен правен интерес от оспорването по см. на чл. 147 съотв. на чл.186 от АПК. Изключение от това правило е възможно само по отношение на субектите, на които със закон или друг нормативен акт е предоставено това право /чл.45, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА/.

 

На следващо място съдът приема, че в конкретния случай не е налице и пряк, непосредствен и личен интерес за жалбоподателя от оспорването на Решение № 168 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково. Само по себе си решението, с което са изменени и допълнени текстове от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОбС/, няма непосредствен негативен ефект за правата на П.П., в качеството му на общински съветник и не би могло пряко да засегне или да рефлектира неблагоприятно върху личната правна сфера на жалбоподателя. По аргумент от разпоредбата на чл.11, ал.3 от Закона на нормативните актове, изменението/допълнението на нормативния акт се инкорпорира в съдържанието му и става действащо право, като в този смисъл на прилагане подлежи измененият /допълненият/ нормативен акт, а не този, който го изменя и/или допълва. След като на прилагане подлежат изменените разпоредби от подзаконовия нормативен акт, то настъпването на регламентираните с акта правни последици се свързва именно с тези изменени разпоредби, а не с изменящия /допълващия/ ги акт. Следователно твърдяното засягане на субективни права и интереси във връзка с приетото от общинския съвет намаляване размера на възнагражденията на общинските съветници, не произтича пряко и непосредствено от оспореното Решение № 168/ 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково, а би представлявало правна последица от прилагането на изменените с това решение разпоредби от ПОДОбС. Не изменящото подзаконовия нормативен акт решение на общинския съвет, а изменените с него правни норми представляват правопораждащи, правопроменящи, правопогасяващи или правопрекратяващи юридически факт с пряко и непосредствено действие за лицата, определени като техни адресати. Доколкото именно изменените разпоредби на нормативния акт водят пряко и непосредствено до промени в правната сфера на жалбоподателя от гл.т на материалното му право на възнаграждение като общински съветник в Общински съвет – Гурково, П.П. би имал правен интерес от оспорването на разпоредбите от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, изменени Решение № 168 от 29.09.2016г на ОбС – Гурково. В този смисъл правното средство за защита на засегнатите материални права, е чрез оспорването на разпоредбите от ПОДОбС, изменени с Решение № 168/ 29.09.2016г. на ОбС – Гурково, тъй като за П.П., в качеството му на общински съветник в ОбС – Гурково, би бил налице процесуалноправен интерес по см. на чл.186, ал.1 от АПК от съдебно обжалване, насочен към премахване на регламентираните с разпоредбите на подзаконовия нормативен акт неблагоприятни за него правни последици.

Въпреки няколкократно дадената възможност на жалбоподателя да уточни предмета на оспорване, както с молба вх. № 3630 от 28.10.2016г., така и в проведеното на 23.03.2017г. съдебно заседание по делото, П.Х.П. изрично е заявил, че в качеството си на общински съветник в ОбС – Гурково оспорва Решение № 168/ 29.09.2016г. на Общински съвет – Гурково, с искане за неговата отмяна, като незаконосъобразно.   

 

            По изложените съображения съдът приема, че за жалбоподателя П.Х.П. не е налице правен интерес от оспорването на Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково и съотв. активна процесуална легитимация, като абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство. С оглед на което оспорването следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 във вр. с чл.196 от АПК, Старозагорският административен съд

                

 

 

 

 

           

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.03.2017г. за даване ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на П.Х.П. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, против Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

           

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

          

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                            2.