О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   18

 

                                            гр.Стара Загора, 17.02.2017 год

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                Председател:  БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове:   ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                       

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 488 описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

     Образувано е по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която се оспорва като нищожна или незаконосъобразна разпоредбата на чл.67 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево. В жалбата се твърди, че общинският съвет не разполага с компетентност със свои актове са урежда въпроси, които вече са уредени от нормативни актове от по-висока степен, какъвто в случая е Законът за пътищата. Поддържа, че самият пренос на  разпоредби от закон в наредба е неправилен дори да няма противоречие между двата нормативни акта. Счита, че оспорената разпоредба от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево е приета в пряко противоречие с нормата на чл.53 от Закона за пътищата. По тези съображения моли да бъде обявена за нищожна или отменена като незаконосъобразна и да се присъдят направените разноски по делото, съгласно представен списък.

 

Ответникът Общински съвет Николаево чрез процесуалния си представител адвокат Шопова изразява становище за недопустимост на жалбата по съображения за липса на правен интерес. Алтернативно поддържа неоснователност на оспорването. Обосновава, че атакуваната разпоредба е приета без превишаване правомощията на общинския съвет и на основание чл.18, чл.23 и чл.26 от Закона за пътищата при упражняване на местната власт относно поддържането на общинските пътища. Моли да бъде взета предвид промяната на текста, извършена с Решение № 100 от 25.11.2016г на Общински съвет Николаево. Претендира за присъждане на разноски и прави възражение за прекомерност на заплатения от жалбоподателя адвокатски хонорар.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна.

 

Съдът намира, че подадената от жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив е процесуално недопустима по следните съображения:

 

Разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК предвижда, че право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В този смисъл наличието на правен интерес за оспорващия е посочено в чл.159, т.4 от АПК като задължителна процесуална предпоставка за образуването и развитието на съдебното производство, като за наличието на тази предпоставка съдът трябва да следи служебно. Аналогично е предписанието на нормата на чл.186 ал.1 от АПК относно съдебното оспорване на нормативните административни актове, относима към процесната разпоредба от подзаконов акт.

 

Действително съгласно задължителното за прилагане от съдилищата Тълкувателно решение № 2/ 02.12.2010г по т.д.№ 4/ 2009г на ВАС на РБ, съсловните /браншовите/ организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени.  Това право обаче не е безусловно и не може да бъде отнесено по принцип към всяка организация при оспорване на всеки един нормативен акт. Обратното означава да се обезсмисли разпоредбата на чл.186 от АПК. За обосноваване на правния интерес е необходимо да се установи наличие на връзка между регулираните с подзаконовия нормативен акт обществени отнощения и конкретния предмет на дейност и целите на оспорващата организация.

 

Предметът на дейност на жалбоподателя включва извършване на анализи за съответствието на действащите в страната поздаконови нормативни актове с нормативните актове от по-висока степен; съдебно оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове, издавани от общинските съвети и органите на изпълнителната власт; участие в провежданите обществени обсъждания на проектите на нормативни актове и стратегически документи; предоставяне на експертна помощ за издаване на законосъобразни подзаконови нормативни актове. Сред целите на сдружението е посочено, че се създава да обедини усилията на членовете си и да привлича съмишленици и спомоществователи за утвърждаване принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България чрез недопускане съществуването на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове /или отделни норми в такина актове/, издавани от общинските съвети и органите на изпълнителната власт като е отбелязано също, че всички такива актове или отделни техни норми засягат пряко, лично и непосредствено законните интереси на самото сдружение. От приложеното по делото удостоверение от 09.08.2016г по ф.д.№ 108/ 2016г на Пловдивския окръжен съд се установява, че средствата за постигане на целите са мониторинг върху действащите в страната подзаконови нормативни актове и извършване на анализ за съответствието им с нормативни актове от по-висока степен, съдебно оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове, участие в провежданите обществени обсъждания на проектите на нормативни актове и стратегически документи, предоставяне на експертна помощ за издаване на законосъобразни подзаконови нормативни актове.

 

В случая с оспорената разпоредба на чл.67 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево се предвиждат административни наказания за физически лица, извършили нарушения на забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нарушили нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени посочените в ал.1, т.1-5 дейности.

 

Така очертаните цели на сдружението и средства за постигането им, преценени във връзка с предметното съдържание на нормата на чл.67 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево,  не обосновават по отношение на жалбоподателя наличие на правен интерес, който да е: 1.пряк - със самата отмяна на оспорения акт да бъде отстранена или да се предотврати настъпването на щета от изпълнение на акта; 2.личен - юридическите лица имат право на жалба само в защита на своите субективни права, свободи и законни интереси; 3.непосредствен - административният акт /включително нормативният такъв/ трябва да засяга правната сфера на жалбоподателя, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за жалбоподателя, или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя. 

 

При съпоставка на целите на юридическото лице с нестопанска цел-жалбоподател и предмета на оспорената подзаконова нормативна разпоредба, е видно, че обявяването на определени деяния за административни нарушения не рефлектира пряко в правната сфера на оспорващия. Това е така, защото се предвижда административнонаказателна отговорност само за физически лица.  А по делото липсват дори твърдения, че нормата засяга или може да засегне права или законни интереси на членуващи в сдружението физически лица. В тази връзка следва да се отбележи също, че всяко санкционирано физическо лице по чл.67 от наредбата би могло да се защити лично пред съд, включително с аргументите, изложени в жалбата, с която се иска отмяната на нормата. На следващо място трябва да се посочи, че за да е допустимо оспорването, то правните последици от него да настъпват пряко в правната сфера на жалбоподателя без да е необходимо допълнително опосредяващо действие. В конкретния случай тази предпоставка не е налице. Липсва изискуемата непросредствена връзка между обществените отношения, предмет на регулиране с оспорената разпоредба и конкретния предмет на дейност на оспорващия. Неправомерното въздействие върху пътищата от общинската пътна мрежа в Община Николаево и предвидените за това наказания по никакъв начин не засягат правната сфера на сдружението-жалбоподател, нито постигането на основните му цели по недопускане съществуването на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове го поставят в положение на адресат на подзаконовия нормативен акт. Това обстоятелство не може да бъде променено само от декларативно заявеното в устава, че всички незаконосъобразни подзаконови нормативни актове или отделни техни норми засягат пряко, лично и непосредствено законните интереси на самото сдружение. Респективно не може да се приеме, че в случая е изпълнено изискването за обосноваване на правен интерес като абсолютна положителна процесуална предпоставка за упражняване правото на жалба срещу подзаконов нормативен акт.

 

В смисъла на изложеното Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив не е активно легитимирано да обжалва разпоредбата на чл.67 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Николаево, поради което подадената от него жалба е процесуално недопустима за разглеждане по същество. Тя следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство по адм.д. № 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора, да се прекрати след отмяна на определението за даване ход по същество.

 

При този изход на спора на ответника следва да се присъдят направените по делото разноски за възнаграждение на един адвокат в размер на 300лв, уговорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 073776.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.67 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Николаево, КАТО НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Николаево сумата 300 /триста/лв, представляваща направени разноски по делото.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                        2.