П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2017                                                            град Стара Загора

Старозагорски административен съд                  ІII касационен състав

На  четвърти май                                                   Година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

    ЧЛЕНОВЕ:           ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                                СТИЛИЯН МАНОЛОВ 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:  П.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МАНОЛОВ

административно дело № 490  по описа за 2016 година

На именното повикване в  10,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС” гр. ПЛОВДИВ – редовно и своевременно призован, представлява се от адв. И.Й., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИК: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО – редовно и своевременно призован, представлява се адв. Зоя Цвяткова, редовно упълномощена.

 

СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – редовно и своевременно призована, явява се прокурор Драганова.

               

АДВ. ЙОРДАНОВ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ЦВЯТКОВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                     

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Докладва постъпило с писмо изх. № ОС-93/20.04.2017 г. Решение на ОбС Гурково  № 225, взето по протокол № 17/26.01.2017 г., с което се отменя Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. и актуализирана с Решения № 160/31.03.2005 г., № 194/09.09.2005 г. и № 112/29.12.2008 г.

 

Адв.ЙОРДАНОВ: С оглед представеното решение на ОбС Гурково считам, че е налице  оттегляне на оспорения от нас административен акт, поради което жалбата следва да бъде оставена жалбата без раглеждане  като лишена от предмет, а производството по настоящото дело да се прекрати.

На основание чл. 143, ал. 2 АПК на доверителя ми  му се полагат разноските по делото поради това, че оттеглянето на акта е  направено след предявяване на жалбата.

Моля да присъдите на жалбоподателя разноските в производството в размер на 877,50 лв. съгласно списък, който сме представили по делото.

 

АДВ. ЦВЯТКОВА: Да се приеме като доказателство представеното решение на ОбС Гурково.

Моля да прекратите производството с оглед оттеглянето на оспорения акт.

Моля да вземете предвид писмената ни защита в предходното съдебно заседание и да уважите възражението ни за прекомерност на адвокатския хонорар.

С оглед финансовото състояние на общините моля да не бъдем осъждани да плащаме разноските с изключение на държавните такси.

Моля да задължите  в решението си жалбоподателя да представи банкова сметка, ***е разноски.  

 

Адв. ЙОРДАНОВ: Ще предоставим сметката.

Относно възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение - законодателят е предоставил тази преценка на съда. Аз пътувам от Пловдив за всяко заседание и до момента разходът ми за гориво е в размер на 200 лв. По тази причина хонорарът не е в минимално предвидения размер, а е леко завишен. Ако редуцирате разноските, ще накажете доверителя ми, тъй като сдружението се издържа от доброволно предоставени средства, а не от европейски и задокеански траншове.

 

ПРОКУРОР:  Налице е отрицателна предпоставка за водене на производство по настоящото дело, тъй като оспорените разпоредби са отменени с решение на ОбС Гурково и е отпаднал правният интерес от обжалване.

 

По тези съображения моля да прекратите производството.

По отношение на разноските  моля да прецените дали не е налице прекомерност на адвокатския хонорар.

Твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя във връзка с транспортните разходи не са подкрепени от доказателства.

 

СЪДЪТ, след съвещание, като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да приеме като писмено доказателство Решение на ОбС Гурково  № 225, взето по протокол № 17/26.01.2017 г., с което е отменена изцяло Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. на ОбС Гурково и актуализирана с Решения № 160/31.03.2005 г., № 194/09.09.2005 г. и № 112/29.12.2008 г.

Съгласно трайната съдебна практита в този случай се касае за оттегляне на оспорения нормативен административен акт, поради което е налице основанието по чл. 159, т. 3 АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

В тази връзка следва да бъде уважено частично искането на  пълномощника на жалбоподателя за присъждане разноски на основание чл. 143, ал. 2 АПК, като на жалбоподателя бъде присъдена сума, включваща 50 лв държавна такса, 20 лв. за обявление в „Държавен вестник” и 500 лв. адвокатски хонорар, редуциран до минимиалния размер  по смисъла на Наредбата за минималния размер на адвокатските възнаграждения.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 АПК и чл. 143, АЛ. 2 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА КАТО ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО: Решение на ОбС Гурково  № 225, взето по протокол № 17/26.01.2017 г., с което се отменя Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. и актуализирана с Решения № 160/31.03.2005 г., № 194/09.09.2005 г. и № 112/29.12.2008 г.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив,  с която се оспорват разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. на ОбС Гурково, поради оттегляне на административния акт.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 490/2016 г. на Старозагорски административен съд.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив сумата  570 лв., представляваща разноските по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес и за двете страни.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя чрез пълномощника му в съдебно заседание да представи по делото номера на банковата си сметка.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  10:40 часа.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                 2.

                                          

 

 

 СЕКРЕТАР: