О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

49                                            02.02.2017г.                         град Стара Загора

 

 

                  Старозагорският административен съд, в закрито заседание на втори февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                           Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                  Членове:  ДАРИНА МАТЕЕВА

     СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

като разгледа адм.д. № 559 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се оспортват законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж. 

По делото е постъпила писмо с вх.№ 385/30.01.2017г. от Председател на Общински съвет Мъглиж, с която уведомява, че с Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж е изменил оспорените чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж както следва: в чл.4, ал.2 е създадена нова т.7 – „обектите, за изграждането, на които е необходимо отчуждаване на частни имоти”; чл.24, ал.1 е изменен както следва – „Свободни имоти – публична общинска собственост, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем за срок до 10 години от Кмета на общината, след решение на Общински съвет; чл.32, ал.1 е изменен както следва – „С решение на Общински съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

Съдът намира, че обективираното в Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж волеизявление на Общински съвет – Мъглиж по своята правна същност представлява оттегляне на оспорените с протеста разпоредби на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж. 

 

Съгласно разпоредбите на чл.156, ал.1 и ал.2 от АПК /приложими на основание чл.196 от АПК/, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт, като за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласието и на оспорващия.

Отмяната на оспорените разпоредби е направено с решение, прието на 22.12.2016г., т.е. преди първото по делото заседание, поради което, за изменението на посочените в него разпоредби на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж, не е необходимо съгласието на оспорващия и/или на други лица.

 

С оглед обективираното в Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж оттегляне на оспорените разпоредби, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.159, т.3 от АПК /приложим по силата на препращащата норма на чл.196 от АПК/, за прекратяване на производството по адм.дело № 559/ 2016г.

На основание чл.143, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК, следва да бъде уважено искането на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора за присъждане на направените разноски по делото, като Общински съвет – Мъглиж бъде осъден да заплати сумата от 20 /двадесет/ лева – внесена такса за публикуване на обявление в “Държавен вестник”.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.3 във вр. с чл.156, във вр.с чл.196 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 559/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се оспортват законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж,  поради изменение с Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж на оспорените разпоредби от Наредбата.

 

ОСЪЖДА Общински съвет – Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

           

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

       

 2.