О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  63

 

гр.Стара Загора, 24.02.2017г.

 

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година, VIII състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТИЛИЯН МАНОЛОВ

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 584 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК.

 

Образувано е по жалба от Т.Г.С. *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора.

 

С молба вх.№ 791/24.02.2017г. жалбоподателката заявява, че оттегля подадената жалба и моли съда да прекрати производството.

 

Съдът намира, че по своята правна същност заявлението на Т.Г.С. представлява оттегляне на оспорването по смисъла на чл.155, ал.1 от АПК, направено преди първото съдебно заседание. Така направеното волеизявление от адресата на оспорения административен акт има за последица недопустимост на подадената от него жалба.

 

Налице са предпоставките, визирани в чл.159, т.8 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство и тъй като няма съмнение за действителната воля на жалбоподателката.

 

На основание чл.143, ал.4 от АПК, следва да бъде уважено искането на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на направените разноски по делото, като Т.Г.С. бъде осъдена да заплати сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева за адвокатско възнаграждение.

 

 

Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.8 и чл.143, ал.4 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Г.С. *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

ОСЪЖДА Т.Г.С. *** Подвързвачов, бл.5, ет.5, ап.17, ЕГН: **********,*** сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: