П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Година 2017                                                              Град Стара Загора

Старозагорски административен съд                          VІІ състав

На петнадесети март                                                        Година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                      

Секретар: З.Д.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДАРИНА МАТЕЕВА административно дело 5 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 14.00 часа, се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА - редовно призован, за него се явява старши експерт „Административен контрол обществени поръчки” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” - Мария Тодорова - редовно упълномощена от днес.

ОТВЕТНИК: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ – редовно призован, не се явява представител.

 

По даване ход на делото:

ЕКСПЕРТ ТОДОРОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът докладва постъпило становище от адв. Христина Петрова с приложено към същото пълномощно като пълномощник на ответника. В становището е направено искане производството по настоящото дело да бъде прекратено като недопустимо, изложени са подробни доводи в тази посока, както и е направено искане за присъждане на разноски.

 

ЕКСПЕРТ ТОДОРОВА: Не съм съгласна със становището на адв. Петрова. Правомощията на областния управител за законосъобразност по реда на чл. 45 ал.4 от ЗМСМА и за осъществяване на контрол върху всички актове на общинските съвети, всички решения на общинските съвети на основание чл. 25 от ЗМСМА, управлението и разпореждането с общинска собственост и правомощията на общински съвет по този въпрос са на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗСМСМА, въз основа на които са изготвени и стратегията за приемане на тази програма за разпореждане на имоти общинска собственост по чл. 8 от ЗОС. Именно в тази връзка е и заповедта на областния управител за сгрешеното правно основание при приемане на Решение № 412 на Общински съвет Павел баня. Грешните правни основания, на които се приемат актове на общинските съвети представляват нарушения на формата на акта – чл. 59 ал.2 от АПК. Това от своя страна затруднява и осъществяването на контрола по законосъобразност по отношение на това, че голяма част от решенията, които се приемат по точките на чл. 21 от правомощията на общински съвет, са поставени различни изисквания – като например форма за гласуване и други, и в тази връзка считам, че заповедта на областния управител за отмяна на решението и мотивите посочени в него, са основание за отмяна на Решение № 412 на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразно.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Производството по настоящото дело е образувано по Заповед № АК-01-ЗД-1/03.01.2017 г. на Областния управител на Област Стара Загора, с което е оспорено Решение № 412/30.11.2016 г. на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразно.

         СЪДЪТ намира, че оспорването е процесуално недопустимо по следните съображения:

          С оспореното Решение № 412 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016 г. заседание на Общински съвет – Павел баня, на основание чл.21, ал.1 ,т.23 от ЗМСМА е решено да отпадне точка 2.1.22 от Допълнение № 4 на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., а именно: 2.имоти за отдаване под наем, 2.1.22 – помещение - младежки клуб в сграда читалище.

Обективираното в Заповед № АК–01–ЗД-1/03.01.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 412 от 30.11.2016 г. на Общински съвет – Павел баня, е основано на предвиденото в чл.31, ал.1, т.5 от ЗА правомощие на Областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. В съответствие с тази разпоредба е регламентирано и правото на Областния управител по чл.45, ал.4 /съотв. по чл.45, ал.8/ от ЗМСМА да осъществява контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети, включително чрез оспорването им по съдебен ред.

Съдебният контрол обаче е допустим по отношение само на някои актове на общинския съвет - тези, които той взема в качеството си на административен орган и с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи и законни интереси на граждани или организации. Този извод не се променя от разрешението, дадено с Тълкувателно решение № 5/10.12.2008 г. по т.д. № 20/2007 г. на ВАС, според което Областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху всички решения на общинските съвети чрез оспорването им пред съответния административен съд по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.32, ал.2 от ЗА. За квалифицирането на решенията на общинския съвет като подлежащи на съдебен контрол за законосъобразност от значение е не формата и наименованието им, а дали съдържат властническо волеизявление.

Оспореното в настоящото производство решение на ОбС – Павел баня е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно която разпоредба общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.

В конкретния случай Общински съвет-Павел баня в атакуваното Решение № 412 от 30.11.2016 г.е взел решение да отпадне точка от Допълнение № 4 на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., а именно: 2.имоти за отдаване под наем, 2.1.22-помещение-младежки клуб в сграда читалище

От преписката е видно, че с Решение № 346 по Протокол № 15 от 13.10.2016 г. на основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА е прието Допълнение № 4 на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г.

Съгласно нормата на чл.21, т.12 от ЗМСМА общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.    

Настоящият съдебен състав счита, че Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г. изразява само и единствено основните цели, принципи и приоритети при управлението и разпореждането с общинска собственост на територията на общината. Тя има прогнозен и подготвителен по смисъла на чл. 21, ал.5 от АПК характер, и представлява част от процедура по издаването на окончателни административни актове /индивидуални, общи и нормативни/. Следователно по своята правна същност Програмата е едно бъдещо намерение за осъществяване на дейности с цел провеждане на политика за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., поради което тя няма правопроменящи, правопрекратяващи или правопогасяващи правни последици.

В този смисъл Решение № 412 от 30.11.2016 г. на Общински съвет – Павел баня, с което отпада точка 2.1.22 от Допълнение № 4 на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., а именно: 2.имоти за отдаване под наем, 2.1.22-помещение-младежки клуб в сграда читалище, не съдържа властническо-административно волеизявление, създаващо права или задължения или засягащо права и интереси на правни субекти и съответно няма белезите на индивидуален или общ административен акт, който да подлежи на съдебен контрол. Решението не може да се квалифицира и като нормативен акт по смисъла на чл. 75 от АПК доколкото в него не са формулирани правила за поведение, които да са задължителни за гражданите и организациите. Приетото решение третира въпроси, които имат изцяло ненормативен характер.

След като липсва административен акт, годен за обжалване по съдебен ред, е налице абсолютна процесуална пречка за разглеждане на оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-1/03.01.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 412/ 30.11.2016 г. на Общински съвет Павел баня.

Оспорването като недопустимо следва да бъде оставено без разглеждане на основание чл.159, т.1 от АПК, а образуваното въз основа на него съдебно производство -  прекратено.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 159, т.1 от АПК, СЪДЪТ

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

НЕ ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-1/03.01.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора,  против Решение № 412/30.11.2016 г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5/ 2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. 

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се.

 

ЕКСПЕРТ ТОДОРОВА: По направеното искане за присъждане на разноски, предоставям на съда.

 

С оглед направено искане от пълномощника на ответника адв. Христина Петрова за присъждане на разноски по реда на чл. 36 ал.2 от Закона за адвокатурата, СЪДЪТ ще се произнесе в закрито заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,16 часа.

 

 

        

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: