О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  78

 

                                             гр.Стара Загора, 14.03.2017 год

 

 

Старозагорският административен съд, в закрито заседание на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                Председател:   ДАРИНА МАТЕЕВА

 

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 107 описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл.от Административно—процесуалния кодекс, във връзка с чл. 45 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Образувано е по протест на прокурор при Районна прокуратура— Стара Загора против Решение №641/24.11.2016г, взето по протокол № 17 от заседание на Общински съвет Стара Загора. В протеста са изложени съображения, че протестираното решение е прието в противоречие с материалния закон. Твърди, че по повод препратен на 12.12.2016г от Окръжна прокуратура Стара Загора на РП Стара Загора  сигнал от група общински съветници с доводи за незаконосъобразност на решение №641/24.11.2016г, РП изготвила запитване до Областния управител на област Стара Загора дали спрямо решението е упражнен контрол за законосъобразност съобразно чл.45 ал.4 от ЗМСМА. В получен на 13.01.2017г в РП Стара Загора отговор, областният управител отговорил, че въз основа на осъществения контрол за законосъобразност спрямо визираното решение, не е открил основания за връщането или оспорването му. Твърди се на следващо място в протеста, че  ЗОбС допуска /чл.35 ал.3/ продажба на земя, частна общинска собственост, на собственик на законно построена върху същата земя сграда, но когато към основната сграда има и други незаконно построени сгради, тази разпоредба не може и не следва да бъде прилагана. По изложените съображения, се иска отмяна на решение №641/24.11.2016г на Общински съвет — Стара Загора.

 

От представената административна преписка се установява, че Решение № 641 от 24.11.2016г е взето по протокол 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора от 24.11.2016г  по т.25 от дневния ред и на основание предложение от Кмета на Община Стара Загора, ОбС чл.21 ал.1 т.12 отЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОБ и чл.10 ал.2 от НРПУРОС, Общинския съвет допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти — общинска собственост за 2016г в раздел ІІІ. „Имоти за продажба при учредено право на строеж” с поземлен имот с идентификатор 68850.512.662 по КККР на гр.Стара Загора (УПИ ІІ-828 кв.47 по ПУП на гр.Стара Загора с площ 276 кв.м/т.1 от Решението/ и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.35 ал.3 от ЗОС и чл.41 ал.1 от НРПУРОС Общинския съвет дава съгласие за продажба на гореописания поземлен имот, актуван с АОС (ч) №07601 от 09.03.2009г на собственика на законно построена сграда с учредено право на строеж M.A.M.за сумата 15 000лв без ДДС/т.2 от решение №641/. С т.3 от решението е предвидено всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от M.A.M.в срок 30 дни от датата на връчване на заповедта на кмета, а с т.4 е упълномощен кмета на община Стара Загора да изпълни последващите нормативно определени действия.

Актът е приет с поименно гласуване, присъствали 50 от 52 общински съветника, с 34 гласа „за”, 11 гласа против и 5 въздържали се.

 

Административен съд Стара Загора, след преценка на събраните по преписката по приемане на оспорения акт доказателства намира че протестът е процесуално недопустим като подаден извън преклузивния срок. Съгласно чл.149 ал.4 от АПК когато прокурорът не е участвал в административното производство, той може да оспори акта до един месец от издаването му. Оспореното решение на ОбС Стара Загора е гласувано, съответно издадено на 24.11.2016г, видно от представения протокол, удостоверяващ гласуването и приемането му. Видно от приложената преписка/л.4—л.17/ липсват данни в производството по приемането му да е  участвал прокурор. Следователно срокът за протестиране в хипотезата на чл.149 ал.4 от АПК е започнал да тече на 25.11.16г и изтича на 27.12.16г/първия работен ден след Коледа/. Протестът е депозиран на 06.03.2017г /постъпил с рег.индекс №10-01-996/06.03.17г в деловодството на община Стара Загора/, т.е. след срока по чл.149 ал.4 от АПК.  Протестът на решение №641/24.11.2016г на ОбС Стара Загора се явява просрочен дори и да се приеме срока за удължен на два месеца по аргумент от разпоредбата на чл.140 ал.1 от АПК и доколкото в  протестираното решение  не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответно протест.

 

С оглед на изложеното, съдът приема, че депозираният протест на прокурор при РП Стара Загора против Решение № 641 взето по протокол 16 от заседание на общински съвет Стара Загора от 24.11.2016г е подаден след изтичане на преклузивния срок, поради което оспорването е просрочено и е налице хипотезата на чл.159 т.5 от АПК за прекратяване на производството и оставяне на протеста без разглеждане.

Водим от горното и на основание чл.159 т.5 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура— Стара Загора против решение №641/24.11.2016г, на Общински съвет Стара Загора.

 

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№107 / 2017г по описа на АС Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: