О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

              

№145                                     25.05.2017 год.                         град Стара Загора

 

Старозагорският административен съд, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                                  Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                  МИХАИЛ РУСЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия М. РУСЕВ административно дело №246 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

Производството по делото е образувано по жалба на М.П.К., с адрес: ***, П.Й.П. ***, И.М. ***  и М.С. *** с искане да бъде като незаконосъобразно Решение № 862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса: ”Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници: от изток - бул.”Хан Тервел”, от запад - ул.”Иван Вазов”, от север - алеята към предприятие „Труд” и от юг - ул.”Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”, като е заявено искане за отмяна на решението като незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон.

Съдът намира, че подадената жалба против Решение №862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., е процесуално недопустима, по следните съображения:

 

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Една от тези процесуални предпоставки /по аргумент от разпоредбата на чл.159, т.4 от АПК / от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на правен интерес от  оспорването.

В конкретния случай правния интерес на жалбоподателите произтича от качеството им на граждани, упражняващи своите избирателни права на територията на Община Стара Загора. Така посоченият правен интерес обаче не обуславя допустимостта на образуваното административно дело. Законодателят е предвидил оспореният административен акт да засяга пряко и непосредствено правата или законните интереси на жалбоподателите.

Липсата на правомерна и лична заинтересованост обуславя недопустимостта на жалбата. Закона не дава възможност да се обжалва един индивидуален административен акт, в случая когато няма правен интерес. С обжалваното решение на Общинския съвет е дадено съгласие за провеждането на местен референдум. Жалбоподателите не са адресати на акта и не обосновават свой пряк и непосредствен личен правен интерес от търсената съдебна защита. Наличието на правен интерес по смисъла на чл.159, т. 4 АПК е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните за разглеждане на жалбата, която следва да бъде доказана във всеки конкретен случай, при това доказателствената тежест се носи от оспорващия. В настоящия казус, липсва обосноваване и доказване на правния интерес жалбоподателите от атакуваното решение на Общинския съвет гр. Стара Загора. Същите не засягат пряко техните лични субективни права и законни интереси, което обстоятелство да обуславя допустимостта на жалбата. С оглед предметния си обхват, и двете решения не рефлектират в правната сфера на оспорващите. След като от атакувания текст не възникват непосредствени правни последици за жалбоподателите, то същите не са процесуално легитимирани да ги обжалват.

Действително, по силата на общата клауза на чл. 120, ал. 2 КРБ е допусната обжалваемост пред съдилищата на всички административни актове, с които се засягат права и законни интереси на граждани и юридически лица, освен изключените със закон. В тази връзка, задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга лицето, което го атакува, като елементът "засягане" е предпоставка за възникване на процесуалния правен интерес от търсената съдебна защита. По смисъла на чл. 120, ал. 2 от КРБ "засегнати" в процесуалноправен аспект са онези лица, които са носители на материалноправни последици от волеизявлението на органа, респ. в чиято правна сфера се отразява неблагоприятно порочния административен акт. В този смисъл негативно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в: прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административен акт. Процесуалноправният интерес от съдебното обжалване следва да е насочен към премахване на неблагоприятни правни последици, респ. - към предотвратяването им или към постигането на благоприятни правни резултати. Във всеки отделен случай релевантно за установяване на процесуалноправния интерес е обективното наличие в правната сфера на жалбоподателя на субективното право или защитения от правото интерес, засегнат с акта. Видно от данните по делото, към момента на издаването на оспореното решение такива права и интереси не са били налице за жалбоподателите. При положение, че оспореното решение не рефлектира негативно и пряко в правната сфера на жалбоподателите, то за тях не възниква процесуалното право на оспорване. С оглед гореизложеното, жалбата като подадена от лица, нямащи правен интерес от оспорването, се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

От друга страна, съгласно чл.32, ал1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, решението на общинският съвет, с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум, може да се обжалва от лицата по чл.27, ал.1, 2 и 3 или от съответния областен управител пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението. Лицата,които могат да обжалват това решение  са същите, по предложение на които се произвежда местен референдум и са изчерпателно изброени в чл.27, ал.1, 2 и 3 от ЗПУГДВМС, както следва:1. поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници; 2. кмета на общината, съответно кмета на кметството или района и 3. инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права,които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.

Безспорно жалбоподателите не притежават качеството на лица по чл.27, ал.1, 2 и 3 от ЗПУГДВМС, поради което не разполага с право на жалба срещу Решението на Общинския съвет - Стара Загора за провеждане на референдум.

 Не на последно място, жалбата е подадена след изтичане на преклузивния 7 дневен срок, визиран в разпоредбата на чл. 32, ал.1 от ЗПУГДВМС. Съгласно специалната норма на чл. 32, ал.1 от ЗПУГДВМС решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум, може да се обжалва пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му. По аргумент от разпоредбата на чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в седмодневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината или по друг подходящ начин, определен в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет.

Видно от направената справка в сайта на Община Стара Загора /който е общодостъпен за всички граждани/, съобщението за взетото Решение №862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора е било обявено в интернет страницата на Община Стара Загора на 04.05.2017 год., поради което съдът приема че е изпълнено задължението за публично оповестяване и обявяване на решението, с което е одобрено предложението за произвеждане на местен референдум. От момента на публичното обявяване на решението, започва да тече законово установения 7 дневен срок по чл. 32, ал.1 от ЗПУГДВМС за оспорване на акта по съдебен ред. В случая този преклузивен срок е изтекъл на 11.05.2017 год., а жалбата е депозирана в деловодството на Община Стара Загора на 16.05.2017 год. – пет дена след изтичането на срока.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата по делото следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.4 и т.5 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.К. ***, П.Й.П. ***, И.М. *** и М.С. ***, против Решение № 862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №246/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                 2.