О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 319

 

гр.Стара Загора, 19.10.2017г

 

 

 

                  Старозагорският административен съд в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, първи състав

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА ТАБАКОВА

 

при участието на секретаря......................................................, като разгледа адм.д. № 519 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.215 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба от В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв.Бедечка. Направено е искане за отмяна на решението на общинския съвет като незаконосъобразно при изложени доводи за приемането му в нарушение на материалния закон и при липса на мотиви - отменителни основания по чл.146, ал.1, т.2 и т.4 от АПК. Според жалбоподателката процедурата по изменение на ОУП е опорочена от самото начало, а в хода й са допуснати нарушения с оглед проведеното общественото обсъждане на проекта и направените възражения от гражданите. Обосновава липса  на изложени конкретни мотиви за предприетото изменение на плана и липса на основания за изменението в името на обществения интерес.

 

Въз основа на данните от представената административна преписка съдът намира за установено следното от фактическа страна:

 

Жалбоподателката Г. е съсобственик на УПИ ХІІ-6175 в кв.815 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка”, видно от приложената Заповед по чл.16, ал5 вр. ал.1 и ал.4 от ЗУТ, издадена от Кмета на Община Стара Загора.  Като такава е подала възражение срещу проекта за изменение на ОУП за квартал „Бедечка”, гр.Стара Загора и е сезирала Омбудсмана на Република България за наложена строителна забрана върху имота й.

 

На 18.06.2017г в Община Стара загора е проведен местен референдум в изпълнение на Решение № 862/ 27.04.2017г на Общински съвет Стара Загора, при който жителите на общината следва да гласуват с „ДА” или „НЕ” в отговор на въпроса „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и ЗУТ при граници изток - ул.”Хан Тервел”, запад - ул.”Иван Вазов”, север - алеята към предприятие „Труд”, юг - ул.”Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активите на община Стара Загора”. Обявеното решение на основание чл.43, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление гласи, че предложението-предмет на референдума не се приема.

 

С оспореното Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора. Решението е мотивирано от правна страна с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ. За него са гласували 38 общински съветници, против - 6 и въздържали се – 3 общински съветници. Взето е по предложение от Кмета на Община Стара Загора рег.№ 10-61-444/ 12.09.2017г след обсъждане в постоянните комисии на съвета по законност и обществен ред; по финанси и бюджет; по здравеопазване; по земеделие, гори и опазване на околната среда; по социална политика и по териториално и селищно развитие и транспорт.

 

Като взе предвид доказателствата по делото настоящият съдебен състав намира, че оспорването направено от физическото лице В.Г. на Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г, е процесуално недопустимо по следните съображения:

 

 Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент от разпоредбата на чл.159, т.1 от АПК една от тези предпоставки от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е наличието на административен акт, подлежащ на съдебно оспорване и контрол за законосъобразност.

 

Съгласно действащата нормативна уредба общите устройствени планове и техните изменения не подлежат на обжлаване с изключение правомощието на областния управител да върне за ново обсъждане или да оспори пред съответния административен съд при условията на чл. 45 от ЗМСМА незаконосъобразно решение за одобряване на ОУП. Допустимостта на такова изключване от съдебен контрол е предвидена в разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България. Именно поради конституционно закрепената възможност за изключване от съдебен контрол на определени административни актове, законодателят е посочил в нормата на  чл. 215, ал. 6 от ЗУТ, че не подлежат на обжалване общите устройствени планове и техните изменения.  Предвидената необжалваемост произтича от същността на общите устройствени планове да определят преобладаващото предназначение и начина на устройство на отделните структурни части на териториите в обхвата на плана и да са основа за цялостното им устройство - чл. 103, ал. 2 ЗУТ и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.

 

По тези съображения жалбата на В.Б. против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г, като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство -  прекратено.

 

Водим от  тези съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК във връзка с чл.215, ал.6 от ЗУТ, съдът 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 519/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: