Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване от обществен интерес
за периода от 1.1.2019г. до 21.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 587/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба от К.Р.К. ЕГН ********** *** Решение №1808/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта за разрешаване изработването на проект за ПУП- изменение на план за регулация и план за застрояване за територията на парк/квартал Бедечка относно за УПИ VІ-6171, в кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012 г., кв. “Бедечка“. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ К.Р.К. *** ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 7/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД гр.София със съдебен адрес ***, с която се оспорва разпоредбата на чл.37, ал.1 от Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък, в частта за въведеното изискване към лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба МПС за притежаване на разрешение по чл.37 от ЗУО или на комплексно разрешително по ЗООС, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 7/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.2.2019г.
3 Административно дело No 40/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.24 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.19, ал.2 и чл. 20, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан, като неоснователен. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан.
В законна сила на 8.5.2019г.
4 Административно дело No 382/2019, VI състав Изборен кодекс ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП КАЗАНЛЪК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ Т. КРУМОВА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Д., в качеството й на председател на Общинския съвет БСП – Казанлък против Решение №111-ЕП от 22.05.2019 год. на Районна избирателна комисия Стара Загора, потвърдено с решение №414-ЕП от 25.05.2019 год. на ЦИК гр. София, като неоснователна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.58, ал.3 от Изборният кодекс.
В законна сила на 3.6.2019г.
5 Административно дело No 388/2019, I състав Изборен кодекс К.Д.К. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. *** против Решение № 108-ЕП/ 22.05.2019г на Районната избирателна комисия Стара Загора, потвърдено с Решение № 424-ЕП/ 25.05.2019г на Централната избирателна комисия, в частта му, с която е указано, че при провеждане на предизборни срещи на кандидатите на партии, коалиции и независими кандидати с избиратели от домовете за стари хора и домовете за лица с физически увреждания не следва да бъде извършвана предизборна агитация, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2019г.
6 Административно дело No 388/2019, I състав Изборен кодекс К.Д.К. ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.6.2019г.
ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 05.06.2019 г. на стр. 6, ред 4, в пледоарията по същество на жалбоподателя, вместо думите: „По чл. 9 от конвенцията всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията, кой може да си позволи да забрани на лицата, живеещи в домове за стари хора и с физически увреждания да провеждат срещи, кой може да им забрани - ЦИК, РИК, кой?“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „По чл. 9 от конвенцията всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията, кой може да си позволи да забрани на лицата, живеещи в домове за стари хора и с физически увреждания да мислят, кой може да им забрани - ЦИК, РИК, кой?“ ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 05.06.2019 г. на стр. 6, абзац 4, ред 15 -19, в пледоарията по същество на жалбоподателя, вместо думите: „Моля да уважите жалбата и да приемете, че домовете за хора с физически увреждания не попадат под забраната на чл. 181 от ИК, т.е. не може да се сложи знак на равенство между едната институция - държавна и общинска и другата институция, която е за домове за хора с физически увреждания.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „На основание чл. 28, ал.1 от ИК в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания Стара Загора, като специализирана институция за предоставяне на социални услуги винаги на всички избори се образува отделна секционна избирателна комисия за разлика от другите държавни и общински учреждения, институции и предприятия. Моля да уважите жалбата и да приемете, че домовете за хора с физически увреждания не попадат под забраната на чл. 182 от ИК, т.е. не може да се сложи знак на равенство между едната институция - държавна и общинска и другата институция, която е за домове за хора с физически увреждания. ” Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.