ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ в Административен съд - Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ в Административен съд - Стара Загора

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 93, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1 във вр. с чл. 340 а  от ЗСВ, чл. 138, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 96 от Кодекса на труда, Председателят на Административен съд Стара Загора със заповед № РД-57 от 31.08.2018 г.

І. ОБЯВЯВА конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „Управител сгради”, с пореден № 23 от Класификатора на длъжностите  в администрацията на съдилищата, утвърден с решение на ВСС по Протокол №49/12.06.2018 г., раздел ІІІ Б - „Обща администрация”, код по НКПД 3314 3004.


ІІ. Съгласно чл. 340а, ал.1 от ЗСВ за съдебен служител може да бъде назначено лице, което:

 • e български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на  Конфедерация Швейцария;

 • е навършило пълнолетие;

 • не е поставено под запрещение;

 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 • отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.


ІІІ. Съгласно чл. 340а, ал.2 от ЗСВ, не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което:

 • би се оказало  в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 • е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

 • е съветник в общински съвет;

 • заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

 • работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

 • е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.


ІV. Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата, управителят сгради е на пряко подчинение на съдебния администратор и председателя на съда, като:
Подпомага председателя на съда и съдебния администратор в управлението и стопанисването на възложеното и предоставено имущество на съда, за управлението и стопанисването на имуществото, собственост на съда и отговаря за него; отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на съдебните сгради, предоставени на съда. Изпълнява и други дейности, указани в нормативните актове касаещи дейността му и възложени от председателя на съда и съдебния администратор.


V.Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и утвърдената длъжностна характеристика, минималните изисквания за заемане на длъжността „Управител сгради“ са:
Минимална степен на завършено образование
средно, с направление строителство и  архитектура и не по-малко от две години професионален опит; да познава  и прилага нормативната уредба, свързана с дейността касаеща управлението и стопанисването на сградата и имуществото на съда - ЗУТ, ЗОП, ЗС, ЗБУТ и др.;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Познаване на общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация
ЗСВ и ПАС; компютърна грамотност и работа със стандартна офис техника; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за работа с граждани; умения за изразяване на информация - писмено и устно; умения за намиране  на решение на нестандартни проблеми и ситуации; комуникативност, организираност, самодисциплина и лоялност; способност за работа под напрежение; умения за работа в екип;  мотивация за работа в съдебната система.

VІ.Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, минималният размер на основното месечно възнаграждение е 681 лв.


VІІ. Начин на провеждане на конкурса
два етапа:
                първи етап - по документи
Назначена със заповед комисия провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от тази заповед. Решението на комисията се оформя в протокол.
              втори етап
събеседване
С допуснатите от комисията по провеждане на конкурса кандидати се провежда събеседване. Членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемане на длъжността.

VІІІ. Необходими документи за допускане до участие в конкурса:

заявление /по образец/;    
автобиография /по образец/;  

декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ /по образец/;
декларация по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ /по образец/;
диплома за завършено образование копие, заверено от кандидата;
свидетелство за съдимост за работа в съдебната система, с посочване на длъжността за която се кандидатства в оригинал;
медицинско свидетелство, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
медицинско свидетелство,че лицето не страда от психически заболявания;
копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит, заверени от кандидата;
документ за компютърна грамотност;
други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност;
пълномощно за подаване на документи /ако не се подават лично от кандидата.

ІХ. Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и декларации.
Място и краен срок за подаване на документи: 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата на адрес: Административен съд Стара Загора, ул. Руски № 44, ет. 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в регистратурата  срещу входящ номер.
Формуляри на заявление
 , автобиография  , декларации и длъжностна характеристика   могат да се получат в регистратурата на Административен съд – Стара Загора или от сайта на съда  - www.adms-sz.com.


Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати се поставят на информационното табло на АС-Стара Загора /на входа/ и се публикуват на интернет страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Обявата е публикувана във в-к „Сега” на  03.09.2018.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню