ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ в Административен съд - Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ в Административен съд - Стара Загора

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 93, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1 във вр. с чл. 340 а  от ЗСВ, чл. 138, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от Кодекса на труда, Председателят на Административен съд – Стара Загора със заповед № РД-69 от 29.10.2018 г.


І. ОБЯВЯВА
конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „Съдебен секретар”, с пореден №14 от Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, утвърден с решение на ВСС по Протокол №49/12.06.2018 г., раздел ІІ - „Специализирана администрация”, код по НКПД 3343 3004.

ІІ. Съгласно чл. 340а, ал.1 от ЗСВ за съдебен служител може да бъде назначено лице, което:

 • e български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на  Конфедерация Швейцария;

 • е навършило пълнолетие;

 • не е поставено под запрещение;

 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 • отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.


ІІІ. Съгласно чл. 340а, ал.2 от ЗСВ, не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което:

 • би се оказало  в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 • е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

 • е съветник в общински съвет;

 • заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

 • работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

 • е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.


ІV. Съгласно
Правилника за администрацията в съдилищата, съдебният секретар е служител от специализираната администрация и е подчинен на съдебния администратор и председателя на съда, като:
Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания под диктовката на председателя на състава и в съответствие с процесуалните закони, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; обезличава и присъединява в деловодната програма протоколите от съдебно заседание; сканира и присъединява в деловодната програма представените и приети в съдебно заседание доказателства; изпълнява и други задължения, възложени от завеждащия служба, съдебния администратор и председателя на съда
;

V.Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и утвърдената длъжностна характеристика, минималните изисквания за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ са:
Минимална степен на завършено образование – средно;Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация – ЗСВ и ПАС; отлични познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури; компютърна грамотност и работа със стандартна офис техника; отлично познаване на съдебните документи и значението им за съдебната система; познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; умения за работа с граждани; умения за изразяване на информация - писмено и устно; умения за намиране  на решение на нестандартни проблеми и ситуации; комуникативност, организираност,  самодисциплина и лоялност; способност за работа под напрежение; умения за работа в екип;  мотивация за работа в съдебната система.


VІ.Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, минималният размер на основното месечно възнаграждение е 621 лв.


VІІ. Начин на провеждане на конкурса
три етапа:

първи етап - по документи

Назначена със заповед комисия провежда заседание за допускане на кандидатите. Членовете на комисията разглеждат всяко постъпило заявление, с приложенията към него и преценяват дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания от тази заповед. Решението на комисията се оформя в протокол.

втори етап –тест и  практическа задача

Комисията подготвя тест и практическа задача, за проверка на езиковата култура, компютърните умения и бързината на писане  на кандидатите. Оценяването да се извърши по шестобална система.

трети етап събеседване

Комисията провежда събеседване с кандидатите получили оценка не по-ниска от „Много добър„ /4.50/ от втори етап, като членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемане на длъжността.

VІІІ. Необходими документи за допускане до участие в конкурса:

 • заявление /по образец/;    

 • автобиография /по образец/;  
 • декларация по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ /по образец/;

 • декларация по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ /по образец/;
 • диплома за завършено образование копие;
 • медицинско свидетелство, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • медицинско свидетелство,че лицето не страда от психически заболявания;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит, заверени от кандидата;
 • документ за компютърна грамотност;
 • други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност;
 • пълномощно за подаване на документи /ако не се подават лично от кандидата.


ІХ. Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и декларации.
Място и краен срок за подаване на документи: 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата на адрес: Административен съд Стара Загора, ул. Руски № 44, ет. 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в регистратурата  срещу входящ номер.
Формуляри на заявление
 , автобиография  , декларации и длъжностна характеристика   могат да се получат в регистратурата на Административен съд – Стара Загора или от сайта на съда  - www.adms-sz.com.


Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати се поставят на информационното табло на АС-Стара Загора /на входа/ и се публикуват на интернет страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Обявата е публикувана във в-к „Сега” на  01.11.2018, бр.256

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню