АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Административните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от закона случаи.
Административните съдилища са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона всяко подадено до тях искане в разумен срок.

Подсъдност


На  административните съдилища са подсъдни всички административни дела с изключение на тези, които са подсъдни на Върховния административен съд.

Административните съдилища разглеждат всички дела по искания за:

  • Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

  • Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административно-процесуалния кодекс;

  • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

  • Защита срещу незаконно принудително изпълнение;

  • Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

  • Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

  • Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

  • Установяване неистинността на административни актове.

ПРАВИЛОТО:


ДЕЛАТА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД, В РАЙОНА НА КОЙТО Е СЕДАЛИЩЕТО НА ОРГАНА, ИЗДАЛ ОСПОРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, А КОГАТО ТО Е В ЧУЖБИНА - ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГРАД СОФИЯ.

*Исковете за обезщетения могат да бъдат предявени и пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя.

Оспорване на административни актове


Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чийто права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта или за които той поражда задължения.

Административните актове могат да се оспорят пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването им по административен ред.

Административните актове могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност, в 14 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО ИМ.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

1. посочване на съда;
2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани
3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
5. означение на обжалвания административен акт;
6. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
7. в какво се състои искането;
8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.

В жалбата или протеста оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

Към жалбата или протеста се прилагат:

1. удостоверение за съществуването и представителството на организация - жалбоподател;
2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.

Този текст няма характера на правен съвет. Неговата цел е информиране на обществеността и
мотивиране към законосъобразно поведение.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню