ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА:
Стара Загора 6000, бул. „РУСКИ” № 44, ет.5
Електронна поща:  info@adms-sz.com
Интернет страница: www. adms-sz.com

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Човешки ресурси;

  • Контрагенти;

  • Вещи лица;

  • Искания по ЗДОИ;

  • Видеонаблюдение;

  • Посетители;

  • Жалби, сигнали и други искания;

  • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА в качеството ѝ на администратор на лични данни;


Човешки ресурси
За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА.
В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност
ЗСВ, ПАС и КТ.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска след приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА връща документите, по начина, по който са подадени.
Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с изискванията на ЗСВ, ПАС и КТ.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на служители и лица заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларацията се съхранява в досието на служителя.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти
В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Искания по ЗДОИ
Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Видеонаблюдение
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Посетители
Обработването на лични данни на посетители на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА се извършва чрез служители на ГД „Съдебна охрана“. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на СЪДА и контрол на достъпа.

Жалби, сигнали и други искания
Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА, като правораздавателен орган, се подават по реда и условията на действащото законодателство.
При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на СЪДА в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Обработване на лични данни на деца
Като елемент от дейността за повишаване на правната култура на децата, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА периодично организира и провежда дни на отворени врати и участие в , образователната програма „Съдебната власт
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Участието е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на посочените инициативи.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА в качеството му на администратор на лични данни:
Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА, за личните данни, които АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА обработва за Вас.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате
чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги
Когато подавате жалба, заявления, искания или депозирате доказателства през предоставените за целта образци, както и когато се регистрирате в „Портал за достъп до съдебни дела“ на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на СЪДА. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга и не предоставя тази информация на трети лица.

Връзки към други уебсайтове
Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Промени в политиката за поверителност
Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню