- Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация
Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в АС-Стара Загора.

Редът за достъп до информация в
АС-Стара Загора е подробно уреден в утвърдени от Председателя Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от АС-Стара Загора, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от АС-Стара Загора можете да изтеглите
от тук.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация
, като посочите:

  • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

  • точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;

  • описание на исканата информация или документи;

  • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.


Когато желаната от Вас форма е „копие на технически носител”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.
При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в АС-Стара Загора.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават
:

  • в служба "СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО - РЕГИСТРАТУРА" на АС-Стара Загора на адрес: 6000, гр. Стара Загора, бул. „РУСКИ” № 44, ет.5, с работно време от 9:00 ч. до 17:00 ч. ;

  • чрез куриерска услуга (писмо) на адрес: 6000, гр. Стара Загора, бул. „РУСКИ” № 44, ет.5;

  • с писмо по електронна поща на адрес info@adms-sz.com


Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:

  • по банков път - Банка SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК клон Стара Загора IBAN:BG38 ТТBB 9400 3126 7374 72, BIC:ТТBB BG22;

  • чрез картови плащания, посредством намиращите се в деловодството на АС-Стара Загора ПОС терминални устройства.


ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2015 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018 г. за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в АС-Стара Загора.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню