РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

УТВЪРЖДАВАМ:
Председател
                  Б. Табакова


     З-д № РД-93/21.12.2018 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА  СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СТАРА ЗАГОРАНастоящите правила имат за цел установяване на механизъм, посредством който при разпределяне на постъпващите в съда дела да се осигури спазване на принципа на случайния подбор и документиране на направения избор.

Разпределението на делата в АС
Стара Загора се извършва на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им.

Постъпилите в АС
Стара Загора книжа, по които се образуват дела се докладват ежедневно или най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на определен от него заместник или съдии, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик, съобразно принципа на случайния подбор.

В Административен съд
Стара Загора разпределението на делата се извършва чрез Централизираната система  за случайно разпределение  на  делата, съгласно  Решение на ВСС по Протокол No 23/07.05.2015 г., считано от 01.10.2015 г.

Съобразно правилата за работа с посочения програмен продукт се въвежда  вида на делото и входящият номер на постъпилия документ. По така въведените данни, програмата генерира номера на делото и съдията докладчик.

За разпределението на всяко дело програмата за случайно разпределение на делата генерира протокол от  извършения  избор,  който  се  разпечатва  на  хартиен  носител,  подписва  се  от  извършилия разпределението и се прилага към всяко отделно дело.

Протоколът отразява номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва избор на докладчик /случаен, по дежурства,
определен или без участие на определени съдии/; име на определения докладчик и състав; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение.

Протоколът се подписва от извършващия разпределението и се съхранява в образуваното дело.
В  АС
Стара Загора няма обособени отделения. Разпределението на делата е съобразно  предмета на делото административни /в тях самостоятелно обособени дела по групи, отчитащи особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им по видове :

 • Административни дела

 • Административнонаказателни преписки

 • Изборен кодекс Кмет Кметство

 • Изборен кодекс Кмет Община

 • Изборен кодекс Общински съвет

 • Искове по АПК, ЗОДОВ и ЗИНС,

 • ЗУТ и ЗКИР,

 • КСО, ЗСП, ЗСПД, ЗИХУ и ЗЗД,

 • ЗУСЕСИФ, ЗПЗП и ЗООС,

 • частни административни дела,

 • ДОПК-РА

 • ДОПК всички други

 • касационно-административни наказателни дела.


По административните, частните административни дела и касационните административнонаказателни дела, индивидуално определеният процент на натовареност на всеки съдия докладчик е 100%, а на административния ръководител и неговия заместник са съответно 80% и 90%.

По делата по Изборния кодекс, натовареността  на всички съдии е 100%.

Исканията по чл. 304 от АПК, по които се образуват административнонаказателни преписки се разпределят единствено между административния ръководител и заместника на административния ръководител.

В случай на отсъствие на съдия, негов заместник се определя по поредността на постъпване на делата, за които се налага заместване, по низходящ ред на старшинство на съдиите, като се започва от най-старшия по ранг. За всяко заместване се издава заповед от административния ръководител. Копие от заповедта се връчва срещу подпис на съдебния деловодител от състава на определения заместник. Съдебният деловодител задължително прилага копие от заповедта по делото и в  Регистъра, съдържащ заповеди за заместване на съдия при отсъствие.

Регистърът се съхранява в служба „Съдебно деловодство”.

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.

При връщане на дело в съда, поради неправилното му администриране, при следващо внасяне, то се разпределя на първоначално определения докладчик.

При постъпване на допълнителна касационна жалба срещу допълнително решение, същото се разпределя на определения на случаен принцип докладчик по първоначалната касационна жалба.

По дежурство се разпределят делата по чл. 329 ал. 3 от ЗСВ в периода на съдебната ваканция, включително такива по преценка на административния ръководител на Административен съд
Стара Загора, съгласно издадена заповед за дежурство.

Прилагане на подбора без участие на определени съдии.
Без участие на конкретен докладчик се разпределят дела, върнати за ново разглеждане от по-горната инстанция.

При законово основание в подбора на докладчик на някое дело да не участват определени магистрати, се използва тази опция. Това става в случаите на ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна командировка и други законови основания, указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на делото.

Разпределение на определен докладчик се извършва в посочените от закона случаи.

Повторно разпределение на вече разпределено дело.
При самоотвод или при направен отвод, който е бил уважен.

При смяна на съдията-докладчик по други причини.

При постъпила една и съща жалба /искова молба/ няколко пъти и образувани няколко дела, жалбата се разглежда  по  първото  образувано  дело,  от  първия  разпределен  докладчик  съгласно  случайното разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват.

При обединяването на няколко различни дела между различни страни с едни и същи предмет, то продължава под номера на първото образувано дело и се разглежда от определения по това дело докладчик.

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата  има административният ръководител, а в негово отсъствие с изрична заповед заместник административният ръководител или друго определено лице.

Настоящите правила са в сила от 01.01.2019 г. и са актуализирани на основание Решение на Общото събрание на съдиите от Административен съд
Стара Загора, проведено на 17.12.2018 г. и Заповед №РД86/20.12.2018 г. на Председателя на съда.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню