РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА


УТВЪРЖДАВАМ:
Председател

                  Б. Табакова


      З-д № РД 13/12.01.2015 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА


Настоящите правила имат за цел установяване на механизъм, посредством който при разпределяне на постъпващите в съда дела да се осигури спазване на принципа на случайния подбор и документиране на направения избор.

Разпределението на делата в АС
Стара Загора се извършва на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им.

Постъпилите в АС
Стара Загора книжа, по които се образуват дела се докладват ежедневно или най-късно на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на съда или на определен от него заместник или съдии, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик, съобразно принципа на случайния подбор.

В Административен съд
Стара Загора за случайния подбор за разпределение на делата по докладчици се използва предоставения от ВСС софтуерен продукт „Law Choice”.

Съобразно правилата за работа с посочения програмен продукт се въвежда  вида на делото и входящият номер на постъпилия документ. По така въведените данни програмата генерира номера на делото и съдията докладчик.

За разпределението на всяко дело, програмата за случайно разпределение генерира протокол от извършения избор, който се изпраща в сървъра на ВСС и се визуализира, чрез интернет страницата на ВСС, откъдето се разпечатва на хартиен носител, подписва се от извършилия разпределението и се прилага към всяко отделно дело.

Протоколът отразява номер на делото, вида и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик /случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии/; име на определения докладчик и състав; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и час на електронното разпределение.

Протоколът се подписва от извършващия разпределението и се съхранява в образуваното дело.

В  АС
Стара Загора няма обособени отделения. Разпределението на делата е съобразно  предмета на делото административни /в тях самостоятелно обособени дела по Изборния кодекс, искове по АПК, ЗУТ, ЗКИР, КСО, ЗСП/, частни административни, касационни административнонаказателни и административнонаказателни преписки.

По административните, частните административни дела и касационните административнонаказателни дела, индивидуално определеният процент на натовареност на всеки съдия докладчик е 100%, а на административния ръководител е 80%.

По делата по Изборния кодекс, натовареността  на всички съдии е 100%.

Исканията по чл. 304 от АПК, по които се образуват административнонаказателни преписки се разпределят единствено между административния ръководител и заместника на административния ръководител.

По дежурство се разпределят делата по чл. 329 ал. 3 от ЗСВ в периода на съдебната ваканция, включително такива по преценка на административния ръководител на Административен съд
Стара Загора, съгласно издадена заповед за дежурство.

Без участие на конкретен докладчик се разпределят дела, върнати за ново разглеждане от по-горната инстанция.

Разпределение на определен докладчик се извършва в посочените от закона случаи.

В случай на отсъствие на съдия, негов заместник се определя по поредността на постъпване на делата, за които се налага заместване, по низходящ ред на старшинство на съдиите, като се започва от най-старшия по ранг. За всяко заместване се издава заповед от административния ръководител. Копие от заповедта се връчва срещу подпис на съдебния деловодител от състава на определения заместник. Съдебният деловодител задължително прилага копие от заповедта по делото и в  Регистъра, съдържащ заповеди за заместване на съдия при отсъствие.
Регистърът се съхранява в служба „Съдебно деловодство”.

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата  има административният ръководител, а в негово отсъствие с изрична заповед заместник административният ръководител или друго определено лице.


В първия работен ден на всяка седмица се извършва архивиране на електронен носител на натрупаната  информация за разпределението на делата.

Информацията от архивирането се съхранява за срок не по-малък от срока за архивиране на делата в АС
Стара Загора 10 години.

Настоящите правила са актуализирани на основание Решение на ВСС на РБ по протокол № 57 от 04.12.2014 г., допълнителна т. 4 за приемане на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, Решение на Общото събрание на съдиите от Административен съд Стара Загора от 06.01.2015 г. и Заповед № РД 12/08.01.2015 г. на Председателя на АС-Стара Загора.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню