ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА


   Утвърждавам:
                                                                       

   
Председател

              Бойка ТАБАКОВА
З-д № РД-64/17.05.2017 г.


ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА

Разпоредбата на чл. 64 от Закона за съдебната власт задължава съдилищата да публикуват съдебните си актове незабавно след постановяването им на интернет страницата на съда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Актовете по делата, които засягат гражданския или здравния статус на лицата се публикуват без мотивите им.

Законовото изискване, регламентирано с разпоредбата на чл. 64, ал.1 от ЗСВ е с цел осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата и оповестяване на създаваната съдебна практика с оглед повишаване на ефективността на съдебната система, както и за улеснение на гражданите.

Целите на публикуването са свързани с определена обща рамка и са зависими от определени конституционно и законово признати права и задължения. Съгласно чл.41, ал.1 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Идентично право е признато и с чл.19 от Международния пакт за гражданските и политическите права, а с чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи е признато правото на всеки да получава и разпространява информация.

С оглед описаните конституционно признати права и с оглед общата цел на публикуването на съдебните актове, очевидна е нуждата от регламентиране на отговорността за защита на личните данни, която носят институциите. За да се обезпечи правилното приложение на разпоредбите на чл. 64 от ЗСВ, в Административен съд – Стара Загора са разработени вътрешни правила, уреждащи компетенциите и реда, по който отделните съдебни деловодители, системния администратор или съдиите, ще участват в процеса на публикуване, като се разпределят и техните отговорности. Разработването на такива правила  гарантира, че публикацията на съдебните актове е съобразена с ограниченията по ЗЗЛД и ЗЗКИ, при което се постига баланс между обществения интерес за достъп до информация и защитата на лични данни, като конкуриращи се интереси.

АКТОВЕТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ

В Административен съд – Стара Загора се публикуват всички съдебни актове на правораздаване и онези, които   слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, които слагат край или препятстват по¬нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /решение, определение или разпореждане/, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, чието публикуване не се допуска.
2. Публикуват се пълните съдебни актове - мотиви и диспозитив, след съответно обезличаване, освен в случаите на чл.64, ал.3 от ЗСВ,.
3. Актовете се публикуват незабавно след постановяването им, при спазване изискванията на  Закона за защита на личните   данни   и   Закона   за   защита   на   класифицираната   информация.

Подлежат на  обезличаване:  
1. задължително имената, адресите и ЕГН на всички физически лица - участници в производството:

 • страните и техните законни представители или пълномощници;

 • особените представители;

 • свидетелите;

 • вещите   лица;

 • други


2. Освен посочените в т. 1 лични данни, обезличават се и  всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, ако биха довели до разкриване на самоличността им. В тази група данни се включват:

 • данни за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

 • данни за професия или за заемана длъжност;

 • данни за членство в определена организация;

 • данни за етническа, расова и религиозна принадлежност /;

 • други.


Обезличаване данните по т.2 се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува.  Преценката и контролът за това се извършва от съдията докладчик.

3. Подлежат на обезличаване  номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.
4. Други  данни,   по  преценка  на  съдията докладчик  /напр.неприлични  изрази/,  които  са  шокиращи  и  чието  публикуване  е  в  разрез  с  общоприетия   морален   предел.

Не подлежат на обезличаване:
   
1.
Идентификаторите на недвижимите имоти;
2. Имената на магистрата, постановил съдебния акт;
3. Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;
4. Данните на юридическите лица;
5. Други данни, по преценка на съдията докладчик.
6. Контролиращите страни;


Съдебни актове на които се публикуват само диспозитивите

Тези актове са разделени на две групи, в зависимост от това дали попадат в хипотезата на чл.64, ал.3 от ЗСВ или не.
1. Тези по чл. 64,  ал.3 от ЗСВ – актове по дела, които засягат  гражданския или здравния статус на лицата.
2. Извън хипотезата на чл.64, ал.3 от ЗСВ:

 • съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК;

 • други актове.


Срок, за който съдебните актове следва да бъдат публикувани и съхранявани

На интернет страницата на съда се публикуват и съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната.

НЕ подлежат на публикуване:

1. Съдебните актовете, постановени в охранителни производства;
2. Съдебни актове в обезпечителния процес;
3. Съдебните актове,   произнасяни   по   частни   административни   дела, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството - за спиране и прекратяване на производството;
4. Съдебните актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата - определения и разпореждания:

 • за налагане на глоби;

 • за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни    защитници, както и за допускане на правна помощ;

 • за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

 • за даване на указания на страните;

 • актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

 • за допускане или недопускане на доказателства;

 • за издаване на изпълнителен лист;

 • други.


4. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/:

Според чл.1, ал.З от ЗЗКИ "класифицирана е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация".

В Административен съд – Стара Загора, достъпът на лицата до класифицирана информация е съобразно разпоредбата на чл.36 и 39 от ЗЗКИ. Преценката дали съдебният акт да бъде класифициран или не, се извършва от съдията докладчик. Класификацията на актовете се извършва, чрез поставянето на гриф за сигурност. Съдебни актове с гриф за сигурност не се публикуват. Съответно, актовете, върху които не е поставен гриф за сигурност, са явни и публикуването им се извършва при спазване на настоящите правила.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПУБЛИКУВАНЕ НА
СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, СЪГЛАСНО ТЕЗИ ПРАВИЛА

Публикуването на съдебните актове в интернет страницата на съда се извършва при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ и е пряко свързано с правилното организиране и функциониране на деловодната програма на съда, като в Административен съд – Стара Загора се използва  програмният продукт за организиране на документооборота „САС” на  „Информационно обслужване" АД .

В длъжностните характеристики на съдебните деловодители са вменени конкретни задължения свързани с процедурата по присъединяване и обезличаване на съдебните актове в деловодната програма. Публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда и в ЦУБИПСА, се извършва от системния администратор.

РЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ


1. След като постанови акта си, съдията го разпечатва и подписва и предава делото в деловодството. Актът се записва и в т.нар.мрежова папка, която е достъпна за съдебния деловодител, определен да работи със съдията докладчик.
2. Съдебният деловодител, след като приеме делото от съдията докладчик, извършва действия по вписване на съдебния акт в описната книга и деловодната програма, присъединяването и обезличаването му.
3. След проверка и преценка на обезличения съдебен акт, съдията докладчик, а при отсъствие на същия, административният ръководител или заместникът на административния ръководител дава становище, относно необходимостта и допустимостта на публикуване на съдържанието на съдебния акт.
4. Системният администратор публикува съдебните актове в интернет страницата на съда и извършва поддръжката на публикациите.

Настоящите правила са приети в  изпълнение разпоредбата на чл. 64 от ЗСВ и са актуализирани със заповед № РД – 64/17.05.2017 г.  задължителни за съдебните служители, на които са вменени задължения по присъединяването, обезличаването и публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Административен съд – Стара Загора.


                                                                       Изготвил:
                                                                       Ивелина.Колева
                                                                       съдебен.администратор

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню