ПОДАВАНЕ НА КНИЖА - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПОДАВАНЕ НА КНИЖА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


СЛУЖБА “РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ. Ако в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда.

Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. ПО ВАША МОЛБА, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.

Подаденият от Вас документ се докладва на съответния съдия-докладчик или на административния ръководител - председателя на съда. Съдията – докладчик се произнася по искането в закрито заседание в законоустановения срок.

При редовност и допустимост на молбата, съдът насрочва дата на съдебно заседание, за която лицето се уведомява чрез призовка или други съобщения.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието на съдебното съобщение/призовка или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

ВАЖНО !


Необходимо е да знаете, че молби, с които искате препис от решения или удостоверения, както и молби, с които предоставяте на съда исканите от Вас доказателства, или вносен документ за внесена държавна такса, обикновено се подават в регистратурата на Административен съд - Стара Загора.

ДЕЛОВОДСТВОТО е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата. Информация за движението на делата може да получите и от регистратурата, както и от информационния център, ако в съда има обособен такъв.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню