ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ в Административен съд - Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ в Административен съд - Стара Загора

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 93, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1  от ЗСВ, чл. 133 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата,  решение на ВСС по Протокол 31 от 25.07.2013 г., т. 4.7 и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 96 от Кодекса на труда, Председателят на Административен съд Стара Загора със заповед № РД -8/14.02.14 г.
ОБЯВЯВА конкурс за  длъжността „Съдебен помощник” -1 щатна бройка, при условията на чл. 67, ал.1, т.1 КТ .
Основни задължения: Подпомага съдиите в тяхната работа.
Изисквания към кандидатите:
- да отговаря на изискванията на чл. 162 от ЗСВ, има само българско гражданство и:
има висше образование по специалността „Право”; е преминало стажа като стажант-юрист и е придобило юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване; много добри компютърни умения за работа с правно-информационни системи; комуникативност, организираност, умение за работа в екип, лоялност, мотивация за работа в съдебната система; владеенето на чужд език от официалните езици на ЕС е предимство;
Необходими   документи:

 • заявление /по образец/;    

 • автобиография /по образец/;  
 • декларация, съобразно изискванията на Правилника за администрацията на съдилищата /по образец/;    
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност;
 • свидетелство за съдимост, с посочена длъжност, за която се кандидатства в оригинал;
 • медицинско свидетелство, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • медицинско свидетелство от психиатричен диспансер, че не страда от психически заболявания;
 • копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • документ за компютърна грамотност;
 • други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност, включително удостоверяващи владеенето на чужд език;
 • копие от лична карта


Начин на провеждане на конкурса
два етапа:

 • първи етап “Подбор по документи” - разглеждане на постъпилите заявления за допускане до втория етап;           

 • втори етап:

 • събеседване върху въпроси от конспект, утвърден от комисията;   

 • оценяване по шестобална система, като оценката е средноаритметична от оценките на всеки един член от комисията;
 • класиране по низходящ ред на получените оценки. Кандидати с равни оценки се класират по общия успех от държавните изпити.


Размер на основната заплата за длъжността   съгласно ЗСВ

Място и краен срок за подаване на документи:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и декларации в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след публикуване на обявата на адрес: Административен съд Стара Загора, ул. Руски № 44, ет. 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в регистратурата  срещу входящ номер.
Формуляри от заявление , декларация , конспект и длъжностна характеристика  могат да се получат в регистратурата на Административен съд Стара Загора или от сайта на съда.
Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати се поставят на информационното табло на АС-Стара Загора и се публикуват на интернет страницата на съда, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.
Обявата е публикувана във вестник „Новинар”
бр. 41/18.02.2014 г.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню